Copy
Nyt fra Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst
JUNI 2015
Se denne mail i din browser
Inden alle forsvinder ud i verden for at nyde den sommer, som vi trods alt stadigvæk tror kommer, får I her en hilsen fra kompetencecentret med opdatering af nogle af de mange aktiviteter, der har været hen over foråret.

Der er stadig fuld fart over feltet, og vi følger fortsat vores plan fra ansøgningen til punkt og prikke. Modelprojekterne har fyldt meget i foråret, men er nu så godt kørende, at de ikke kræver mange ekstra ressourcer. Dernæst er det formidling og PR, der er prioriteret, blandt andet med etablering af en hjemmeside, som vi forsøger at holde opdateret løbende. Desuden har vi været opsøgende i forhold til at deltage i sammenhænge, hvor vi mener, vi har mulighed for at sætte fokus på billedkunst for børn og unge og skabe nye netværk og samarbejder.
 

Styregruppen


Styregruppen har haft møde og drøftet de fremtidige aktiviteter. Mens de første tre halvår har fokuseret på henholdsvis etablering af sekretariat og organisation samt kontakt til interessenter, på modelforsøg og på formidling, synlighed og PR, så er alle enige om, at den kommende tid skal fokusere på det kulturpolitiske, på møder med centrale personer og organisationer i kulturlivet og med kulturpolitikere. Der udarbejdes et argumentationskatalog, som styregruppens medlemmer også bidrager til. Der indhentes desuden professionel hjælp til kommunikation og videreudvikling af diverse strategier.  
Midtvejsevaluering er afleveret og skal suppleres og færdiggøres i sensommeren.
 

Advisory board


På den bedst tænkelige lokalitet i tegnestuen ”Ej blot til løgn” hos multikunstneren Carl Qvist-Møller holdt kompetencecentret i juni måned møde med advisory board.

På mødet blev det blandt andet drøftet, hvordan man beskriver og formidler betydningen af de visuelle kompetencer, af dannelse og det at være skabende, både for børn og unge og for samfundet. En værdidiskussion, som også handlede om, hvordan man italesætter de visuelle fagområder. Det blev anbefalet, at man uddybede visionen og argumentationen yderligere. Vi fik dermed også fra advisory board input til det argumentationskatalog, vi er ved at udforme til brug i debatter, til kulturpolitiske møder og til ansøgninger.

Advisory board er kompetencecentrets ambassadører og rådgivere, der skal være med til at både at ”støbe kuglerne” og formidle kompetencecentrets arbejde i forskellige sammenhænge.
 

Kulturmødet på Mors d. 20.-22. august


Et af de kulturpolitiske tiltag, vi skal i gang med den kommende tid, er deltagelse i Kulturmødet på Mors i august. Her ønsker vi at skabe debat om børn, unge og billedkunst blandt politikere og kulturaktører og prøver at argumentere for en opprioritering af billedkunst, så børn møder billedkunst gennem hele deres barndom og ungdom.  
Formand for Statens Kunstfond, Gitte Ørskov, har givet tilsagn om sin medvirken i debatpanelet. Desuden ønskes styregruppen, advisory board, andre kulturaktører og politikere repræsenteret i panelet.
 

Billedkunstens Dag


Etablering af en national ”Billedkunstens Dag” er et andet tiltag, som skal være med til at synliggøre billedkunstområdet og binde området sammen i hele fødekæden. Det bliver en stor satsning fra 2016, og forberedelserne er i gang. Vi har afsendt de første ansøgninger, som dog endnu ikke har givet bonus. Men vi er meget fortrøstningsfulde, da alle samarbejdspartnere bakker op om initiativet. Der bliver udformet et idékatalog, evt. i et samarbejde mellem flere organisationer.
 

Er der hul igennem
– en dag med kommunikation som tema


Kompetencecentret deltog som sparringspartner i landsforeningen Børn, Kunst og Billeders landsdækkende billedskoledag d. 8. juni i Kulturhuset på Islands Brygge. Hovedoplægget kom fra rådgiver i strategisk kommunikation, Kresten Schultz Jørgensen, som efter en kort analyse gav gode råd til at skærpe kommunikationen ud fra fælles branding, en fælles fortælling og positionering. Hermed blev bolden givet op til de efterfølgende diskussioner.
 

Talenttræf


I weekenden d. 13.-15. marts mødtes 87 unge fra landets talentlinjer til talenttræf i Esbjerg.
Ønsket var at samle unge fra hele landet, der på et højt niveau arbejder med at udforske og udvikle sig inden for billedkunst, og sætte fokus på netop denne særlige gruppe unge og de udfoldelsesmuligheder, der findes i landet.
De unge, der var mellem 15 og 25 år, kom fra ti forskellige talentskoler i landet. De havde workshops på Kulturskolen og på Esbjerg Kunstmuseum med kunstnerne Uffe Isolotto, Jasper Sebastian Stürup, Stine Ofelia Kildevang og Sofie Bird Møller som gæstelærere.
Træffets omdrejningspunkt var kunstnerfællesskaber, hvordan de gennem tiderne har påvirket samtidskunsten, hvordan de ser ud i dag, og hvor vi finder dem. Hvad kan billedkunsten, når kunstnerne samles?
 

Talentkonference


50 deltagere havde fundet vej til Esbjerg Kunstmuseum og konferencen ”Billedkunstens unge talenter” mandag den 11. maj. Deltagerfeltet var bredt sammensat og vidnede om en stor interesse for området også fra folk, der ikke allerede er involverede i talentudvikling.
Konferencen, der lå i forlængelse af talenttræffet i marts, bød på en række gode oplæg af både helt praksisnær og mere overordnet karakter. Den blev afrundet med manér af Rune Gade, tidligere formand for det nu hedengangne Statens Kunstråd m.v. Hans hovedbudskab var, at kunsten udgør et nødvendigt alternativ til den herskende norm i samfundet, hvor alt skal kunne måles og vejes, blandt andet fordi kunsten skærper vores evne til at tænke hypotetisk – til at se tingene fra et andet sted, en anden tid, tænke scenarier for fremtiden, skabe politiske visioner og utopier.
Rune Gade understregede også, at hvis man skal modvirke den forvitring, der er sket inden for billedkunstområdet de sidste mange år, og opnå bedre vilkår for billedkunsten, så er det nødvendigt, at man ophæver fragmenteringen, finder sammen og løfter et samlet krav for området ind på kulturpolitisk niveau. Heri ligger en stor opgave – ikke mindst for Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst.

Talenttræffet og talentkonferencen var arrangeret af kompetencecentret i samarbejde med Esbjerg Kulturskoles BGK og Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK).
 

Kulturregion Storstrøm


I foråret har kompetencecentret deltaget i en arbejdsgruppe om tværgående billedkunstsamarbejde for børn og unge i Kulturregion Storstrøm. Gruppens opdrag var at samle billedkunst for børn i kulturregionen, styrke de eksisterende tilbud og igangsætte nye tilbud i de kommuner, som ikke har billedskoler. Opdraget var dels at kortlægge billedkunstområdet i kulturregionen, dels at udarbejde to modeller til et tværkommunalt billedkunstsamarbejde. Politikerne skal nu tage stilling til, hvordan de vil prioritere de tomodelforslag, og hvordan de skal udmøntes.  
Deltagerne i arbejdsgruppen repræsenterede kulturregionen, kunsthaller, billedskoler, foreninger, den selvstændige kunstner og KBUB.

Bidrag om børn, unge og billedkunst til antologi


KBUB bidrager med en artikel om samarbejde mellem folkeskoler og billedskoler til antologien Kunst- og kultursamarbejder i folkeskolen, der udkommer i efteråret 2015. Antologien er sat i værk af Lolland Kommune, som de seneste år har opbygget en tradition for samarbejder mellem kunst- og kulturinstitutioner og folkeskolen. Gennem formidling af såvel teori som praksis samt eksempler på undervisningsmaterialer skal antologien fungere som både erfaringsopsamling, følgeanalyse og evaluering af kommunens evidensbaserede arbejde med folkeskolen. Den skal desuden være et inspirationskatalog for kommuner, folkeskoler, lærere og skole- og kulturforvaltninger samt musik-, billed- og kulturskoler over hele Danmark.
 

KBUB på skolemesse


I et summende inferno af digital læring, sansemotorik, revolutionerende skoleskemamodeller og aggressivt salgsorienterede forlag deltog Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst den 22.-23. april i Skolemessen i Scandinavian Congress Center – med stor succes.
I vores lille inspirationsstand præsenterede vi KBUB’s eget materiale og materiale fra vores samarbejdspartnere – bl.a. Kulturstyrelsen, Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder, ULF i Aarhus og Aarhus Billed- og Medieskole. Modelforsøget om samarbejde mellem folkeskole og billedskole involverer flere af kompetencecentrets parter, og da vi på skolemessen var næsten alene om at repræsentere billedkunstfaget, fik vi brug for at kunne referere til vores store billedkunstnetværk.

At billedkunst er et trængt fag i folkeskolen mærkedes – både på det forsvindende lille udbud af billedkunstfagligt materiale på en ellers overvældende stor messe og på de deltagende lærere, hvoraf mange målbevidst scannede standene på jagt efter hardcore læringsmidler.
Men der var heldigvis også nogen, der fik julelys i øjnene og kriblen i fingrene, når de så vores stand. Faktisk lagde over 100 interesserede folkeskolelærere, friskolelærere, specialskolelærere, bibliotekarer, konsulenter, spiludviklere og andre i løbet af de to dage vejen forbi standen til en snak om billedkunst, folkeskolereform og fødekæder – og om at kunne føle sig lidt alene i verden som ’billedkunstmenneske’.
Det er naturligvis lidt trist, at billedkunst også i denne sammenhæng er nærmest usynlig, men vi gjorde vores bedste for at formidle budskabet om den manglende prioritering af timer i billedkunst i folkeskolen og til de lidt mere interesserede også fortællingen om ’fødekædesamarbejdet’ i KBUB.

Som førstegangsdeltagere på Skolemessen var vi nok en smule overraskede over messens kommercielle indhold og de mange pågående salgstaler, men efter de mange besøg og gode samtaler i vores stand tænker vi alligevel, at det giver god mening at være synlige på messen. Måske kan vi næste år give et mere alternativt og aktivt bud på præsentation af billedkunstfaget sammen med flere af vores samarbejdspartnere.
 

Kompetencecentret ønsker jer en rigtig god sommer!

Med venlig hilsen

Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst
www.kbub.dk
Copyright © 2015 Kompetencecenter for børn, unge og billedkunst og Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder, All rights reserved.


Afmeld nyhedsbrev    Opdater dit nyhedsbrevsabonnement 

Email Marketing Powered by Mailchimp