Copy
Share
Tweet
Forward

Euforie was er in maart 2014 na de verkiezingsuitslag voor Lokaal Alternatief, nu alweer ruim een jaar geleden. De overwinning heeft extra glans omdat LA op alle stembureaus de grootste partij werd. Daarmee is Lokaal Alternatief dé lokale partij voor Duiven, Groessen en Loo. 'Een flinke uitdaging om het vertrouwen van al onze kiezers waar te maken!'
 
Erg veel tijd om te genieten nam Lokaal Alternatief niet. We gingen snel aan het werk, want er waren grote veranderingen te realiseren. We moesten eerst met alle politieke partijen aan tafel voor de vorming van een nieuwe coalitie en college. Niet makkelijk gezien de resultaten van de andere partijen. We kwamen uiteindelijk al snel tot de combinatie CDA, VVD en Lokaal Alternatief.

In deze Nieuwsbrief:

Alweer een jaar op weg

 

In het coalitieprogramma van CDA, VVD en Lokaal Alternatief staan drie belangrijke opgaven centraal. 

De meeste aandacht vragen de veranderingen in het Sociaal Domein 
(lees verder). Het domein, naast onderwijs, van wethouder Ineke Knuiman (rechts op de foto). Een domein waarin het rijk een zware bezuiniging oplegt en daar komt de
 bezuiniging van 40% op de Huishoudelijke hulp (lees verder) nog bij. 

Niet minder omvangrijk is het op orde brengen van de gemeente Financien 
(lees verder) voor de komende jaren. In de vorige raadsperiode werd al duidelijk dat door de effecten van de economische crisis en de bezuinigingen van de rijksoverheid er minder geld te besteden was. Er kondigde zich een tekort aan van ruim 3 miljoen euro op de begroting. Sjef van Groningen (links op de foto) stuurt het proces als kersverse wethouder financiën om te komen tot een duurzame financiële toekomst voor onze gemeente: 'een boeiende uitdaging'.

De derde belangrijke opdracht voor de komende jaren is Overheidsparticipatie 
(lees verder). De gemeente wil en moet meer teruggeven aan de samenleving. Allerlei taken die ooit prima door de inwoners zijn verricht, zijn naar de overheid overgegaan. Dit vraagt om veranderingen binnen de gemeente als organisatie.Sociaal Domein
Met het Sociaal Domein worden alle nieuwe zorgtaken bedoeld, die de gemeente vanaf 1 januari 2015 op haar bordje heeft gekregen: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet (werk en inkomen). Dat we die nieuwe taken van de landelijke overheid gekregen hebben, is begrijpelijk. Ineke Knuiman neemt haar bestuurlijke verantwoordelijkheid: 'Ik denk dat gemeenten, omdat ze dichter bij de inwoners staan, die taken beter en goedkoper kunnen uitvoeren dan de landelijke of provinciale overheid. Maar een jaar om de nieuwe taken goed in onze vingers te krijgen en pas daarna een geleidelijke korting op het budget was beter geweest. De invoering per 1 Januari 2015 was extra lastig omdat we nog veel gegevens van cliënten misten en de landelijke uitvoeringsorganisatie SVB de PGB's (persoonsgebonden budgetten) nog niet konden uitbetalen. Heel vervelend voor de mensen die dit treft.'

Huishoudelijke hulp
Door de bezuiniging die het rijk oplegde, gaat de gemeente Duiven anders om met de huishoudelijke hulp. We zien het als een voorziening die algemeen voorhanden is en alleen de mensen, die de hulp nodig hebben en het zelf niet kunnen betalen krijgen huishoudelijke hulp via de gemeente. Ineke Knuiman: 'Natuurlijk zijn mensen teleurgesteld en soms kwaad als ze die boodschap krijgen. Als je iets moet inleveren, wat je jaren hebt gehad, dan is dat vaak heel moeilijk. Maar gelukkig hoor ik ook positieve  berichten. Ik spreek  mensen, die het heel begrijpelijk vinden, dat de huishoudelijke hulp beperkt wordt. Het is fijn om te horen dat inwoners zelf andere oplossingen hebben gevonden. Verschillende anderen zijn blij dat ze weer mogelijkheden hebben gekregen via de huishoudelijke hulp toelage.' 

Financiën op orde
In een eerdere bezuinigingsronde werd 1 miljoen euro gevonden door bezuinigingen op wegen en het groenonderhoud. Nu moeten we ook kijken naar maatregelen die inwoners van gemeente Duiven meer voelen. Sjef van Groningen: 'Ik vind het een moeilijke opgave om keuzes te maken die meer dan voorheen inwoners direct raken. Mijn uitgangspunt is daarbij dat de gemeente er moet zijn voor die inwoners of verenigingen die niet op een andere manier zaken geregeld krijgen. Een sluitende begroting is de basis onder een goede toekomst voor onze inwoners, verenigingen en het faciliteren van het bedrijfsleven.'

Overheidsparticipatie en innovatiefonds
De gemeenteraad heeft kerntaken vastgesteld die richtinggevend zijn voor de keuzes die we moeten maken. Wat is primair een taak voor de gemeente en wat is dat niet? Gemeente Duiven zal minder overnemen maar zich wel verantwoordelijk blijven houden en faciliteren als dit nodig is. Dat niet iedereen het altijd op eigen kracht zal redden is duidelijk. De uitdaging voor ons ligt erin het financieel en in beleid zo neer te zetten dat we er als het nodig is er kunnen zijn voor juist degenen die het even niet zelf redden. 
Een mooie opgave waar we samen met u hard aan willen werken. Ineke Knuiman: 'Graag wil ik u wijzen op een innovatiefonds dat binnenkort start in de gemeente Duiven. Hiermee willen we inwoners en maatschappelijke partners prikkelen om met vernieuwende, verrassende en inspirerende plannen te komen, die bijdragen aan de beoogde veranderingen in het sociaal domein. Het doel van het fonds maar ook de werking communiceren we breed. Hou in ieder geval de site van de gemeente Duiven in de gaten.'
Bezoek ons tijdens
DAS Groessen op 14 juni a.s. tussen 11.00 en 16.00 uur op het St. Isidorusplein

Een frisse start

Lokaal Alternatief; opnieuw de grootste partij en nu met acht zetels in de raad. De LA-nieuwkomers: Gemma Tiedink-Koning, Jessica Segers en Clemens Koning (vlnr) houden zich alledrie graag bezig met de sociaal maatschappelijke onderwerpen van de commissie Burger en Samenleving. De twee dames en een heer maakten een frisse start met onderwerpen die soms veel losmaken in de Duivense, Groessense en Loose gemeenschappen.

‘Elke raadsperiode krijg je een moreel dilemma voorgeschoteld, dat vind ik het allerleukste’, vertelt Gemma enthousiast, ‘een beperkt participatiebudget inzetten voor de meest kwetsbare mensen die veel begeleiding nodig hebben in hun werk of dat budget gebruiken om een grotere groep naar werk te leiden? Wij hebben gekozen voor het laatste met de nuancering dat de meest kwetsbare groep niet achter de geraniums mag komen te zitten, ja dat is politiek!’.

Lokaal Alternatief zet zich in voor een financieel duurzame gemeente en een samenleving waarin zij kritisch kijkt naar haar taken en veel ervan teruggeeft aan haar inwoners. ‘Een van de ouders die insprak over het leerlingenvervoer ligt nog vers in mijn geheugen’, vertelt Jessica, ‘hij liet zien dat veel ouders van kinderen die gebruik maken van het leerlingenvervoer graag meedenken over betere oplossingen. Helaas bleken alle mogelijkheden al eens onderzocht, maar zo’n inspraak zet je wel aan het denken en heeft dus echt wel zin.’

Nieuwkomer Clemens Koning ziet er dan wel fris en fruitig uit, hij neemt veel ervaring mee uit deze commissie in de voor-voorgaande raadsperiode. ‘Een goede mix in de raad van man-vrouw, en een frisse blik en meer ervaren, komt het gemeentebestuur ten goede. Ik weet dat het LA-bestuur daar aandacht voor heeft.’ 

In de ban van afval

Onze achterban liet van zich horen tijdens de laatst
achterbanbijeenkomsten. Niet alleen onze raadsleden Harry Keultjes, Piet Arends en Pieter van Nispen (vlnr), ook onze achterban was ‘in de ban van afval’. Logisch natuurlijk;
afval produceer je elke dag en elke week sjouw je je rommel naar de weg; groenafvaldiftar en het afvalaanbiedstation daar 
wil je wat over te zeggen hebben.Het punt was duidelijk: wil je bewonersparticipatie in het groen stimuleren, en dat wil Lokaal Alternatief, dan zou het aanbieden van groenafval zo veel mogelijk gratis moeten blijven. ‘Ik wil best een gemeenteperkje onderhouden, maar als ik dan ook nog moet gaan betalen voor het afvoeren van het afval, dan kap ik er mee’, was een veel gehoorde uitspraak.

Door deze inbreng van onze achterban wordt nu uitgewerkt wat ‘gratis’ groenafval betekent voor de tarieven van het overig afval.
De voordelen van de invoering van Diftar* zijn duidelijk. De vervuiler betaalt en afval dat hergebruikt kan worden, en vaak nog geld oplevert, wordt beter gescheiden van afvalstoffen die het milieu in gaan. ‘Het is veel duurzamer’, een onderwerp waar Pieter van Nispen zich graag voor inzet. Harry Keultjes voegt daar aan toe: ‘Langzaam wordt nu duidelijk wat deze invoering in de praktijk betekent.’

Door Diftar kan ook het afvalaanbiedstation niet gratis blijven. Nou, echt gratis was-ie natuurlijk toch al nooit. Maar afvalstoffen die gemeente Duiven geld opleveren, kan iedereen gratis blijven brengen, dat spreekt voor zich. Voor onze achterban was ‘hoe en wie bepaalt wat je betaalt als je jouw afval komt brengen’ een belangrijk item. Ook Piet Arends vindt dit het meest lastige in de discussie: “Je wilt dat het zo eerlijk mogelijk gaat en de willekeur zo veel mogelijk beperken. Toch moet je ook niet te veel doorslaan.”

*Diftar is een systeem van gedifferentieerde tarieven waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval aangeboden wordt en hoe meer afval een burger aanbiedt hoe hoger de afvalstoffenheffing zal zijn.

Belasting … 
we kunnen het duidelijker maken

 

Belasting, voor velen een vervelend woord dat je liever niet uitspreekt. Het zal het bij veel mensen oproepen ’ik word belast’, en dat is nu net iets wat we niet willen. Maar er zijn ook belastingen die door de gemeente geheven kunnen worden waar ook de inwoners profijt van hebben. Piet Dijkstra (links op de foto), Anton Seggelinck (rechts), en John de Groot (niet op de foto), LA-commissieleden Bestuur,  zetten ze voor u op een rijtje: PrecariobelastingToeristenbelastingReclamebelasting.


Precariobelasting is een belasting die wordt geheven voor
het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Voorbeelden van belaste voorwerpen zijn kabels en leidingen.

Kabelexploitanten en leveranciers van water en elektriciteit betalen deze belasting aan gemeenten. Gemeente Duiven hief dit tot voor kort niet. Veel andere gemeenten doen dit wel. De toeleveranciers berekenen deze belasting door aan haar klanten. Inwoners van gemeente Duiven betalen daarom een paar euro per jaar meer voor water en elektriciteit omdat andere gemeenten precariobelasting heffen. Als gemeente Duiven nu ook precario gaat heffen, heeft dit nauwelijks invloed op de kosten voor de inwoners. Gemeente Duiven kan hier wél enkele tonnen aan extra inkomsten mee genereren met uiteindelijk positieve gevolgen voor haar inwoners. Lokaal Alternatief staat positief tegenover het
heffen van precariobelasting. We houden natuurlijk wel de vinger aan de pols of de kosten voor de inwoners niet of nauwelijks zullen stijgen.
 
Toeristenbelasting is een algemene belasting die een gemeente kan heffen. Hiermee kan de gemeente bijvoorbeeld het gebruik
van voorzieningen door toeristen financieren.

In onze gemeente neemt het aantal toeristen per jaar toe. Door de komst van o.a. Hotel Gieling en Van der Valk overnachten veel personen van buiten gemeente Duiven in onze gemeente. Ook gasten op campings en in B&B's in de gemeente Duiven betalen per nacht een klein bedrag aan toeristenbelasting.
Deze inkomsten gebruiken we om recreatieprojecten te onderhouden, uit te breiden en/of (mee) te financieren. De Cultuursector zal ook profiteren van deze extra inkomsten van de gemeente. Lokaal Alternatief ziet het heffen van toeristenbelasting als een goede ontwikkeling waarbij we de hoogte ervan wel
kritisch blijven volgen omdat je je als gemeente niet ‘uit de markt’ moet prijzen.
 
Reclamebelasting is voor de gemeente Duiven in de huidige
vorm een nieuw fenomeen. Deze belasting voor álle ondernemers in het centrum van Duiven, is het alternatief voor de vrijwillige bijdrage die een aantal winkeliers voorheen betaalden om activiteiten te ontplooien en het centrum levendiger te maken. Omdat niet álle ondernemers hieraan meededen voerde de gemeente in overleg en op verzoek van de ondernemers zelf, de reclamebelasting in. De kosten voor het innen verrekent ze met de ondernemersvereniging. De vereniging heeft hierdoor meer geld beschikbaar voor de leefbaarheid en de gezelligheid in het Duivense centrum. Lokaal Alternatief juicht deze ontwikkeling toe en heeft, na goede gesprekken met een afvaardiging van de ondernemers in Duiven, besloten het voorstel te omarmen.

Jij & Lokaal Alternatief


Nieuwsbrief digitaal ontvangen?

Heeft u een papieren versie van de nieuwsbrief en wilt u verder lezen? Meldt u aan voor de digitale versie via gemmakoning@hotmail.com
 

Lid worden?

Het lidmaatschapschap van Lokaal Alternatief bedraagt euro 10,- per kalender jaar. Wil je ons ondersteunen? Stuur dan een mailtje naar gemmakoning@hotmail.com
 

Achterbanbijeenkomsten

We nodigen je van harte uit eens deel te nemen aan een van onze achterbanbijeenkomsten. Wil je op de hoogte blijven van de onderwerpen, datum, tijd en lokatie? Stuur dan een mail naar  gemmakoning@hotmail.com
 

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 Lokaal Alternatief, All rights reserved.


afmelden uw gegevens wijzigen 

Email Marketing Powered by Mailchimp