Nieuwsbrief Fipronil
 

Nieuwsbrief fipronil 05-09-17

Aanpassing protocol verklikkerkippen
In onze nieuwsbrief van 30 augustus 2017 hebben we aandacht besteed aan de opzet van verklikkerkippen. De NVWA heeft enkele eisen gesteld aan de wijze waarop verklikkerkippen gebruikt kunnen worden:
 • Minimaal 15 kippen per stal door de gehele stal heen.
 • Als het een stal is met kooi- of koloniehuisvesting, dan moeten minimaal 15 kippen in 5 groepen van 3 verdeeld worden  en verspreid door de stal in 5 kooien geplaatst worden.
 • De verklikkerkippen moeten tenminste vier weken in de stal zitten. Daarna kan bij de NVWA een verzoek tot monstername van de dieren, eieren en mest gedaan worden.
 • Opzet van verklikkerkippen moet geregistreerd worden in het KIP-systeem via Mijn AVINED. De datum van opzet in KIP is voor de NVWA bepalend wanneer de termijn van minimaal 4 weken is verlopen.
 • Als de uitslag van NVWA-monsternames van eieren, mest en kippen onder MRL is, dan wordt de stal geheel vrijgegeven. Als uitslag van de eieren of mest onder MRL is, dan worden de eieren of de mest vrijgegeven.
Voor meer informatie over de inzet van verklikkerkippen verwijzen wij naar dit protocol van de GD. De eisen van de NVWA zijn hierin verwerkt. In de nieuwe versie van de diverse stroomschema’s is deze mogelijkheid ook opgenomen. Klik hier voor de stroomschema’s.
 
Kanalisatieprotocol afvoer mest
Met de NVWA is overeenstemming bereikt over een protocol voor de afvoer van mest naar reguliere afzetkanalen. Dit protocol heeft betrekking op locaties met meerdere stallen (die wel en niet vrijgegeven zijn door de NVWA voor mest) en waarbij alleen mest geproduceerd wordt in de vrijgegeven stal(len). Het volledige protocol vindt u hier.
De belangrijkste punten uit het protocol zijn:
 • In de stallen die niet vrijgegeven zijn voor mest, wordt geen mest meer geproduceerd omdat er geen dieren meer aanwezig zijn. De aanwezige mest uit de niet vrijgegeven stallen is verwijderd en afgevoerd naar BMC Moerdijk.
 • Eventueel aanwezige voorraad verontreinigde mest op de locatie is afgevoerd naar BMC Moerdijk.
 • Een certificerende instantie voert een nulmeting uit om dit vast te stellen en om een monster te nemen van de aanwezige voorraad vrije mest.
 • U dient het rapport van de nulmeting van de CI met de analyse uitslag van het mestmonster (LET OP: alleen een uitslag “fipronil  niet aangetoond” is acceptabel) toe te sturen naar de NVWA via e-mail aan icb@nvwa.nl met het verzoek om de blokkade voor de afvoer van vrije mest van de UBN op te heffen.
 • Als u van de NVWA een bericht tot opheffing van de blokkade heeft ontvangen, dan kan de vrije mest (zowel de voorraad als de nieuw geproduceerde vrije mest) afgezet worden via de reguliere afzetkanalen.
 • Dit protocol is van toepassing tot het moment dat een niet-vrijgegeven stal weer herbevolkt  wordt. Vanaf dat moment dient alle mest op de locatie weer afgevoerd te worden naar BMC Moerdijk.
 • Uitvoering van het protocol ligt bij de certificerende instanties ISAcert of Kiwa VERIN. De kosten voor uitvoering van het protocol zijn voor rekening van de pluimveehouder.
Aanmelding
Indien u in aanmerking wilt komen voor dit protocol, dan dient u zich  te melden bij AVINED via fipronil@avined.nl met vermelding van contactgegevens, KIP-nummer en zo volledig mogelijke beschrijving van de situatie. AVINED  geeft bedrijven door voor een nulmeting aan de Certificerende Instanties Kiwa VERIN of ISAcert.
 
Uitnodiging informatiebijeenkomst fipronil bij GD
De werkgroep fipronil nodigt sectorgenoten uit voor een informatiebijeenkomst over fipronil bij de GD te Deventer op 13 september 2017 van 14.00 tot 17.30 uur. De volgende punten komen bij deze bijeenkomst aan de orde:
 • Fipronil wat is het en wat doet het?
 • Overzicht lopend onderzoek en (voorlopige) resultaten.
 • Stand van zaken vanuit de sector.
 • Vraag het de experts: interpretatie laboratorium uitslagen.
 • Vragen en discussie.
U kunt zich aanmelden via site van de GD.
 
Ruikoppel weer in productie, wat nu?
In de afgelopen weken zijn verschillende legkoppels geruid om daarmee het fipronil gehalte te verlagen. Deze koppels komen weer in productie en daarover krijgen we regelmatig vragen. De meest gestelde vragen hebben we voor u onder elkaar gezet. We zijn daarbij uitgegaan van de situatie dat zowel de dieren als de eieren en de mest nog niet vrijgegeven zijn.
 • Voor praktische tips over het ruien en schoonmaken van de stal verwijzen we naar de website van de GD.
 • Nadat een ruikoppel weer in productie is gekomen, kunt u in principe bij de NVWA een aanvraag doen voor een monstername bij eieren, dieren of mest. U hoeft in dit geval niet vier weken te wachten. Wel raden wij aan dat u eerst zelf monsters van bijvoorbeeld de eieren neemt en laat analyseren.
 • Verschillende bedrijven mogen consumptie-eieren uit vrije stallen afzetten volgens een kanalisatieprotocol. Het weer in productie komen van een ruikoppel kan gevolgen hebben voor dat protocol. U dient dit in ieder geval tijdig te melden bij uw CI. Deze kan nagaan wat de gevolgen zijn voor het protocol op uw bedrijf.  
Herbevolking van niet vrijgegeven stallen, wat nu?
Wij adviseren u om, als dat praktisch mogelijk is in uw situatie, eerst verklikkerkippen in de stal te plaatsen. Het protocol vindt u op de website van de GD. Als uit de monsternames van de NVWA bij de verklikkerkippen blijkt dat dieren, eieren en mest vrijgegeven kunnen worden, dan kan uiteraard de stal zonder verdere beperkingen herbevolkt worden. Bij herbevolking zonder vooraf inzetten van verklikkerkippen gelden de volgende punten (zie ook de stroomschema’s):
 • Minimaal vier weken na opzet nieuw koppel kan er een monstername voor eieren, dieren en/of mest aangevraagd worden bij de NVWA. Als de uitslagen van deze monsters conform zijn, dan wordt de stal voor de betreffende producten vrijgegeven door de NVWA.
 • Tot die tijd geldt er een blokkade voor de betreffende producten.
 • Verschillende bedrijven mogen consumptie-eieren uit vrije stallen afzetten volgens een kanalisatieprotocol. Het herbevolken van een niet vrijgegeven stal kan gevolgen hebben voor dat protocol. U dient dit in ieder geval tijdig te melden bij uw CI. Deze kan nagaan wat de gevolgen zijn voor het protocol op uw bedrijf.
Interpretatie laboratoriumuitslagen
Wij ontvangen vragen over de interpretatie van fipronil-uitslagen. Bij de veelgestelde vragen vindt u meer informatie over de vraag ´Wat betekent de meetonzekerheid van de uitslag voor de afzet van mijn eieren?'
 
 
Archief Nieuwsbrief Fipronil
Stichting Avined I Postbus 2703, 3430 GC Nieuwegein I 088-9984340 I fipronil@avined.nl 

Disclaimer:
NVP, LTO/NOP, COBK, Anevei en AVINED hebben deze nieuwsbrief opgesteld om te voorzien in de informatiebehoefte onder pluimveehouders. Informatie is verzameld en wordt gedeeld, voor zover deze op het moment van het schrijven van deze nieuwsbrief bekend is. De in de nieuwsbrief aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies. Voor de volledige disclaimer van Stichting AVINED verwijzen wij u naar onze website.

Afmelden?


© 2017 Stichting Avined