Copy
Nieuwsbrief Gemeentebelangen Groen Soest December 2019
View this email in your browser
volg ons op Facebook volg ons op Facebook
volg ons op Twitter volg ons op Twitter
ontdek onze website www.ggs.nu ontdek onze website www.ggs.nu

Nieuwsbrief GGS

Het jaar 2019 zit er bijna op. GGS zit nu ruim anderhalf jaar in het college van Soest en wij gaan vol goede moed en plannen 2020 in!
Graag nodigen wij alle leden, met hun partner, uit voor een Nieuwjaarsreceptie om gezamenlijk wat terug te kijken en plannen en ideeën uit te wisselen voor 2020.
 
Datum: Vrijdag 10 januari 2020
Inloop vanaf 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Molenaarskamer, in molen De Windhond (Molenweg 32, 3764 TA Soest)


In deze Nieuwsbrief

Zo aan het einde van het jaar kijken we eerst terug op het afgelopen jaar en blikken vooruit naar het komend jaar met een analyse van de voorzitter.

Daarna geven we een kort overzicht van artikelen op de website. We verwijzen naar:
  • de gemeente begroting voor 2020 en later
  • plannen voor de nieuwe sporthal die Beukendal moet vervangen
  • horeca in het buitengebied
  • ontwikkeling van afval naar grondstof
Tenslotte vind je hier de bekendmaking van de genomineerden voor de eerste uitreiking van de Harry Witte Prijs.

Wil je ook wat bijdragen aan de inhoud van de website of de agenda van de fractie? Dat kan, ook als je gewoon een toepasselijk artikel in de media tegenkomt, aarzel dan niet het op te sturen. Dat kan naar info@ggs.nu, maar je kan ook een van onze fractieleden direct benaderen. Alvast hartelijk dank en tot 10 januari.

 
 
What do you want to do ?
New mailCopy

Dit jaar en het komende

Van de voorzitter

Dit is onze laatste nieuwsbrief van 2019. Een jaar waarin de gemeente geconfronteerd werd met een veel lagere uitkering uit het gemeentefonds, waardoor de financiële huishouding van de gemeente opeens een structureel tekort van 2,5 miljoen euro liet zien.

In zo’n situatie kan het niet anders dan dat er bezuinigd gaat worden, maar ook dat gekeken wordt of de lokale inkomsten verbeterd kunnen worden.

Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) heeft zich in de gemeenteraad dertig jaar verzet tegen verhoging van de gemeentelijke lasten die verder ging dan de inflatiecorrectie. Dat is onder de huidige omstandigheden niet langer vol te houden.

De coalitie van GGS, VVD, D66 en CU/SGP heeft uiteindelijk besloten tot een mix van bezuinigingen, verhoging van de tarieven en OZB, plus inzet van de algemene reserve. Daarmee is voor dit moment een sluitende begroting gerealiseerd.
Gemeentebelangen Groen Soest hecht sterk aan goede gemeentelijke voorzieningen en gaat er van uit dat die met de huidige maatregelen in stand kunnen blijven.

De coalitie blijft positief over de plannen voor een nieuwe sporthal en woningbouw in het Dalweg-gebied. Een aantal oppositiepartijen zijn daar, zogenaamd vanwege de kosten, tegen. Het uitgangspunt van de coalitiepartijen is juist, dat door het vervallen van de kosten voor sporthal “Beukendal” en woningbouw op die plek, alsook aan de Di Lassostraat, deze plannen uiteindelijk budget-neutraal kunnen worden uitgevoerd.


Als  plus hebben we dan een duurzame sportvoorziening. Bovendien kan zo winst worden geboekt doordat er meer woningen voor senioren en starters komen.

Voor het komende jaar staan nog meer belangrijke ontwikkelingen op de agenda waarbij we hopen dat meer inwoners betrokken raken.

In januari wordt bekend wat er aan ideeën is opgehaald in enquêtes en interviews over de toekomstvisie voor Soest/Soesterberg. Dan gaat het om de Omgevingswet en worden naar verwachting alle Soester(berger)s betrokken bij die belangrijke discussie. Voor GGS blijft behoud van het groene karakter van onze gemeente voorop staan.

Een ander belangrijk discussiepunt wordt de Regionale Energie Strategie (RES):  hoe Soest en de regio Eemland de energietransitie wil gaan aanpakken. Dat is onontkoombaar, maar zal niet eenvoudig worden.

Gemeentebelangen Groen Soest wil het nieuwe jaar in ieder geval goed beginnen en houdt voor het eerst in haar bestaan op 10 januari een nieuwjaarsreceptie. Ik nodig u van harte uit om daarbij aanwezig te zijn. Vanaf 19.30 uur is iedereen welkom in molen “De Windhond”.
Tijdens de receptie zal ook voor het eerst de tweejaarlijkse “Harry Witte Prijs” worden uitgereikt aan een persoon of groep die zich inzet voor onze groene gemeente.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en hoop u te ontmoeten op onze nieuwjaarsreceptie

 

Harry Witte
Voorzitter Gemeentebelangen Groen Soest
Waar hadden we het over?

(Door te klikken op de onderstreepte woorden in de tekst wordt het oorspronkelijke artikel op de website geopend.)
 

Begroting 2020


De begroting is vaak het grootste onderwerp in de jaarkalender van het gemeentebestuur. Niet voor niets dat we er hier nog even aan herinneren.
In de Opiniërende raad
 was het debat helaas afwezig, ondanks veel verontruste insprekers. Uiteindelijk is de begroting goedgekeurd in de Besluitvormende raad - "een begroting die een fors aantal zaken moet heroverwegen en die op meerdere punten flink pijn doet." 
 

Beukendal weg - Dalweg


Sporthal Beukendal was duidelijk een onderwerp voor de verkiezingen wat het college heeft aangepakt. Na inspraak van alle betrokkenen kreeg de locatie achter Sportboulevard de Engh aan de Dalweg groen licht van de raad.
 

 

 

Horeca Buiten


Veel vergadertijd werd besteed aan het onderwerp Horecabeleid buitengebied 2019 – 2029. Het gebied buiten de bebouwde kern is hierbij onderverdeeld in deelgebieden. Per deelgebied wordt de zwaarte van de toegestane horeca vastgesteld. 

Uiteindelijk ligt er nu een regeling die naar ons idee zowel kansen biedt aan ondernemers, als bescherming van de kwetsbare gebieden.

 

Van Afval Naar Grondstof
 

Dat afval niet alleen een lokaal probleem is werd afgelopen jaar wel duidelijk.

In het Soesterse kwam de discussie middels de Startnotitie Grondstoffenmanagement.
In dit artikel vind je onze kijk hierop zoals we die uitten in de raad.

In Soest hebben de inwoners in 2017 gemiddeld 180 kilo restafval per persoon aangeboden. Er is dus nog wel een lange weg te gaan. De ambitie is om dit in 2020 te hebben teruggebracht naar 135 kilo.

Harry Witte Prijs 2019


Gemeentebelangen Groen Soest reikt eens in de twee jaar een prijs uit aan een werk- of actiegroep die succesvol en met veel inzet actie voert in Soest en/of Soesterberg. Voorwaarde is dat deze actie gericht is op het algemeen belang of welzijn van mens, dier of omgeving. Dit jaar zijn er vier genomineerden. Op de nieuwsjaarreceptie van GGS op 10 januari 2020, zal bekend worden gemaakt wie de winnaar is van de 'Harry Witte Prijs 2019'.

De prijs wordt uitgereikt door Harry Witte en de winnaar krijgt de prijs, een geldbedrag en een kunstobject gemaakt door Ton Paauw. Ook de overige genomineerden ontvangen een blijvende herinnering.

De genomineerden zijn:

 

Werkgroep De Engtuin


De werkgroep voert actie om de biodiversiteit op de Eng te vergroten. Met hulp van veel inwoners is afgelopen jaar een groot aantal bloemenranden op de Eng gerealiseerd met als doel akkervogels, bijen, vlinders, hommels en insecten aan te trekken. Ook is het initiatief genomen om wintergroenten te verbouwen op de Eng.
 

Comité Fietsvrienden Pijnenburg


Het comité ijvert voor het herstel van de fietsverbinding van Soest, over landgoed Pijnenburg, naar Lage Vuursche en Hilversum. De eigenaar van landgoed Pijnenbrug heeft het pad afgesloten voor fietsers om de drukte op de bospaden te verminderen. Middels acties en gesprekken met de eigenaar, probeert het comité tot een oplossing te komen.
 

Werkgroep Slangenbosje


Een groep vrijwilligers wil het kwetsbare natuurgebied het Slangenbosje extra beschermen. Het bosje beslaat 5 hectare aan de Ir. Menkolaan en kreeg zijn naam door de daar voorkomende ringslangen. De werkgroep houdt zich actief bezig met het onderhoud en voert tevens actie om het Slangenbosje te beschermen als dorpsgezicht.


Werkgroep Vogelopvang Soest


De werkgroep is onderdeel van Stichting Dierenzorg Eemland. De werkgroep helpt vogels in nood. Niet alleen vogels uit de omgeving van Soest, want sinds 1 oktober worden hier ook de vogels van Vogelopvang Utrecht opgevangen. Deze maatregel is genomen omdat de Vogelopvang Utrecht in financieel zwaar weer kwam. De werkgroep voert nu actie om mensen te bewegen een eenmalige gift te doen voor de opvang van al deze vogels.


Foto: Harry Witte op zijn plek in de polder. In de koffer de 'Harry Witte' prijs die door GGS zal worden uitgereikt. (Foto: Ton Paauw)
 
What do you want to do ?
New mailCopy

Ook lid worden van Gemeentebelangen Groen Soest of op een andere manier een bijdrage leveren? Leuk! Lid worden kan via onze website of per post. Of neem natuurlijk contact op met een van onze raadsleden of fractie-assistenten!

Copyright © 2019 Gemeentebelangen Groen Soest, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp