Copy
Bekijk de nieuwsbrief in je browser, klik op de link hiernaast:
View this email in your browser

Nieuwsbrief januari

Van het bestuur 

In de ALV van november 2014 deed het bestuur de belofte aan de leden om met ingang van januari 2015 een digitale nieuwsbrief te verzenden. Voor u ligt de eerste nieuwsbrief die maandelijks aan de leden van de LVV zal worden verzonden. In deze Nieuwsbrief zal het bestuur verenigingszaken melden en hebben wij Louis Raaijmakers bereid gevonden lezenswaardige artikelen te selecteren. Mocht u iets in de Nieuwsbrief willen melden dat interessant is voor de leden, zend dan uw bericht aan het secretariaat onder vermelding "Nieuwsbrief".
 
Ledenbestand
Vorig jaar hebben alle leden een mutatieformulier ontvangen en hier is een grote respons op geweest. Het secretariaat zal deze maand de laatste mutatieformulieren verwerken en dan is het ledenbestand aangepast en verrijkt met de nieuwe gegevens. Daarnaast heeft een groot aantal vertrouwenspersonen de LVV gevonden en zich aangemeld als nieuw lid. De LVV telt op dit moment 1182 leden en we groeien nog steeds!
 
Hercertificering
Het bestuur doet een dringend beroep op de leden om geen stukken in het kader van de hercertificering op te sturen naar het secretariaat, totdat u bericht heeft ontvangen van CRP. CRP is het certificeringsbureau dat de hercertificering voor de LVV-leden zal verzorgen.  In afwachting daarvan zal de huidige certificering geldig blijven c.q. blijven doorlopen, maar dit betekent NIET dat de termijn om aan de verplichtingen voor hercertificering te voldoen wordt verlengd; de deadline hiervoor was 31 december 2014.

PSA
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 november 2014 is afgesproken dat het bestuur actief zou onderzoeken op welke wijze de LVV kan participeren in de campagne ‘Werkstress” van het ministerie (zie bijgevoegd artikel). Inmiddels is er voor 16 februari 2015 een afspraak gepland met de beide projectleiders van deze campagne. Voor 6 februari a.s. ligt er een uitnodiging voor de leden van de werkgroep PSA van de LVV voor een eerste bijeenkomst.

Pesten om homoseksualiteit 
neemt toe op scholen

Homoseksuele leerlingen en leerkrachten werden in 2014 vaker gepest dan voorheen. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor van onderzoeksinstituut ITS die staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs 15 januari naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
 
Op 13 procent van de scholen waren in 2014 incidenten rond pesten van homoseksueel personeel. Eerder was dat 3 tot 7 procent. Onder de leerlingen was dat 19 procent, tegen eerder 9 tot 16 procent.
 
Religieus extremisme komt op 4 procent van de scholen voor. 'Geradicaliseerde jongeren vormen een bedreiging voor de veiligheid op en buiten de school', aldus Dekker. In het kabinetsplan voor de aanpak van jihadisme krijgen scholen ondersteuning in het omgaan met radicaliserende jongeren. Ook moeten scholen meer aandacht besteden aan burgerschap.
In totaal voelt in het basisonderwijs 94 procent van de leerkrachten en 97 procent van de leerlingen zich veilig. Voor het voortgezet onderwijs is dat respectievelijk 89 procent en 94 procent.
Bron: Ministerie van OCW; ANP

Social media-uitlatingen steeds vaker reden ontslag op staande voet

Arbeidsrechtdeskundigen zien het aantal ontslagen door misstappen op sociale media stijgen zo meldt de Volkskrant.
 
Verkeerde uitlatingen op social media als aanleiding zijn de oorzaak van eentiende van alle op staande voet zaken bij juridisch dienstverlener DAS. In 2014 waren het 300 zaken. In 70 gevallen ging het om dusdanig ernstige uitlatingen dat ze op zichzelf al voldoende waren om ontslag aan te zeggen aldus de VK. Ook bij Achmea Rechtsbijstand zijn meer zaken met social media als inzet langsgekomen. Ging het in 2010 nog om 5 zaken, in 2014 waren dit er 38.
Screenshot
Zo is er de beveiliger op de Rotterdamse tram die eind november op Facebook een foute opmerking plaatste in een discussie over ebolabestrijding. Een andere Facebook-gebruiker stuurde een screenshot ervan aan de werkgever van de beveiliger. Het beveiligingsbedrijf beëindigde de arbeidsrelatie nog dezelfde dag. Ook moet de beveiliger de opleidingskosten terugbetalen. Die opleidingskosten gaat hij nog aanvechten.
Bron:www.hrpraktijk.nl

PSA (psychosociale arbeidsbelasting) nog eens uitgelegd


Regelmatig komen zaken aan de orde die betrekking hebben op PSA. Nu worden in de discussie groepen vragen gesteld over “wat is nu PSA eigenlijk en moet ik hier ook iets mee”. Ik zal proberen een en ander te verduidelijken. Het begrip werd in 2007 in de Arbowet geïntroduceerd en betreft de factoren in de arbeidssituatie die werkstress kunnen veroorzaken. Dit zijn: (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten, discriminatie en werkdruk. Andere oorzaken die bijdragen aan PSA zijn bijvoorbeeld een verstoorde balans tussen werk en privé (bijvoorbeeld door mantelzorg of rouwverwerking). PSA is een steeds belangrijker arbeidsrisico aan het worden. Een derde van het werk gerelateerde ziekteverzuim is gerelateerd aan PSA.

In 2013 was in bijna 50% van de gevallen een psychische stoornis de oorzaak van arbeidsongeschiktheid (tegen ruim 30% in 1998). Werk gebonden psychische aandoeningen vormen bovendien de meest voorkomende beroepsziekte. PSA is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Hij is daarom primair verantwoordelijk voor de aanpak hiervan in het bedrijf. De werkgever is verplicht preventief beschermende maatregelen te treffen (Art 2.15 lid 2 Arbobesluit), een beleid op te stellen en medewerkers voor te lichten over de risico's van PSA waaraan ze worden blootgesteld (Art. 3.2 Arbowet). Om hier invulling aan te geven is een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) noodzakelijk (Art. 2.15 lid 1 Arbobesluit). In de risico-inventarisatie worden, naast alle andere arbeidsrisico's die voorkomen in de organisatie, ook alle thema’s PSA geïnventariseerd en de mate van risico vastgesteld.

Voor het uitvoeren van deze inventarisatie zijn verschillende methoden beschikbaar. De risico-inventarisatie kan onderdeel uitmaken van een algemene RI&E, tevredenheidonderzoek of periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek. Aan de hand van de resultaten kan besloten worden om een diepgaand onderzoek uit te voeren. Aan de hand van de geïnventariseerde risico’s worden oplossingen gekozen. In het plan van aanpak bij de RI&E wordt aangegeven welke oplossingen en wanneer de oplossingen ingevoerd worden. (bron: Stichting van de Arbeid)
Bron: Gerard Dijkstra

Rechter velt vaker oordeel over sociale media

Er komt steeds meer jurisprudentie over arbeidsconflicten waarbij sociale media een rol spelen. Hierdoor wordt het ook steeds duidelijker welke informatie een werkgever mag gebruiken. Dat stelt Elly Huijs, arbeidsjurist bij BW7.
 
Een werknemer die zich ziek meldt, maar op Facebook aankondigt dat hij deelneemt aan een marathon, moet weten dat dit consequenties kan hebben in de vorm van loonopschorting, stopzetten van het loon of zelfs ontslag. “Doordat de jurisprudentie op dit gebied groeit, worden de voorwaarden waaronder de werkgever deze informatie kan gebruiken, steeds duidelijker”, zegt Huijs.
 
Sociale media kunnen ook op een andere manier invloed hebben op de werkvloer, signaleert Huijs. “Een geschil tussen werkgever en werknemer kan in de praktijk escaleren door het gebruik van sociale media. Bijvoorbeeld doordat een werknemer negatieve of discriminerende berichten over collega’s of de werkgever op Twitter of Facebook plaatst”
 
Huijs waarschuwt dat werkgevers die een duidelijk beleid voor sociale media hebben sterker staan wanneer een conflict zo escaleert dat de rechter eraan te pas moet komen. Het maakt ook voor de werknemer duidelijk waar vrijheid van meningsuiting botst met goed werknemerschap. “Een duidelijk opgesteld en gecommuniceerd social media beleid kan in de praktijk veel problemen voorkomen.
Zo zal een werknemer minder snel overgaan tot het posten van eerdergenoemde berichten, indien hij zich bewust is van de gevolgen, zowel voor werkgever als voor werknemer zelf. En ook een rechter hecht hier waarde aan, mocht het onverhoopt tot een rechtszaak leiden.”
 
Werkgevers moeten zich verdiepen in wat sociale media voor hen kunnen betekenen, zegt Huijs. “Het is voor werkgevers en HR-managers belangrijk op de hoogte te zijn van de lijn die door rechters gevolgd wordt ten aanzien van social media in arbeidsrechtszaken, zodat zij een goede inschatting kunnen maken van de risico’s.”
Bron: www.pwdegids.nl

Laten we onze collega's de pestpokken krijgen?

Recent onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag onder 26.000 deelnemers wijst uit dat 71 procent van de ondervraagden er vóór is pesten strafbaar te stellen. Pestkoppen dagvaarden zodat zij een strafblad riskeren, vindt 63 procent een goed idee. Opmerkelijk: maar 44 procent van de 1400 ondervraagde jongeren is voor strafbaarheid van pestgedrag. Hun argument: de grens tussen pesten en plagen is dun. www.arbo-online.nl
LVV op Facebook
LVV op Facebook
@vakver_Lvv
@vakver_Lvv
www.lvvv.nl
www.lvvv.nl
Copyright © 2015 Landelijke vereniging van Vertrouwenspersonen, Alle rechten voorbehouden.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp