Copy
Share
Tweet
Forward

In deze nieuwsbrief

Nieuws van het bestuur: Afscheid van onze voorzitter


Beste leden van Lokaal Alternatief, 
Aan alles komt een einde, zo ook aan mijn periode van functioneren als voorzitter binnen het dagelijks bestuur van Lokaal Alternatief. Tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering op 25 mei jl. was het dan zover. Na een politieke periode van ruim 13 jaar, waarvan de laatste vijf jaar in de functie van bestuursvoorzitter, is er een einde gekomen aan mijn vrijwillige politieke loopbaan. Een periode die ik zeker niet had willen missen en waarin ik heel veel kennis heb opgedaan en mensen heb leren kennen waar ik veel van heb geleerd. 
Met name de laatste paar jaren zijn niet altijd even de gemakkelijkste geweest. Mede veroorzaakt door het aantal noodgedwongen vacatures binnen het bestuur en andere randgebeuren binnen onze vereniging was het weleens alle hens aan dek. Zo moesten wij op zoek naar een nieuwe penningmeester, omdat Clemens Koning een plaats binnen de fractie in ging nemen. Ook voor het secretariaat moest er naar een nieuw persoon gezocht worden, omdat Martien van Diek vanwege zijn vele werkzaamheden in het buitenland, niet meer op adequate wijze zijn functie kon vervullen. Na veel speurwerk zijn we er in geslaagd ook dit probleem op te lossen.
Niets bleef het bestuur gespaard. Joop Bakker moest vanwege werk pas op de plaats maken en noodgedwongen zijn functie vacant stellen en ook Matthijs Lammers heeft het bestuur vanwege een nieuwe werkkring buiten Duiven het bestuur verlaten. Een van de reden dus dat ik de functie van voorzitter een jaar langer heb vervuld.
Verheugd zijn we dat inmiddels Henk Verhaaf het penningmeesterschap onder zijn hoede heeft genomen en dat wij met Monica van Hummel ons secretariaat weer hebben kunnen invullen.
 
Een voor mij heel belangrijk punt was zoals ook in het werkplan bestuur staat vermeld,“ Het bestuur als team”. Jaren werkte het bestuur op basis van een goede samenwerking op vrijwillige basis uitstekend samen. Dit moest in korte tijd weer geheel opnieuw worden opgebouwd. Ik kan u met de nodige trots vermelden dat ik een prima functionerende groep zal achterlaten. Er is achter de schermen keihard gewerkt dit te bewerkstelligen, al zijn we nog niet compleet.
 
Naarstig is het bestuur op zoek naar een bestuurslid, dat enige affiniteit heeft met sociaal media en met name de website, om u goed te kunnen informeren.
Theo Janssen (bestuurslid) is bereid bevonden in de functie van vice-voorzitter tijdelijk mijn honneurs over te nemen.
 
Inmiddels zijn we alweer op de helft van ons traject richting de volgende verkiezingen aanbeland. Het bestuur en de fractie zijn druk doende, aan de hand van een stappenplan, alle zaken op een zo professioneel mogelijke wijze uit te werken onder het aloude motto “Is goed, goed genoeg?”
 
Natuurlijk, andere mensen, andere ideeën, maar wel allemaal met het blik vooruit, richting dat ene doel: realisatie van een gezonde en goed draaiende politieke vereniging. We zullen er met z’n allen flink de schouders onder moeten zetten. We willen immers over twee jaar ook nog altijd de grootste partij van onze Gemeente Duiven blijven.
Fractie (op politiek gebied) en Bestuur (op verenigingsgebied) kunnen dit niet alleen. Daar hebben zij van U, leden, alle steun hard bij nodig. De aankomende twee jaar voor de volgende verkiezingen zal het zeker geen makkelijke opgave worden, maar u kent ook mijn tweede motto: “Samen werken, maakt samen sterk!” Ik zie dan als scheidend voorzitter, de toekomst van Lokaal Alternatief met alle vertrouwen zeker rooskleurig tegemoet.
 
Laat ik mijn verhaal afsluiten met u te bedanken voor de prettige samenwerking en leerzame achterliggende tijd. Ik bedank mijn vrouw Greet voor alle tijd die ze mij heeft gegund met politieke zaken bezig te mogen zijn en bovenal wens ik u alle goeds in de toekomst.

Nieuws van de wethouders: Mensen voorop, niet de portemonnee

Het is vakantietijd als ik dit stukje schrijf. Dat betekent voor mij terugkijken op de afgelopen maanden en kijken naar de tijd die komen gaat. Als ik kijk naar het Sociaal Domein, wat een belangrijk onderdeel van mijn taak als wethouder uitmaakt, is er veel gaande. In juni werd bekend dat we een behoorlijk bedrag overhielden van het geld dat we ontvangen hadden van het Rijk voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Jeugdzorg. Betekent dit, dat de mensen in Duiven niet de goede zorg hebben gekregen? Ik ontken dat meteen, want ik ben ervan overtuigd dat in Duiven de zorg voor de mensen voorop staat en niet de portemonnee. We hebben een sociaal team voor de complexe aanvragen, die zorgvuldig omgaat met de aanvragen die ze krijgt, maar ook snel kan reageren als dat nodig blijkt te zijn. Ook hier staat de cliënt centraal. Maar dat de zorg tegen scherpe prijzen is ingekocht, is zeker. Zorgpartijen wilden, eind 2014, natuurlijk wel zeker weten dat ze door konden gaan met het leveren van zorg.  Een deel van de overgebleven gelden is gereserveerd voor de zorg in de komende jaren. Maar ook een deel is naar de Algemene Reserve gegaan. Daar kwam veel commentaar op, juist ook van partijen die eerder aangaven dat ze zich zorgen maakten over de stand van de Algemene Reserve van de gemeente. Dit speelde natuurlijk mee. Voor mij als verantwoordelijke voor de zorg was het van belang, dat we als college hebben uitgesproken dat de zorg voor onze inwoners niet mag lijden onder deze stap. Als de reserve voor de zorg leeg is en er is extra geld nodig voor de zorg van cliënten, dan móét dat komen uit de Algemene Reserve!
In het komende half jaar zullen er belangrijke beslissingen genomen moeten worden over Presikhaaf Bedrijven, de sociale werkvoorziening in onze regio. Er gaat veel veranderen, maar voorop staat dat de mensen die werken in de sociale werkvoorziening een goede passende werkplek moeten kunnen behouden of krijgen.  Hoe het er precies uit komt te zien is op dit moment nog niet duidelijk. Wel weten we dat 16 Duivense mensen vanaf 1 januari 2017 bij de gemeente gaan horen. Samen met deze mensen wordt gekeken wat de meest geschikte werkplek voor hen is.  Zorgvuldigheid staat voorop.
Er wordt vaak naar Presikhaaf Bedrijven gekeken door een financiële bril. Ja de gemeente moet er veel geld bijleggen. Er wordt nog wel eens vergeten dat er al een groot verschil zit tussen het bedrag dat we van het Rijk voor de salarissen van de mensen krijgen en wat de mensen werkelijk verdienen. Dat gaat om een tekort van ruim 5 miljoen voor Presikhaaf Bedrijven. Maar onze eerste zorg betreft de mensen (uit de sociale werkvoorziening) die werken bij Presikhaaf Bedrijven. Voor Duiven zijn dat 75 personen. Veel van deze mensen hebben een prima werkplek gekregen doordat het bedrijfsleven (ook in Duiven!) deze werkplekken aangeboden heeft. De meesten van hen zijn trots op hun werk en willen daar graag blijven! Dat is dan ook onze eerste zorg en daar zullen we ons als gemeente Duiven voor in blijven zetten!

Nieuws uit de fractie: wat hebben we al bereikt?

We zitten nu op de helft van deze zittingsperiode. Dat betekent dat wij de doelen van Lokaal Alternatief kunnen evalueren. Daar hebben wij geconstateerd dat er veel van de doelen zijn uitgevoerd en of in beweging zijn gezet. Belangrijke wijzigingen zijn o.a. het afvalstoffenbeleid waar we als Lokaal Alternatief een heel belangrijke positie in hebben gehad. Vooral in het kostenloos aanbieden van het groenafval. Maar ook de aanpak tot een gezamenlijke uitwerking van de A15 door hier extra geld voor vrij te maken zodat Duiven goed aangesloten is bij de onderhandelingen voor inpassing in Loo en Groessen. 
Ook binnen het sociaal domein dragen we ons steentje bij. We hebben rondom de verplaatsing van de voetbalkooi aan de Van der Goesstraat de buurt en jongeren ruimte gegeven om te zoeken naar een goede nieuwe plaats. Ook de samenwerkende verenigingen Judo Groessen, Rinoceros en stichting Dorpshuis boden we ruimte om zelf te doen wat zij beter kunnen dan de gemeente.
De lijn die is ingezet voor bezuinigingen loopt redelijk op schema, natuurlijk zijn we er nog niet en zullen er nog de nodige gesprekken plaatsvinden.  
Het is goed onze doelen voor deze bestuursperiode nog eens te benoemen en van resultaat te voorzien. Doelen 2014 -2018 Lokaal Alternatief:
  1. We staan voor een forse uitdaging om onderwijs en zorg beter te maken. In de zorg is de wijziging naar de WMO op een goede wijze ingevoerd. Bij het onderwijs zijn door de inzet van wethouder Ineke Knuiman de scholen in Duiven, Loo en Groessen voor de langere duur behouden gebleven. Dit is vooral belangrijk voor Loo en Groessen als kerndorpen.
  2. Er zijn al veel mogelijkheden voor de jongeren. “Ze hoeven niet op straat te hangen”. Het nieuwe jongerenhonk zit in de fase van realisering en is met behulp van actieve participatie van de wijkraad Duiven West en van de jongeren zelf tot stand gekomen.
  3. Werk is belangrijk voor jong en oud. Ondanks de crisis groeit de Duivense economie met het nieuwe terrein de Seingraaf, Innofase verbouwing Liander, uitbreiding Lidl en Intratuin en de revitalisatie van de toegangswegen op de Nieuwgraaf.
  4. Er komt veel af op de inwoners van Loo, Groessen en de Nieuweling bij de komst van de A15. “De Overheid heeft grote verantwoordelijkheid voor een goede communicatie & optimale inpassing”. Door actieve participatie van bestuur en bewoners is een acceptabel inpassingsmodel voor de nieuwe A15 tot stand gekomen. Zoals Pepeloentje die mag herbouwen in het buitengebied. Dit is het gevolg van een amendement van Lokaal Alternatief dat bij verplaatsing door de A15 er gezocht moet worden naar een passende oplossing
  5. Lokaal Alternatief koestert de bruisende diversiteit en het aanbod van sport en cultuur. Voorbeelden hiervan zijn: Stichting DAS Groessen, Het jongerenhonk en het goedgekeurde budget van actieve participatie van de inwoners van de gemeente Duiven.
  6. Ontwikkelen van reële plannen voor woningbouw onder andere ook gericht op jongere, oudere en jonge gezinnen in samenspraak met de regio.  Door de crisis uit 2008 zijn de plannen met de regio bevroren. Op kleinschalig niveau worden nog zaken uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn o.a. Heilweg, Welleveld en de ontwikkeling van de Ploen.
  7. Burgers moeten weer de vrijheid voelen zelf te mogen doen wat ze beter kunnen doen dan de overheid. Voorbeelden zijn al genoemd bij punt 5.
  8. Vandaag zorgen voor een duurzaam & milieuvriendelijk morgen. Het goedgekeurde afvalstoffenbeleid is een voorbeeld van dit punt en het industrieterrein Innofase.
  9. Samenwerking is een plicht! Samengaan met Westervoort is een kans op meerwaarde maar één Liemerse gemeente is onbespreekbaar. Na een zeer intensieve en efficiënte werkwijze door middel van workshops zijn met Westervoort, eerst in een overleg met alle fractievoorzitters en daarna met alle raadsleden, de kaders vastgesteld zodat in juli 2016 door de gemeenteraden goedkeuring is gegeven aan het besluit tot fusie van de ambtelijke organisaties van de gemeenten Duiven en Westervoort. Een prachtig resultaat van dit beoogde doel. Bestuurlijk blijven beide gemeenten zelfstandig. We kunnen trots zijn op wat is bereikt en zien het als een uitdaging om hier nog meer inhoud aan te geven.

De Fietstunnel in de herhaling

Al geruime tijd spreekt de raad over de kruising Zuidsingel in het project snelfietsroute de Liemers. Lokaal Alternatief ontving van veel inwoners berichten van onbegrip over de veel te hoge uitgaven voor de voorgestelde oplossing. Dat maakte het nodig om tot een zorgvuldige besluitvorming te komen. Zeker ook in het licht van de maatregelen die we voor een duurzaam financiële toekomst van onze gemeente hebben moeten nemen.
Lokaal Alternatief heeft daarom het college gevraagd om een aanvullend onderzoek.
Een onderzoek dat richting en duidelijkheid geeft voor de te maken keuze. Een keuze die we kunnen uitleggen en ook door onze inwoners begrepen kan worden, een veilige oplossing tegen acceptabele kosten. Uit onderzoek leek de aanleg van een middengeleider op deze kruising volgens Lokaal Alternatief de beste oplossing. Inmiddels zijn er, na een gesprek met de provincie, nieuwe ontwikkelingen. Op 3 0ktober 2016 zal de raad zich hierover opnieuw uitspreken.
Het onderzoeksrapport geeft een duidelijk vergelijk van de 10 mogelijke varianten voor de kruising Zuidsingel. Het rapport laat na een kosten/baten-analyse zien dat een tweetal varianten een goede oplossing kunnen bieden voor de kruising. De variant middeneiland scoort in alle scenario’s het best. Daarmee is aangetoond dat deze variant een goede oplossing biedt voor fietsers en auto’s. De variant tunnel scoort in alle scenario’s slechter. Alleen in het scenario 100% toename van het fietsverkeer komt deze variant in de buurt van de middeneiland variant.
 
Lokaal alternatief is tevreden over het rapport voor wat betreft deze kruising maar vindt de conclusie wel erg "kort door de bocht". Het is zeker zo dat een tunnel de doelstelling van de snelfietsroute, een zo snel mogelijk ongehinderde doorgang, het beste scoort. Waarom dan de kwalificatie ”kort door de bocht”?
 
De kosten/baten-analyse laat zien dat voor minder kosten een goede oplossing mogelijk is. Dat daarmee niet de optimale voorkeur, “fietsers in de voorrang”, wordt bereikt, is voor Lokaal Alternatief acceptabel en is ook richting provincie en andere gemeenten goed uit te leggen. De vraag of € 2.25 miljoen publiek geld, waarbij Duiven € 780.000 moet inbrengen, met een jaarlast van € 65.000 over de komende 20 jaar, dan goed is besteed kunnen wij met dit inzicht niet uitleggen.

Politiek Ludiek: Sprankelende avond smaakt naar meer

Politica uit de gemeenteraad van Duiven deelden hun enthousiasme voor de lokale politiek met de deelnemers, vooral vrouwen, tijdens een sprankelende avond in het gemeentehuis op donderdag 7 juli. De cursus Politiek Actief stroomde tijdens Politiek Ludiek al bijna vol.
Politiek Actief
Het doel van de avond was om inwoners van gemeente Duiven te laten beleven hoe leuk de lokale poltiek is. Jessica Segers-Meijer, Gemma Tiedink-Koning en Ineke Knuiman kijken tevreden terug. ‘We hebben na afloop even een aanmeldlijst voor de cursus Politiek Actief moeten improviseren’, vertelt raadslid Jessica Segers. Ze verwachten dat door deze avond meer vrouwen politiek actief worden: ’Zo wordt de gemeenteraad een betere afspiegeling van de samenleving en worden discussies op een andere manier gevoerd.’ Gemma Tiedink-Koning zet zich graag in voor meer vrouwen in de lokale politiek: 'Onderzoek toont aan dat oplossingen van maatschappelijke problemen op dit moment volgen uit feminien leiderschap en de kans deze kwaliteiten de gemeenteraad binnen te halen is natuurlijk groter als er meer vrouwen in plaats hebben.'

Fris en fruitig Een deelnemer vatte de avond samen als ‘fris en fruitig, dat wat je niet verwacht van politiek’. Ook de aanwezige LA-mannen uit de gemeenteraad vonden het een bijzondere avond. ‘Misschien kunnen we dit verder uitbouwen, zeker nu we aan de slag gaan met de rol van de raad binnen overheidsparticipatie en we onze vergaderstructuur onder de loep nemen’.
Aanmelden voor de gratis cursus Politiek Actief is niet meer mogelijk. Wil je meer weten over de lokale politiek of eens een kijkje komen nemen, neem dan contact op via gemmakoning@hotmail.com of segers.jc@gmail.com

Wat zou jij doen met die poen?

Tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces hebben het initiatief en de inspanningen van Lokaal Alternatief het onderwerp 'directe invloed van inwoners op de uitgave van publieke middelen' op de agenda gezet. Lokaal Alternatief heeft de raad hierin unaniem weten te verbinden. Het college gaat onderzoek doen bij verschillende organisaties en andere gemeenten naar de verschillende vormen waarop dit thema invulling krijgt en doet een voorstel hoe gemeente Duiven hiermee ervaring kan opdoen. Vanaf 1 januari 2017 kunt u (mede-) bepalen wat we doen met de 'Kleur uw Buurt'-poen.

Lokaal Alternatief heeft als uitgangspunt dat wij ons inspannen om de betrokkenheid van de inwoners van Duiven, Groessen en Loo te stimuleren en hun invloed op besluiten te vergroten. Natuurlijk namen wij het initiatief tot dit amendement, toen bleek dat er veel ontevredenheid heerste over de transparantie van de uitgave binnen de regeling Kleur uw Buurt. We willen de directe invloed van inwoners op de uitgave van publiek middelen vergroten om inwoners te transformeren naar actieve burgers, de transparantie in de organisatie en overheidsfinanciën te vergroten en een merkbare verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de infrastructuur daarvan te realiseren. 

 

Grote woorden, maar Gemma Tiedink-Koning, LA-commissielid Burger en Samenleving, is er van overtuigd dat dit zal leiden tot een mooier Duiven, Groessen en Loo. 'Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar geluk, daaruit blijkt dat mensen gelukkiger zijn in samenlevingen waarin inwoners meer invloed hebben op hun eigen leefomgeving, fysiek en sociaal. En een gelukkige samenleving daar ga ik voor.' De voorbereidingen voor een bijeenkomst met het thema: 'Wat zou jij doen met die poen? zijn in volle gang. Wilt u meedenken en doen met dit onderwerp? Laat het ons dan weten via gemmakoning@hotmail.com. Uw inbreng is van harte welkom.

Leden LA: Frank de Ruiter

Wie ben ik?
Ik ben Frank de Ruiter, 61 jaar en ik woon samen met mijn vrouw Gonni sinds 2000 aan de Iepenlaan te Duiven. Vanaf 1987 wonen wij als gezin in De Liemers. Een gebied en omgeving die ons aanspreekt. De weidse vergezichten in het rivierenlandschap, maar ook de vriendelijkheid en aard van de bevolking en de gebondenheid en betrokkenheid van de inwoners van de dorpen en steden. Wij voelen ons hier thuis. Meer dan 35 jaren ben ik werkzaam geweest in de bancaire sector. Door reorganisaties is hieraan in 2015 een einde gekomen.
 

Waarom ben ik lid van een politieke partij en meer specifiek van LA?
Politieke partijen zijn in deze maatschappij de beste opties om als burger(s) invloed uit te oefenen. Bij voldoende draagvlak (kiezers) zijn zij in staat in de akkoorden belangrijke prioriteiten te stellen. Daar voel ik mij toe aangetrokken. Naast mijn werk ben ik altijd actief geweest in het leveren van bijdragen aan de gemeenschap. Dat uitte zich in het lidmaatschap en de oprichting van een afdeling van de Rotary (Schaijk/Land van Ravenstein), de Round Table nr. 95 De Liemers, maar ook bestuurslid van het ICL, de voorloper van de huidige ondernemersorganisatie Lindus. Na mijn werk wil ik dit graag voortzetten in de lokale politiek. Zo ben ik na een zoektocht in Duiven lid geworden van Lokaal Alternatief. LA opereert alleen in de gemeene Duiven en kan vanuit deze positie actief bijdragen aan het welzijn en welbevinden van haar inwoners. Partijen met een provinciale- en landelijke organisatie vielen voor mij af. Hoofdreden is de invloed die de bovenliggende organisaties hebben op het lokale bestuur.
 
Wat is mijn bijdrage voor LA?
Op dit moment coördineer ik de nieuwsbrief van Lokaal Alternatief en ben ik actief op de door de fractie gehouden achterban bijeenkomsten
 
Wat vind ik goed aan LA en wat vind ik dat er beter kan?
De inzet van de fractie om de achterban actief te betrekken bij de standpunten van voorgenomen college besluiten. Een belangrijk voorbeeld vind ik de opstelling van de fractie in de discussie over de fietstunnel. Als achterban hebben we actief bijgedragen aan de besluitvorming en het ingenomen standpunt. We voelen ons daarbij serieus genomen en dat waarderende gevoel is goed.
 Beter kan volgens mij het positioneren van de partij voor de gehele gemeente Duiven. Politieke tegenstanders proberen de partij en haar bestuurders in een bepaalde richting te duwen en proberen daarmee electoraal voordeel te behalen. Alsof de belangen van de dorpen van de gemeente Duiven meer prioriteit hebben dan het dorp Duiven. In beoordeling van het gemeente perspectief is dit onzinnig en draagt dit niet bij aan het samen en burger participerende gevoel. Je kunt inwoners niet kwalijk nemen dat zij zich weten te organiseren en voor hun belangen op te komen. Ik roep deze politieke organisaties dan ook op hun achterban in het dorp Duiven te mobiliseren in plaats van af te geven op de ander.
 
 Welke verwachtingen heb jij voor de komende 5 jaren?
Ik verwacht dat Lokaal Alternatief bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 minimaal hetzelfde aantal zetels zal krijgen. Daarmee is de kans groot om voor de volgende 4 jaren de prioriteiten van de lokale maatschappij op de bestuursagenda van de gemeente Duiven te krijgen.
Ik verwacht ook dat de partij haar doelstelling van actieve participatie van de burgers verder weet te vertalen naar burgerinitiatief met voldoende beschikbaar budget. Deze ontwikkeling is volgens mij onontkoombaar wanneer je als bestuurder voor en met de burgers tot verstandige besluiten wilt komen. Daaraan wil ik met  mijn kennis en inzet graag een bijdrage leveren.

Jij & Lokaal Alternatief


Nieuwsbrief digitaal ontvangen?

Meldt u aan voor de digitale versie via email


Lid worden?

Het lidmaatschap van Lokaal Alternatief bedraagt euro 10,- per kalender jaar. Wil je ons ondersteunen? Stuur dan een email
 

Achterbanbijeenkomsten

We nodigen je van harte uit eens deel te nemen aan een van onze achterbanbijeenkomsten. Wil je op de hoogte blijven van de onderwerpen, datum, tijd en lokatie? Stuur dan een email

Copyright © 2016 Lokaal Alternatief, All rights reserved.