Copy
Share
Tweet
Forward

In deze nieuwsbrief:

Ondernemer Anton Seggelinck neemt afscheid van raad

Anton Seggelinck: “Door de groei van mijn eigen onderneming en het werk, veelal in het buitenland, dat het met zich meebrengt, leg ik per oktober mijn functie als raadslid neer. Op zich natuurlijk erg positief dat mijn onderneming floreert, maar spijtig dat ik daarom ga stoppen als raadslid. Ook heb ik hierdoor mijn functie als voorzitterschap van de doetinchemse voetbalvereniging VIOD neergelegd. Sinds maart 2010 ben ik met veel plezier raadslid voor Lokaal Alternatief. Zo’n 5,5 jaar heb ik mij vol overgave ingezet voor de belangen van de inwoners van Duiven, Groessen en Loo. Natuurlijk binnen de kaders die onze achterban en de landelijke overheid stelden. Ik denk dat we als nieuwe fusiepartij veel hebben bereikt en ons goed hebben gepositioneerd in de gehele gemeente, getuige de tweede achtereenvolgende politieke winst in 2014.

Grote projecten als A15, centrumplan, Gebouwen Tarieven en Subsidies (GTS) en de decentralisaties in het sociaal domein, zorgden er voor dat het nooit saai werd. De samenwerking binnen de fractie, deze periode met 8 fractieleden, was altijd prettig en we hebben menig pittige discussie op een goede manier gevoerd: recht door zee en het ‘laaghangende fruit’ plukken waar het kan. Dat is ook wat ik heb ervaren als de kracht van lokaal Alternatief… gewogen besluiten, direct handelen, duidelijk communiceren .. niet belemmert door welke invloeden vanuit de provincie en/of Den Haag dan ook. We zijn niet links, we zijn niet rechts.. we zijn er voor Duiven, Groessen en Loo.

Ook in de raad heb ik altijd goed samengewerkt met coalitie en oppositie partijen en, ondanks voor mij soms tenenkrommende en eenzijdige stellingen van sommige raadsleden, heb ik altijd geprobeerd me te verplaatsen in de gedachten van de leden van andere partijen. Dat is niet altijd gelukt, moet ik eerlijk zeggen, maar respect voor een ieders opvatting heb ik altijd gehad.

Graag wil ik een ieder bedanken die het heeft mogelijk gemaakt dat ik heb kunnen functioneren als raadslid en ben ik blij dat ik op deze manier mijn steentje heb kunnen bijdragen aan deze mooie gemeente.

Lokaal Alternatief is op zoek naar een secretaris voor haar bestuur. Binnen het bestuur support & faciliteer je de fractie en wethouders van Lokaal Alternatief waar mogelijk. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het “4 jaren-stappenplan” richting de gemeenteraadsverkiezingen. Interesse? Laat het ons weten per email.

Duivenaar John de Groot gaat de uitdaging van raadslid aan

Hallo, mijn naam is John de Groot en sinds de laatste verkiezingen ondersteun ik de Lokaal Alternatief-fractie als fractie-assistent. Sinds 1994 woon ik in Duiven; een mooie en rustige woonplaats. Ik ben getrouwd met Irene en samen hebben we drie kinderen. In mijn vrije tijd fiets ik, en probeer ieder jaar met een aantal vrienden een berg te beklimmen, een hele uitdaging. We hebben er al een aantal overwonnen: Alpe d’Huez, Galabier, Stevio, Gavia, en anderen. De “selfie” is gemaakt tijdens de beklimming van de legendarische Mont Ventoux.

Sinds ik lid ben van de LA-vereniging, ben ik actief binnen het bestuur. Ik was altijd al geïnteresseerd in politiek, maar ik had geen benul wat er allemaal op mij af zou kunnen komen. Door de bestuursactiviteiten raakte ik meer betrokken bij de lokale politiek. Ik bezocht daarom ook de achterbanvergaderingen, want dat is de plek waar je mee kunt denken over welke richting de fractie van Lokaal Alternatief moet volgen.
Na de laatste verkiezingen ging het voor mij pas echt los. Door het mooie verkiezingsresultaat, mocht ik totaal onverwacht aantreden als fractie-assistent. Ineens ontvang je heel veel mails en documenten en word je uitgenodigd voor bijeenkomsten. Zo word je echt in de politiek van gemeente Duiven en haar regio gezogen. Ik merkte dat ik dat pas echt leuk vind: meedoen, meedenken en afwegingen maken!

Het is fijn om te weten dat je als Lokaal Alternatief raadslid gesteund wordt door zoveel inwoners van de gemeente Duiven die vertrouwen hebben in een lokale partij die geen landelijk belang met zich meesleept. Hoewel ik keuzes zal moeten maken die noodzakelijk zijn, maar niet altijd even makkelijk, ga ik voor het beste voor de inwoners van de gemeente. De periode dat ik fractie-assistent was, heb ik als druk maar leerzaam ervaren, dat zal het als raadslid ook zijn, maar met ons hechte LA-team kan ik er zeker tegen aan!

LA-Achterban
Toen ik lid werd van Lokaal Alternatief, bestuurslid werd en achterbanvergaderingen ging bijwonen had ik nooit verwacht raadslid van Gemeente Duiven te worden. Ik hoop met mijn bijdrage meer inwoners te inspireren eens een achterban-, commissie-, of raadsvergadering te bezoeken. Leden en niet-leden zijn van harte welkom mee te denken en te discussiëren over de onderwerpen die op de raadsagenda staan. Iedereen kan suggesties inbrengen over bijvoorbeeld burgerparticipatie. Dus ook jouw mening kan van belang zijn!
Ik ben er zin in, jij ook?
Bezoek ons tijdens Duuve te Gek!

Zondag 27 september a.s. tussen 12.00 en 17.00 uur
op het Remigiusplein en het Willem Alexanderplein in Duiven

Groen gratis?

In onze nieuwsbrief van juni meldden we al dat onze achterban en ons Groessens raadslid Harry Keultjes en onze raadsleden Piet Arends en Pieter van Nispen uit Duiven (vlnr) ‘in de ban van afval’ zijn. Mede door de inbreng van onze achterban werd uitgewerkt wat 'gratis' groenafval betekent voor de tarieven voor het overig afval. Tijdens de laatste commissievergadering Grondgebied leek het erop dat ook andere commissieleden 'Groen gratis' een goed idee vinden. In de raadsvergadering van 28 september a.s. valt het besluit. In de begrotingsvergadering van 9 november worden de tarieven duidelijk.

 

Het punt van onze achterban was duidelijk: wil je bewonersparticipatie in het groen stimuleren, en dat wil Lokaal Alternatief, dan zou het aanbieden van groenafval zo veel mogelijk gratis moeten blijven. ‘Ik wil best een gemeenteperkje onderhouden, maar als ik dan ook nog moet gaan betalen voor het afvoeren van het afval, dan kap ik er mee’, was een veel gehoorde uitspraak.

Gratis is natuurlijk niet echt gratis, want de kosten voor de afvalinzameling worden kostendekkend doorberekend aan de inwoners van Gemeente Duiven. We weten nog niet precies wat het effect van de invoering van Diftar* is op het aanbieden van afval door onze inwoners. In het besproken voorstel worden de kosten voor gratis inzameling van groen afval opgenomen in het 'vaste' tarief, niet in het ledigingstarief voor restafval.  Hiermee beperken we het risico dat we veel te veel vragen van onze inwoners of veel te weinig.

Het thema afval ligt onze raadsleden in de commissie Grondgebied na aan het hart. Logisch natuurlijk want elke inwoner van Duiven produceert elke dag afval en sjouwt er elke week mee naar de weg. Piet Arends: “Je wilt dat de inzameling  zo eerlijk mogelijk gaat met zo weinig mogelijk willekeur met name bij het afvalaanbiedstation. Toch moet je ook niet te veel doorslaan.” ‘Diftar is veel duurzamer’, een onderwerp waar Pieter van Nispen zich graag voor inzet. Harry Keultjes voegt daar aan toe: ‘Langzaam wordt nu duidelijk wat deze invoering in de praktijk betekent.’

*Diftar is een systeem van gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn.

Wethouders op dreef

 

In het coalitieprogramma van CDA, VVD en Lokaal Alternatief staan drie belangrijke opgaven centraal. 

De meeste aandacht vragen de veranderingen in het Sociaal Domein
. Het domein, naast onderwijs, van wethouder Ineke Knuiman (rechts op de foto). Een domein waarin het rijk een zware bezuiniging oplegt en daar komt de
 bezuiniging van 40% op de Huishoudelijke hulp nog bij. 

Niet minder omvangrijk is het op orde brengen van de gemeente Financien
 voor de komende jaren. In de vorige raadsperiode werd al duidelijk dat door de effecten van de economische crisis en de bezuinigingen van de rijksoverheid er minder geld te besteden was. Er kondigde zich een tekort aan van ruim 3 miljoen euro op de begroting. Sjef van Groningen (links op de foto) stuurt het proces aan als wethouder financiën om te komen tot een duurzame financiële toekomst voor onze gemeente: 'een boeiende uitdaging'.

De derde belangrijke opdracht voor de komende jaren is overheidsparticipatie
. De gemeente wil en moet meer teruggeven aan de samenleving. Allerlei taken die ooit prima door de inwoners zijn verricht, zijn naar de overheid overgegaan. Dit vraagt om veranderingen binnen de gemeente als organisatie.Sociaal Domein
Met het Sociaal Domein worden alle nieuwe zorgtaken bedoeld, die de gemeente vanaf 1 januari 2015 op haar bordje heeft gekregen: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet (werk en inkomen). Dat we die nieuwe taken van de landelijke overheid gekregen hebben, is begrijpelijk. Ineke Knuiman neemt haar bestuurlijke verantwoordelijkheid: 'Ik denk dat gemeenten, omdat ze dichter bij de inwoners staan, die taken beter en goedkoper kunnen uitvoeren dan de landelijke of provinciale overheid. Maar een jaar om de nieuwe taken goed in onze vingers te krijgen en pas daarna een geleidelijke korting op het budget was beter geweest. De invoering per 1 Januari 2015 was extra lastig omdat we nog veel gegevens van cliënten misten en de landelijke uitvoeringsorganisatie SVB (Sociale Verzekeringsbank) de PGB's (persoonsgebonden budgetten) nog niet konden uitbetalen. Heel vervelend voor de mensen die dit treft.'

Huishoudelijke hulp
Door de bezuiniging die het rijk oplegde, gaat de gemeente Duiven anders om met de huishoudelijke hulp. We zien het als een voorziening die algemeen voorhanden is en alleen de mensen, die de hulp nodig hebben en het zelf niet kunnen betalen krijgen huishoudelijke hulp via de gemeente. Ineke Knuiman: 'Natuurlijk zijn mensen teleurgesteld en soms kwaad als ze die boodschap krijgen. Als je iets moet inleveren, wat je jaren hebt gehad, dan is dat vaak heel moeilijk. Maar gelukkig hoor ik ook positieve  berichten. Ik spreek  mensen, die het heel begrijpelijk vinden, dat de huishoudelijke hulp beperkt wordt. Het is fijn om te horen dat inwoners zelf andere oplossingen hebben gevonden. Verschillende anderen zijn blij dat ze weer mogelijkheden hebben gekregen via de huishoudelijke hulp toelage.' 

Financiën op orde
In een eerdere bezuinigingsronde werd 1 miljoen euro gevonden door bezuinigingen op wegen en het groenonderhoud. Nu moeten we ook kijken naar maatregelen die inwoners van gemeente Duiven meer voelen. Sjef van Groningen: 'Ik vind het een moeilijke opgave om keuzes te maken die meer dan voorheen inwoners direct raken. Mijn uitgangspunt is daarbij dat de gemeente er moet zijn voor die inwoners of verenigingen die niet op een andere manier zaken geregeld krijgen. Een sluitende begroting is de basis onder een goede toekomst voor onze inwoners, verenigingen en het faciliteren van het bedrijfsleven.'

Overheidsparticipatie en innovatiefonds
De gemeenteraad heeft kerntaken vastgesteld die richtinggevend zijn voor de keuzes die we moeten maken. Wat is primair een taak voor de gemeente en wat is dat niet? Gemeente Duiven zal minder overnemen maar zich wel verantwoordelijk blijven houden en faciliteren als dit nodig is. Dat niet iedereen het altijd op eigen kracht zal redden is duidelijk. De uitdaging voor ons ligt erin het financieel en in beleid zo neer te zetten dat we er als het nodig is er kunnen zijn voor juist degenen die het even niet zelf redden. 
Een mooie opgave waar we samen met u hard aan willen werken. Ineke Knuiman: 'Graag wil ik u wijzen op een innovatiefonds dat binnenkort start in de gemeente Duiven. Hiermee willen we inwoners en maatschappelijke partners prikkelen om met vernieuwende, verrassende en inspirerende plannen te komen, die bijdragen aan de beoogde veranderingen in het sociaal domein. Het doel van het fonds maar ook de werking communiceren we breed. Hou in ieder geval de site van de gemeente Duiven in de gaten.'

Jij & Lokaal Alternatief


Nieuwsbrief digitaal ontvangen?

Meldt u aan voor de digitale versie via email


Lid worden?

Het lidmaatschap van Lokaal Alternatief bedraagt euro 10,- per kalender jaar. Wil je ons ondersteunen? Stuur dan een email
 

Achterbanbijeenkomsten

We nodigen je van harte uit eens deel te nemen aan een van onze achterbanbijeenkomsten. Wil je op de hoogte blijven van de onderwerpen, datum, tijd en lokatie? Stuur dan een email

Copyright © 2015 Lokaal Alternatief, All rights reserved.