Copy
View this email in your browser

Vážené kolegyně, vážení kolegové v ČMPS,

dostáváte do svých e-mailových schránek třetí vydání Informačního servisu ČMPS. Přinášíme Vám aktuální zprávy z dění v Radě ČMPS, v sekcích a další sdělení.

Obsah:
Psychologické dny 2020
Etická komise ČMPS
Cena Jiřího Hoskovce
International Congress on Psychology 2020
Ze sekcí ČMPS
Záštita Rady ČMPS
Stanovisko EFPA
Další odborné akce
Recenzní výtisky
Psychologické dny, 16. - 18. září 2020
Rada ČMPS připravuje tradiční konferenci ČMPS a katedry psychologie FF UP na září 2020.
Program bude sestaven ze sympozií sekcí ČMPS a jednotlivých plenárních přednášek. Součástí budou panelové diskuse na téma vzdělávání v psychologii, regulace a etické otázky psychologické profese ad.
Příspěvky již můžete přihlašovat zde:
http://www.psychologickedny.info/p/registrace-abstraktu.html
Konferenční web
____________________________________________________

Etická komise ČMPS
Etická komise pravidelně informuje ve Zpravodaji ČMPS o své činnosti.
Tyto zprávy jsme umístili na webu do oddílu Pro veřejnost, pro lepší přehlednost. 
Letos v červnu končí prodloužený mandát třem kolegyním, opět tedy prosíme
o nominace. Jak již bylo několikrát zmiňováno, práce v EK umožňuje seznámit se s různými problémy psychologické praxe, je to příležitost k růstu v profesi.
Připomínáme, že členové EK jsou zproštěni členského poplatku v ČMPS a že cestovní náklady spojené s účastí na jednáních jsou propláceny. Většina agendy se děje korespondenčně, členové obvykle řeší 1-2 podání ročně v roli zpravodajů a vyjadřují se k řešení stížností a podnětů, které řeší ostatní členové EK.

Prosíme o návrhy členů etické komise ČMPS s pomocí tohoto formuláře.  
Děkujeme!
______________________________________________________

Výzva k nominacím na Cenu Jiřího Hoskovce v roce 2020
Rada ČMPS vyhlašuje nominace na cenu, kterou ustanovila na počest významného českého psychologa prof. PhDr. Jiřího Hoskovce, CSc.
Cena bude udělena za významný přínos v rozvoji české psychologie.
Může se jednat o významný počin v uplynulém období nebo o celoživotní přínos oboru. Posouzen bude přínos v oblasti vědecké, pedagogické, praktické a mezinárodní spolupráce.
Lhůta k podání nominací je do 29. března 2020.
Nominace s příslušnou dokumentací zasílejte v elektronické podobě na adresu cmps@ecn.cz.
Bližší informace jsou na webu ČMPS.

Těšíme se na Vaše nominace.
______________________________________________________

International Congress on Psychology 2020
Ve vědeckém výboru ICP 2020 pracuje 44 pracovních skupin k jednotlivým tematickým oblastem odborného programu. K 10. únoru posoudili kolegové a kolegyně více než 7 tisíc přihlášených abstraktů. Za toto úsilí o kvalitu jim velmi děkujeme.

Možnost ještě přihlásit svůj příspěvek mají ti, kteří připraví abstrakt a zašlou jej v rámci výzvy "Rapid Communication" (od 5. do 25. února 2020).
Bližší informace zde:
https://www.icp2020.com/2020/02/05/rapid-communication-posters/

________________
Ze sekcí ČMPS
________________

Pozvánka na semináře a konferenci

Sekce neuropsychologie připravuje seminář na 11. března 2020.
Téma: Neuropsychologická diagnostika u osob s roztroušenou sklerózou
Bližší informace najdete na webových stránkách sekce .

****************

27. seminář sekce geropsychologie na téma: Etiologické faktory ovlivnění poruchy kognice
Přednáší MUDr. Božena Jurašková, Ph.D, předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, vedoucí subkatedry geriatrie, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové (HK)

Termín: pátek 24. dubna 2020, 14:30-17:00 hod
Místo: Praha 1, Akademie věd, Národní 3, 1. patro, č. 108.
Další informace jsou na stránkách sekce.

****************

27. celostátní konference Sekce psychologie zdraví ČMPS s mezinárodní účastí se bude konat
ve dnech 15. - 17. května 2020, v Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších.
1. Pozvánka

****************
Jarní seminář s PhDr. Hanou Kyrianovou pořádá dne 28. května 2020 Sekce psychologie práce a organizace.
Přihlášky prosíme zde: https://cmpsy.cz/?page=sppo

****************
ZMĚNY ve vedení sekcí

* Rada ČMPS jmenovala vedoucí sekce pedagogické psychologie Hanu Sotákovou, Ph.D. z katedry psychologie PedF UK.

* Sekce psychologie zdraví zvolila nový výbor, na konferenci v květnu bude zvolen vedoucí a jeho zástupce.

_________________________________

Rada ČMPS zaštítila
kurz "Psychologie pro život" v rámci Centra CŽV Ing. Dany Steinové. Přednášky garantuje Hana Georgi, Ph.D., proběhnou v termínech
11. 2. až 19. 5. 2020.
__________________________________

Stanovisko EFPA ohledně naléhavých potřeb dětí ve válečných zónách
V roce 2019, ve kterém jsme oslavili 30. výročí úmluvy OSN o právech dítěte (CRC), zůstává situace pro děti zasažené válkou nebo ozbrojeným konfliktem stále stejná. Děti jsou vždy těmi, kdo mohou nejvíce ztratit. V sázce je jejich dětství, bezpečí, jejich blízcí i jejich životy.
České znění Stanoviska

_____________________
Další odborné akce
_____________________

Konference PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA BRNO 2020
5. ročník  na Fakultě sociálních studií MU, 23. – 24. duben 2020
Konferenční web

******************************
Konference "Psychologie práce v současném světě"
Pořádá Česká asociace psychologů práce a organizace - ČAPPO
Čtvrtek 5. března 2020 v 9:30 až 16:30
Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

*******************************
Terapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze
Institut pro integrativní psychoterapii a psychologické poradenství bude od září 2020 otvírat komplexní 5,5 letý program v psychoterapii – logoterapii a existenciální analýze, který je schválen Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP. Více na adrese www.ipipapp.cz

---------------------------
Recenzní výtisky
---------------------------

Neváhejte si napsat o knihu na recenzi na email: cmps@ecn.cz:

Kučírek, J. a kol. (2017). Aplikovaná psychologie: vybraná témata. Praha: Grada. 234 s.
Masopustová, Z., Daňsová, P., Lacinová, L. a kol. (2018). Jak to mají mámy: psychologický výzkum mateřství. Brno: Masarykova univerzita. 123 stran.
Výrost, J., Slaměník, I., Sollárová, E. (Eds.). (2019). Sociální psychologie: Teorie, metody, aplikace. Praha: Grada. 760 s.
Turay, M. (ed.).(2011). Leopold Szondi - Člověk a osud: Sborník z mezinárodního semináře, 21. ledna 2010, Hradec Králové. Ústí n. Orlicí: Pipex. 65 stran.

 
Facebook
LinkedIn
Email
Web CMPS
Copyright © 2020 CM Psychologicka spolecnost, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp