Nieuwsbrief Fipronil
 

Nieuwsbrief Fipronil – 22/12/2017 
 
Nieuw kanalisatieprotocol voorraad bemonstering mest vastgesteld

Er is overeenstemming bereikt met de NVWA over het kanalisatie protocol voorraad bemonstering mest. Met dit protocol is het mogelijk om meerdere mestvoorraden op hetzelfde moment te laten bemonsteren, af te sluiten en te verzegelen. Als blijkt uit de analyse van het mestmonster dat de betreffende mestvoorraad voldoet aan de gestelde normen voor Fipronil en Amitraz, dan mag de mestvoorraad worden afgezet via reguliere weg.

Klik hier om het protocol te lezen. Wij adviseren u om het protocol goed door te lezen voordat u zich aanmeldt bij AVINED. We zijn trouwens nog wel bezig de laatste practische zaken in te regelen, dus het kan nog wel een paar dagen duren voordat we dit protocol ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren.

Samenwerking met OMO
Voor het bemonsteren van de mestvoorraden wordt er samengewerkt met een onafhankelijke monsternemende organisatie (OMO). De controleur van de OMO is gespecialiseerd in het nemen van mengmonsters van grote hoeveelheden mest. Zij zijn hiervoor geaccrediteerd, erkend door de overheid en werken op een veilige manier. Bij de uitvoering van het kanalisatie protocol neemt de controleur van de OMO onder toezicht van een NVWA inspecteur het mestmonster. Door deze werkwijze wordt het mestmonster een ambtelijk genomen monster, waarmee de NVWA de mestvoorraden kan vrijgeven.

Afsluiting en verzegelen van mestopslagen en hopen
Nadat het mestmonster is genomen door de OMO moet de bemonsterde mestvoorraad worden afgesloten en verzegeld. U kunt op pagina 2 en 3 van het protocol lezen hoe u containers, trailers, achterwagens, overkappingen, loodsen en mesthopen moet afsluiten. U bent hier verantwoordelijk voor. Lees het protocol daarom aandachtig door en zet de gehele afsluiting van de mestvoorraden klaar, voordat de OMO en NVWA inspecteur langskomen. Zo kan de afsluiting en verzegeling snel verlopen. Als u vragen heeft over het protocol, neemt u dan contact op met AVINED.

Mengen van mest
Het protocol is erop gericht om schone mest af te kunnen voeren via reguliere afzet. Verontreinigde mest (mest dat niet aan de normen voor Fipronil / Amitraz voldoet) moet afgezet worden naar BMC, ANR of Rendac. Het mengen van schone mest met verontreinigde mest is echter verboden bij wet en regelgeving.

Uitstel mestverwerkingsplicht 2017 bij fipronilbedrijven aanvragen vóór 31 december a.s.
Pluimveehouders, die momenteel geblokkeerd zijn vanwege een verontreiniging met fipronil kunnen problemen hebben om te voldoen aan hun mestverwerkingsplicht over het jaar 2017. Deze bedrijven kunnen daarvoor uitstel aanvragen. U moet zich dan  vóór 31 december telefonisch melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (088 042 42 42). Daarbij dient u uw relatienummer en de omvang van de resterende mestverwerkingsplicht in kilogrammen fosfaat over het jaar 2017 op te geven. Bedrijven kunnen de verplichting, die zij hebben voor het verwerken van mest over het jaar 2017 voldoen in het jaar 2018. Bedrijven zullen in januari een schriftelijke bevestiging van deze uitgestelde mestverwerkingsplicht krijgen. Eind 2018 zal de NVWA en RVO.nl, in de controle op de mestverwerkingsplicht over het jaar 2018 bezien of de bedrijven aan de mestverwerkingsplicht 2017 in 2017 en in 2018 hebben voldaan. 
 
Meldingsplicht bij overschrijding MRL in eieren.
Incidenteel worden er bij bemonstering van eieren nog uitslagen gevonden boven de MRL (0,005 mg/kg). In dergelijke gevallen bent u (ook als pluimveehouder) verplicht om uw afnemer en de NVWA te informeren. Dat laatste geldt ook als de overschrijding door de NVWA gevonden is. De melding bij de NVWA kan via deze link.

Monsternames NVWA in verband met AI.

De NVWA blijft op verzoek monsternames uitvoeren om stallen vrij te krijgen voor eieren, dieren en/of mest. In verband met de AI-situatie zijn wel extra voorzorgsmaatregelen genomen. Uiteraard houden de monsternemers zich aan alle hygiëne protocollen. Ook is afgesproken dat er per NVWA-monsternemer maximaal één bedrijf per dag bezocht wordt.
 
 

Archief Nieuwsbrief Fipronil
AVINED I Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein I 088-9984340 I fipronil@avined.nl 
 
Disclaimer: NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Voor de volledige disclaimer van Stichting AVINED verwijzen wij u naar onze website.