Copy

Doe mee aan de debatmanifestatie


De samenwerkende ouderenorganisaties (CNV Senioren, FNV Senioren, KBO-Brabant, KBO-PCOB, KNVG, NVOG, NOOM, De Unie en Verontruste Ouderen) organiseren in aanwezigheid van minister Koolmees op 19 november 2018 een debatmanifestatie rond pensioenen in de Jaarbeurs te Utrecht.

Lidverenigingen kunnen zich aanmelden via debatmanifestatie@gepensioneerden.nl

Tijdens deze manifestatie zullen ook en met name, de toetsingscriteria voor een nieuw pensioenstelsel, zoals wij die als gezamenlijke ouderenorganisaties op 25 februari 2017 hebben vastgesteld, aan de orde komen.

Onderzoek
Ter onderbouwing van deze stellingname wordt voorafgaand aan de debatmanifestatie een enquête gehouden onder onze/uw leden over deze criteria.

Het onderzoeksbureau Motivaction, bekend met onderzoeken naar de pensioenproblematiek, zal de enquête organiseren en de gegevens verwerken, analyseren en rapporteren. De uitkomsten zullen tijdens de debatmanifestatie worden gepresenteerd.
Via de volgende internetlink https://xs.motivaction.nl/onderzoek/knvg kunt u mee doen met dit onderzoek.
Wij zouden dit zeer op prijs stellen. De enquête moet binnen de periode 28 september tot en met 19 oktober ingevuld worden.

Uw antwoorden zijn anoniem en eventuele internetgegevens van u worden na afloop vernietigd. Omdat wij niet al onze leden op deze manier zullen bereiken vragen wij u oud collega’s hier ook attent op te maken en de internetlink door te geven.

Downloads
•    Uitnodiging debatmanifestatie 19 november 2018.pdf

Stichting pensioenbehoud: pensioenpremies te laag


In de kas van verschillende Nederlandse ondernemingen zit alles bij elkaar 16 miljard euro die deze bedrijven te danken hebben aan het feit dat ze met goedkeuring van De Nederlandsche Bank geen kostendekkende pensioenpremie (hoeven) betalen.
Grootste profiteur is de Nederlandse overheid zelf. Als grootste werkgever had de staat een voordeel van 7 miljard euro. Dit verklaart mede het begrotingsoverschot van 8 miljard euro in 2016. Dat overschot is dus in belangrijke mate gefinancierd door het ABP, het pensioenfonds van ambtenaren.
Dat constateert de Stichting Pensioenbehoud in een brief aan minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid.

Gat tussen inkomsten en uitgaven
De Stichting ziet een grote inconsequentie in het gedrag van de overheid. De pensioenverplichtingen (dus wat pensioenfondsen in de toekomst moeten uitkeren) worden op een andere manier berekend dan de pensioenpremie.
Door die inconsequentie ontstaat er een steeds groter gat tussen de toekomstige verplichtingen en de hoeveelheid geld die er middels premies binnenkomt. De premies zijn –met goedkeuring van DNB- simpelweg te laag om de kosten te kunnen dekken.

Maak een eind aan deze onrechtvaardigheid
Volgens de Stichting Pensioenbehoud heeft deze handelwijze van De Nederlandsche Bank schade veroorzaakt aan de pensioenopbouw van werknemers en is dit een van de redenen dat pensioenen niet geïndexeerd kunnen worden. De Stichting noemt dit in de brief aan minister Koolmees catastrofaal voor de eerbiediging van opgebouwde rechten en in strijd met een evenwichtige belangenbehartiging van mensen die nog werken en mensen die al met pensioen zijn.
De voorzitter van de Stichting Pensioenbehoud dringt er bij minister Koolmees op aan om een eind te maken aan deze onrechtvaardige situatie.

 

Consumentenadviseur: kosten levensonderhoud stijgen fors


Volgens consumentenadviseur  Pricewise gaan de kosten voor een gemiddeld huishouden in 2019 700 euro omhoog.

Pricewise betwijfelt of al deze kosten zijn verrekend in de mooie koopkrachtplaatjes die het kabinet onlangs presenteerde. Klik hier om het bericht van Pricewise te lezen.


 
ZORG

NVOG/KNVG lid van de Raad van Ouderen


Zoals eerder gemeld steunen KNVG en NVOG het ‘Pact voor Ouderen’, een samenwerkingsverband tussen tal van ouderenorganisaties en het bedrijfsleven om in de praktijk de zorg voor ouderen te verbeteren op een aantal terreinen onder het motto ‘Niets over ons zonder ons’.

Landelijke Raad
Onderdeel van dit ‘Pact’ is de oprichting van de landelijke Raad van Ouderen, die uit 11 leden bestaat, waaronder 3 vertegenwoordigers van de ouderenorganisaties KBO-PCOB, KNVG, NVOG en NOOM. Deze raad zal om advies worden gevraagd bij de verdere invulling van het Pact en zal ook als overlegpartner functioneren naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Benoeming Joost Bos
Namens KNVG/NVOG is Joost Bos als lid toegetreden tot  deze Raad van Ouderen, waarmee een belangrijke beleidsdoelstelling van KNVG/NVOG is gerealiseerd, namelijk aanschuiven aan de tafels waar belangrijke beleidsbeslissingen worden genomen of voorbereid.
Joost Bos zegt uit zijn eerste contacten de indruk te hebben overgehouden, dat de minster ‘echt werk wil maken van het ouderenbeleid’.
‘Met de kennis die KNVG/NVOG binnen onze verenigingen beschikbaar is, hebben we een hoop te bieden. Niet alleen bij het aankaarten van problemen, maar juist bij het aandragen van oplossingen, aldus Joost Bos.

Foto: Beter oud.

 
 
Op 27 november hebben KNVG en NVOG leden van de Eerste en Tweede Kamer uitgenodigd voor overleg. Op de agenda staat een gesprek over pensioenen en belasting.
 

Ingezonden reacties

 
Puntjes op de i
Uit sympathie met het streven van de KNVG wijs ik u op een, althans naar mijn oordeel, onjuiste conclusie die u trekt op pag. 7 van de nieuwsbrief van 30 september. Die conclusie luidde: Over de hele periode van 2008 tot 2017 hebben de gepensioneerden met een aanvullend pensioen volgens het CBS 12% aan koopkracht ingeleverd. Raadpleegt men echter de CBS-bron waaruit u de geciteerde conclusie zult hebben afgeleid, dan geldt die koopkrachtafname slechts voor de subgroep van gepensioneerden met een aanvullend pensioen van € 20000 en meer. De koopkracht van de andere groepen gepensioneerden waarvoor het CBS eveneens de ontwikkeling in de periode 2008 – 20017 onder de loep heeft genomen, is minder sterk afgenomen.
Zie voor de bron https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/37/koopkracht-groeide-in-2017-een-half-procent.

J.H.J. Oelering
 
Ouderenorganisaties moeten zich harder opstellen
Laatst zag ik een artikel, op jullie website 'Nieuw elan in de verpleegzorg' dat ingaat op de vernieuwingen en de beschikbaarheid van meer geld. Op zich een duidelijk verhaal en op een positieve manier gebracht. Mijn indruk was echter ook dat wij te lief zijn voor de mensen die het allemaal beter moeten gaan regelen. Dit wordt o.a. ingegeven door de zinsnede: “Het management moet veel loslaten en dat is voor veel managers een onnatuurlijk gedrag”.

Het onderwerp is actueel, ik zie berichten in de krant over te weinig personeel en dat dit probleem ondanks meer geld vooralsnog niet opgelost zal worden. Minister de Jonge liet zich tijdens een bijeenkomst in Eindhoven ontvallen dat het verloop groot is, omdat verpleegkundigen het zat zijn dat ze door administratieve verplichtingen te weinig tijd krijgen om aandacht aan cliënten te schenken. Ik zie nog niet dat hier echt wat aan gedaan wordt.

Het wordt tijd dat we geen compassie hebben met managers die niet vooruit te branden zijn en ook zou De Jonge kunnen zeggen dat aandacht voor cliënten de eerst prioriteit krijgt. Hij zegt dan wel dat is moeilijk – hierbij worden ook zorgverzekeraars aangehaald die dan boos worden. Ik begrijp dat niet want het gaat hier over Wlz-zorg die toch geheel gefinancierd wordt door het Rijk? Dus De Jonge kan deze prioriteit gewoon opeisen en hoeft geen compassie te hebben met managers die zo graag alles willen controleren.

Overigens heeft hij enkele maanden terug de 5-minutenregistratie voor wijkverpleging geschrapt. Dit is wel het domein van zorgverzekeraars en ondanks dat heeft hij toch actie genomen. Waarom dan niet simpel als het over verpleeghuiszorg gaat?

Tijd voor compassie met beleidsmakers is voorbij
Ik weet dat gepensioneerden verenigingen niet het landelijk beleid bepalen. Waar ik voor zou willen pleiten is dat de KNVG, samen met de NVOG, zich harder zou opstellen bij contacten met beleidsmakers en geen compassie meer hebben met managers die het voor het zeggen hebben.

Ik maak me zorgen over de toekomst. Mijn vrouw en ik kunnen ons gelukkig nog goed zelf helpen maar welke hulp zullen we straks in een verpleeghuis tekort komen?
Ook wordt in een onderzoek van de consumentenbond, waarover gerapporteerd is in De Telegraaf van begin augustus ('Zorgorganisaties 'maken er een potje van'), bevestigd dat een hardere opstelling dringend nodig is.

Misschien geen betoog dat voor de redactie bestemd is, maar mogelijk iets voor de Raad van Ouderen of voor Joost Bos die ons vertegenwoordigt in deze raad. Deze raad werd recent in de NVOG nieuwsbrief aangekondigd.
Mooi dat we nu rechtstreeks in overleg kunnen treden met minister De Jonge.

Jan Peerlings
redactielid van De Schouw, verenigingsblad van de PVGE (op persoonlijke titel)
 

Pensioendiscussie volgen?


Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl
 
De discussie over zorg volgen?
 
Ga dan naar de website knvg.nl

 

Copyright © KNVG 2017, All rights reserved.

Redactie: Ferd Claassen, John Schroer, Stef Verf, Ton Verlind
Samenstelling: Ton Verlind Media
(Social) Media: CorporateLives

U kunt ons mailen via:
secretariaat@knvg.nl

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

 


This email was sent to <<E-mail adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Loon voor Later · Hogeschoorweg 21 · Venlo, Limburg 5911 EJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp