Copy
Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit | juli 2016
Bekijk dit bericht in je browser

www.povmacrostabiliteit.nl 

 

Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit  | juli 2016
 

De POV Macrostabiliteit
Binnen de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit zoeken overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten samen naar innovaties om het faalmechanisme macrostabiliteit effectiever te kunnen aanpakken. Zo maken we dijkversterking beter, sneller en goedkoper. Lees verder

Stand van zaken 
De voortgang zit erin bij de POVM: afgelopen maand werden de analyse- en validatierapporten opgeleverd van twee typen dijkvernageling. Eén type (JLD-dijkstabilisator) is beproefd in een speciaal daarvoor aangelegde dijk in Purmerend. Een ander type dijkvernageling is als pilot door Boskalis aangebracht  in de dijk bij Vianen. Nadat ENW over deze twee rapporten heeft geadviseerd zijn dit de bouwstenen voor een  generiek technisch rapport waarmee dijkvernagelingstechnieken kunnen worden berekend en ontworpen. Eind dit jaar is er een conceptversie van dit rapport gereed. Eenzelfde type rapport wordt opgesteld voor drainagetechnieken. Dit doen we in samenwerking met de POV-Piping, omdat behalve macrostabiliteitsproblemen ook pipingproblemen hiermee kunnen worden verholpen. Er is inmiddels een schrijversteam samengesteld dat wordt begeleid door CURnet. Ook daarvan wordt eind dit jaar een conceptversie opgeleverd.

De Innovatiescan
Door de POVM is opdracht gegeven aan de Topsector Water om een Innovatiescan uit te voeren naar innovatieve dijkversterkingstechnieken. Het gaat om technieken die een oplossing bieden voor in eerste instantie macrostabiliteitsproblemen, maar met oog voor de meerwaarde voor andere faalmechanismen. In de afgelopen jaren zijn, onder andere door het HWBP, kansenscans uitgevoerd naar innovaties op het gebied van dijkversterking. Ook is de POVM zelf benaderd door verschillende partijen met nieuwe ideeën. De totale inventarisatie doet mee in de nu uit te voeren POVM Innovatiescan. Op een systematische manier wordt nagedacht over waar de grootste meerwaarde te behalen is, en welk concept vanuit economisch oogpunt, uitvoeringssnelheid, beperking van schade en omgevingshinder, maar ook met oog voor landschappelijke, natuur en cultuurhistorische doelstellingen, de moeite waard zijn. In de tweede helft van 2016 willen we een helder beeld hebben van enkele ‘pareltjes’. Dit zijn innovaties die, hetzij vrijwel uitvoeringsgereed, nog een klein duwtje nodig hebben, of ideeën met veel perspectief die het verdienen om in te investeren en verder te helpen.

Column: 'Toepasbaar maken van innovatieve dijkversterkingstechnieken'

Jeroen van der Hoeven is contractmanager binnen Waterschap Rivierenland en vanuit de POVM trekker van de werkwijzer stimulering innovatieve inschrijvingen. Voor deze editie van de nieuwsbrief schreef hij onderstaande column. 
 
"Een van de ambities van de POVM is het toepasbaar maken van verschillende innovatieve dijkversterkingstechnieken. Technieken die niet eerder (in waterkeringen) zijn toegepast en waarvan de ontwerpmethodiek nog niet is vastgelegd in leidraden. Om dat soort technieken met voldoende vertrouwen te kunnen accepteren en uitvoeren is het van belang dat zowel waterschappen als marktpartijen een helder kader hebben waaruit blijkt welke procedure wordt gevolgd en welke eisen aan een inschrijving worden gesteld. Om hieraan tegemoet te komen ben ik met veel energie samen met ervaringsdeskundigen uit de markt, waterschappen en kennisinstituten aan de slag gegaan met de ‘Werkwijzer Stimuleren Innovatieve Inschrijvingen’. In deze Werkwijzer behandelen we praktische vraagstukken uit de fase voorafgaand aan de contractering, uit de marktbenaderingsfase en uit de realisatiefase die met goede keuzes het stimuleren van innovatieve inschrijvingen en het waar maken van innovaties kunnen bevorderen. Tevens voegen we concrete voorbeeldteksten toe die waterschappen kunnen opnemen in inschrijvingsleidraden en contractdocumenten. De Werkwijzer is rond de zomer 2016 gereed en gaat een bijlage vormen van de Handreiking Innovatie Waterkeringen die het Rijk momenteel actualiseert en naar verwachting  in de tweede helft van 2016 beschikbaar komt."

POV-dag 2016
op 13 oktober

Na het succes van vorig jaar wordt de POV-dag in 2016 herhaald: op donderdag 13 oktober 2016 van 12.00 uur – 18.00 uur, in het Van der Valkhotel in Tiel. De POV’s van het HWBP (Centraal Holland, Waddenzeedijken, Macrostabiliteit en Piping) organiseren dit samen. Ben je betrokken bij, of geïnteresseerd in de project overstijgende verkenningen van het HWBP? Reserveer deze middag dan alvast in je agenda! Het programma en de uitnodiging volgen na de zomer.  
 

Nieuwe projectleider 
Frans van den Berg heeft per 1 april jl. het projectleiderschap POVM overgedragen aan Martin Schepers. Martin is programmamanager dijkversterking HWBP binnen Waterschap Rivierenland. 

Vervormingen van constructies in dijken

In april/mei is door een speciaal daartoe samengestelde expertgroep, onder begeleiding van het POVM Cluster Rekentechnieken, geadviseerd over het verruimen van de eisen aan vervormingen van constructies in dijken. De nieuwe inzichten kunnen, afhankelijk van de omstandigheden, leiden tot veel lichtere constructies zoals stalen damwanden, of dat niet in alle gevallen meer ankers nodig zijn. In juli wordt het onderwerp in ENW besproken. Als er advies over is uitgebracht zijn de resultaten algemeen beschikbaar en zal daarover vanuit de POVM worden gecommuniceerd.
Vanuit het onderdeel ‘Beter benutten actuele sterkte’ (ook cluster Rekentechnieken) is een aantal producten opgeleverd: 
  • concept rapport werkwijzer bewezen sterkte
  • concept rapport Historisch onderzoek situatie 1953 Hollandse IJssel
  • concept rapport haalbaarheid bewezen sterkte
Daarnaast is de voorbereiding in gang gezet voor een proefbelasting op de Hollandse IJsseldijk die waarschijnlijk in 2017 plaats gaat vinden. Wil je meer informatie? Neem direct contact op met onze contactpersoon voor dit cluster.

Werken in het gesloten seizoen

Er is een concept ‘Handreiking Werken in het gesloten seizoen’ opgesteld. Deze Handreiking biedt een kader voor maatregelen en geeft inzicht in veiligheid tijdens de uitvoering. Na vaststelling is dit document een handvat voor dijkbeheerders om met beheersbare risico’s ook in de winterperiode te kunnen doorwerken aan de waterkering.

Meer weten over de POV Macrostabiliteit? Klik hier of stuur een
e-mail naar povm@wsrl.nl

Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 POV Macrostabiliteit, All rights reserved.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u gelinkt bent aan de POV Macrostabiliteit. Mocht u geen prijs stellen op deze nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden via onderstaande link. Is deze nieuwsbrief interessant voor iemand die u kent? Direct inschrijven voor de nieuwsbrief kan via www.povmacrostabiliteit.nl (onderaan de pagina). 

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp