Copy
Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit | juli 2015
Bekijk dit bericht in je browser

www.povmacrostabiliteit.nl 

 

Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit  | juli 2015
 

De POV Macrostabiliteit
Binnen de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit zoeken overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten samen naar innovaties om het faalmechanisme macrostabiliteit effectiever te kunnen aanpakken. Zo maken we dijkversterking beter, sneller en goedkoper. Lees verder

Stand van zaken Plan van Aanpak
Het tweede concept Plan van Aanpak POVM is in mei voor een review naar de programmadirectie van het HWBP gestuurd. Gesprekken met de reviewcommissie en de directie van het HWBP hebben vervolgens plaatsgevonden. Waardering was er in het bijzonder voor de ambitie van de POVM. Daarnaast stemde men in met scope en begroting. Opmerkingen waren er vooral over projectbeheersing en governance. Daarop is besloten om een Stuurgroep POVM in te stellen, bestaande uit dagelijks bestuurders van betrokken waterschappen en het Ministerie van I&M, in verband met de belangen voor het Wettelijk Toetsinstrumentarium (WTI) en het Ontwerpinstrumentarium (OI), en - alleen in bijzondere gevallen - de programmadirectie van het HWBP. Ook nemen we nu 2018 als ‘uitloopjaar’ voor activiteiten van de POVM die na 2017 doorlopen. Na behandeling in het CDH (College van Dijkgraaf en Heemraden) van Waterschap Rivierenland wordt het Plan van Aanpak eind juli met een subsidieaanvraag bij het HWBP ingediend. Het tweede concept Plan van Aanpak met bijlagen is nu al te vinden op de website van de POVM.

Dijkvernageling
Dijkvernageling is één van de innovatieve technieken waarbij de POV Macrostabiliteit is betrokken. Deze techniek wordt inmiddels toegepast bij dijkversterking Lekdijk Vianen. Op 11 juni jl. vond de starthandeling voor dit project plaats en was te zien hoe het aanbrengen van dijknagels in zijn werk gaat: circa 18 meter lange staven van glasvezel worden aangebracht in de dijk.Programmamanager Frans van den Berg: “We zitten in het jaar van de ‘vernageling’. Zo is na jarenlange ontwikkeling eindelijk een echte dijkversterking (pilot) met Dijkvernageling uitgevoerd in Vianen. De uitvoering -met nagels van glasvezel- liep gesmeerd. Als de monitoring volgens verwachting verloopt en ENW positief adviseert, kan deze techniek binnenkort als ‘geaccepteerde techniek’ overal in dijken worden toegepast. En dan volgt op enige afstand ook nog de JLD-Dijkstabilisator. Zou het dan echt gaan lukken om vernagelingstechnieken geaccepteerd te krijgen? Ik ben positief gestemd; het gaat lukken! “ Lees verder over Dijkvernageling Lekdijk Vianen.

Column: 'Een veilige dijk voor de toekomst'

Alex Roos is Technisch Manager Markermeerdijken bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Markermeerdijken is één van de referentieprojecten van de POV Macrostabiliteit.
 
“Onze ervaring met het project Markermeerdijken (de versterking van de dijk tussen Hoorn en Amsterdam) heeft ons geleerd dat het versterken van een dijk garant staat voor een gezonde dosis maatschappelijke aandacht. Heel begrijpelijk, want met deze dijkversterking raken we op meerdere vlakken de woonomgeving van de bewoners en de gebruikers van het gebied. Daarom proberen we het project in alle fasen met zo min mogelijk overlast voor de omgeving uit te voeren, maar wel met een veilige dijk voor de toekomst als resultaat. Dat is de reden dat we als HHNK zijn aangesloten bij de POV Macrostabiliteit. Als gezamenlijke waterschappen kunnen we beter anticiperen op veranderende normering, nieuwe toets- en ontwerpregels en de ontwikkeling van verschillende innovatieve technieken. We hopen te leren van de ervaringen die bij de POV Macrostabiliteit worden opgedaan, en tegelijkertijd kunnen de andere projecten leren van onze ervaringen met o.a. Dijken op Veen en onze innovatieve marktbenadering via een alliantie.”

Innovatieve technieken

Binnen de POV Macrostabiliteit worden proeven en pilots uitgevoerd. Zo werken
we toe naar nuttige en toepasbare resultaten. 
De ontwikkeling van de
JLD-Dijkstabilisator is zo'n proef. 
Dijkvernageling is een
pilot en wordt
toegepast binnen dijkversterking Lekdijk Vianen. Deze maand bereikten beide
innovaties een mijlpaal. Meer hierover in deze nieuwsbrief.

JLD-Dijkstabilisator
Binnen de POV Macrostabiliteit ontwikkelt
JLD Contracting
samen met
een aantal partners de JLD-Dijkstabilisator.
Deze innovatieve 
dijkversterkingstechniek heeft tot doel de binnenwaartse
stabiliteit
van dijken te verbeteren.
De eerste proef heeft inmiddels plaats-gevonden. 
Op woensdag 24 juni
bleek de eerste test met
de proefdijk voor de JLD-Dijkstabilisator geslaagd.
Er volgt binnenkort nog
een test, dit keer mét dijkstabilisator.
Op de hoogte blijven? Hou de website in de gaten.

WTI en OI: over taakverdeling en prioritering onderwerpen

Met de organisaties van het WTI (Wettelijk
Toetsinstrumentarium)
en OI (Ontwerp-
instrumentarium) overleggen we en stemmen we af. Voor
veel projecten die op dit moment in de verkennings- en planfase zitten, is (bijvoorbeeld) de impact van ongedraineerd 
rekenen op de macrostabiliteits problematiek onbekend en mogelijk groot. Met
het OI is afgesproken dat er snel een methode beschikbaar komt om de actuele
stabiliteitsopgave
van de projecten in beeld te kunnen brengen. 
Het OI is
verantwoordelijk voor de nationale inbedding van de generieke methode; maar richt zich nu
specifiek op de 'groene dijken'.
De problematiek voor de referentieprojecten, en dan met name de met constructies
te versterken dijkvakken,
worden op korte termijn opgepakt door de POVM.

Meer weten over de POV Macrostabiliteit? Klik hier of stuur een
e-mail naar povm@wsrl.nl

Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 POV Macrostabiliteit, All rights reserved.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u gelinkt bent aan de POV Macrostabiliteit. Mocht u geen prijs stellen op deze nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden via onderstaande link. Is deze nieuwsbrief interessant voor iemand die u kent? Direct inschrijven voor de nieuwsbrief kan via www.povmacrostabiliteit.nl (onderaan de pagina). 

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp