Copy
Nieuwsbrief Gemeentebelangen Groen Soest december 2018
View this email in your browser
volg ons op Facebook
volg ons op Twitter
ontdek onze website www.ggs.nu

Nieuwsbrief GGS


Jullie hebben de nieuwsbrief van GGS enige tijd moeten missen. Het bestuur en de fractie hebben besloten om de draad weer op te pakken en regelmatig een nieuwsbrief uit te brengen om jullie op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van GGS. In deze nieuwsbrief willen we kort terugkijken op de eerste 9 maanden van deze raadsperiode, maar ook alvast een doorkijkje geven naar wat er allemaal de komende tijd op stapel staat. In deze editie lees je over:


- de Verkiezingscampagne - de Verkiezingswinst - het College - de Fractie - het Coalitieakkoord - Omgevingsvisie Dalweg - Financiën Zorg onder druk - Meer invloed inwoners - Plannen komende tijd - Nieuwjaarsreceptie

Lid worden van het Opiniepanel kan overigens  als u hier klikt . Eens per twee maanden ontvangt je dan per email een enquête waarin wij vragen om je mening. Met de ingevulde gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. 

Verkiezingscampagne

Het jaar 2018 begon met de verkiezingscampagne, die voor de zesde keer door Ton Paauw met succes werd vormgegeven. Het motto was: "GGS geeft voorrang aan groen". Dat werd mooi verbeeld op de verkiezingsposter met een groot voorrangsbord waarop een groene, in plaats van een rode rand domineerde.

Bij de winkelcentra werd enthousiast geflyerd, en mensen aangespoord om op GGS te stemmen. Herman Joosten schetste een aantal Soester dorpse taferelen in de stijl van Vincent van Gogh. Deze prenten vonden gretig aftrek bij de inwoners van Soest en Soesterberg. Een ludieke happening was de bijeenkomst van 100 bomen in het bos bij de atletiekbaan, die met borden protesteerden tegen bomenkap.

De verkiezingscampagne trok veel aandacht en op 21 maart konden we een eclatante overwinning vieren.

Van 3 naar 6 zetels

Na de telling van de stemmen, bleek dat GGS de grootste partij was geworden. Dat betekende dat GGS het initiatief had om een coalitie te vormen. Om de weg naar een college met GGS te effenen, werd oud-gemeentesecretaris Wim de Kam gevraagd om te onderzoeken welke combinatie van partijen op grond van de verkiezingsuitslag en standpunten er mogelijk was.

Op grond van gesprekken met alle partijen kwam hij met het advies dat een college van GGS, VVD, D66 en CU/SGP tot de mogelijkheden behoorde. Voor GGS onderhandelden Jan Paauw en Aukje Treep met succes met die partijen over de vorming van een college. Daarmee heeft het college 16 van de 29 zetels in de gemeenteraad.

We hebben er vertrouwen in dat een belangrijk deel van het groene programma te bereiken is met dit college.

Het College

 

GGS heel tevreden met college


GGS heeft met Aukje Treep een geweldige wethouder binnengehaald. Aukje is jong, enthousiast en ook nog eens een landschapsarchitecte, die weet op welke wijze klimaatadaptatie, bevordering van biodiversiteit, en bewonersparticipatie moeten worden aangepakt. Een gouden greep.

Over de andere wethouders kunnen we ook enthousiast zijn. Liesa van Aalst van de VVD - een jonge vrouw die als consulent heeft gewerkt in de advisering aan gemeenten over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Nerminha Kundic van D66 overgekomen vanuit Veenendaal - die een aantal jaar geleden nationaal "raadslid van het jaar" werd en als wethouder de energietransitie in Veenendaal van de grond kreeg. Last but not least, wethouder Harrie Dijkhuizen van de CU/SGP - die zich als raadslid heeft laten kennen als een man die het sociale heel goed met het groene kan verbinden.

Kortom een college waar GGS blij mee is. 
 

De  Fractie 


GGS heeft nu zes zetels in de gemeenteraad.

Jan Paauw is fractie-voorzitter en staat borg voor de continuïteit. Jan is de afgelopen 12 jaar gepokt en gemazeld in de gemeenteraad en is een geweldige netwerker.

Annemarieke Weith heeft een functie in de mediawereld in Hilversum en wil zich in Soest inzetten voor een goed sociaal beleid voor de zwakkeren. Zij vertegenwoordigt ons in de raadscommissie Sociaal Domein

Henk Diemers is oud brandweerman, tegenwoordig buschauffeur en was een van de drijvende krachten van het protest tegen de bouw van een sporthal in Overhees. Henk wil zich inzetten voor de sport in Soest.

Yolanda Bonouvrie is ons Soesterbergse raadslid. Deze amazone maakt zich, namens ons allemaal al jaren sterk voor de leefbaarheid in Soesterberg.

Cees Paul zet zich in voor de cultuur in Soest, als het aan hem ligt komt er een muziektent in de Van Weedestraat. Als beroepsmatig financial vertegenwoordigt hij ons in de Auditcommissie. Net als de afgelopen vier jaar houdt hij zich ook bezig met de communicatie via website en sociale media. 

Tim de Wolf is in het dagelijkse leven geluidsarcheoloog en zeer begaan met de natuur in Soest. Hij is de initiatiefnemer van de paddenoversteek in het Soesterveen.

Erna Wegman is een van de twee fractie-assistenten van GGS. Zij werkt in het dagelijkse leven voor Solidaridad een organisatie  die zich wereldwijd bezighoudt met een eerlijke verdeling van de welvaart. In Soest was zij lid van het Bedrijven Milieu Platform.

Roland Wiekamp is de andere fractie-assistent die ook al weer 12 jaar actief is voor GGS. Roland zorgt mede voor financiële expertise van de fractie, en netwerkt om mensen voor GGS te interesseren. 

Het coalitieakkoord

De coalitie heeft een ambitieus groen en sociaal programma voor de komende periode neergelegd. De financiële middelen om deze ambities uit te voeren zijn door de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling ter beschikking gesteld.

Er komt een nieuw Landschaps- en Natuurontwikkelingsplan (LOP). Daarbij wordt extra budget beschikbaar gesteld om de biodiversiteit in Soest en Soesterberg te verbeteren.
Daarnaast wordt gewerkt aan maatregelen waarmee veranderingen in het klimaat, zoals extreme regenbuien en droogte, kunnen worden opgevangen.
Wat betreft de energietransitie wordt het Gemeentelijke Duurzaamheidsplan aangescherpt en worden concrete doelen opgesteld zodat Soest in 2050 energie-neutraal is. Dat zal niet eenvoudig zijn en daarbij is medewerking van de inwoners cruciaal.

Omgevingsvisie Dalweg

Bij de discussie over een nieuwe sporthal of renovatie van Beukendal, speelt mee dat een meerderheid in de gemeenteraad, op de plek van Beukendal liever woningbouw ziet. Ook de toekomst van het politiebureau en ideeën om cultureel centrum Idea, met bibliotheek en theater te verplaatsen naar de Dalweg, maken dat er nagedacht moet worden op welke wijze nieuwe ontwikkelingen in die omgeving al dan niet mogelijk zijn. In ieder geval wordt nu voorgesteld om een nieuwe sporthal op het terrein van sportboulevard de Eng te realiseren.

GGS was voorstander van renovatie van Beukendal, maar was vooral tegen een nieuwe sporthal op de Di Lasso straat waar in de buurt van het winkelcentrum Overhees woningbouw veel meer gewenst is. GGS is daarnaast benieuwd of het mogelijk is om het cultureel centrum in Overhees vrij te spelen en te gebruiken voor woningbouw. Door de vergrijzing is er groeiende behoefte aan betaalbare seniorenwoningen in de buurt van winkelcentra. Betaalbare huisvesting is wat betreft GGS dan wel de eis.  

Financiën, Zorg & Welzijn onder druk

 
In de meerjarenbegroting zien we dat de miljoenen aan reserve die de gemeenteraad eerder heeft ingesteld voor het Sociaal Domein (thuiszorg,huishoudelijke hulp en dergelijke) ervoor zorgt dat Soest ondanks minder financiële middelen van het rijk, de uitgaven tot 2022 op het huidige peil kan houden.

Naar de toekomst zullen er echter keuzen moeten worden gemaakt - of de gemeenteraad meer eigen middelen wil inzetten of dat er scherpere keuzen moeten worden gemaakt in wat de gemeente uitgeeft aan welzijn en zorg. GGS staat op het standpunt dat de kwetsbare inwoners van onze gemeente ook naar de toekomst gesteund moeten worden.
 

Meer invloed bewoners


De invoering van de Omgevingswet maakt dat de gemeente een omgevingsvisie moet ontwikkelen, waarin wordt aangegeven wat voor soort gemeente Soest wil zijn. GGS heeft de afgelopen jaren veel kritiek gehad op de wijze waarop het vorige college tot zo'n visie wilde komen. Er was gekozen om op allerlei beleidsterreinen zogenaamde bouwstenen vast te stellen, om op basis daarvan dan een visie te metselen.

GGS is van mening dat eerst in dialoog met de inwoners moet worden bepaald wat voor soort gemeente Soest wil zijn. Willen de inwoners dat Soest een gemeente is die haar groene karakter koestert en beperkt wil bouwen voor de eigen inwoners? Of moet Soest een gemeente zijn die wil groeien en bouwen voor de regio en de randstad?

De omgevingsvisie gaat over nog veel meer zaken, zoals gezondheid, milieu, energie, waterhuishouding enzovoort. In dat proces wil GGS dat de inwoners van meet af aan meepraten en invloed krijgen. Geen inspraak achteraf, maar vooraf adviseren welke kant het op moet.

Voor deze raadsperiode heeft de coalitie vastgelegd dat er niet in het buitengebied wordt gebouwd, ook niet om regionale tekorten op te lossen. In Soesterberg wordt verder gegaan met de uitvoering van het Masterplan, waarvan steeds meer onderdelen worden uitgevoerd en gewaardeerd worden.

Onze plannen

Het bestuur en de fractie van GGS hebben zaterdag 8 december met elkaar besproken welke zaken de komende tijd worden aangepakt. Zo is afgesproken dat we deze nieuwsbrief regelmatig zullen uitbrengen.

De actuele zaken kun je vinden op onze website www.ggs.nu.
Daarnaast hebben we stilgestaan bij de opiniepanels die we houden. Wij gaan daar mee door, maar zoeken ook naar manieren om de inwoners daar meer bij te betrekken. Om alles ook waar te kunnen maken, streven we er naar om meer mensen actief bij GGS te betrekken.

 

nieuwjaarsreceptieVoor het eerst in onze dertigjarige historie gaan we een nieuwjaarsreceptie houden. We hopen dat we in een informele sfeer meer mensen kunnen interesseren om zich in te zetten voor GGS.

De receptie is op vrijdag 4 januari van 19.00 tot 21.00 uur in de Molenkamer op de Eng, en jullie zijn bij deze van harte uitgenodigd.

En voor iedereen, ook zij die die niet op de receptie kan komen:


Fijne feestdagen en een voorspoedig 2019

 


 

Ook lid worden van Gemeentebelangen Groen Soest of op een andere manier een bijdrage leveren? Leuk! Lid worden kan via onze website of per post. Of neem natuurlijk contact op met een van onze raadsleden of fractie-assistenten!

Copyright © 2018 Gemeentebelangen Groen Soest, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp