Copy
Bekijk de nieuwsbrief in je browser, klik op de link hiernaast:
View this email in your browser

Nieuwsbrief juni-juli

Inhoud


Van het bestuur

Voor u gelezen

Van het bestuur

 

De LVV van nu tot 2018

Op vrijdag 19 juni jl. heeft het bestuur zich gebogen over het beleid van de vereniging voor de komende jaren. De stip op de horizon is april 2018. Dan loopt de campagne "Pesten op het werk" af en wil het bestuur met zoveel mogelijk leden een stevige, door de vereniging breed gedragen, ontwikkeling van de LVV gerealiseerd hebben.

Daarmee start het bestuur dit najaar, zodat er in 2016 al een flinke stap voorwaarts gezet zal worden. Natuurlijk niet zonder daarover een uitvoerige dialoog met de leden gevoerd te hebben. Op de najaars-ALV zullen uitgewerkte voorstellen in een concept beleidsplan aan de ledenvergadering worden voorgelegd. 

ALV 1 juni jl.

Het bestuur heeft de ALV van 1 juni met elkaar geëvalueerd. Op de eerste plaats is besloten geen ALV meer te houden bij De Unie i.v.m. het slechte geluid. Al op eerdere bijeenkomsten was dit een punt van kritiek.

Verder zal het bestuur bij een volgende ALV een betere balans zoeken in de spreektijd m.b.t. diverse aandachtsvelden en de aangekondigde eindtijd.

De kritiek van de aanwezige leden ten aanzien van de Engelstalige box bij de hercertificering heeft geresulteerd  in de mogelijkheid om op de site van CRP  door middel van  een klik bij een Nederlandse versie te kunnen komen.

Daarnaast denkt het bestuur  na over een rechtvaardig systeem, dat elke deelnemer aan de  ALV, het certificaat voor aanwezigheid ( wat deel uit kan maken van de hercertificering)  dit op de juiste tijd en op de juiste manier kan ophalen. 

De reden hiervoor is dat sommige leden voortijdig de bijeenkomst verlaten en  dat men ook certificaten meeneemt voor mensen, die al eerder waren vertrokken of zelfs niet waren gekomen.
Het bestuur is daar teleurgesteld over, met name omdat het LVV gaat over omgangsvormen en integriteit en daar willen we ook graag voorbeeld in geven.

'Begin over pesten en de verhalen komen vanzelf'

LVV-bestuurslid en vertrouwenspersoon Angeline Miedema hield, samen met Paul Kockelkoren, een dagboek bij van De Week van het Pesten op de Werkvloer voor de Stentor. Het hieruit voortgekomen artikel kunt u hier lezen.

Oproep

Aan het einde van dit jaar komt er een vacature  bij de toetsingscommissie van de LVV/KMI. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent, wilt u dit dan aangeven bij het secretariaat?
 

Stand van zaken rond het wetsvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders

Nadat de Tweede Kamer de Wet Huis voor Klokkenluiders had aangenomen stuitte het wetsvoorstel in mei 2014 op bezwaren in de Eerste Kamer. Om aan de bezwaren van de Senaat tegemoet te komen is vervolgens door de initiatiefnemers het wetsvoorstel herzien (zogeheten ‘Novelle’) De behandeling in de Senaat is voor onbepaalde tijd aangehouden.

Inmiddels hebben de initiatiefnemers op 12 juni 2015 een reactie gegeven op de vragen uit de kamer. Hieronder een korte samenvatting van hun reactie:
In het wetsvoorstel worden werkgevers met meer dan 50 werknemers verplicht een procedure te hebben voor het melden van een vermoeden van een misstand. Dat maakt het gemakkelijker voor een melder om een vermoeden van een misstand eerst intern te melden en helpt een organisatie om misstanden zelf weg te werken en wordt het lerend vermogen van deze organisatie gestimuleerd.

De initiatiefnemers gaan in overleg met het Adviespunt Klokkenluiders, de Expertgroep Klokkenluiders en de Onderzoeksraad Integriteit Overheid (heeft onderzoekstaak voor de publieke sector). Dit doen de initiatiefnemers om de kennis en kunde die hier de afgelopen jaren is opgebouwd te behouden voor het Huis voor klokkenluiders. Ook wordt samenwerking gezocht met het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS). Het Adviespunt Klokkenluiders en naar verwachting ook van de Onderzoeksraad Integriteit Overheid zullen worden opgeheven.

Het Huis voor klokkenluiders wordt een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) om de onafhankelijkheid beter te waarborgen en het staat op afstand van de verantwoordelijke Minister. Het Huis mag de Minister geen informatie verstrekken over inhoudelijke aangelegenheden, zoals lopende advies- en onderzoeken en de Tweede Kamer benoemt, schorst en ontslaat leden van het Huis. Werkgevers- en werknemersorganisaties worden  betrokken door hen te horen over de profielschetsen voor de voorzitter en de overige leden van het Huis.

Het Huis heeft geen volledig zelfstandige onderzoeksbevoegdheid. Er moet in alle gevallen een signaal van een werknemer bij de afdeling advies van het Huis zijn binnengekomen. De werknemer kan bovendien blokkeren dat zijn informatie wordt overgedragen aan de afdeling onderzoek. Hij houdt dus altijd de regie over zijn adviesaanvraag. Een vermoeden van een misstand dient overigens altijd eerst intern te worden gemeld, tenzij dat in redelijkheid niet gevraagd kan worden.

Het Huis zal een verzoek tot onderzoek toetsen op ontvankelijkheid. Een verzoek is bijvoorbeeld niet-ontvankelijk, indien het verzoek kennelijk ongegrond is, er geen sprake is van een vermoeden van een misstand, er geen interne melding is gedaan of een andere instantie bevoegd is.

De werkgever mag een werknemer die te goeder trouw en naar behoren de bij hem levende vermoedens van een misstand meldt, niet benadelen. Niet tijdens en niet na de behandeling van deze melding. Het Huis heeft de bevoegdheid om dit, op verzoek van de werknemer, te onderzoeken. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een disciplinaire maatregel of het onthouden van salarisverhoging, promotiekansen e.d.  maar ook om pestgedrag of andere vormen van intimidatie als gevolg van het melden door de werknemer. De werknemer dient dan wel aan bepaalde eisen te voldoen.

Allereerst dient sprake te zijn van een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand. Verder moet de werknemer de melding van een vermoeden van een misstand ‘te goeder trouw en naar behoren’ te hebben gedaan. Tenslotte dient hij in procedureel en materieel opzicht zorgvuldig te handelen.

(Opmerking P. de Boer (bestuurslid LVV): een vertrouwenspersoon zou de melders uitermate van dienst kunnen zijn om de situatie te analyseren en hen met betrekking tot deze eisen te adviseren. Helaas wordt er nog steeds in de behandeling van het wetsvoorstel geen aandacht geschonken aan de voor het integriteitsbeleid zeer belangrijke functie van de vertrouwenspersoon.) 

Noteer alvast in uw agenda:

 

LVV-Congres 12 november a.s. in 't Spant in Bussum

De organisatie van het congres op 12 november a.s. is begonnen. Dit congres wordt gehouden als onderdeel van de overheidscampagne "Pesten op het werk", die op 1 juni jl. van start is gegaan.

Zet in ieder geval donderdag 12 november in je agenda! Nadere informatie volgt.

Voor u gelezen

'Bullycheck' moet pesten op school voorkomen

Vandaag (18 mei 2015 red.) introduceert Stichting Kinderen en Opvoeding een nieuw middel om pesten op het voortgezet onderwijs en mbo aan te pakken; BullyCheck. BullyCheck is geen anti-pestprogramma, maar een middel om het pesten op school snel en effectief de kop in te drukken. Het pestgedrag kan namelijk gevolgen hebben als de leerling of schoolverlater op zoek gaat naar een stageplaats of gaat solliciteren. Want met BullyCheck treedt nu ook de school op als referentie.

Is de school aangesloten bij BullyCheck, dan kunnen bedrijven, met toestemming van de jonge sollicitant, voor een referentie contact opnemen met de school. Staat de leerling of schoolverlater op school bekend als een structureel pester, dan kan het bedrijf besluiten de sollicitant niet aan te nemen of om direct heldere afspraken te maken. Het bedrijf geeft hiermee het signaal af dat pesten op school en op de werkvloer niet wordt getolereerd.
 
Volgens de stichting is de preventieve werking die uitgaat van BullyCheck op school groot. Leerlingen denken wel twee keer na voordat ze doorgaan met hun pesterijen. Meer informatie op www.bullycheck.org.

Bron:  Nationale Onderwijsgids

Pesten op de werkvloer: van dreigementen tot potloodprikken

Ruim een half miljoen Nederlanders zijn slachtoffer van pesterijen op het werk. De overheid komt daarom met een campagne om het pesten uit de taboesfeer te halen. 80.000 werknemers zeiden in 2014 dat ze structureel worden gepest op het werk. De rest van die ruim een half miljoen Nederlanders wordt 'wel eens' gepest. Dat blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

Zes vormen van pesten die onder volwassenen veel voorkomen volgens de Stichting Pesten op de Werkvloer:
 
1. Sociaal isoleren
Slachtoffers hiervan worden bijvoorbeeld keer op keer niet meegevraagd als collega's gaan lunchen, of tijdens gesprekken of vergaderingen worden ze opzettelijk genegeerd.

2. Het werk onaangenaam of moeilijk maken
Dit kan allerlei vormen aannemen: van water in iemands werkschoenen gooien tot belangrijke telefoontjes niet doorgeven of zelfs de prestaties van iemand manipuleren. Ook kleineren valt hieronder.

3. Bespotten
Het pestgedrag dat we kennen van de basisschool: werknemers worden bespot om hun uiterlijk, om de manier waarop ze praten of lopen of bijvoorbeeld om hun gedrag. Maar er wordt ook gepest met iemands thuissituatie of hobby.

4. Roddelen
Roddelen is schadelijk als het steeds over dezelfde persoon gaat en elke keer alleen de negatieve kanten van die persoon worden besproken.

5. Dreigen
Soms gaat pesten zo ver dat mensen op het werk regelmatig worden bedreigd. Dat kan zijn door de baas, die dreigt met ontslag, maar ook door collega's die dingen zeggen als 'we zullen je na werktijd wel een lesje leren'.

6. Fysiek geweld
Er zijn werknemers die echt klappen krijgen of in elkaar worden geslagen door hun collega's. Maar er zijn ook mensen die vaker dan ééns 'per ongeluk' een duwtje krijgen, opgesloten worden, hete thee over zich heen krijgen of met een potlood worden geprikt.

Volgens de Stichting Pesten op de Werkvloer is er vaak sprake van meerdere vormen van pesten. Slachtoffers daarvan worden onzeker, vertrouwen anderen niet meer en melden zich bijvoorbeeld ziek. En dat is dus ook een probleem voor bedrijven, die met ziekteverzuim of imagoschade kampen.

Bron: www.rtlnieuws.nl

Advocaat: bestraf pesten op werkvloer

Pesten op het werk moet strafbaar worden. Werkgevers moeten hardnekkige pesters bovendien op non-actief stellen. Daarvoor pleit advocaat Richard van der Weide. "Het is hoog tijd dat de 500.000 gepeste werknemers in ons land door de wet in bescherming worden genomen." Zijn uitspraken zijn een reactie op de landelijke campagne tegen pesten op het werk, die vandaag start.

Halt
Straffen kan volgens Van der Weide helpen om schrijnende gevallen een halt toe te roepen. "Het is belangrijk om een signaal af te geven. Werknemers moeten weten dat ze mensen niet ongestraft het leven zo zuur kunnen maken dat ze uitvallen. Als je door te pesten jouw baan riskeert te verliezen en ook nog eens vervolgd kan worden, denk je wel wat langer na voor je ermee doorgaat. Het probleem zal niet geheel verdwijnen, maar straffen zal zeker bijdragen aan een vermindering van pestgedrag."

Onderzoek
Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders voor het strafbaar stellen van pesten is. Van der Weide zegt dat het goed mogelijk is om van pesten een zelfstandig delict te maken in het Wetboek van Strafrecht. "In België is pesten op het werk al langer strafbaar. Het is heel jammer dat de politiek in Nederland er nog niet aan wil. Pesten sluit in mijn beleving aan bij een delict als stalking."

Vooralsnog wil Van der Weide alleen structureel ernstig pestgedrag strafbaar stellen. "Daarbij moet je denken aan het stelselmatig en indringend krenken van iemand die aangeeft daar niet van gediend te zijn." Zowel werkgevers als werknemers moeten volgens Van der Weide aangifte kunnen doen.

Bron: www.metronieuws.nl

Gedrag leidinggevende bepaalt integriteit werknemer

Door Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en docent op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein.

Goed voorbeeld doet volgen, slecht voorbeeld ook
Integer gedrag van werknemers wordt voor een zeer belangrijk deel bepaald door het gedrag van de leidinggevende. Goed voorbeeld doet goed volgen, maar ook slecht voorbeeld doet slecht volgen, zo blijkt uit onderzoek van KPMG Ethics & Integrity Services en de Erasmus Universiteit onder de Nederlandse beroepsbevolking.
 
De rol van het management
Een manager die fraudeert, creëert een werkomgeving waarin medewerkers ook gaan frauderen. Leidinggevenden die werkafspraken niet nakomen, blijken de meeste navolging van de medewerkers te krijgen. Ruim een kwart van de werknemers (27%) geeft aan werkafspraken niet na te komen omdat de eigen leidinggevende ook afspraken aan zijn laars lapt. Daarnaast scoren ook misbruik van bedrijfsmiddelen (25%), onderling pesten (25%), schadelijke nevenactiviteiten (25%), interne fraude (23%) en lekken van vertrouwelijke informatie (21%) hoog.
 
Afwijkend gedrag
Andere opvallende gedragingen die worden beïnvloed door het gedrag van de leidinggevende blijken verder het niet uitvoeren van taken in ruil voor geld of gunsten van externen (18%), het ten onrechte bevoordelen van vrienden en familie buiten de organisatie (16%), diefstal van bedrijfsmiddelen (15%), misbruik van voorkennis (12%) en seksuele intimidatie (11%). Werknemers die misbruik maken van het kopieerapparaat, internet en passwords blijken overigens nauwelijks te worden beïnvloed door het voorbeeldgedrag van hun leidinggevende.
 
Het stimuleren van integer gedrag
"Willen managers integer gedrag van hun medewerkers stimuleren, dan begint dit met het eigen goede voorbeeldgedrag", constateert Muel Kaptein, hoogleraar bedrijfsethiek en integriteit aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en docent op de opleiding Integriteitscoördinator in het publieke domein. "Het gaat echter niet alleen om het goede voorbeeldgedrag. Een integere manager stimuleert medewerkers ook tot integer gedrag. Een integere manager zorgt er voor dat het voor medewerkers helder is welke integriteitregels gelden. Ook is het van belang dat een manager zorgt voor een open cultuur waarin dilemma’s bespreekbaar zijn en men elkaar kan aanspreken op niet-integer gedrag."
 
Omgaan met kritiek
Uit het onderzoek blijkt dat maar één op de drie Nederlandse leidinggevenden openstaat voor kritiek. Bovendien spreekt slechts de helft van de leidinggevenden medewerkers aan op niet-integer gedrag. Volgens Kaptein is het daarom niet verwonderlijk dat medewerkers hierin een rechtvaardiging vinden om elkaar niet aan te spreken. "Als je baas niet-integer gedrag gedoogt, ligt het niet erg voor de hand om niet-integer gedrag van een collega of de baas zelf aan de orde stellen."

Bron: www.sbo.nl

Helft van de leidinggevenden kijkt weg bij pesten

De helft van alle leidinggevenden die weten dat een werknemer wordt gepest, doet er niets tegen. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van vorig jaar naar arbeidsomstandigheden. Vandaag geeft minister Asscher de aftrap voor een publiciteitscampagne om pesten op het werk bespreekbaar te maken.

Uit het onderzoek blijkt dat een op de vier werknemers in zijn loopbaan weleens is gepest. Dat wil zeggen dat iemand langere tijd te maken kreeg met spottende of kleinerende opmerkingen, geroddel en buitensluiting.

Vrijwel alle werknemers wijzen naar de leidinggevende als de aangewezen persoon om actie te ondernemen tegen het pesten. Maar dat gebeurt dus maar in de helft van de gevallen. Aan de vertrouwenspersoon wordt minder vaak gedacht: slechts 50 procent van de werknemers vindt dat die collega in actie moet komen.

Overigens blijken collega's ook zelf nauwelijks iets te ondernemen als ze merken dat een van hen wordt lastiggevallen: slechts 16 procent komt op voor de gepeste collega. Van alle leidinggevenden kreeg een kwart ooit zelf te maken met pesterijen.

Half miljoen
Op dit moment worden ruim 500.000 mensen geconfronteerd met pesterijen van collega's, meldt TNO op basis van eigen onderzoek. Ruim 80.000 mensen worden structureel gepest. Dat leidt volgens deskundigen tot uitval, depressies, psychosomatische klachten zoals hoofd- en buikpijn en hartkloppingen, en trauma's.

Ook de economische gevolgen zijn groot: pesten op het werk leidt tot 4 miljoen extra verzuimdagen per jaar. Dat betekent voor werkgevers 900 miljoen euro aanvullende kosten voor loondoorbetaling, aldus TNO. Daarbij komen nog de kosten voor verzuimbegeleiding en extra zorg, en eventuele juridische kosten.

Boete
Minister Asscher wil dat de Inspectie SZW beter gaat letten op klachten over pesten, zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Ook moeten de inspecteurs alert zijn als een werknemer de rechter inschakelt om zijn gelijk te halen. Bedrijven die te weinig doen om pesten tegen te gaan, moeten rekening houden met een boete, waarschuwt de bewindsman.

Werkgevers en werknemers kunnen vanaf vandaag op een speciale website, www.herkenpesten.nl, terecht voor informatie en praktische tips om het pesten te laten stoppen.

Bron: www.nu.nl

Interessante blog 

Deze blog gaat over hoe diversiteit en vooroordelen in ons brein verankerd zitten.

Kijk hier voor de blog.

Meer uitval door psychische aandoeningen

Jaarverslag inspectie SZW 2014: 33% van het ziekteverzuim veroorzaakt door stress! De inspectie is onder meer nagegaan of werkgevers voldoende maatregelen nemen om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) bij werknemers te voorkomen. Onder PSA vallen risico’s als bv. werkdruk en pesten, agressie en geweld op de werkplek die werkstress veroorzaken. In 2014 werd 33% van het ziekteverzuim veroorzaakt door stress. Daarmee is stress verreweg de grootste oorzaak van verzuim.

Sinds 1998 groeit het aantal arbeidsongeschikten met psychische problemen geleidelijk van ongeveer 30%, naar bijna de helft van het totaal aantal arbeidsongeschikten (818.000) in 2013. Er zijn geen indicaties dat deze trend zich keert. Integendeel: in een verkenning naar de PSA- problematiek heeft de Inspectie aanwijzingen gevonden dat er op dit moment verschillende factoren zijn die het risico op PSA verder verhogen. Het gaat onder meer om:het ontbreken van ‘goed werkgeverschap’ (adequate stijl van leidinggeven, ondersteuning door P&O-afdeling, aandacht voor het welzijn en de veiligheid van de medewerkers) en taakverzwaring door krimp en bezuinigingen en daardoor meer werkdruk.

De risico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E’s) van instanties en bedrijven in verschillende sectoren bevatten weinig maatregelen om PSA te voorkomen. In de sector zorg en welzijn, bijvoorbeeld, neemt ruim 70% van de geïnspecteerde instellingen onvoldoende maatregelen tegen de risico’s werkdruk, agressie en/of te lange werktijden. Op de werkvloer wordt ook de aanpak van agressie en geweld niet geborgd. De centrale beleidskaders zijn er, maar de uitvoering ervan blijft achter.

De inspectie is over de aanpak van PSA somber gestemd. Op welke wijze in het tij te keren? Ik denk zelf dat werkgevers en medewerkers (bv OR) in organisaties PSA gezamenlijk moeten aanpakken. Daarnaast dient mi elke professional/specialist die vanuit zijn eigen specialisme met PSA te maken krijgt, dit binnen de organisatie bespreekbaar te maken. Is dit te veel gevraagd? Ik ben benieuwd naar jullie opvattingen hierover.

Bron: Linked-In. Aanpak psychologische arbeidsbelasting en conflicten op het werk
Gerard Dijkstra

Mars tegen pesten lokt 0 deelnemers in Brugge 

Nee, de Brugse binnenstad liep niet vol voor de mars tegen pesten die daar gistermiddag georganiseerd werd. Welgeteld vijf mensen tekenden present: vier agenten en onze reporter. Verder daagde geen enkele deelnemer op. Zelfs de organisatrice stuurde haar kat. Nochtans had de 20-jarige vrouw bij het Brugse stadsbestuur een vergunning aangevraagd én gekregen.

De initiatiefneemster - die naar eigen zeggen vroeger zélf gepest werd - had ook een Facebookpagina opgericht om de mars te promoten. In geen tijd klikten bijna 2.000 mensen op 'vind ik leuk'. Maar niet leuk genoeg om er ook echt naartoe te gaan, blijkbaar.

Bron: www.hln.be

LVV op Facebook
LVV op Facebook
@vakver_Lvv
@vakver_Lvv
www.lvvv.nl
www.lvvv.nl
Copyright © 2015 Landelijke vereniging van Vertrouwenspersonen, Alle rechten voorbehouden.