Copy
Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit | februari 2017
Bekijk dit bericht in je browser

www.povmacrostabiliteit.nl 

 

Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit  | februari 2017
 

De POV Macrostabiliteit
Binnen de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, zoeken overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten samen naar innovaties om het faalmechanisme macrostabiliteit effectiever te kunnen aanpakken. Zo maken we dijkversterking beter, sneller en goedkoper. Lees verder

Stand van zaken 
Het jaar 2017 is gestart, en voor de POVM wordt dit een belangrijk ‘oogstjaar’. We gaan dit jaar drie grote proeven uitvoeren: een damwand-bezwijkproef aan de Eemdijk, een proef met drainagevoorziening in een dijktraject en een infiltratieproef aan de Hollandse IJsseldijk. Laatstgenoemde is onderdeel van het onderzoek naar actuele sterkte. De resultaten leveren een belangrijke bijdrage aan de doorontwikkeling en toepassing van deze technieken, maar ook aan het modelleren en rekenen eraan. Verder blijven we als POVM nauw betrokken bij relevante pilots, zoals de pilot met de JLD-dijkstabilisator in de ringdijk bij Watergraafsmeer.

Kennisdagen

De POVM organiseert kennisdagen voor deskundigen om inhoudelijk met elkaar door te praten over innovatie bij dijkversterking. Op 2 februari vond de eerste kennisdag over damwanden plaats, georganiseerd samen met HWBP-2. Een geselecteerde groep technisch specialisten verzamelde zich in Culemborg om specifiek over dit onderwerp een dag inhoudelijk met elkaar door te praten. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren innovaties, de quick wins, de full scale damwandproef, het technisch rapport Langsconstructies, schadevrij werken en resonantietechniek. De POVM gaat dit jaar meer van deze kennisdagen organiseren, o.a. op het gebied van drainage en vernageling. We hanteren een maximaal aantal deelnemers van 50 voor deze bijeenkomsten om een goede discussie op gang te kunnen brengen.

Kennisborging: leven na de POVM... 

De POVM heeft de ambitie de resultaten, die we met een groot aantal adviesbureaus en marktpartijen opleveren, ook écht aantrekkelijk en concreet toepasbaar te maken. Daarvoor is het nodig de verschillende proces- product- en rekeninnovaties goed in het advies, beoordelings- en ontwerpproces in te bedden. We zijn daarvoor voortdurend in gesprek met de organisaties die daarover gaan, zoals SBRCURnet, het Rijk (OI/WBI) en STOWA. Er wordt nu al goed over nagedacht hoe we de resultaten na de POVM, die medio 2018 afloopt, gaan borgen. Ook wordt gesproken over een POV 2.0 om activiteiten die langer doorlopen dan de looptijd van de POV’s op te kunnen pakken of te kunnen (blijven) begeleiden.

Column: 2017 wordt het jaar van de grote proeven'

Gerhard van den Top is voorzitter van de stuurgroep van de POV Macrostabiliteit. Voor deze editie van de nieuwsbrief schreef hij onderstaande column. 
 
“We staan aan het begin van een belangrijk jaar voor de POVM. Na alle jaren van voorbereiding gaan er dit jaar drie grote proeven plaatsvinden. Daar kijk ik erg naar uit. Ik ben benieuwd naar de resultaten die deze proeven gaan opleveren. Een bijzonder punt dat ik wil aanstippen is de samenwerking waarmee deze proeven voorbereid en uitgevoerd worden. We doen dat namelijk samen met kennisinstituten, marktpartijen, waterschappen en het rijk. Zoveel betrokkenen denken en doen hieraan mee. Binnen de POVM zijn zelfs alle vier de clusters betrokken: proces, rekenen, techniek en monitoring. Zo zie je kennis prachtig samenkomen. Een proef heeft meer ´voeten in de aarde´ dan je zou denken. Bijvoorbeeld de full scale damwandproef: na al het denkwerk, wordt er buiten speciaal voor deze proef een nieuw dijklichaam aangelegd, dat straks mag bezwijken. Met de aanleg van dat dijklichaam starten we nu al; pas na de zomer start de daadwerkelijke proef. Dat doen we trouwens in het beheergebied van waterschap Vallei en Veluwe, die daardoor ook weer nauw betrokken zijn. Zo zetten we sámen de schouders eronder. Soms zijn resultaten uit proeven alleen lokaal toepasbaar, maar hopelijk kunnen we resultaten die uit de proeven komen ook inzetten voor de dijken in heel Nederland. Zo zetten we ook in 2017 weer een mooie stap in het proces om dijkversterking beter, sneller en goedkoper te maken.”

POV-dag 2017

Na de succesvolle POV-dag van oktober 2016, zijn de voorbereidingen voor de volgende POV-dag weer in gang gezet. Deze dag zal plaatsvinden op 12 oktober 2017 in Fort Voordorp (bij Utrecht). Noteer de datum alvast in je agenda!

Op de agenda:

13 april 2017

  • Stuurgroep POVM
12 oktober 2017
  • POV-dag 2017

Update vanuit de clusters

De vier Technische Richtlijnen voor Vernageling, Drainagetechnieken, Langsconstructies en Grondverbeteringen zijn als ‘groene versie’ eind 2017 beschikbaar.
Innovatiescan
Het is onze ambitie dat de Innovatiescan voor macrostabiliteit concreet resultaat oplevert en we willen het rekenen aan constructies in dijken een (grote) stap verder helpen. We blijven daarbij een vraagbaak voor onze referentieprojecten waarmee we vanaf het begin in gesprek zijn.

Critical state rekenen
Het critical state rekenen dat door WBI2017 in het beoordelen van dijken is geïntroduceerd, wordt in de POVM concreet uitgewerkt voor het ontwerpen van constructies in dijken. Een belangrijke vraag daarbij is de vervormingen van de constructie in extreme maatgevende situaties. De POVM ontwikkelt de rekentools en de validatie daarvan, maar ook de te stellen eisen aan constructies. Het resultaat is een optimaler materiaalgebruik en goedkopere constructies.

Lifecycle monitoring
Ten aanzien van monitoring willen we waterschappen helpen met de toepassing van Lifecycle monitoring en hopen we dit jaar een belangrijke stap te zetten in de ontwikkeling van beter betrouwbare waterspanningsmeters.

Proces
Aan de proceskant geven we dit jaar handvatten voor aanbesteding en verantwoorde acceptatie van innovatieve technieken.

Dashboard
Hij is er al een tijdje, maar nu hebben we hem ook gekoppeld aan de website van de POVM: het dashboard. Hierop houden we de stand van zaken rondom de activiteiten van de POVM bij. Neem eens een kijkje!

Meer weten over de POV Macrostabiliteit? Klik hier of stuur een
e-mail naar povm@wsrl.nl

Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2017 POV Macrostabiliteit, All rights reserved.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u gelinkt bent aan de POV Macrostabiliteit. Mocht u geen prijs stellen op deze nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden via onderstaande link. Is deze nieuwsbrief interessant voor iemand die u kent? Direct inschrijven voor de nieuwsbrief kan via www.povmacrostabiliteit.nl (onderaan de pagina). 

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp