Copy
Nieuwsbrief Gemeentebelangen Groen Soest zomer 2019
View this email in your browser
volg ons op Facebook
volg ons op Twitter
ontdek onze website www.ggs.nu

Nieuwsbrief GGS

Het is zomervakantie, maar Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) staat niet stil. We gebruiken het zomerreces onder meer om een nieuwe opzet te maken voor de Nieuwsbrief. Ziehier het resultaat.


Na een stuk van voorzitter Harry Witte bestaat deze nieuwe Nieuwsbrief voornamelijk uit een overzicht met links naar artikelen die we de afgelopen maanden op onze website hebben geplaatst. Over de website gesproken: afgelopen jaar hebben we met internetbureau Reto behoorlijk wat wijzigingen doorgevoerd. Deels is er onder de motorkap gewerkt, om te voldoen aan de nieuwste technische eisen en veiligheidsvoorschriften, deels aan de buitenkant, om de opmaak van de site te verbeteren. Het sluitstuk volgt binnenkort met de toevoeging van drie dossiermappen:
  • Wonen en leefomgeving
  • Energie en duurzaamheid
  • Sociaal en maatschappelijk
Deze onderwerpen zijn volgens ons de belangrijkste waarmee we deze tijden te maken hebben. Met de dossiers willen we voorzien in verdiepende informatie op langere termijn. De eerste artikelen liggen op de plank maar als je wil bijdragen, of als je een toepasselijk artikel in de media tegenkomt, aarzel dan niet het op te sturen. Dat kan naar info@ggs.nu, maar je kan ook een van onze fractieleden direct benaderen. Alvast hartelijk dank voor het meedenken.
 

Omgevingsvisie Soest 

Als voorzitter van het bestuur van GGS, de partij die al jarenlang pleit voor meer invloed van de burgers, heb ik met interesse het plan van aanpak gelezen dat de gemeenteraad op 11 juli heeft aangenomen om in anderhalf jaar tot een Omgevingsvisie voor Soest te komen.


Dezelfde club die in Leusden de visieontwikkeling heeft begeleid gaat dat in Soest doen. Hun offerte en de toelichting sluiten trouwens goed aan bij het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die het Rijk vorige maand publiceerde. Het laat ook zien dat ze op de hoogte zijn van een aantal politieke gevoeligheden in Soest, zoals uitbreiding in het buitengebied en de plaatsing van hoge windturbines in de polder. Daarbij noemen ze de regionale omgevingsvisie voor de regio Amersfoort, waarin voor Soest, naast Nijkerk en Leusden een rol wordt gezien om de door de regio gewenste groei met 20.000 woningen tot 2030 te faciliteren.

In de omgevingsvisie moet de ommezwaai, van fossiel naar duurzaam, naar circulair gebruik van grondstoffen, de verbetering van de biodiversiteit, de klimaatadaptatie, verbetering van het leefmilieu en woningbouw allemaal in samenhang worden gevangen. Dat betekent nogal wat voor de werkwijze van de ambtelijke organisatie, die ondanks het al jarenlange adagium INTEGRAAL nog steeds sterk vanuit de verschillende sectoren denkt en werkt.

Het plan van aanpak voorziet daarin door lunchbijeenkomsten voor de totale gemeentelijke organisatie en een regelmatig bij elkaar komende ambtelijke werkgroep die het integrale denken over de toekomst van Soest/Soesterberg moet realiseren. Uiteraard worden het college en de raad ook bij de les gehouden.
Via interviews met gewone inwoners, via internet en openbare bijeenkomsten worden de inwoners betrokken bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie. Wat betreft de participatieladder gaat de aanpak met betrekking tot de invloed van inwoners helaas niet verder dan advies. 

Ik denk daarentegen dat het plan van aanpak, als het slaagt, een impuls kan zijn om de inwoners van Soest/ Soesterberg meer invloed te geven op de besluitvorming van de gemeenteraad, maar ik zie ook beren op de weg. Zoals fracties die bij de besluitvorming over het plan van aanpak een motie indienen om een uitspraak van het college te krijgen dat de gemeenteraad het voor het zeggen houdt. Het is echt niet meer van deze tijd dat de gemeenteraad zo bang is voor de invloed van haar inwoners.

Ik hoop dat het ontwikkelingsproces van de omgevingsvisie een  interessante zoektocht wordt, hoe we de noodzakelijke maatregelen voor het klimaat en het milieu en wonen naar de toekomst gaan aanpakken. Met een grote betrokkenheid van de inwoners.


Harry Witte
Voorzitter Gemeentebelangen Groen Soest


Zie ook Reces in politiek spannende tijden
Waar hadden we het over?
 

Vuurwerk 

In januari 2019 hielden we met het GGS Opiniepanel een enquête naar de overlast door vuurwerk. Eén van de uitkomsten was dat een grote meerderheid voor een algemeen verbod op consumentenvuurwerk is. Meer lees je hier. Later dit jaar komt dit onderwerp nog terug. In de raadsvergadering van februari heeft het college toegezegd met een Bespreeknotitie te komen.

 

Boerderij

Het verhaal van de mogelijke nieuwbouw van een boerderij aan de Peter van de Breemerweg is al jaren gaande en inmiddels behoorlijk ingewikkeld. In februari was er weer een bewogen gemeenteraadsvergadering over. Lees hier het verslag.

 

Ballonnen

De afgelopen maanden hebben we verschillende keren vragen gesteld aan het college. Als het ons ligt wordt het oplaten van ballonnen bij evenementen verboden. In de gemeenteraad van 14 maart hadden we daarom ruimte gereserveerd voor de stelling dat ballonnen horen bij een feestje, maar niet in de lucht.

 
 

Regio

Soest maakt deel uit van het samenwerkingsverband "Regio Amersfoort". Het rijk en de provincie stimuleren vanwege de energietransitie en klimaatdoelen, dat er meer regionaal wordt samengewerkt door gemeenten. Dat heeft ook alles te maken met de ingrijpende wijzigingen vanwege de invoering van de Omgevingswet. Er is echter discussie over de macht die de regio krijgt ten koste van de raad. Meer hierover in onze verslagen uit maart en april.


Engtuin

Bij de jaarlijkse Englezing sprak dit jaar agrariër Pieter Kuijer. Hij kwam met het plan om brede stroken in te zaaien met bloemen. Hij verhuurt dan de randen van zijn percelen op de Eng. GGS was één van de eerste die intekende voor zes percelen. Heel Soest omarmde het plan, wat inmiddels heeft geresulteerd in talloze foto's op social media en artikelen in kranten. Lees hier hoe het begon.
 

Sportvelden

Jarenlang heeft het heel sportminnend Soest en de gemeente beziggehouden: het dossier over de buitensportverenigingen aan en nabij de Bosstraat. Hoe moest de ruimte verdeeld worden?  In mei is er eindelijk een besluit genomen voor "Een plan dat ook wat vraagt van de verschillende sportorganisaties."
 


Begrotingstekort

Afgelopen voorjaar werd het onrustig in ‘gemeenteland’: veel gemeenten komen erachter dat de inkomsten uit het Gemeentefonds de komende jaren gaan dalen. Hoe dat kan en hoe dit voor Soest kan uitpakken was de afgelopen maanden vaak onderwerp van discussie. Lees er alles over in onze verslagen op de site, zoals deze, die en deze.
 

Soesterberg

Met het Masterplan Soesterberg en Hart van de Heuvelrug zijn begin deze eeuw op regionaal niveau plannen gemaakt die inmiddels een vergevorderd stadium van realisatie zijn. In de nieuwe gemeenteraad is de dorpskern Soesterberg vertegenwoordigd met een eigen partij (POS). Zij kwamen met het idee om alsnog woningbouwgebied Oude Tempel uit te ruilen tegen het Kamp van Zeist. Het vergde enige uitleg om uit te leggen waarom wij bij de afspraken uit 2005 blijven: POS en DSN zetten inwoners van Soesterberg op het verkeerde been.
 

ALV 

Na 19 jaar nam Jos van den Eijnden afscheid als voorzitter. Dat gebeurde op de ALV in mei. Lees meer in een verslag op onze site.

Op de foto zie je van links naar rechts penningmeester Frits de Vries, voorzitter Harry Witte, scheidend voorzitter Jos van den Eijnden en secretaris Hans de Koning.
 

ALV

Tot slot: Opiniepanel

Vergeet je niet aan te melden voor het GGS Opiniepanel, als je dat nog niet gedaan heeft.
Wij hebben in 2018 vijf keer en dit jaar één keer een enquête gehouden over lokale onderwerpen.
In september wordt gestart met de ontwikkeling van de omgevingsvisie voor Soest en Soesterberg. In dat proces wil GGS het opiniepanel inzetten om de mening van inwoners te peilen en te gebruiken voor onze inbreng bij de omgevingsvisie.

Wil je hier nog meer over lezen? Klik dan op deze link. Je ontvangt dan maximaal eens per twee maanden per email een enquête waarin wij vragen om je mening. Met de ingevulde gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Inmiddels staan ruim 160 mensen op de verzendlijst. Hoe meer mensen er meedoen, hoe beter..

Ook lid worden van Gemeentebelangen Groen Soest of op een andere manier een bijdrage leveren? Leuk! Lid worden kan via onze website of per post. Of neem natuurlijk contact op met een van onze raadsleden of fractie-assistenten!

Copyright © 2019 Gemeentebelangen Groen Soest, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp