Copy
Share
Tweet
Forward

In deze nieuwsbrief

Nieuws uit het bestuur

Wat vliegt de tijd!
Zo sta je aan een hangtafel in het Gemeentehuis te Duiven op 19 maart 2014 te staren naar het grote bord met de uitslagen en daarna te genieten van de enorme overwinning van onze partij Lokaal Alternatief, die met maar liefst 8 zetels verreweg de grootste partij werd en zo ben je weer twee jaar verder en kun je concluderen dat hoge bomen veel wind vangen, maar dat het best goed gaat met onze partij.


Natuurlijk werden er soms minder plezierige stappen ondernomen, maar dit gebeurde altijd goed overwogen, gericht op de toekomst en in het belang van de Duivense bevolking. Het bestuur (hoofd van de vereniging) en de fractie (politieke zaken) hebben duidelijke afspraken gemaakt. Binnen het bestuur is er een fractielid toegevoegd, die als schakel fungeert tussen beide partijen. Onder de motto’s “samenwerken is samen doen” en steevast voor ogen houdend “Is goed, goed genoeg” draagt eenieder binnen de fractie en het bestuur zijn steentje bij, om zowel interne als externe zaken op een positieve wijze tot een succes te brengen.
Een dag later, 20 maart 2014, was de dag waarop we alweer vooruitkeken; werken naar de verkiezingen van 2018. Immers, stilstaan en achterover leunen is achteruitgaan. Iedereen was zich hiervan bewust. We zijn nu halverwege, kunnen een tussenbalans opmaken en concluderen dat we op het goede pad zijn. Echter, we moeten nog een lange weg gaan en de nodige hobbels onderweg overwinnen.
Binnen het bestuur zijn er de afgelopen periode diverse mutaties geweest. Door werk, verhuizing en doorstroming van bestuurslid naar fractielid zijn er een aantal nieuwe mensen aangesteld, die Lokaal Alternatief ook een warm hart toedragen en met hetzelfde doel: Lokaal Alternatief is de grootste en moet ook de grootste blijven! Wij beloven dat we met volle overtuiging en overgave ons best zullen doen om onze idealen te verwezenlijken. Doet u met ons mee? Dan zie ik als voorzitter van Lokaal Alternatief de toekomst met vertrouwen tegemoet!

 

 Voorzitter Wim Möller
Beoogd secretaris Monica van Hummel
Penningmeester Henk Verhaaf
Algemeen lid/ notulist Cynthia Rosina
Het bestuur stelt zich voor

Mijn naam is Wim Möller. Lees verder 
Ik ben gehuwd,  vader van twee zoons en Opa van vijf kleinkinderen. Geboren op 28 september 1946 te Oosterbeek (Gemeente Renkum) en momenteel woonachtig in Duiven. Na ruim 39 dienstjaren gewerkt te hebben als districtsleider en instructeur-docent handel en economie bij Zeeman textielsupers in Nederland, België en Duitsland, nu genietend van mijn pensioen! Mijn hobby’s zijn sport (handbal in het bijzonder), reizen, wandelen, ons eigen Gambiaproject (www.helpsiffoe.nl) en uiteraard de gemeentelijke politiek.
Als achterban ben ik gestart bij de toenmalige lokale partij Gemeente Belangen, welke inmiddels is samengegaan met de lokale partij Lijst Groessen. Na de samensmelting tot wat nu Lokaal Alternatief is, ben ik bestuurslid geworden, vervolgens vicevoorzitter en momenteel bekleed ik alweer enkele jaren de functie van voorzitter van het bestuur.
Gezien mijn hobby’s zal het niet verwonderlijk zijn dat naast de bestuurlijke activiteiten punten op gebied van jeugdbeleid, sport, cultuur en recreatie, alsmede bevordering van kennisuitwisseling onderwijs en bedrijfsleven mijn grootste interesse heeft binnen de gemeentelijke politiek en Lokaal Alternatief in het bijzonder.
Ik doe mijn uiterste best op ondersteunende, stimulerende en controlerende wijze, en in volle overtuiging, mij in te zetten voor onze partij en hoop ook een steentje bij te kunnen dragen aan de diverse activiteiten als acties naar de leden en burgers uit de gemeente Duiven.
Voor mij staan twee motto’s als een paal boven water. A. Samenwerken is samen doen en B. Is goed, goed genoeg! Ik denk dat wij op de goede weg zijn, maar besef dat er nog heel veel te doen is en ben trots voorzitter te mogen zijn van onze grootste partij in onze mooie gemeente Duiven.

Ik ben Monica van Hummel.
Ik heb aangeboden de secretariaatswerkzaamheden op me te nemen voor de partij Lokaal Alternatief Duiven. Officieel moet ik nog gekozen worden in de komende ledenvergadering, maar aangezien de functie momenteel vacant was ben ik vast begonnen met het inwerken.
Ik ben 26 jaar getrouwd met René van Hummel. Wij wonen in het centrum van Duiven en hebben een  dochter (17) en een zoon (16) en een hond. Naast mijn baan als officemanager ben ik Guasha therapeut. Dit laatste is echt mijn grootste 'hobby'. gehuwd
Iedereen weet dat vrijwilligerswerk heel erg nodig is en ik probeer in mijn wel redelijk volle agenda altijd tijd hiervoor in te ruimen.

Mijn naam is Cynthia Rosina.
Ik ben geboren te Aruba. In 1965 kwam ik studeren in Nederland en sindsdien heb ik meerdere studies gedaan. Mijn laatste werkgever was het ROC, Rijnijssel, waar ik werkzaam was als docent Nederlands en Drama. Dit deed ik met veel plezier. Ook gaf ik les aan mensen met een beperking. Sinds mijn pensionering, nu bijna 4 jaar, ben ik nog steeds werkzaam binnen het ROC, maar nu als vrijwilligster.
Ik ben zoals vele grootouders, de trotse oma van 2 kleinkinderen in de leeftijd van 11 en bijna 13 jaar oud. Hier geniet ik erg van. 
 Meegelokt door een buurvrouw kwam ik bij Gemeente Belangen. In 1998 kwam in de raad door voorkeursstemmen en heb ik 2 raadsperiodes meegemaakt.
Hierna ben ik verder gegaan als lid bij de achterban. Na een time-out ben ik lid geworden van Lokaal Alternatief en door Wim benadert met de vraag of ik bestuurslid wilde worden. Na een korte aarzeling ben ik toegetreden tot het bestuur  en notuleer tijdens onze vergaderingen. Het is een voorrecht om onze duivense politiek van dichtbij te kunnen volgen.

Ik ben Henk Verhaaf!  Onder het mom van  “je kunt beter met, als over een ander praten” heb ik mij aangesloten als lid van Lokaal Alternatief.
Waarom deze keuze? In de diverse gesprekken die ik met diverse leden heb gehad en de aandacht die deze partij heeft voor de lokale aangelegenheden was ik overtuigd dat dit de partij is waar ik terecht kan met mijn vragen en ideeën.  Een partij waar serieus naar je geluisterd wordt. Deze ervaring heb ik de laatste jaren opgedaan in de achterban vergaderingen die ik bezocht hebt en waar ik alle mogelijkheden en kansen gekregen heb om mijn verhaal kwijt te kunnen.
 Inmiddels ben ik sinds mei 2015 penningmeester van lokaal alternatief. Vanuit deze functie kan ik nog meer in de keuken kijken van onze partij en daar waar mogelijk een steentje bijdragen aan de verdere ontwikkelingen en ideeën aandragen voor nu en de toekomst.
Je merkt dan nog beter dat het in de politiek toch ook een spel is van geven en nemen en dit valt natuurlijk niet altijd in goede aarde. Maar je kunt het niet iedereen naar de zin maken en dat is een kwestie van accepteren.
In diverse organisaties, verenigingen en kerk heb ik veel ervaringen opgedaan met het bestuurlijk werk op allerlei gebieden. Dit kan ik nu ook uitdragen binnen onze partij, hoewel ik wel merk en ervaar dat dit toch een andere vorm van besturen is.
Ik vind de uitdaging van lokaal alternatief liggen om de blik nog meer op Duiven te richten en iets minder op Loo en Groessen. Deze mening trek ik uit de gesprekken die ik zo om me heen beluister. Het is natuurlijk verklaarbaar, per slot van rekening is Lokaal Alternatief geboren uit het samenvoegen van de partijen uit Loo en Groessen maar er zitten ook veel kiezers in Duiven.
We hebben nog 1 ½ jaar te gaan op weg naar 2018 en er staan nog voldoende uitdagingen op de “rol” om onze stem te laten horen.

Nieuws van de wethouders

Precies op de helft van deze coalitie periode kijken we in deze nieuwsbrief met u terug en vooruit. In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en het is een goed moment op nu de tussenbalans op te maken.Terugkijkend zijn er een aantal uitdagingen die ook in de pers nogal wat aandacht kregen. Terecht omdat er nogal wat consequenties ook voor onze inwoners uit volgden.Twee wil ik er noemen, de bezuinigingen aan het begin van deze periode en het accommodatiebeleid.  De kortingen van de rijksoverheid op het budget van onze gemeente en de economische tegenwind maakten het nodig te kijken naar inkomsten en uitgaven.Bij de maatregelen is sterk gestuurd op het nemen van het zuur op dit moment en het niet doorschuiven naar de toekomst. Aan dat uitgangspunt wil ik, als verantwoordelijk wethouder voor het huishoudboekje van de gemeente, ook de komende twee jaren vasthouden. We zijn er in geslaagd voor het overgrote deel van onze inwoners , de lastendruk minimaal gelijk te houden. De besparing op de afvalstoffenheffing gaf ruimte voor het verhogen van de OZB.
Het accommodatiebeleid gaf schrik bij verenigingen. Herhaald heb ik daarover gezegd dat geen vereniging daardoor in problemen zal komen. Toch is het nodig hierop door te pakken. Er staan nogal wat gebouwen in eigendom van de gemeente leeg of zijn onderbezet. Door de afname van het aantal leerlingen is er een overschot aan lokalen en dat zal nog fors toenemen. Kosten komen voor rekening van de gemeente, dus voor u als inwoner. Samen werken samen delen en benutten zijn goede oplossingen en wat niet nodig is stoten we af. Dat leidt tot kostenbesparing en minder uitgaven en meer garantie dat we het hoge kwaliteitsniveau voor de toekomst vast kunnen houden.
 
Aan de inkomstenkant wordt ook hard gewerkt. Er komt weer belangstelling voor onze bedrijventerreinen. Er is hard gewerkt om Seingraaf en Innofase in de markt te zetten en de eerste resultaten tekenen zich af. Verkoop van grond is belangrijk maar zeker ook de werkgelegenheid die dat met zich mee brengt. Vooruitkijkend  zijn er nog een aantal dingen te doen. Een belangrijk punt in mijn portefeuille is het aanjagen van de vrije tijds economie. Door een tekort aan ambtelijke capaciteit stond dat voor de aansturing op een laag pitje. Ik ben blij dat er voor de komende twee jaar een oplossing is gevonden en de ondersteuning er nu is.
Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt is. De werkgroepen recreatie en toerisme vanuit de dorpsplannen Loo en Groessen hopen binnenkort twee klompenpaden te openen. Een zeer waardevolle toevoeging aan de mogelijkheden voor het genieten in ons prachtige buitengebied.ZoDiva, “Duiven is Verassend anders”,  blijft ook in onze gemeente actief met mooie routes
Ondernemers dragen ook fors een steentje bij dat blijkt uit de prachtige cijfers voor bestedingen en omzet in de Liemers. Opnieuw groei in bezoekers en overnachtingen.
De tweede helft zal zeker zo spannend zijn als de eerste.

Nieuws uit de fractie

De huidige raadsperiode draait nu twee jaar en dat betekent dat we graag terug kijken. Wat is er al zo gedaan, wat hebben we intussen gerealiseerd van het coalitieakkoord? Halen we de uitgangspunten of moeten we bijsturen?
Laten we beginnen met de burgerparticipatie. Eén van de belangrijke prioriteiten in het akkoord en van onze partij. 
Lokaal Alternatief geeft burgerinitiatieven de ruimte en we zien dan de volgende resultaten: de realisatie van de dorpsplannen Loo en Groessen, de pilot en inmiddels in uitvoering de buurtpreventie  Lommerweide, een tweede buurtpreventieteam is inmiddels ook gstart en verder zijn er diverse buurt whatapps operationeel, support van door jongeren opgezette Hope XXL, de oplossing voor de voetbalkooi en met de buurt en de jongerenraad vervangende lokatie van het jongeren ontmoetingscentrum Alpha, de aangepaste rotonde bij Thuvine, de privatisering van de verenigingsgebouwen in Groessen en hierover de onderhandelingen opgestart met de huurders van het gebouw aan de Visserslaan in Duiven.
Dit betekent niet dat we klaar zijn, nee er zijn nog voldoende uitdagingen, maar we zijn op de goede weg.
 
Afvalstoffenbeleid;
Uitgangspunt de vervuiler betaalt en de afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn .
Afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen , nl. de gemeentewerf en de ophaaldienst.  Tot 1 jan.2016 was het brengen van afval naar de werf “gratis” (kosten waren verwerkt in de heffing dat betekent dat elke burger (huishouden) mee betaald aan het afval aanbiedstation. De grote verandering is dat nu bij het aanbiedstation max.1 kub gebracht mag worden en € 12,00 per keer in rekening wordt gebracht. Groentuinafval, plastic, papier, elektrische apparaten, chemische producten kadavers kleine huisdieren deze zijn wel gratis. (Zie hiervoor de van de gemeente ontvangen informatie op raadpleeg de website http://www.duiven.nl)
 
Ook wordt de GFT container bij de woningen om de week gratis geleegd,. De restafval container wordt ook één keer per 14 dagen geleegd. Afhankelijk van de grootte geldt hiervoor een tarief per leging. (Voor de kleine container in 2016 € 2,04 per keer). Daarnaast gelden ook andere regels voor het scheiden van plasticafval welke ook één keer per 14 dagen wordt opgehaald in gratis verstrekte zakken. Het uitgangspunt is dat de bewoners door beter te scheiden kosten verlaging kunnen realiseren op de afvalstoffen. De heffing is beduidend lager geworden. Het tekort in de begroting is opgelost door de OZB tijdelijk  te verhogen. Dit betekent dat woningen met een waarde boven de € 220.000 in totaal iets meer gaan betalen.
 
Transformatie in het sociale domein is volop in beweging. De gesprekken met burgers lopen en we zitten op het geplande tijdspad. Hier valt nog veel te doen.
 
De investering in mankracht om onze (bedrijfs) gronden en de industrieterreinen beter op de kaart te zetten begint zijn vruchten af te werpen. Voorbeelden hiervan zijn de revitalisering Nieuwgraaf, de ontwikkeling op InoFase en Seingraaf.  Ook zien wij de lage  leegstand op de andere terreinen.
 
Dit is een kleine greep van resultaten vanuit het coalitieakkoord. Een tussenstand van realisatie en onderwerpen in behandeling. De fractie heeft het vertrouwen  de komende twee jaren deze lijn voort te zetten en het coalitieakkoord succesvol af te ronden.

Lokaal Alternatief en participatie

In ons verkiezingsprogramma hadden we het er al over; in 2018 is het heel gewoon dat onze inwoners vroegtijdig worden betrokken bij plannen doordat begin, inspraak en communicatie is verbeterd. ‘Meedenkkracht en expertise van inwoners is het vertrekpunt’. Een paar mooie en concrete voorbeelden worden hierna genoemd. 
BOSS Kompas
Op 17 maart jl. presenteerden inwoners van gemeente Duiven, ondernemers in sport en bewegen en de combinatiefunctionaris sport hun BOSS kompas aan raadscommissie Burger en Samenleving. Met dit kompass wordt ‘iedere inwoner van gemeente Duiven uitgedaagd en gestimuleerd om (samen) te Bewegen, te Ontmoeten, te Sporten en te Spelen en hierin op een open en laadrempelige manier zijn weg vindt’. Het BOSS kompas bestaat uit 6 delen: (1) Gym door vakleerklachten op alle basisscholen (2) Gebundelde informatie over sport en spelen in app en/of boekje (3) Breder benutten van (sport) accommodaties en schoolpleinen (4) Een gezonde leefstijl bevorderen (5) Bestaande speelplaatsen natuurlijk inrichten (6) Wat meer nodig is.
Vriend van BOSS
Een aantal inwoners, verenigingen en ondernemers van Duiven, Groessen en Loo hebben zich aangesloten bij een van de actiegroepen per BOSS kompasdeel of zijn betrokken in de achterban als ‘Vriend van BOSS’. Aansluiten kan nog steeds. Meer weten? Neem dan contact met ons op!
Dat Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen voor Lokaal Alternatief belangrijk is, blijkt duidelijk uit ons verkiezingsprogramma: ‘Sport draagt niet alleen bij aan gezondheid, welzijn en sociale participatie, maar ook aan de individuele ontplooiing en is een maatschappelijk bindmiddel’. Vandaar dat wij dit thema samen met andere partijen op de agenda hebben gezet. Wij vinden het belangrijk dat Gemeente Duiven dit proces ambtelijk ondersteunt. We kijken uit naar de initiatieven die hieruit ongetwijfeld zullen ontstaan! 
 
DORPSHUIS Groessen
Dorpshuis Groessen is niet langer eigendom meer van de gemeente. Na enkele jaren van voorbereiding is het dan zover. Enthousiaste vrijwilligers uit Groessen vormen  samen het stichtingsbestuur om het dorpshuis voor Groessen te exploiteren.  Hierdoor is een onderkomen voor veel verenigingen veilig gesteld. Lokaal Alternatief  steunt dit initiatief van harte en rekent natuurlijk ook op alle inwoners om maximaal gebruik te maken van het Dorpshuis. Wij kunnen de toekomst niet voorspellen maar met de passie  waarmee  de mensen achter het Dorpshuis bezig zijn concluderen we dat DAG een lang leven voor zich heeft. Goed voorbeeld doet volgen?

 Groene stroom

Voor je eigen groene stroom kan jij in Duiven onder andere terecht bij Energie van Hollandsche Bodem. Jouw panelen liggen niet op je eigen dak, maar in een zonnepark of zonnedak bij jouw in de buurt. Je kunt er gewoon naar toe fietsen. Hoe leuk is dat? Daar kan jij je eigen 100% groene energie opwekken. Je verlaagt je energierekening en draagt ook bij aan een beter milieu.   Maandag 28 september 2015 stelde de gemeenteraad van Duiven met steun van de fractie van lokaal Alternatief  het plan Zonnepark InnoFase (Gansenwoirt) definitief vast. Energie van Hollandsche bodem is gestart met het werven van deelnemers voor dit zonnepark.  
Want jij krijgt een korting op de energiebelasting als jij woont in hetzelfde postcodegebied of in een aangrenzend postcodegebied van het zonnepark of - dak waar jij deelneemt in een energiecoöperatie. Je verlaagt je energierekening en draagt ook bij aan een beter milieu. Voor meer informatie ga je naar http://www.evhb.nl/duiven-gansenwoirt

 1 jaar fractielid

De vorige keer heb ik mij voorgesteld en nu deel ik graag mijn ervaringen.Politiek is leuk en boeiend terwijl de meeste mensen dit saai en stoffig vinden. Met deze opmerking zie ik al vele wenkbrauwen fronsen. Maar het geeft echt energie als je bepaalde doelen, die van invloed zijn op de directe leefomgeving, bereikt . De materie die behandeld wordt treft een ieder en daar moet men zich wel van bewust zijn. Het is zeker niet zo dat alles maar vanzelf gaat en dan is het mooi om een pionnetje te zijn op het schaakbord van het bestuur van de Gemeente Duiven.  
Het is natuurlijk niet zo dat alle plannen en ideeën uitgevoerd kunnen worden. Dit zou natuurlijk te gek zijn, maar helaas dat is in een coalitie geen werkelijkheid. Het is fantastisch te ervaren en te beseffen dat er de afgelopen maanden mooie resultaten zijn geboekt.  Zie hiervoor andere delen van deze nieuwsbrief. Het is een rumoerige tijd met  moeilijke en complexe vraag stukken en eisen en regels die vanuit het landelijke politieke apparaat opgelegd worden. Ook hier is de betrokkenheid van lokaal alternatief hoog en wij gaan altijd voor het beste resultaat voor de inwoners van onze mooie gemeente.
Ik had geen idee van hoe politiek werkt. Binnen een “normale” organisatie gaan we voor het beste resultaat binnen een gestelde termijn, dit meestal financieel gedreven. Hier is zie ik een verschil met het ambtelijke apparaat.  Daar gaan we voor het hoogst haalbare resultaat binnen gestelde kaders. Het stellen van die kader is een taak van de gemeenteraad. Maar vaak willen we als raad ook op  de stoel van de uitvoering zitten, en dat is nu juist niet de bedoeling. Daar heb ik nog veel te leren.
Ik heb er zin in en ik nodig je graag uit voor een achterban - raads- of commissievergadering. Op de achterban bijeenkomst kun je zaken inbrengen en jouw mening telt daar echt mee. Wij vertalen dit naar onze inbreng in het raadswerk en proberen dan resultaten te boeken. Wij zijn er tenslotte voor jou.

Jij & Lokaal Alternatief


Nieuwsbrief digitaal ontvangen?

Meldt u aan voor de digitale versie via email


Lid worden?

Het lidmaatschap van Lokaal Alternatief bedraagt euro 10,- per kalender jaar. Wil je ons ondersteunen? Stuur dan een email
 

Achterbanbijeenkomsten

We nodigen je van harte uit eens deel te nemen aan een van onze achterbanbijeenkomsten. Wil je op de hoogte blijven van de onderwerpen, datum, tijd en lokatie? Stuur dan een email

Copyright © 2016 Lokaal Alternatief, All rights reserved.