Copy
Nieuwsbrief Gemeentebelangen Groen Soest februari 2017
View this email in your browser
volg ons op Facebook
volg ons op Twitter
ontdek onze website www.ggs.nu

Gefeliciteerd!


Als lezer van onze nieuwsbrief krijg je vandaag een grote primeur...

Welkom bij...

                                          Het GGS Opiniepanel!


GGS start als eerste partij van Soest een Opiniepanel. Wij willen graag weten wat jij vindt! Iedereen praat maar over democratische vernieuwing, bestuurlijke vernieuwing, participatiemaatschappij, meedoen, wat vind 'de burger' - maar toch heb je niet altijd genoeg inspraak of komt je mening niet naar voren. GGS brengt hier verandering in door een partij van de inwoner te worden in plaats van voor de inwoner! Maandelijks ontvang je een enquête waarin we over een bepaald onderdeel vragen om je mening. Je heb ook de mogelijkheid om zelf suggesties te doen voor onderwerpen. Je mening en ideeën worden meegenomen en gebruikt in onze besluiten en initiatiefvoorstellen in de gemeenteraad van Soest. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van GGS: we willen namelijk de mening van zo veel mogelijk inwoners. Maak jezelf, maar ook je vrienden, familie, buren en collega's attent op de mogelijkheid om hieraan mee te doen door ze te wijzen op deze link: http://ggs.nu
Een voorbehoud hierbij is dat onze politieke partij bepaalde standpunten als basis heeft en mensen ook om deze reden op GGS stemmen. Extreem tegenovergestelde ideeën en meningen, zoals bijvoorbeeld bouwen in de Soester polder, zullen wij dan ook waarschijnlijk niet als initiatief opvoeren. Maar voel je absoluut vrij om je mening te delen - wat deze ook is.

Het volledige persbericht is te vinden als je klikt op deze tekst.

Windmolens in de polder

Het eerste thema van het opiniepanel. Hoe denkt GGS daar over?


De SER (sociaal-economische raad) heeft samen met de overheid en een veertigtal maatschappelijke organisaties vanuit de werkgevers, de vakbeweging, natuur- en milieuorganisaties, woningcorporaties en financiële instellingen eind 2013 een Energieakkoord gesloten op weg naar een schone toekomst. Kern van dit akkoord zijn afspraken over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid.

Uitvoering van de afspraken in het akkoord moet leiden naar een duurzame samenleving, betaalbare en schone energievoorziening, werkgelegenheid en kansen voor Nederland in de duurzame technologiemarkten. De afspraak is dat gemeenten ook hun steentje bijdragen, zo heeft de gemeenteraad van Soest een Duurzaamheidsplan 2016-2020 vast gesteld.

De ambitie is dat Soest in 2030 in zijn geheel klimaatneutraal is, en dat 20% van de energiebehoefte duurzaam wordt opgewekt op gemeentegrond. Voor 2020 is de doelstelling dat helder is waar en hoe hernieuwbare energiebronnen kunnen worden ingepast, er 1 grootschalig project (zon, wind of bio) van 0,5 MW is gerealiseerd en tien grootschalige projecten van minimaal 0,5 MW in gang zijn gezet.

Daarvoor gaat Soest een onderzoek doen naar Energielandschappen om te kijken waar de plaatsing van windmolens, zonnepanelen in weilanden en bio-vergistingsinstallaties mogelijk is. Organisaties zoals Vereniging Vrij Polderland, Vrienden Nationaal landschap Arkemheen/Eemland en Behoud Eemvallei hebben grote bewaren ingebracht tegen plannen van Amersfoort om twee windmolens met een tiphoogte van170 meter te plaatsen bij de RWZI op de grens van de Eempolder. Daardoor zijn die plannen voorlopig door de gemeenteraad aangehouden.
Op de kritische vragen van GGS aan het college van B&W van Soest, hoe het mogelijk is dat Amersfoort zonder enig overleg met belanghebbenden en de gemeenteraad van Soest zo'n plan voorstelt, werd nogal laconiek gereageerd. Wethouder Adriani suggereerde zelfs dat Soest misschien wel zou aansluiten bij het initiatief van Amersfoort. GGS is van mening dat windmolens niet passen in het waardevolle open landschap van de Eempolder en zeker niet met een hoogte van 170 meter. Wij willen graag weten hoe u daar over denkt. Daarom is dit het eerste onderwerp van ons nieuwe Opiniepanel!

