Copy
april 2015 Nieuwsbrief Gemeentebelangen Groen Soest

In deze nieuwsbrief:

25 jaar GGS - Kort nieuws - 
Evaluatie 2014 - Uitnodiging ALV -Toekomstplannen

 

Wat leuk dat u deze nieuwsbrief leest! Uw adres komt uit een bestand dat ongeveer even oud is als GGS en nodig moet worden geactualiseerd. Wij gaan vanaf nu regelmatig digitale nieuwsbrieven maken om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in Soest/Soesterberg. Wilt u deze digitale nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een email naar info@gemeentebelangengroensoest.nl met uw naam en we schrijven u in!

Heeft u geen email maar wilt u wel de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een bericht naar: GGS, Stadhouderslaan 122, 3761EP Soest.

25 jaar GGS

In 1989 richtten de actievoerders die zich tegen de verkoop van het Soester Natuurbad verzetten, Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) op.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1990 kwamen we als eerste lokale politieke partij met vier zetels in de gemeenteraad.

We hebben tien jaar als grootste fractie aan het college van B&W deelgenomen. In die periode is het openbaar onderwijs in Soest gered, is het opknappen van Smitsveen gestart met de realisatie van de Egelantier en het Smitsplein, is de fietsbrug over de Eem tot stand gekomen en in de Soester bossen een uitgebreid fietsnetwerk aangelegd.

Het grootste wapenfeit is dat we uitbreiding van de bebouwing in het buitengebied en de aanleg van een rondweg met bouwplannen in de polder tegen hebben weten te houden.

Op het gebied van milieu steunden we maatregelen die tot een meer duurzame samenleving moeten leiden. 

Kort nieuws

Sinds begin maart 2015 hebben we een steunfractie Sociaal Domein. Deze bestaat uit zowel fractieleden als mensen met ervaring als zorgprofessional of ervaringsdeskundige. We onderzoeken of de nieuwe procedures en werkwijzen in de praktijk werken en doen zo nodig voorstellen in de gemeenteraad voor verbetering. Ook bezoeken we verschillende organisaties - we zijn inmiddels bij Buurtzorg en het gemeentelijk loket Zorg, Werk en Inkomen langs geweest. Meedoen, ideeën of tips? Stuur een bericht naar Jan Paauw: paauj@soest.nl

Op 22 april vind onze Algemene Ledenvergadering plaats, om 20:00u in café Centraal in Soest. Wilt u hier bij zijn? Meld u dan aan via info@gemeentebelangengroensoest.nl of per post.

 

Uitnodiging ALV

Op 22 april vind onze Algemene Ledenvergadering plaats, om 20:00u in café Centraal in Soest. Wilt u hier bij zijn? U bent van harte welkom! Meld u wel even aan via info@gemeentebelangengroensoest.nl of bij een van de bestuursleden.

De agenda: 
Welkom & mededelingen
Evaluatie fractie & bestuur over 2014
Financieel Jaarverslag 
Aftreden kascomissie, benoeming nieuwe kascomissie
Aanpassingen huishoudelijk reglement of statuten betreffende o.a.: contributie, zittingstermijn raadsleden, giftenreglement, gedragsregels website, verdeling kastegoeden bij opheffing
GGS komend jaar: wat kunt u verwachten en wat zijn uw ideeën?
Rondvraag & sluiting

Foto fractie GGS

Evaluatie 2014

Het eerste jaar van de fractie zit er al weer op. En wat vloog de tijd! We hebben het afgelopen jaar:


> Vóór 31 voorstellen gestemd. Een van de belangrijkste dit jaar was natuurlijk het sociaal domein. Voor alle veranderingen in de zorg hebben we verschillende beleidsdocumenten aangenomen. Nu is het ontzettend belangrijk om te kijken of het ook allemaal werkt - daar heeft o.a. onze steunfractie een rol in. Een andere opvallende was natuurlijk dat van de sport. Het proces met de kerngroep Sport om bezuinigingen en tariefsaanpassing vorm te geven is mooi op gang en we zien uit naar de uiteindelijke uitkomsten.
> Tegen 7 voorstellen gestemd. We stemden bijvoorbeeld tegen het bouwen op de Staringlaan. In het voorjaar vorig jaar werd een belangrijke archeologische vondst gedaan. De vondst is vooral van grote waarde om het feit dat hij nog in de grond zit. Helaas heeft de meerderheid van de gemeenteraad besloten om de bijzondere vondst toch uit te graven en te gaan bouwen - ondanks de leuke plannen van de buurt.
> 5 moties en amendementen ingediend, bijvoorbeeld over het verbeteren van de Dorresteinweg - deze heeft effect gehad - maar ook een motie om de samenleving een stem te geven over de bezuinigingen op cultuur en welzijn. Helaas heeft die motie het niet gehaald. We zullen ons komend jaar zeker inzetten om bij meer onderwerpen inwoners te betrekken en de dialoog aan te gaan.
> We hebben een aantal vragen gesteld, o.a. over de nieuwe website van de gemeente, die komt ongeveer rond de zomer online. Ook over de veiligheid van de fietsers bij het Nationaal Militair Museum maakten wij ons zorgen. We kijken uit naar de oplossingen!
> Als fractie en raad hebben we een flink aantal werkbezoeken afgelegd. Heel leuk, o.a. bij het RMN, het Soester onderwijs en SBBS zijn we langs geweest!
> We hebben onze website actiever gemaakt met regelmatige nieuwsberichten vanuit de fractie. Om nog meer te delen wat er allemaal speelt starten we vanaf nu met deze nieuwsbrief!

Toekomstplannen

Wat is de rol die GGS als lokale partij de komende jaren kan spelen?

Over onze rol komend jaar bij de veranderingen in het sociaal domein heeft u al kunnen lezen bij het kopje 'kort nieuws'. Maar er zijn meer focuspunten.

Het behoud van het groene en dorpse karakter en buitengebied blijft voor ons het belangrijkste item. Volgens het bestaande beleid kan de woningbouw in het gebied Eemland nog maar mondjesmaat worden uitgebreid. Maar er zijn nu rapporten die pleiten voor uitbreiding met meer dan 40.000 woningen in de periode tot 2030. Ambtenaren en wethouders zijn hierover al regionaal in gesprek. De bouw van die woningen zou een verlies van 1600 hectare groen betekenen! De inwoners van Eemland en de raadsleden van de betreffende gemeenten worden nog niet betrokken bij deze ontwikkeling. Wij gaan zorgen dat in ieder geval de Soesters worden geïnformeerd en een strategie ontwikkelen om deze grote bouwplannen tegen te houden....

Klimaatbeleid, energiebesparing en de noodzakelijke vervanging van fossiele energiebronnen door duurzame moet meer prioriteit krijgen. We volgen de initiatieven van bijvoorbeeld Energie Actief Soest en het Bedrijven Platform Duurzaamheid en zullen goede voorstellen van zulke initiatieven steunen. Ook in het nieuwe Duurzaamheidsplan komen we met innovatieve voorstellen. Heeft u zelfs nog ideeën op het gebied van duurzaamheid, laat het ons weten!

Als onze samenleving moet worden omgebouwd naar een participatiemaatschappij dan kan dat niet zonder participatie van die inwoners - en daar hoort wat ons betreft invloed en zeggenschap bij. We willen meer mensen betrekken bij de lokale politiek om samen te zoeken naar geschikte manieren waarmee de inwoners van Soest en Soesterberg meer invloed op de besluiten van de gemeenteraad kunnen uitoefenen. Een van de manieren om u te betrekken is regelmatig deze (digitale) nieuwsbrief uitgeven om informatie te geven over onderwerpen die in de gemeente spelen en hoe wij tegen die onderwerpen aankijken. We willen ook de mening van de lezers en leden gaan polsen en die mening willen we vervolgens een rol geven in ons stemgedrag in de gemeenteraad. We vinden het belangrijk dat grotere zaken aan het oordeel van de kiezers wordt voorgelegd via een referendum. Volgens ons moet dat dan natuurlijk wel een bindend referendum zijn. 

Om het proces van directe democratie succesvol uit te kunnen voeren zoeken wij mensen die mee willen doen, die ook van mening zijn dat de mening van de inwoners van Soest / Soesterberg er toe doet. Wilt u meedoen? Meld u dan aan via info@gemeentebelangengroensoest.nl 

Copyright © 2015 Gemeentebelangen Groen Soest, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp