Nieuwsbrief Fipronil
 

Nieuwsbrief fipronil 22/9/17
 
Overeenstemming bereikt met NVWA over kanalisatieprotocollen mest
Met de NVWA is overeenstemming bereikt over twee protocollen voor de afvoer van fipronil vrije mest van geblokkeerde UBN’s. Op de website van AVINED kunt u beide protocollen terugvinden. De twee protocollen worden hieronder kort uitgelegd. Wij raden u sterk aan om de protocollen aandachtig door te lezen, voordat u zich aanmeldt bij fipronil@avined.nl.
 
Protocol afvoer mest, scenario 1
Over dit protocol is twee weken geleden al overeenstemming bereikt met de NVWA. Het heeft betrekking op UBN’s, waar in de geblokkeerde stallen geen dieren meer aanwezig zijn en alle verontreinigde mest is afgevoerd naar BMC Moerdijk. Kortom er wordt alleen vrije mest geproduceerd in vrijgegeven stallen. Na een nulmeting en monstername door de CI met een conforme analyse uitslag kan er een verzoek ingediend worden bij de NVWA voor toestemming van afvoer van de vrije mest via reguliere afzet.
 
Deze week is er ook een akkoord bereikt voor UBN’s waar in de geblokkeerde stallen verklikkerkippen zitten of worden geplaatst. De mestband van de geblokkeerde stal met verklikkerkippen die uitkomt op de dwarsband moet dan verzegeld worden door de CI tijdens de nulmeting voor het protocol.  
 
Klik hier voor protocol afvoer mest, scenario 1.
 
Protocol afvoer mest, scenario 2
 
Over dit protocol is deze week overstemming bereikt met de NVWA. Dit protocol is van toepassing op bedrijven waarbij er op één UBN sprake is van meerdere stallen en waar zowel vrije mest als verontreinigde mest wordt geproduceerd. Bij de stallen waar vrije mest wordt geproduceerd is de blokkade voor afvoer van vrije mest al opgeheven. De borging van dit protocol zal plaatsvinden door gebruik te maken van containers. Randvoorwaarden aan dit protocol zijn in het kort:
 
- Afvoer vrije mest uit vrije stal moet vanaf de nulmeting rechtstreeks naar een aparte afgesloten container worden afgevoerd (via gescheiden mestband of mestband die blijvend (om)gekoppeld is).
- Voorraad vrije mest van hopen en mestbunkers moet tijdens de nulmeting verplaatst worden naar containers. Tijdens het laden van de container worden er mengmonster gemaakt. Na bemonstering wordt de container afgedekt met een zeil en verzegeld. Zodra de uitslag bekend is, wordt de container ontzegeld door de CI en afhankelijk van de uitslag mag de mest afgevoerd worden via reguliere afzet of alsnog naar BMC Moerdijk.
- Indien de voorraad vrije mest in de containers is opgeslagen, zullen ook deze containers tijdens de nulmeting worden bemonsterd.
 
Kortom als de voorraad vrije mest altijd goed gescheiden is geweest van de verontreinigde mest door opslag in verschillende containers, mestbunkers of mesthopen, dan bestaat er een kans (afhankelijk van de uitslag van het mestmonster) dat die voorraad alsnog via de regulier weg afgezet kan worden.
 
Klik hier voor protocol afvoer mest, scenario 2.
 
Toezicht afdraaien eieren
Steeds meer ruikoppels komen weer in productie. Zolang de NVWA de blokkade van de stal voor eieren niet heeft opgeheven, moeten de eieren van een ruikoppel apart gehouden worden met bestemming Rendac.
Dat betekent dat er in de eerste weken op de meeste bedrijven weer een kanalisatie tussen eieren van “vrije” en “geblokkeerde” stallen moet plaatsvinden. Tot nu toe betekende dat permanent toezicht door de CI tijdens het afdraaien van de eieren. Er is nu overeenstemming bereikt met de NVWA dat het ‘permanente toezicht’ kan worden vervangen door toezicht tijdens de afvoer van de “vrije” eieren van het bedrijf. Oftewel het toezicht bij afdraaien van de eieren komt te vervallen met behoud van gedegen borging door het uitvoeren van toezicht bij afvoer van de eieren (bijvoorbeeld eens per 3 dagen).
Dat aangepaste toezicht bij afvoer houdt grofweg het volgende in:
  • De pluimveehouder moet de CI vooraf melden wanneer er afvoer van de “vrije” eieren van het bedrijf plaatsvindt (dag en tijdstip).
  • De controleur zal dan vóór het aangegeven tijdstip aanwezig zijn op het bedrijf om aan de hand van de leglijsten een inschatting maken van de voorraad aan “vrije” en “verontreinigde” eieren.
  • De voorraad “verontreinigde” eieren wordt verzegeld met bestemming Rendac.
  • De controleur is aanwezig tijdens de afvoer van de “vrije” eieren.
  • Als de controleur een vermoeden heeft dat de voorraad “vrije” eieren niet overeenkomt met de gegevens van de leglijsten, dan wordt deze voorraad ook verzegeld en bemonsterd. Pas als uit de analyse blijkt dat het gehalte aan fipronil onder MRL (0,005 mg/kg) is, dan wordt de voorraad vrijgegeven.
 
Het volledige protocol is hier te vinden. Het geel gearceerde gedeelte in het protocol heeft betrekking op de bovenstaande tekst. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw CI.
 
Mag ik eieren boven MRL in de handel brengen?
U heeft de verantwoordelijkheid als pluimveehouder (en daarmee als voedselproducent) om ervoor te zorgen dat er geen eieren met fipronil in de handel gebracht worden met een waarde ≥ 0.005 mg/kg. Dit geldt ook voor stallen / bedrijven die zijn vrijgegeven door de NVWA.
 
Ter verduidelijking heeft de NVWA nu de volgende toelichting opgesteld. Deze is ook te vinden bij de Q&A op de NVWA website:
 
Voor het blokkeren van stallen / bedrijven moet de NVWA er zeker van zijn dat de gemeten gehaltes fipronil in de eieren onmiskenbaar (en (juridisch) onbetwistbaar) boven de Maximale Residu Limiet (MRL) liggen. De MRL voor fipronil in eieren is 0,005 mg/kg. De analysemethode voor het meten van het fipronilgehalte in eieren heeft echter een bepaalde meetonzekerheid. Deze meetonzekerheid is EU breed vastgesteld op 50%, tenzij op het analysecertificaat een lagere meetonzekerheid wordt gerapporteerd. De NVWA moet voor het blokkeren van stallen / bedrijven rekening houden met deze meetonzekerheid. Dit betekent dat stallen / bedrijven pas door de NVWA geblokkeerd worden wanneer het analyseresultaat boven de 0,010 mg/kg is.
 
Pluimveehouders hebben de verantwoordelijkheid om zeker te weten dat levensmiddelen altijd voldoen aan de wetgeving. Pluimveehouders zouden daarom eigenlijk de meetonzekerheid moeten optellen bij het analyseresultaat, als extra veiligheidsmarge. In de praktijk vraagt de NVWA dit echter niet van pluimveehouders. Pluimveehouders mogen en moeten uitgaan van de MRL (0,005 mg/kg).
 
Met andere woorden eieren met een fipronilgehalte van 0,005 mg/kg of hoger mogen niet in de handel gebracht worden. Dat geldt ook als de eieren afkomstig zijn uit een stal die door de NVWA is vrijgegeven. Let op deze eieren zijn categorie 1 materiaal en mogen alleen naar Rendac afgevoerd worden!
 
Aanpassen opknipprocedure
Voor bedrijven met meerdere UBN’s bestaat er een zogenaamde ‘opknipprocedure’. Deze procedure is op enkele punten wat vereenvoudigd, namelijk:
  • Meesturen van de analyse uitslagen per stal is niet meer nodig;
  • Aanvraag om vrijgave van meerdere UBN’s tegelijkertijd is nu mogelijk.
Verder gelden nog de voorwaarden zoals vermeld op de website van de NVWA.
 
Aandachtspunten bij reinigen van stallen
Mocht u stallen gaan reinigen, waarin fipronil is toegepast, dan raden we u aan de site van de GD te raadplegen. Op deze site staan praktische tips, maar ook do’s en don’ts, bijvoorbeeld over het tegengaan van uitspoeling van fipronil naar het milieu. GD coördineert een werkgroep met sectorgenoten die geregeld bijeenkomt om de ontwikkelingen en mogelijkheden te bespreken. De site van de GD wordt regelmatig aan deze ontwikkelingen aangepast. 

Denkt u er daarnaast aan dat, als u IKB Kip of IKB Ei erkend bent, u bij het inzetten van een reinigings- of ontsmettingsbedrijf enkel bedrijven mag inzetten die IKB PSB erkend zijn? Via deze site kunt u nagaan welke bedrijven erkend deelnemer aan IKB PSB zijn.
 
Archief Nieuwsbrief Fipronil
Stichting Avined I Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein I 088-9984340 I fipronil@avined.nl 

Disclaimer:
NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Voor de volledige disclaimer van Stichting AVINED verwijzen wij u naar onze website.

Afmelden?


© 2017 Stichting Avined