Copy
Nyheter från InfraSweden2030
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Share Share
10 nya projekt inom InfraSweden2030


Nu är bedömningen av ansökningarna från InfraSweden2030s senaste utlysning ”Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur” klar. Över 30 intressanta projektförslag har inkommit och utlysningens budget räcker till 10 nya projekt.
 

Den här gången sökte vi innovationsprojekt som påskyndar utvecklingen av hållbar transportinfrastruktur. Projekten kunde handla om allt från planering, affärsmodeller, projektering, cirkulär produktion, drift och underhåll till avveckling. Utlysningen riktade sig till organisationer, vars behovsägare har en aktiv roll i projektet och har tydlig ambition att testa och använda den lösning som projektet ämnar ta fram.


Den 29 april hade vi ett startmöte med de nya projekten.
 

Här är de 10 projekten som får finansiering genom Vinnova

InfraSweden2030s styrelse välkomnar fyra nya ledamöter! 

På medlemsstämman i mars valdes Johan Blumfalk, NCC, Peter Ekdahl, Ramboll, Pernilla Enkler, Bellman Group, samt Malin Löfsjögård, Svensk Betong in som nya ledamöter i InfraSweden2030s styrelse.

Johan Blumfalk jobbar som marknads- och affärsutvecklingschef på mark- och anläggningsavdelningen på NCC i Stockholm. Han har en lång erfarenhet av att ha arbetat med att utveckla arbetssätt, produkter och leverantörer.

Peter Ekdahl är affärsområdeschef på Ramboll med fokus på vägteknik, vägunderhåll, avancerade system för mätning och digitala system för asset management. Peter har länge varit en del av InfraSweden2030, först som fokusområdesledare och sedan som representant i programmets expertråd.

Pernilla Enkler, hållbarhetschef på Bellman Group, har i många år och inom olika branscher arbetat med strategiskt kommunikationsarbete med målet att stärka samarbetet mellan branschaktörerna och lyfta vikten av innovations- och hållbarhetsfrågor.

Med Malin Löfsjögård, VD för branschorganisationen Svensk Betong, får InfraSweden2030 en engagerad representant för små och medelstora företagen i sin styrelse.
 

Vi ser fram emot det framtida samarbetet med våra nya styrelseledamöter och nya perspektiv på att gemensamt bidra till gott aktörssamverkan och innovativa lösningar för en mer dynamisk, hållbar och klimatneutral sektor inom transportinfrastrukturen.
 

I InfraSweden2030s styrelse ingår sedan tidigare ordförande Fredrik Bergström, WSP, vice-ordförande Pär-Olof Dahlberg, Svevia, och ledamöterna Anna Bertilson, Malmö Stad, Anders Bylund, Siemens, Ulrika Honauer, Trafikverket, Maria Håkansson, KTH och Monica Ringvik, RISE.

Tjänstefiering av transportinfrastrukturen - Digital workshop 

Datum och tid: 18 maj 2022 kl.13:00 - 15:30

Välkommen till vår digitala workshop Tjänstefiering av transportinfrastrukturen!
Tjänstefiering handlar om att etablera ett synsätt som inte är fokuserat vid fysiskt gods: att köpa och äga en produkt är inte huvudsaken – det viktiga är den nytta som kan skapas.

Idag ser vi hur tjänstefiering får en allt större betydelse. VDn för Volvo Group har uttryckt att år 2030 ska 50% av gruppens intäkter komma från tjänster. Några exempel som berör transportinfrastrukturen kan vara:

  • Hur går det till att upphandla nyttor istället för aktiviteter/gods?
  • Vad betyder det om vi i allt mindre utsträckning äger våra anläggningar eller våra maskiner? Möjligheter och hinder?
  • Hur bygger man tillit för att kunna skapa större gemensamma nyttor?

Vi är övertygade om att frågor om tjänstefiering kommer att vara av stor betydelse inom sektorn och detta är ett inledande seminarium. 

Läs mer och anmäl dig

Smarta mätspecialister, utförare och entreprenörer....se hit! 

Varmt välkomna till en workshop som anordnas av Anläggningsforum tillsammans med projektet Mätmetoder för ökad produktivitet. Mätmetoder för ökad produktivitet är ett utvecklingsprojekt med stöd från InfraSweden och Vinnova som har pågått sedan september-2021. Detta initiativ startades i Anläggningsforum med en bred förankring i branschen och fokus på att förenkla och effektivisera. 

Syftet med workshopen är att presentera och diskutera projektets resultat så här långt, samt fånga upp era erfarenheter kring nya metoder och de arbetssätt som ni praktiserar i era projekt.  

Datum och tid: Workshopen äger rum på KTH den 29 juni kl 10-15 i Konferensrummet på Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, Teknikringen 74d, 100 44 Stockholm. 

Läs mer och anmäl dig
Bygg kompetens - management, nya roller och förändrad ledning
Datum och tid: 19 maj 2022 kl.11:45 - 12:45

Är du uppdaterad med den senaste kunskapen inom samhällsbyggnad? Vi har resultaten från branschens samlade FoI-projekt. Anmäl dig nu och bygg din kompetens med oss!

Under webbinariet fokuserar vi på förändringsledning och hur rollerna påverkas när det uppstår nya affärsmodeller i samhällsbyggnadssektorn. Vi presenterar resultat från tre aktuella projekt och vår sakkunniga i sektorn kommenterar resultaten.

 

Se programmet och anmäl dig

InfraLIGHTer Awards - Innovation för framtidens lättviktskonstruktioner

Är du en kreativ konstruktör med konkreta idéer kring framtidens lättviktskonstruktioner? Ser du vilka utmaningar vi behöver lösa för att nå klimatneutral byggnation?

Innovationstävlingen InfraLIGHTer Awards riktar sig till byggkonstruktörer i samverkan med behovsägare som kommuner och Trafikverket. Vinn finansiering för ditt innovativa projekt  inom lättviktskonstruktioner för tillfälliga eller permanenta gång- och cykelbroar.

Ert tävlingsbidrag ska ha möjlighet att byggas inom 1 – 2 år till en marknadsmässig kostnad och har innovativa lösningar inom teknik, samhälle och hållbarhet. Tävlingens jury kommer att titta på kriterier baserad på Agenda2030. Bedömningar görs bland annat utifrån hur er idé minimerar hållbarhetspåverkan, bidrar till förbättrade arbetsprocesser, minskar trafikstörningar vid byggnation, tar hänsyn till kostnader under brons hela livslängd och uppfyller kvalitétskrav bl.a. inom gestaltning.

Var med och bygg framtiden!

InfraLIGHTer Awards är ett samarbete mellan de strategiska innovationsprogram LIGHTer och InfraSweden2030.

Läs mer och anmäl dig
Video: Vätgasdrivna tunga fordon för nollutsläpp i vägunderhållsverksamhet 

Den 22 april arrangerade InfraSweden2030 ett webbinarium om vätgasdrivna tunga fordon för nollutsläpp i vägunderhållsverksamhet. Har du missat webbinariet? Inspelningen finns tillgänglig under en kort tid på InfraSweden2030s hemsida.

Sveriges övergripande mål om att till 2045 vara klimatneutrala innebär att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det medför att utsläppen inom Sveriges gränser måste minska i de flesta branscher. Trafikverket har en ambition att minska klimatpåverkan som infrastrukturunderhåll ger upphov till. Trafikverket har utifrån det nationella klimatmålet satt upp ett långsiktigt mål om att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045. 

På uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 har ViaPM, Svevia och Umeå universitet i samarbete med Trafikverket genomfört förstudien Plan Zero i syfte att utifrån ett värdekedjeperspektiv belysa anläggningsbranschens utmaningar inför introducering av vätgasdrivna tunga fordon för omställning till ett hållbart och klimatneutralt vägunderhåll. Förstudien påvisar och adresserar nödvändiga förutsättningar som bör skapas för att säkerställa övergången till vätgasdrivna tunga fordon för nollutsläpp i vägunderhållsverksamhet. 

InfraSweden2030 arrangerade webbinariet i syfte att presentera resultatet för förstudien Plan Zero.


Stort tack till våra gästtalare för spännande presentationer och diskussioner:

Hawzheen Karim, Fokusområdesledare, InfraSweden.

Jasmina Pasic Radicic, Managementkonsult, ViaPM.

Björn Eklund, Utredare, Trafikverket

Anders Johnson, Managementkonsult, ViaPM.

Mats Granberg, Driftcontroller, Svevia.

Thomas Wågberg, Professor, Department of Physics, Umeå University.

Boh Westerlund, CEO BW Konstruktion AB.

Se inspelningen av webbinariet

Vilka lösningar finns för att påskynda implementering av klimatsmarta material, metoder occh processer i anläggningsbranschen? 


I detta arbete har vi kommit fram till ett antal möjliga lösningar och förslag som vi tar vidare in i InfraSwedens kommande programperiod, i kommande utlysningar och enskilda projekt. Bland resultatet finns lösningar på såväl systemnivå som organisationsnivå och marknadsnivå.
 
  1. Sprida referenscase som validerar beständighet och kvalitet hos en ny lösning i bygg – och anläggningsprojekt. Detta har InfraSweden påbörjat inom ramen för Beställarnätverk för klimatneutral anläggningssektor och onepagers.
  2. Identifiera och uppdatera informationskällor som är relevanta för de mest betydande klimatförbättrande åtgärderna.
  3. Förbättrade incitamentsmodeller för minskad klimatpåverkan för projektledare och övriga delar av organisationen i anläggningsprojekt. Här vill InfraSweden2030 och Mistra Carbon Exit gärna se enskilda/strategiska projekt och/eller innovationsprojekt finansierade via utlysningar som fokuserar på att utveckla modeller för ökade incitament för projektledare, och övriga delar av organisationen i anläggningsprojekt, för att minska klimatpåverkan från projekt. 

Studien har genomförts av WSP som enskilt projekt inom InfraSweden2030.
 
Läs mer

Innovationsakademin:Nytt material om kreativitet, idéer och idéutveckling 

Nytt material läggs upp löpande – håll ögonen öppna.

Ett steg i innovationsarbetet är att förstå utmaningar och möjligheter samt att göra något av detta, ofta tillsammans med andra. Det handlar om att skapa en kreativ process och använda verktyg som involverar och får fram idéer som går att realisera och skapar nytta och värde. Vårt material kring idéer och idéutveckling kan vara till stöd;

  • När du/ni vill involvera intressenter/aktörer i ett idégenereringsarbete
  • När intressenter/aktörer har samlats kring en idé och vill utveckla och utvärdera idéerna.

I Innovationsakademin finns en rad lättanvända verktyg att använda i olika innovationssituationer. Nya verktyg tillkommer – håll ögonen öppna.

Stärk din innovationsförmåga

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten i samband med den förra regeringspropositionen och det har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp