Nieuwsbrief Fipronil
 

Nieuwsbrief Fipronil – 15/01/2018 
 
OPROEP tot melden voorraad vervuilde mest 

Beste pluimveehouders,

Door de behandeling met fipronil is een grote hoeveelheid vervuilde mest op de gedupeerde bedrijven ontstaan. Deze mest kan in feite alleen verwerkt worden bij de biomassacentrale in Moerdijk. Deze biomassacentrale (BMC) kan 1.000 ton van deze mest per week verwerken, ervan uitgaande dat de mest een voldoende calorische waarde heeft, waardoor verbranding überhaupt mogelijk is.

Om pluimveehouders te helpen bij knelpuntsituaties heeft ARN in Weurt eind 2017 éénmalig  2500 ton (te natte) fipronilmest verbrand. Het bedrijf heeft  geen capaciteit meer om mest te verbranden en heeft dat uit sympathie voor de getroffen boeren onder kostprijs gedaan. Rendac is technisch niet ingericht op de verbranding van mest, indien noodzakelijk zou een deel daar mogelijk toch verwerkt kunnen worden, maar tegen hoge kosten voor pluimveehouders.

De sector heeft de afgelopen maanden diverse gesprekken gevoerd met de overheid over alternatieve oplossingen, zoals een tijdelijke tussenopslag. Helaas hebben deze gesprekken tot op heden niet geleid tot een oplossing.

Omdat BMC dit voorjaar 4 weken dicht gaat voor groot onderhoud, bepaalde mest te nat is om te verbranden en mest die (te) lang blijft liggen een lagere calorische waarde krijgt (waardoor verbranden slechter of niet meer gaat) vraagt de sector de overheid mee te werken aan andere oplossingen zoals bijvoorbeeld het homogeniseren van vervuilde met schone mest op het pluimveebedrijf. Het is hierbij van groot belang inzicht te krijgen in de hoeveelheid nog aanwezige vervuilde mest.

Wij vragen u om uw medewerking. Als u nog vervuilde mest (met fipronil en/of amitraz) op uw bedrijf heeft liggen, vult u dan het opgaveformulier in op www.poultryexpertisecentre.com.

U kunt deze opgave anoniem doen. Met uw opgave krijgen wij een duidelijker beeld van de totale hoeveelheid vervuilde mest die nog op de bedrijven ligt en kunnen wij de urgentie nog beter aangeven richting de overheid. Geeft u s.v.p. alle vervuilde mest op, ook als deze al (voor een deel) is aangemeld bij BMC.

Het Fipronil Meldpunt Gelderse Vallei, ondergebracht bij het Poultry Expertise Centre te Barneveld, verzamelt de informatie. Met uw informatie wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan en het dient geen ander doel dan deze inventarisatie.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Eric Hubers en Hennie de Haan
 


Proefslachtingen

Er zijn een aantal vragen binnen gekomen over proefslachtingen. NVWA heeft begin oktober aangegeven dat zij proefslachtingen voor vrijgave dieren clusteren om de doorstroom bij het laboratorium zo optimaal mogelijk te maken. De NVWA komt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag in de ochtend (tot 12 uur) kippen ophalen bij pluimveehouders voor proefslachtingen. In de middagen worden de dieren geprepareerd voor de analyse, waarna op dinsdag of donderdag de analyse plaatsvindt in het laboratorium.

Het ophalen van dieren voor de proefslachtingen gebeurt alleen na aanvraag van een proefslachting bij de NVWA. U kunt een proefslachting aanvragen via het aanvraagformulier monstername voor vrijgave op de website van de NVWA.
 
 

Archief Nieuwsbrief Fipronil
AVINED I Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein I 088-9984340 I fipronil@avined.nl 
 
Disclaimer: NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Voor de volledige disclaimer van Stichting AVINED verwijzen wij u naar onze website.