Spoorwegtunnel 'Verder' weg

Verkeersplan Soest-Zuid

Al jaren houdt een vertraging van enkele minuten in de spits bij station Soest-Zuid de gemoederen bezig. Sinds 2000 heeft de gemeenteraad veel geld gestopt in onderzoek naar verbetering van de situatie. Daaruit blijkt dat niet spoorovergang het probleem is, maar het kruispunt Ossendamweg/Soesterbergsestraat/Vondellaan. Dat kruispunt heeft onvoldoende capaciteit en er is te weinig ruimte om dat op te lossen. De enige "oplossing" voor dat "probleem" is afsluiting van de Soesterbergsestraat richting winkelcentrum. Dat zal op veel verzet van de winkeliers en hun klanten stuiten.

Historie
Het college dat in 2006 aantrad o.l.v. Soest 2002, legde de conclusies naast zich neer en was van mening dat een tunnel onder het spoor dé oplossing was. Het college kreeg het voor elkaar om de tunnel onder te brengen in het regionale verkeersprogramma "Verder". Daarin is €18 miljoen gereserveerd voor de tunnel.
Bij de uitwerking van het plan is een klankbordgroep samengesteld uit omwonenden en belangenbehartigers zoals de Soester zakenkring, de Fietsersbond en Rover, die de verkeersplannen hebben besproken. De klankbordgroep kwam unaniem tot de conclusie dat een spoorwegtunnel ongewenst is. De klankbordgroep dringt wel aan op verbeteringen voor langzaam verkeer en voor verplaatsing van het busstation naar de andere kant van het spoor langs de Koningsweg.

Nieuwe Prognoses, nieuwe plannen
Inmiddels zijn er nieuwe verkeersprognose’s gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het verkeer de komende jaren nauwelijks toeneemt. De discussie over de spoorwegtunnel gaat nu voorlopig in de ijskast. Eerst moet een nieuw verkeersmodel worden gemaakt. Onderwijl wordt gekeken naar maatregelen die op korte termijn de doorstroming verbeteren. Gedacht wordt aan het openstellen van de overweg bij de Foekenlaan, die nu in de spits is afgesloten, en aan het toestaan van verkeer in de Bartolottilaan vanaf de Birkstraat. Ook dat kan in de papieren lopen, want die route moet worden ingericht als dertig-km zone. Wat betreft de bussen op de Eikenlaan zal worden bekeken of er alternatieve routes mogelijk zijn om die straat te ontlasten.
Gemeentebelangen Groen Soest vindt de verkeersproblemen niet zo ernstig dat deze een investering van 18 miljoen euro rechtvaardigen. Bovendien komen er een aantal belangrijke verbeteringen in de regio aan zoals uitbreiding van de A1/A28/A27, herinrichting van het knooppunt Hoevelaken en de aanleg van de Westtangent in Amersfoort. Naar verwachting zal daardoor het aantal automobilisten, dat nu voor de route door Soest kiest, afnemen.

Gemeentebelangen Groen Soest vindt dat eerst de resultaten van die regionale verbeteringen moeten worden afgewacht voordat Soest grote investeringen doet of allerlei nieuwe verkeersmodellen  ontwikkelt die binnen enkele jaren weer zijn achterhaald. Investeringen in goede veilige fietsroute's dragen volgens GGS meer bij aan een gezond leefklimaat voor de Soesters.

Leegstand winkels

Nieuw beleid om leegstand winkels te voorkomen.

De traditionele winkel heeft het moeilijk door groeiende concurrentie met webwinkels en andere behoeften van het publiek. Nationaal staat nu meer dan 10% van de winkels leeg. In Soest valt het mee maar Gemeentebelangen Groen Soest vindt het, mét de gemeente en de winkeliers, hoog tijd voor veranderingen. Daarover werd gesproken in een klankbordgroep, waarin ondernemend Soest ruim was vertegenwoordigd.

Eerder is al gekozen voor concentratie in de bekende winkelgebieden: Soestdijk, Soest-Zuid en de Rademakerstraat. Nieuwe winkels daarbuiten worden niet toegestaan en bestaande verspreide winkels kunnen eenvoudiger veranderen naar bijvoorbeeld een woning. Een ander uitgangspunt is dat het aantal vierkante winkelmeters niet wordt uitgebreid. Daar is geen markt voor, behalve in Soesterberg, waar nieuwe woningen komen.

Kleine horeca en evenementen
De gemeente wil ook tegemoet komen aan de wens naar meer entertainment. In de winkelcentra mag maximaal 25m2 worden ingericht als “ondergeschikte, alcoholvrije horeca.” Bovendien komt er meer ruimte voor kleinschalige evenementen. Toch verrekte jammer dat de raad het plan van GGS om bij Mets een muziektent te plaatsen niet steunde…

Tot zover kunnen we ons vinden in de plannen. Verplaatsing van supermarkten Boni en Hoogvliet lijkt GGS echter een heilloze weg. Mensen doen hun dagelijkse boodschappen gewoon het liefst in de buurt, dat is ook goed voor het sociale leven en de zelfredzaamheid van ouderen. Ook het idee om de winkelcentra Smitshof en Overhees samen te voegen schiet verkeerd. Verplaatsing naar de winkelcentra veroorzaakt bovendien parkeerproblemen.

Winkelpromenade Soestdijk komt nu alleen bij topdrukte 95 parkeerplaatsen tekort. Binnen het bestemmingsplan kan er nog 1600m2 winkelruimte bij. GGS vindt dat ongewenst. Volgens de parkeernormen moeten er dan 80 parkeerplaatsen bijkomen. Die ruimte is daar niet. Bovendien, als die extra winkels het gezellig gaan maken is er nog minder plek.
Het beste is natuurlijk dat meer mensen de fiets pakken. Ook het invoeren van betaald parkeren kan helpen maar zal op groot verzet stuiten. Juist het gratis parkeren is vaak reden om voor de Van Weedestraat te kiezen.

Bericht van het bestuur

Een inkijk in het afgelopen jaar

Na de officiële instemming op de Algemene Ledenvergadering van april 2016 m.b.t. de overdracht van het penningmeesterschap aan Frits de Vries, vonden er verder geen wijzigingen plaats in de bestuurssamenstelling van GGS. In verband met de ANBI-status en de daardoor noodzakelijke twee extra ingelaste algemene ledenvergaderingen kon na besluitvorming de wijzigingen in de statuten bij de notaris getekend worden.

De deelname van het bestuur met de fractie op de “Heidag” werd door iedereen als zeer zinvol en prettig ervaren. In aansluiting op de persoonlijke evaluatiegesprekken vanuit het bestuur met de fractieleden en assistenten werd in het najaar 2016 gekozen voor een onderling schriftelijk tevredenheidsonderzoek t.a.v. het bestuur en de fractie. Geconstateerd werd dat de verhouding binnen de fractie en bestuur van GGS goed verlopen.

Het bestuur hoopt dat het jaar 2017 een goede aanzet en voorbereiding is voor de uitslag van de verkiezingen in Maart 2018.

De Algemene ledenvergadering zal worden gehouden in April 2017. Datum, tijdstip en locatie volgen nog.
 

Tot slot

Bij deze....

Vergeet u niet aan te melden voor het GGS Opiniepanel. We zien uit naar uw mening en veel plezier met het invullen van de eerste enquete! Wilt u hier nog meer over lezen? Klik dan op deze link

Ook lid worden van Gemeentebelangen Groen Soest of op een andere manier een bijdrage leveren? Leuk! Lid worden kan via onze website of per post. Of neem natuurlijk contact op met een van onze raadsleden of fractie-assistenten!

Copyright © 2017 Gemeentebelangen Groen Soest, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp