Copy
Nyheter från InfraSweden2030
Share
Tweet
Forward
Share
InfraSweden2030 är med och diskuterar åtgärder för nollutsläpp!

Datum och tid: 9 juni kl. 8.00

Den 9 juni bjuder Byggföretagen in till ett webbinarium om vad som krävs för att nolla utsläppen vid infrabyggandet. InfraSweden2030 deltar genom Malin Löfsjögård som är vd Svensk Betong och styrelseledamot i programmet. Deltar gör också Stefan Uppenberg, klimatexpert på WSP och fokusområdesledare för programmets fokusområde Klimatneutral transportinfrastruktur.

Vill du också vara med och bidra?
 
Läs mer och anmäl dig
Bygg kompetens - hur jobbar vi med innovation?

Datum & tid: 16 juni, kl. 11.45 - 12.45

Välkommen till ett nytt webbinarium i vår serie Bygg kompetens. Denna gång ställer vi oss frågan om det finns några metoder för att hantera innovation. Vi lyfter inspirerande exempel och diskuterar vad en innovation är, egentligen. Vi presenterar resultat från aktuella projekt och vår sakkunniga i sektorn kommenterar resultaten. Deltar gör bl a Vilho Jonsson från curlabs AB, Hans Nyblom från Installatörsföretagen, Anders Persson från Innovationsföretagen och Bodil Sandén från InfraSweden2030.
 
Läs mer och anmäl dig
Seminarieserien Bygg kompetens, delta direkt eller se i efterhand

Bygg kompetens är en seminarieserie som handlar om lösningar av bygg- och anläggningssektorns utmaningar. Seminarierna genomförs som ett samarbete mellan organisationerna InfraSweden2030, Smart Built Environment och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF. Hittills har sju seminarier på teman om allt mellan arbetsmiljö och resiliens hållits.

På seminariet 19 maj redovisade tre projekt sina resultat på temat förändringsledning. För att lyckas med omställning till en hållbar samhällsbyggnadssektor behövs mer än bara teknisk utveckling och innovation. Även affärsmodeller och management behöver utvecklas. På seminariet fick vi veta hur norska vägverket har snabbat upp processen för att bygga nya vägar, hur digitaliseringen påverkar projektorganisationen och hur en öppen plattform för förvaltning av offentliga fastigheter innebär effektiviseringar.
Se tidigare avsnitt i serien Bygg kompetens
InfraSweden20230 på Transportforum 16 - 17 juni

Årets tema för Transportforum i Linköping är klimatanpassning. Konferensen pågår 16 till 17 juni och omfattar ett 90-tal sessioner med flera hundra presentationer och workshops på ämnet transport och infrastruktur. Över 1500 personer från statliga myndigheter, kommuner och landsting/regioner, transportbranschen, konsultföretag och organisationer samt forskare från universitet, högskolor och forskningsinstitut kommer att delta.

InfraSweden2030s programchef Camilla Byström är med på en session om strategiska satsningar inom digitalisering och automatisering. Där kommer hon berätta vad innovationsprogrammet har åstadkommit hittills och förväntas resultera i år 2030.

Ulrika Honauer, avdelningschef på Trafikverket och styrelseledamot i InfraSweden2030 är med och inledningstalar på temat klimatanpassning och kommer att ge perspektiv och infallsvinklar på utmaningar som har att göra med vägunderhåll.

På de olika sessionerna kommer ett antal projekt inom InfraSweden2030 att berätta om sina resultat.

Vi ses i Linköping!
 
Läs mer på VTIs hemsida
Smarta mätspecialister, utförare och entreprenörer....se hit!

Varmt välkomna till en workshop som anordnas av Anläggningsforum tillsammans med projektet Mätmetoder för ökad produktivitet.

Mätmetoder för ökad produktivitet är ett utvecklingsprojekt med stöd från InfraSweden2030 och Vinnova som har pågått sedan förra året. Detta initiativ startades i Anläggningsforum med en bred förankring i branschen och fokus på att förenkla och effektivisera.

Syftet med workshopen är att presentera och diskutera projektets resultat så här långt, samt fånga upp era erfarenheter kring nya metoder och de arbetssätt som ni praktiserar i era projekt. 

Datum och tid:
Workshopen äger rum på KTH den 29 juni kl 10.00-15.00 i Konferensrummet på KTH, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, Teknikringen 74D, Stockholm.
 
Läs mer och anmäl dig

Nyhet om Beställarnätverkets träff i Sundbybergs stad

Den 31 maj - 1 juni träffades Beställarnätverket för en klimatneutral anläggningssektor för åttonde gången. Denna gång fysiskt på plats i Sundbyberg där det händer mycket spännande med bland annat en ny järnvägstunnel under centrum och Tvärbanans Kistagren. Några viktiga budskap från deltagarna var:
  • Inget mer jungfruligt material!! Våga ställ krav på 100% återvunnet material. Marknaden finns!
  • Göteborg går före med sitt nya klimatprogram! Heja!
  • Vi måste bort från kontrakt som bygger på misstro och i stället utveckla en gemensam partsvilja.
  • Beställarnätverk är ett kraftfullt sätt att driva gemensam utveckling!
På Beställarnätverkets hemsida kan du ta del av materialet från träffen. Malin Östblom från Göteborgs stad berättade om deras nya klimatplan där målet är att minska klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv från byggnation och anläggning med 90 procent fram till 2030! Här finns även Peter Lindströms beskrivning om mellankommunal samverkan för att finna gemensamma nyttor för ökad cirkulär masshantering. 

I höst fortsätter vi vårt gemensamma arbete med att dela med oss av höjda ambitioner för klimatneutral upphandling och hur vi strategiskt och praktiskt gör för att ställa klimatkrav i upphandling samt hur vi kan bli bättre på att visa effekterna av en klimatneutral bransch. Nätverket vill även arbeta mer med cirkularitet och återbruk inom anläggningssektorn samt VA frågor.

Vill du också vara med? Skicka ett mail till programkontoret@infrasweden2030.se. Nästa träff är 14 september på Microsoft Teams. Varmt välkomna!
Läs mer om Beställarnätverket
Nu stärker vi de sociala aspekterna i våra innovationsprojekt

InfraSweden2030 arrangerar varje år innovationsworkshops med programmets projekt med målet att stödja projekten att ta steg närmare innovation och att lära sig mer om hur deras projekt kan bidra till en hållbar transportinfrastruktur. Den 24 maj hölls en innovationsworkshop med temat social hållbarhet i transportsystemet.

Vi diskuterade faktorer som tillgänglighet, trafiksäkerhet, sociala nyttor och konsekvenser, trygghet och jämlikhet, jämställdhet och mångfald, hälsa och aktiv mobilitet.
En annan viktig aspekt är det gemensamma arbetet i projektet som ju också behöver vara socialt hållbart. Några viktiga frågor här berör projektkultur, osynlig kompetens och kommunikation. En av programmets samverkans- och innovationsledare, Hans Björkman, betonar detta:

– Inte minst är projektarbetet en viktig del. Att ha tillit till varandra är en viktig förutsättning för ett hållbart och framgångsrikt innovationsarbete.

Job van Eldijk som är projektledare för projektet Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur tycker det är jättebra att InfraSweden2030 fokuserar på social hållbarhet. 
- Jag tyckte att den sociala aspekten av arbetsmiljön var ett nyttigt perspektiv som jag inte hade tänkt på.

På workshopen arbetade vi med stöd av KTH Innovation Readiness Index, som nu även utvecklats till att inkludera en hållbarhetsdimension. Bodil Sandén, innovations- och samverkansledare inom InfraSweden2030, introducerar begreppet social hållbarhet för projekten.
–  Det är viktigt att se till helheten i hållbarhetsdiskussionen. Den sociala dimensionen tillsammans med den ekologiska ger förutsättningar för den ekonomiska. De är alla viktiga och hänger ihop, men det skapas också målkonflikter där vi tvingas göra kompromisser. Idag lär vi oss mer om vad de sociala faktorerna betyder för transportinfrastrukturbranschen, och hur vi kan arbeta strategiskt och systematiskt för att skapa en framtid där man inte förstör naturen och de sociala systemen.

Håkan Zaar, som arbetar i projektet Framtidens depåladdningskoncept beskriver
- Jag tar med mig frågan vem som gynnas/missgynnas av projektet och att detta är en del i hållbarhetstanken. Vi kommer att ha med en fråga vid projektmöte att reflektera över.

Projektet Byggautomation - Armering handlar om att utveckla och pröva robotar i byggindustrin och därmed förbättra arbetsmiljön för medarbetare inom bygg- och anläggningssektorn.
Lars Petterson, projektledare, beskriver deras projekt som ett starkt bidrag till att öka välbefinnande och hälsa då robotar kan ersätta människor i utsatta arbetsuppgifter framöver.

Ytterligare ett par workshopdeltagare vittnar om värdet att diskutera sociala frågor och konsekvenser:
- Då vi i vårt projekt nästan bara har fokuserat på miljöeffekter gav denna workshop en bredare ansats till hur vi definierar och mäter våra effekter.
- Alltid bra att fundera på eventuella konflikter i hållbarhet. Lösningar för vissa grupper riskerar skapa problem för andra grupper. Tack!

Enligt Camilla Byström, programchef i InfraSweden2030, ser man tydligt hur viktigt det är att de olika innovationsdimensionerna kommer upp och diskuteras tidigt inom projekten.
– Vi ser att vi gör skillnad när vi arbetar aktivt med innovationscoaching. Det är viktigt att vi inom programmet fortsätter ge projekten den möjligheten samt utvecklar nya former så att vi kan stödja fler.
Intervju - Expertens tankar om tjänstefiering

Vad är tjänstefiering och hur kan den bidra till hållbar transportinfrastruktur?

Detta diskuterades vid ett välbesökt webbinarium arrangerat av InfraSweden2030 den 18 maj. Vi har intervjuat Maria Åkesson, forskare vid Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, en av experterna som medverkade vid webbinariet.

Vad är tjänstelogik och tjänstefiering?

- Tjänstelogik innebär att utgå från kunden vid utveckling av sina erbjudanden, helt enkelt att fokusera på vad kunden behöver för att kunna utföra det den vill utföra. Fokus läggs då på hur man som företag eller organisation kan skapa värde tillsammans med kunden i kundens process. Ett bra sätt att börja tänka utifrån en tjänstelogik är att fråga sig vad är det som kunden gör egentligen, vilka behov har kunden, vilka problem stöter kunden på?
- Jag tror att många ser tjänstefiering som något tillverkande företag gör när de lägger till tjänster vid sidan av sina produkterbjudanden. För mig handlar det dock om mycket mer, det handlar snarare om konsekvenserna det får när ett företag börjar erbjuda tjänster. Det handlar om att ändra tankesätt och gå från en produktlogik till en tjänstelogik, tänka mer utifrån kundens process.

Vad har detta med en hållbar transportinfrastruktur att göra?

- Jag tror att man missar många viktiga aspekter om man snävar in sig till lösning av en viss produkt, snarare än att tänka brett och vara öppen för olika typer av lösningar. Tankesättet att utgå från att lösa kundens problem, snarare än att lägga fokus på vilken produkt man kan skapa, kommer att underlätta när man ska lösa problematik kopplat till skapandet av en hållbar transportinfrastruktur. Ett lyckat tjänstefierat erbjudande är ett som ser till helheten, som skapar värde för samtliga inblandade aktörer, ofta i ett större system, något som är en förutsättning vid skapandet av framtidens hållbara transportinfrastruktur.

Innovationstävling: Gatuladdning av elbilar

Nu anordnas Sveriges första innovationstävling för laddning av elfordon i gatumiljö. Tävlingen söker lösningar inom publik laddinfrastruktur som bland annat sänker investeringskostnader, kortar installationstider och minskar pris och storlek på laddstolpar. Satsningen genomförs av Stockholms stad i samarbete med Kista Science City och Vinnova.

Tävlingen är öppen för alla, men riktar sig främst till företag och organisationer
  • Informationsmöten hålls 1 juni och 22 juni, klockan 9-10
  • Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag är 30 juni
Läs mer om innovationstävlingen

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.
 

InfraSweden2030 är ett av 17 strategiska innovationsprogram (SIP). Arbetet med strategiska innovationsprogram sjösattes gemensamt av Vinnova, Formas och Energimyndigheten i samband med den förra regeringspropositionen och det har lett till mycket goda resultat inom flera områden.
 

För att lyckas med innovationer behövs gränsöverskridande engagemang från olika aktörer. I SIParna får man det genom att aktörerna själva tar fram agendan för vilka forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt som ska finansieras med statliga medel.

Läs mer om programmet och kontakta oss gärna!
Vill du inte längre få information från oss? Avregistrera dig här


This email was sent to <<E-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
InfraSweden2030 - Programkontoret · KTH · Teknikringen 72 · Stockholm 100 44 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp