Copy
Share
Tweet
Forward

In deze nieuwsbrief

Nieuws uit de partij

Wat vliegt de tijd! Zo is 2016 voorbij en staat 2017 voor de deur.

Onze nieuwjaarswens:
WIJ WENSEN U EEN SCHOON EN VEILIG 2017!

Hartelijk dank dat u in 2016 heeft bijgedragen aan een fijne leefomgeving in Duiven, Groessen en Loo en geweldig natuurlijk dat u deze ook in 2017 weer schoon en veilig houdt! 


Met het jaarlijkse curlingfestijn op de prachtige GABA-ijsbaan in Duiven heeft het bestuur en de fractie de jaarwisseling gezicht gegeven.

Het bestuur kan ook melden dat er een programma-communicatiecommissie voor de partij Lokaal Alternatief Duiven is ingesteld. Hoofdopdracht voor deze commissie is het organiseren en uitvoeren van de communicatie van de fractie en bestuur, waarbij meer ingezet moet worden op het gebruik van de social media als facebook, Twitter en linkedIn. Een 2e opdracht is het opstellen van een concept verkiezingsprogramma voor de verkiezingen in Maart 2018.In een volgende nieuwsbrief zal deze commissie meer van zich laten horen.

 

Nieuws van de wethouders
Ongemerkt zijn we bij het passeren van de jaargrens naar 2017 al weer het laatste volledige jaar van deze coalitieperiode ingegaan. In maart 2018 zijn de gemeenteraad verkiezingen gepland. Terugkijkend op 2016 wil ik een aantal bereikte resultaten delen op het gebied van financiën, A15, accommodatiebeleid en de woonvisie.

Financien
Bij aanvang van deze coalitieperiode stonden we er financieel niet zo goed voor. Een oplopend begrotingstekort naar 3 miljoen en een algemene reserve, ons spaarpotje voor tegenvallers, onder de minimum grens. Er moesten enkele ingrijpende veranderingen worden gerealiseerd. Daarbij was het uitgangspunt dat de lastendruk voor onze inwoners zoveel mogelijk gelijk bleef. Dat lukte en op 1 januari van dit jaar staan we er financieel veel gezonder voor. Onze begroting is meerjaren sluitend met een positief resultaat en de algemene reserve nog iets onder het vereiste minimum.

A15
Een ander belangrijk onderwerp in mijn portefeuille is de doortrekking van de A15. Door de betere economische situatie in ons land zijn ook de files weer terug. Dagelijks zijn er nu weer problemen op de A12.  Een doortrekking van de A15 biedt hopelijk een oplossing voor dit probleem. Er is echter ook een andere kant aan dit project. Ongerustheid over de kwaliteit van de leefomgeving, de effecten van het verkeer op de gezondheid, over de waarde van de woning voor aanwonenden in ’t Loo, Groessen maar ook delen van Duiven zoals de Nieuweling. Met een goede inzet van onze ambtenaren heb ik geprobeerd er zoveel mogelijk aan te doen, te bereiken. Een aarden wal langs het gehele tracé, de deksel in de Helhoek en vorige maand nog een geluidsscherm bij de Kerkakkers. De brug die is opgenomen in het tracéontwerp blijft een punt van grote zorg en aandacht.

Accommodatiebeleid
In het accommodatiebeleid zijn we stapje voor stapje verder gekomen. Een lastig onderwerp, maar het is nodig om met gebruikers na te denken over wat kan en moet voor een goede toekomst van gebruikers en gemeente. De dorpsaccommodatie in Groessen wordt binnenkort overgedragen. De stichting heeft grote plannen maar moet eerst ook nog wat gepland onderhoud verrichten. Daarvoor wordt het gereserveerde geld in onze begroting meegeven. Met de gebruikers van de Visserlaan zijn we in overleg welke oplossing voor hen de beste is voor de toekomst. Privatisering is daar ook een van de mogelijkheden. We hopen daar in dit voorjaar met elkaar uit te komen.

Woonvisie
Toch ook maar even vooruitkijken. Een groot project is op dit moment de Woonvisie. In de woonvisie geven we een doorkijk over welke woningen er voor welke doelgroep in de gemeente Duiven beschikbaar moeten zijn om passend bij de wensen goed te kunnen wonen. Een belangrijk onderdeel in dit proces was het vergaren van informatie uit verschillende onderzoeken. Hoeveel jongeren zijn er in de drie kernen, hoeveel gezinnen en wat is de samenstelling van de gezinnen, hoeveel ouderen. Natuurlijk zijn dit ramingen maar op korte termijn geven zij een goed vertrekpunt. Met verschillende partners en onze inwoners is gesproken over waar we werk van moeten maken. Woningsplitsing in het buitengebied, energiezuinige woningen werden daarbij veel genoemd. In mei komt de woonvisie in de raad ter besluitvorming daarbij bent u van harte welkom.
Terugkijkend gebeurde er veel in het jaar 2016 en zal nog behoorlijk wat werk te verrichten zijn in 2017. Wilt u wat dichterbij inzicht hebben en mee willen denken dan bent u van harte welkom op de achterbanvergaderingen ter voorbereiding van een raadsvergadering. U mening doet ertoe en uw advies is welkom. Mocht er iets zijn komend jaar waarover u uw ei kwijt wilt, stuurt u mij dan even een mailtje. Een goed 2017 gewenst.
Sjef van Groningen.                                 
     s.vangroningen@duiven.nl

Nieuws uit de fractie (1)
Vergadermethode gemeenteraad gaat wijzigen.

Belangrijke wijziging in 2017 wordt de veranderde vergadermethode. We gaan van de huidige werkwijze met een presidium (alleen voorzitters van de fracties) en 3 commissies. Commissie Bestuur, Grondgebied en Burger en Samenleving (B&S) en de raadsvergadering waar alleen de fractieleden 21 personen aan deelnemen naar een nieuwe werkwijze.

Huidige werkwijze
Wat doet een presidium (is openbaar)?   Door deze commissie wordt de afgelopen vergader cyclus geëvalueerd en de agenda vastgesteld voor de komende commissie/ raadsvergaderingen.
Wat gebeurt er in de commissies?  Hier komen opiniërende, informerende en adviserende onderwerpen aan de orde, en vind er discussie / debat plaats met de portefeuille houders en met de andere fracties..
De input van de burgers is in deze huidige vergadermethode niet noemenswaardig.  Tijdens de achterban vergadering kunnen de leden van Lokaal Alternatief hun inbreng, visie, suggesties en ideeën meegeven aan de commissie leden. Inwoners  die inspreken tijdens commissievergaderingen mogen  niet deel nemen aan een debat betreffende hun inspraak bij een commissie of raadsvergadering.
2e reden om de huidige werkwijze te veranderen is dat besluiten lang op zich laten wachten omdat een cyclus nu  zes weken in beslag neemt.  Vaak wordt in de raad ook de discussie vanuit de commissie herhaalt.
 
Nieuwe werkwijze
Nu het nieuwe voorstel. Een vaste vergader- avond per week b.v. de maandagavond. Meer inwoners betrekken bij de onderwerpen door gerichte uitnodiging  en dan ook de gelegenheid om mee te praten.
Maximaal 2 sets van 3 onderwerpen op 1 avond met max. 1 uur per onderwerp bij beeldvorming met inwoners,  ondernemers en politieke partijleden verdeeld over 3 groepen dus maximaal 6 agenda punten op 1 avond.
1e uur; Dit kan ook een presentatie zijn om helderheid te krijgen, brainsstorm/workshop gesprek met belanghebbenden, belangstellenden, college en fractieleden , dit ivm de juiste beeldvorming.
2e uur andere onderwerpen uit eerdere beeldvorming sessies.  Nu gaat het om meningsvormen;  dit betekent debat tussen de fracties onderling en met het college.
3e uur andere onderwerpen uit eerdere meningsvormende sessies nu gaat het om de besluitvorming dit is de raadsvergadering deze is technisch van aard o.a. vaststellen van de agenda, hamerstukken (geen discussie meer), vragen n.a.v.  ingekomen stukken ( o.a. voorheen de rondvraag).
 
De bijeenkomsten zijn openbaar net als in het huidige systeem, alleen kan men nu inspreken maar niet mee debatteren en in het nieuwe systeem juist wel. Men kan zelfs agenda onderwerpen inbrengen.
Wij verwachten dat de burgerparticipatie met deze werkwijze beter tot zijn recht komt.
Daarnaast blijft van kracht dat tijdens de achterban vergaderingen (want die blijven bestaan) leden en inwoners hun ideeen  kunnen meegeven aan onze fractieleden.
 
Commissie Bestuur,
John de Groot en Piet Dijkstra

Nieuws uit de fractie (2)

Uitvoeringsagenda Mobiliteitsplan Duiven 2017-2020
 
In de begrotingsraad van 14 november 2016 is er door de burgemeester aangegeven, n.a.v. het tragische ongeval, dat de de kruising Broekstraat-Oostsingel opnieuw bij de provincie aan de orde wordt gesteld. 
Lokaal Alternatief heeft in de raadsvergadering van 19 december 2016 gevraagd welke maatregelen, op zowel korte als lange termijn, worden genomen om deze oversteek veiliger te maken en wanneer. Omdat de Oostsingel een provinciale weg is, is overleg met de provincie over uitwerking en kostenverdeling noodzakelijk. 
Op 24 december 2016 is er door het college een persbericht verspreid waarin de korte en lange termijn maatregelen worden verwoord.


In de commissie Grondgebied van 29 november 2016 heeft Lokaal Alternatief gevraagd naar de ongevallencijfers van de afgelopen jaren op de fietsoversteekplaatsen t.w. Rijksweg -Lombokstraat,  Kastanjelaan - Goudenregenstraat en Vlielandlaan -Noorderhaaksepad. Uit de cijfers blijkt dat de kruising Rijksweg - Lombokstraat (zie foto) eruit springt v.w.b. de ongevallen.
In de raadsvergadering van 19 dec. heeft Lokaal Alternatief aangedrongen om deze kruising met voorrang aan te pakken. Het college heeft de toezegging gedaan om voor de zomer 2017 deze kruising aan te pakken en veiliger te maken.
 
Verkeersonderwerpen hebben altijd onze aandacht, maar deze twee gevaarlijke oversteken vragen op dit moment bijzondere aandacht.

Commissie Grondgebied
Harrie Keultjes

 Nieuws uit de fractie (3)
LA-initiatief voor raadsbijeenkomst door loting
Bent u geselecteerd? Maak er gebruik van.

Lokaal Alternatief heeft het initiatief genomen voor een raadsbijeenkomst met als onderwerp ‘Naar een mooiere gemeente: hoe stimuleren we initiatief beter’. Onze burgemeester nodigt inwoners van Duiven, Groessen en Loo die door loting zijn geselecteerd uit, om deel te nemen aan dit rondetafelgesprek. De geselecteerde deelnemers komen met de raadsleden ijeen op woensdagavond 8 februari in het lege winkelpand aan de Pastoriestraat 15 in Duiven. Bent u geselecteerd? Heeft u een uitnodiging ontvangen? Maak er gerbuik van!

In de zomer van 2017 wil de gemeenteraad een nieuw, eigentijds stimuleringsbeleid vaststellen dat initiatief, dat bijdraagt aan een mooiere gemeente Duiven, stimuleert. En natuurlijk willen we dan als raadsleden ervaringen en frisse ideeën verzamelen over wat we moeten vasthouden, wat slimmer kan en anders moet. ‘Om nu eens mensen te spreken die we anders niet spreken, nodigen we inwoners vanaf 16 jaar uit door loting,’ licht raadslid Gemma Tiedink-Koning toe.
Dit voorjaar start de raad ook met een nieuwe gespreksvorm; het rondetafelgesprek. Aan deze tafel gaan we elke drie weken met inwoners in gesprek over de onderwerpen die op de agenda staan. Hiermee wil de gemeenteraad zich door u laten informeren over bepaalde onderwerpen en daarmee een goede afweging maken als er een besluit wordt genomen. ‘Door het organiseren van deze avond krijgen we hierop alvast een voorproefje en slaan we 2 vliegen in 1 klap!’.
 
Deze bijeenkomst maakt deel uit van de Dialoog- en Doorpakweken van 30 januari tot 10 februari. Het complete programma van de Dialoog- en doorpakweken is verspreidt via de Informeel in de Duiven Post, op de website en via de social-mediakanalen facebook en twitter. Tijdens deze weken kunt u uw initiatief zichtbaar maken en uw ervaringen en ideeen delen over hoe we initiatief het best kunnen stimuleren.

Commissie Bestuur en Samenleving

Gemma Tiedink-Koning

 Nieuws uit de fractie(4)

Samenvoegen DEC (Duurzaamheid Expertise Centrum)de Liemers en de Stichting Groene Alliantie Duiven naar Groene Allianties De Liemers

In de afgelopen 3 jaar is er een innovatiecluster in de Liemers ontstaan die tot doel heeft in 2019 energieneutraal te wonen en te werken in de Liemers.

DEC de Liemers
DEC Liemers is door de ondernemersvereniging Lindus geïnitieerd. Lindus is actief op 24 bedrijventerreinen binnen de Liemers en heeft bijna 300 leden. Het DEC Liemers wordt inmiddels ook ondersteund door MKB (Midden- en Klein Bedrijf) verenigingen in de regio, Liemerse gemeenten, woningcorperaties, onderwijsinstellingen en diverse maatschappelijke organisaties.
Het DEC Liemers is aanjager en organisator van samenwerking rond centrale thema’s als energietransitie, circulaire economie, duurzaam wonen, werken en ondernemen. Het DEC creëert nieuwe coalities en nieuwe verbindingen, nieuwe producten (zoals de Liemerse Energiescan) en nieuwe diensten. Het DEC stimuleert daarmee van onderop economische ontwikkeling. Juist in de Liemers - met haar achterblijvende maakindustrie en relatief hoge werkloosheid – is deze impuls hard nodig.
DEC Liemers is opgestart medio 2013. Inmiddels zijn door 10 groepen (bouwteams, werk- en stuurgroepen) diverse projecten door samenwerkende ondernemers opgestart; zijn diverse Liemersbrede bijeenkomsten georganiseerd rond de genoemde thema’s; zijn allianties gesloten rond deze projecten met kennisinstellingen o.a. ten behoeve van onderzoeken en zijn bij deze projecten ruim 15 studenten ingezet; is medewerking verleend aan Provinciale activiteiten; zijn 50 jongeren ambassadeur van duurzaamheid geworden. Het DEC Liemers is daarmee in korte tijd een verbindende schakel geworden in de Liemers op het gebied van duurzaamheid.
Inmiddels is één ding duidelijk geworden. Duurzaamheid heeft alleen een kans als er een economische combinatie kan worden gemaakt. Als het ook geld oplevert.
 
Stichting Groene Allianties
Stichting Groene Allianties stelt zich ten doel samen met ondernemers, ondernemingen, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en omwonenden te werken aan de verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen in Duiven. Hiervoor biedt de stichting een platform om gezamenlijk te komen tot baanbrekende nieuwe ideeën en de ontwikkeling van projecten en business cases.
 
Zoals uit de doelstellingen van beide stichtingen naar voren komt zit er een behoorlijke overlap in de activiteiten. Om het gevaar dat een onderwerp door twee verschillende stichtingen wordt opgepakt hebben de besturen de koppen bij elkaar gestoken en geconcludeerd dat het samengaan in een stichting veel meer slagkracht geeft en veel effectiever is. Dubbelingen en het onnodig lastig vallen van ondernemers wordt hiermee voorkomen.
Op maandag 7 november hebben DEC Liemers en Groene Allianties de samenwerking formeel bekrachtigd en gaat het vehikel verder onder de naam Groene Allianties de Liemers.
www.groeneallianties-deliemers.nl

Commissie Grondgebied
Pieter van Nispen

 Nieuws uit de fractie(5)

Lokaal Alternatief: Casino en speelautomaten in Duiven

Hoe staat Lokaal Alternatief tegenover Casino en speelautomatenhal.
Lokaal alternatief is van mening dat een casino en of speelautomatenhal in Duiven niet ondenkbeeldig is. Echter wij stellen als Lokaal Alternatief wel voorwaarden.
 We willen bijvoorbeeld geen casino of speelautomatenhal in de bebouwde kom.  De onderbouwing hiervoor is o.a. dat er  te weinig parkeermogelijkheden zijn . Ook willen wij niet in het centrum omdat dan de mensen sneller geprikkeld worden naar binnen te gaan ondanks dat de leeftijdgrens 18 dan wel 21 jaar is. Wij willen het bezoek aan casino en speelautomaten op deze manier niet stimuleren.
Wij zijn er van overtuigd dat burgers die willen gokken de weg wel weten te vinden naar een casino of speelautomatenhal . Bovendien is het Rijk de eigenaar van de grootste loterij in ons land.
Wij kunnen ons vinden in een goed georganiseerde organisatie die veel zorg besteed aan opleiding van medewerkers zodat ze in staat zijn het speelgedrag van mensen te beoordelen. We zijn bijgepraat door Iriszorg. Deze organisatie begeleid mensen met verschillende verslavingsproblemen. Het blijkt dat in onze regio nauwelijks sprake is van gokverslaving.
Lokaal Alternatief is van mening dat onze burgers een grote zelfstandigheid hebben, wij hebben er dan ook vertrouwen in dat onze inwoners weten wat ze doen.
Een casino of speelautomatenhal in Duiven kan een positieve bijdrage leveren aan ons motto recreatie in de Liemers naar ieders wens.
Commissie Bestuur 
Piet Dijkstra

Jij & Lokaal Alternatief


Nieuwsbrief digitaal ontvangen?

Meldt u aan voor de digitale versie via email


Lid worden?

Het lidmaatschap van Lokaal Alternatief bedraagt euro 10,- per kalender jaar. Wil je ons ondersteunen? Stuur dan een email
 

Achterbanbijeenkomsten

We nodigen je van harte uit eens deel te nemen aan een van onze achterbanbijeenkomsten. Wil je op de hoogte blijven van de onderwerpen, datum, tijd en lokatie? Stuur dan een email

Copyright © 2017 Lokaal Alternatief, All rights reserved.