Copy
Nieuwsbrief Gemeentebelangen Groen Soest juli 2017
View this email in your browser
volg ons op Facebook
volg ons op Twitter
ontdek onze website www.ggs.nu

Nieuwsbrief GGS


We zijn er weer met een nieuwe nieuwsbrief! In deze editie lees je over:


- Businesscase Beukendal - Algemene Beschouwingen - Resultaten van Opiniepanel #2: Bouwen in Soest - Haenen groot in de krant - ProRail beweegt na brief - 

Lid worden van het Opiniepanel kan als u hier klikt

Businesscase Beukendal: Coalitie krijgt slappe knieën 

De coalitie van D66; VVD; Soest2002 en CDA hield ondanks fel protest van de bewoners van de wijk Overhees in alle debatten vast aan het idee dat een nieuwe sporthal beslist in die wijk moet komen.

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) denkt, evenals de inwoners van Overhees, dat die wijk vanwege de verkeerssituatie en beperkte ruimte geen goede plek is voor een sporthal. Bovendien is GGS van mening dat het een gemiste kans is als het terrein van het Orlando-gebouw niet volledig gebruikt wordt voor de nieuwbouw van seniorenwoningen. Beter kan het niet, naast een ontmoetingscentrum voor senioren en een medisch centrum. Op een steenworp afstand van een wijkwinkelcentrum en bibliotheek annex cultureel centrum. Een locatie waar we er meer van zouden willen hebben.

Tegelijk is GGS voorstander van renovatie of herbouw van Beukendal. De sporthal is daar al meer dan veertig jaar, zonder problemen. In de gemeenteraad was de coalitie fel tegen het voorstel van GGS om in ieder geval een vergelijkende businesscase te maken voor Beukendal ten opzichte van locaties in Overhees. Beukendal was voor hen een gepasseerd station. Zo werd besloten.

Jan Paauw ontdekt verordening
GGS had geen vrede met het besluit. Raadslid Jan Paauw ontdekte dat onder de vroegere fractievoorzitter van GGS, Hans van Wuyckhuyse, in 2002 door de raad een verordening was vastgesteld die het recht van raadsleden op ambtelijke bijstand regelt. Door een beroep op die verordening te doen wist GGS voor elkaar te krijgen dat er, tegen de wens van de coalitie in, met ambtelijke ondersteuning een businesscase voor Beukendal zou worden gemaakt.

Op 14 juni mailde de gemeente een opzet om tot een businesscase te komen, waar GGS zich in kon vinden. De coalitie heeft daarop verhaal gehaald bij het college en de gemeentesecretaris hoe het mogelijk was dat GGS, in strijd met hun besluit dat er geen onderzoek zou worden gedaan naar het alternatief van Beukendal, toch ondersteuning zou krijgen. Toen duidelijk werd dat dit niet kon worden tegengehouden, bedacht men een plannetje om het succes van GGS, zeker ook bij de inwoners van Overhees, te minimaliseren.

Een overbodig initiatief-voorstel als list
Afgelopen donderdag kwam de coalitie met een initiatief-voorstel om, parallel aan het onderzoeken van de business modellen voor de 6 locaties in Overhees, een onderzoek naar Beukendal toe te voegen. De complete oppositie in de gemeenteraad had geen goed woord over voor de truc van de coalitie. Men vroeg zich af, waarom zij, die zo fel tegen onderzoek naar Beukendal waren nu, terwijl zo'n onderzoek al geregeld is met de ambtelijke ondersteuning aan GGS, opeens met dit overbodige initiatief-voorstel kwamen. Daar kwam weinig verweer op, en het initiatief-voorstel werd met de meerderheid van de coalitie aangenomen.

De verkiezingen komen er aan, de coalitie voelt nattigheid
Gelet op de felle protesten van de wijk, en het applaus voor GGS dat zij er toch een onderzoek naar Beukendal hadden uitgesleept, is duidelijk dat de coalitie nattigheid voelt. Zij begrijpen met het oog op de verkiezingen in maart, dat hen dan verweten zou worden dat zij een onderzoek naar het alternatief Beukendal hebben geblokkeerd.

Voor GGS is belangrijk dat de organisatie op vragen van GGS heeft gemeld dat de onderzoeksopzet, zoals zij die op 14 juni mailde, zal worden gehandhaafd en dat GGS tijdens het onderzoek op de hoogte wordt gehouden van de vorderingen.

GGS is er van overtuigd dat Beukendal de beste optie is, en dat de meeste mensen in Soest dat ook vinden.             

Algemene Beschouwingen 

Met het oog op morgen

In de laatste cyclus van dit bestuurlijke jaar stond er nog veel op de agenda voor het lokale bestuursapparaat. Eén van de punten is de Kadernota 2018. Hierin worden bouwstenen aangedragen voor de gemeenteraad om zich uit te spreken over de doelen en prioriteiten voor het beleid in de programmabegroting 2018-2021.

Er is geld over voor nieuw beleid. Uit de Kadernota 2018 blijkt dat het globale meerjarenperspectief voorziet in een structurele beleidsruimte van circa € 1 miljoen in de jaren 2018 en ‘19 en van circa € 1,3 miljoen in de jaren 2020 en ‘21. Het totaal aan wensen voor structurele plannen kost € 565.000. De daarna resterende ruimte wordt dus voor 2018 en 2019 ongeveer € 0,4 miljoen, en voor 2020 en 2021 ongeveer € 0,8 miljoen.

Tijdens de behandeling van de Kadernota in de gemeenteraad sprak Harry Witte de volgende woorden:

Betrek inwoners bij Regionale Visie. Nu.
De Kadernota 2018, de laatste van deze raadsperiode. Terecht merkt u op dat daar in op dat terughoudenheid is geboden om nieuwe meerjarige financiële plichten aan te gaan. U wijst in uw inleiding op de grote verandering binnen de ruimtelijke ordening waar een groot aantal wetten en verordeningen uit het fysieke domein worden samengevoegd in de nieuwe Omgevingswet.
U geeft aan dat gemeenten verplicht worden om een Omgevingsvisie te maken. Zoals u het proces beschrijft, komt het over alsof de ontwikkeling van een Omgevingsvisie een puur technische aangelegenheid is, waarbij de inwoners hooguit met zienswijzen op het uiteindelijke resultaat invloed kunnen uitoefenen.

Aan het eind stelt u dat een hecht samenspel tussen samenleving, gemeentebestuur en ambtelijke organisatie noodzakelijk is om de ontwikkelingen in goede banen te leiden. En werpt u de vraag op of een werkwijze zoals in het Sociaal Domein wellicht een goed idee is. Daar gaat het volgens ons ook in de eerste plaats om deskundigen en worden de cliënten vertegenwoordigd door een cliëntenraad.

Omgeving. Visie
Bij de Omgevingsvisie gaat het om wat voor soort gemeente Soest naar de toekomst wil zijn, dat raakt de leefomgeving - dus iedereen. Daarbij zijn er verschillende smaken: er zijn mensen en partijen die willen dat er meer woningen worden gebouwd, en windturbines in de polder willen, maar er zijn ook anderen die willen dat Soest het groenste dorp van Nederland wordt. GGS in ieder geval wel. In ieder geval wenst GGS dat wat in de Omgevingswet als essentieel element is opgenomen namelijk dat de Omgevingsvisie van begin af aan samen met de inwoners moet worden ontwikkeld.

Hoe mooi zou het zijn geweest wanneer we nu al in een proces van visievorming met de inwoners waren gegaan. We gaan volgende week praten over de Regionale Ruimtelijke Visie tot 2030/40. Daar zijn de bewoners van de regio niet bij betrokken. Het is allemaal gebaseerd op basis van de mening van de bouwlobby en planologen die van mening zijn dat we met alle trends mee moeten gaan. Dat brengt ons op het volgende:

Wij zijn de afgelopen jaren redelijk tevreden geweest met het college, en hadden hoge verwachtingen dat dit college flinke stappen zouden maken in de burgerparticipatie, er zitten immers twee ex-griffiers die in die functie toch buitengewone interesse moeten hebben voor bestuurlijke vernieuwingsprocessen. De procedure waarmee de keuze voor het Dorpsplein in Soesterberg helemaal bij de Soesterbergers is gelegd was klasse. Maar de bijeenkomst over het Smitsveen in de Open Hof, en de avonden over de sporthal in Overhees waren grote missers.

GGS wil referendum bij Gemeenteraadsverkiezingen
Voorzitter, dames en heren, GGS heeft een goed idee waarmee we als gemeenteraad van Soest een flinke stap kunnen zetten om de kiezers meer invloed te geven op het beleid. Wij zouden graag zien dat de kiezers in maart niet enkel op een raadslid kunnen stemmen, maar ook over een beperkt aantal belangrijke zaken hun stem kunnen uitbrengen. Wij geloven dat zo'n initiatief een heel positief effect zal hebben op het opkomstpercentage. En dat het ook ook heel handig is voor een nieuwe gemeenteraad en college, die dan inzicht hebben in het draagvlak voor diverse plannen.

Smitsveen
Wat betreft de structurele aanpak voor Smitsveen, zijn we het eens met het plan van aanpak en zijn we het eens met de benodigde financiële middelen. Wel willen we, omdat het een plan in-de-maak is, op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten.
Wat betreft de financiering vraagt GGS zich wel af waarom daarvoor het reservefonds Sociaal Domein wordt aangesproken en niet de ruim gevulde algemene reserve? Hoe zien de meerjarige verwachtingen er wat betreft beide reservevoorzieningen uit?

Economie
Wat betreft de beleidsintensiveringen kan GGS niet instemmen met de 165.000 euro voor een voorbereidingsbudget voor 100 tot 150 extra parkeerplaatsen bij winkelboulevard Soestdijk. GGS is van mening dat men bij voorkeur met de fiets gaat winkelen. Het steeds verder faciliteren van de automobiliteit lost niks op, maar stimuleert het autogebruik juist. Bovendien dit is nog maar een onderzoek, als er werkelijk tot uitvoering moet worden overgegaan hebben we het natuurlijk over een veelvoud van de onderzoekskosten. Dat geld besteedt GGS liever anders.

Waar GGS zeker een beleidsintensivering verwacht is op economisch gebied. Na de verschillende bijeenkomsten waarbij de EBU (Economic Board Utrecht) haar visie en mogelijkheden heeft aangegeven met name op het gebied van verduurzaming van samenleving en circulaire economie, zijn wij overtuigd dat een lidmaatschap economisch en ecologisch gunstig is voor Soest.

Soest Groenste Gemeente
GGS wil bij deze gelegenheid vast een voorschot nemen op de discussie van morgen door duidelijk te maken dat GGS wil gaan voor het scenario waarbij wij mee gaan doen aan de wedstrijd de Groenste Gemeente van Nederland.
Daarbij moeten inwoners en natuurinstanties nauw worden betrokken. Wellicht zijn er instellingen die in cocreatief proces mee kunnen denken over projecten zoals de stichting Vrienden van de Eng. Het zou goed zijn om burgers uit te nodigen om met plannen te komen.

"Wij zijn Soest"
Wij willen nog even stilstaan bij het programma "Wij zijn Soest". Daar wordt 80.000 euro extra voor gevraagd. GGS betwijfelt of het geld daarnaartoe moet. GGS heeft nog steeds geen gevoel bij het programma, en meent tegelijk dat juist bij een proces als het ontwikkelen van een nieuwe Omgevingsvisie met de inwoners het idee van "Wij zijn Soest" heel tastbaar kan worden. Laten we de middelen daaraan uitgeven.   

Uitslag Opiniepanel: 'Bouwen in Soest'

Slechts 1 van 10 locaties haalt 1/3 voorstemmers.

De tweede editie van het Opiniepanel van Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) ging over de vraag waar men in de gemeente woningbouw gewenst vindt. De online enquête ‘Bouwen in Soest?’ legde de bezoeker 10 mogelijke locaties voor. Daarnaast waren er enkele algemene vragen over woningbouw.

Zo was de eerste vraag “Wat vindt u: Moet er gekozen worden voor verdere groei van de Randstad of voor meer spreiding over het land?” Ruim driekwart (78%) is voor spreiding over het gehele land. Een commentaar voor verder bouwen in de Randstad luidt: “Er is groene ruimte nodig en het versnipperen daarvan maakt dat het land als geheel verstedelijkt, waardoor er uiteindelijk alleen parken overblijven.” Een argument voor spreiding: “Dit is niet alleen beter voor de leefbaarheid in de Randstad, maar ook voor de ontwikkeling en leefbaarheid in de rest van het land (denk aan wegtrekkende bedrijvigheid, sluiting winkels en scholen, vergrijzing etc.).”

“Moet Soest om de regio te steunen nieuwe bouwplannen in het buitengebied gaan ontwikkelen?” Maar liefst 88% vindt van niet. “Soest moet de regio steunen door een ecologische groene zone te behouden” lezen we in een commentaar, maar anderen zien Soest al verstedelijken. De ‘inbreiding’ heeft volgens een deelnemer ook positieve kanten: “Wellicht kan de gemeente wat soepeler omgaan met verdichting van grote percelen en bewoning van tuinhuisjes e.d. Dit is tegelijkertijd een oplossing voor de problematiek van starters op de woningmarkt, respectievelijk voor ouderen die zodoende langer thuis kunnen blijven wonen.”

Tien Bouwlocaties
Vervolgens legde de enquête tien bouwlocaties voor, telkens vergezeld van een foto en de vraag: “Bent u van mening dat in dit of dat gebied gebouwd mag worden?” De plek met tegelijkertijd het hoogste aantal Nee-stemmers (83%) en het laagste aantal Ja (13%) is de polder achter de Lange Brinkweg, van de Grote Melmweg tot aan de Eemweg.

Daar tegenover staat, met het hoogste aantal Ja-stemmers (34%), het weiland op de hoek van Den Blieklaan/ Insingerstraat. Toch is ook hier nog een meerderheid (53%) op tegen. Goede tweede in deze categorie is het Kerkpad, waar de bebouwing verdicht zou kunnen worden. Dertig procent is voor, 59% is tegen. Bij de overige locaties is het aantal tegenstemmers 70% of meer.

Soesterberg
Voor de laatste locatie werd gevraagd naar Soesterberg als geheel. “Vindt u dat daar nog meer locaties gezocht moeten worden?” Precies de helft (50%) zegt Ja; 32% zegt Nee. Met 13% Geen Mening scoort deze vraag het hoogst in deze categorie. Uit de commentaren: “Mogelijk is daar nog ruimte. Wel goed zoeken naar evenwicht met natuur. Behoudt ook daar open plekken binnen het dorp. En stel als voorwaarde dat er energieneutraal en natuurvriendelijk gebouwd wordt.”

Overigens: bij de opzet van de enquête wordt de categorie Geen Mening gelijk behandeld als Zie Toelichting. Bij deze laatste kan echter ook een Ja of Nee horen. Hierdoor tellen sommige vragen tot boven de 100% op.  

Conclusies
De tien gekozen locaties zijn realistische plekken, die ook op het netvlies van de ambtenaren in het gemeentehuis staan. Alhoewel het aantal deelnemers beperkt was, is het opvallend dat slecht één locatie een maximum van 1/3 aan voorstanders haalt. Alleen verdere groei van Soesterberg nipt aan een meerderheid. En dan nog met voorbehouden.

De overgrote meerderheid is tegen de genoemde locaties. En ook de voorstanders hebben hun voorbehoud: “We kunnen onze ogen niet sluiten voor de grote behoefte aan woningen in onze regio. Dan liever beperkt bouwen toestaan in het buitengebied dan het hele dorp ‘verstenen’.” De teneur in de toelichtingen op alle vragen is: als er dan ergens gebouwd moet worden, dan op beperkte schaal en landschappelijk goed ingepast en met oog voor natuurwaarden en open plekken.

Een overzicht van de alle resultaten staat onder deze link.

Haenen groot in de krant

het verhaal van Simone in het AD

Onze enthousiaste en ambitieuze Simone in het Nieuws. Onlangs verscheen een uitgebreid interview met haar in het AD/Amersfoortse Courant. Bekijk onder deze link het gehele artikel.

Een vriendin wees Simone als 23-jarige op de mogelijkheid de politiek in te gaan. En waarom ook niet. Ideeën te over om de mens vooruit te helpen. Geleid door nieuwsgierigheid treedt ze de dagen tegemoet. ,,Zo je mij in een hokje wil stoppen, noem me dan autodidact.’’

Het klinkt hoogdravend misschien. Terwijl de Soesterbergse dat in de verste verte niet is. ,,Ik wil dat de mens in staat wordt gesteld zijn oneindige potentieel te ontwikkelen, om dat vervolgens in te zetten voor de maatschappij, zichzelf en de wereld’’, zegt ze al vrij snel aan het begin van het gesprek. Met een hete mok thee tussen haar handen wil ze aan de keukentafel van haar woonruimte in het bos - mét biologische moestuin - graag vertellen over wat haar bezig houdt aan mensen. En hoe ze sinds haar veertiende zo’n duizendpoot is geworden. ,,Morgen mag ik weer. Dan stel ik op de radio bij BNR de tweewekelijkse onderwijsvraag. Vragen als: waarom beginnen scholen eigenlijk om half negen? En waarom wordt er verschil gemaakt tussen praktisch en theoretisch onderwijs? Met behulp van mensen uit de wetenschap, het Onder- wijsmuseum en kennissen uit mijn netwerk probeer ik antwoorden te vinden. Waarom? Omdat ik het gesprek op gang wil brengen over het onderwijs in Nederland.’’

ProRail beweegt

Motie van treurnis / brief met effect

Omwonenden van de spoorlijn Baarn-Utrecht hebben al anderhalf jaar, sinds de invoering van zware dubbeldekkers ernstige overlast van het lawaai van de passerende treinen. Toen in individuele contacten met de NS, de reactie van die kant was dat de dubbeldekkers nog tot 2020 in gebruik zouden blijven, hebben ze zich verenigd in de actiegroep spOORVERDOVEND en als collectief de kat de bel aangebonden. Zij hebben daarbij de burgemeester aangesproken die daarop de NS te verstaan heeft gegeven dat de gemeente Soest het ontoelaatbaar vindt dat de NS geen maatregelen neemt om de problemen op te lossen. Dat heeft de toezegging opgeleverd dat NS in september in de avonduren de veel lichtere sprinters gaat inzetten en dat ProRail (de spoorbeheerder), zodra die dingen geleverd kunnen worden, zogenaamde smeerpotten gaat plaatsen. Daar willen de bewoners terecht geen genoegen mee nemen en zij benaderden de gemeenteraad met hun klachten.

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft daarop bedacht dat het wellicht zou helpen als de gemeenteraad van Soest tot een motie van Treurnis aan NS en ProRail zou besluiten. Dat zou vooral zinvol kunnen zijn als die motie ook onder de aandacht van de Staatssecretaris en de Tweede Kamer zou worden gebracht, want de staatssecretaris heeft aan de Tweede Kamer daar al in februari gemeld dat NS en ProRail opdracht hadden gekregen om de geluidsoverlast in Soest met prioriteit op te lossen. Op de uitnodiging aan de andere fracties om deze motie te ondertekenen kregen we enkel steun van de eenmansfractie Burgerbelangen Soest/Soesterberg. Voor de rest bleef het oorverdovend stil.

De burgemeester had vanuit de coalitie (D66,VVD,Soest2002,CDA) begrepen dat zij de motie niet wenste te steunen omdat het staatsrechtelijk onjuist is wanneer een gemeenteraad een motie van treurnis uitdeelt aan andere instanties dan het eigen college. Daarop is op advies van de burgemeester de motie omgebouwd tot boze brief die nu wel door alle fracties is ondertekend.

De brief van de gemeenteraad aan NS en Prorail heeft effect.
De bewoners kregen al snel bericht dat de smeerpotten binnenkort worden geplaatst.

Zomerreces

Het is zomerreces. Dat betekent dat het gemeenteraadswerk tot september stil ligt.
Voor de raadsleden prettig om na een super drukke periode even gas terug te nemen, op vakantie te gaan en meer tijd te hebben voor familie en vrienden. Iets wat er in drukke tijden vaak bij inschiet.

In deze periode zijn collegeleden ook wisselend op vakantie en worden er in ieder geval geen omstreden besluiten genomen. Gemeentebelangen Groen Soest zorgt er voor dat er in deze periode steeds iemand aanwezig is voor acute kwesties. Onze website zal ook minder vaak vernieuwd worden.
In september breekt een extra drukke periode aan met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe.    

Bestuur en fractie 
Gemeentebelangen Groen Soest
 

Tot slot

Bij deze....

Vergeet u niet aan te melden voor het GGS Opiniepanel, als u dat nog niet gedaan heeft. We zien uit naar uw mening en veel plezier met het invullen van de eerste enquete! Wilt u hier nog meer over lezen? Klik dan op deze link

Ook lid worden van Gemeentebelangen Groen Soest of op een andere manier een bijdrage leveren? Leuk! Lid worden kan via onze website of per post. Of neem natuurlijk contact op met een van onze raadsleden of fractie-assistenten!

Copyright © 2017 Gemeentebelangen Groen Soest, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp