Copy
Nieuwsbrief Gemeentebelangen Groen Soest (GGS)
- Voorjaar 2021 -
View this email in your browser
volg ons op Facebook volg ons op Facebook
volg ons op Twitter volg ons op Twitter
Instagram Instagram
website: www.ggs.nu website: www.ggs.nu
Email Email

Nieuwsbrief GGS


Voorjaar 2021


Hoogste tijd om weer eens bij te praten. De eerste prikken zijn gezet en we zijn op weg naar versoepelingen. misschien
Daarom praten we je met deze digitale Nieuwsbrief graag even bij over Gemeentebelangen Groen Soest (GGS).


In deze Nieuwsbrief


Harry trapt af met een woord Van de Voorzitter. Daarna geven we een kort overzicht van artikelen op de website. We verwijzen naar:
  • woningen in het hoogveen?
  • woningen op het TBS terrein?
  • ontwikkeling van de Omgevingsvisie
  • alle Raadgevers op een rijtje.
Wil je ook wat bijdragen aan de website of de agenda van de fractie?
Dat kan, ook als je gewoon een toepasselijk artikel in de media tegenkomt, aarzel dan niet het op te sturen. Dat kan naar info@ggs.nu, maar je kan ook een van onze fractieleden direct benaderen.

N.B.: de foto hierboven is van Erna. Zie ook haar Raadgever over verbinding.

Van de voorzitter


Corona heeft ook consequenties voor GGS. Zo kunnen we al een hele tijd niet meer gewoon fysiek vergaderen. De fractie, de gemeenteraad, het college en ook het bestuur vergaderen via ZOOM. Dat maakt de communicatie veel minder persoonlijk. Dat is een gemis. Het ziet er gelukkig naar uit dat we nog voor de zomer een verdere versoepeling van de regels krijgen en dat er weer gewoon vergaderd kan worden.
Het bestuur heeft de afgelopen tijd individuele gesprekken gevoerd met de fractie en wethouder Aukje Treep.

Dat hebben we wandelend gedaan zodat er toch persoonlijk contact was. In Soesterberg hebben we met Yolanda Bonouvrie een flinke wandeling door het dorp gemaakt. Langs een aantal nieuwbouw projecten in de kern en aan de rand van de vliegbasis. Het project Masterplan Soesterberg bewijst zich steeds meer als een kwaliteitsslag. In Soest hebben we met Annemarieke Weith een wandeling door de polder gemaakt. De polder die GGS wil vrijhouden van woningbouw, windturbines en zonneweiden. Aukje Treep heeft ons meegenomen naar de Korte Duinen waar we hebben genoten van het fraaie natuurschoon van onze gemeente.

De belangrijkste conclusie uit de gesprekken is dat we te maken hebben met enthousiaste raadsleden en dat GGS zich gelukkig mag prijzen met deze vertegenwoordigers. Ze praten allemaal enthousiast over het raadswerk en de samenwerking in de fractie. In deze nieuwsbrief komen onder de kop Raadgever veel fractieleden ook nog op een andere manier aan het woord.

Het bestuur hoopt dat het in juni weer mogelijk wordt om met meer mensen samen te komen. Dan zullen we in die maand onze algemene ledenvergadering houden. Zodra er duidelijkheid is kunt u een uitnodiging verwachten. Er wordt inmiddels ook al nagedacht over de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Daar zullen we het op de ALV zeker over hebben.

Voor die tijd moet de gemeenteraad nog wel een aantal belangrijke beslissingen nemen. Zoals bijvoorbeeld: de omgevingsvisie; de regionale energie strategie; de Dalwegvisie en het TBS terrein. We gaan er van uit dat de gemeenteraad daarover verstandige besluiten gaat nemen. We houden u onderwijl op de hoogte via onze website GGS.nu

Harry Witte
Voorzitter Gemeentebelangen Groen Soest
Waar hadden we het over?

(Door te klikken op de onderstreepte woorden in de tekst wordt het oorspronkelijke artikel op de website geopend.)
 

Omgevingsvisie

Wegens de invoering van de Omgevingswet moet iedere gemeente voor 1 januari 2022 een omgevingsvisie opstellen. Hierin moet de gemeente een beeld geven over het brede terrein van de fysieke leefomgeving.

Op donderdag 29 april jl. stelde de gemeenteraad het document ‘Soest en Soesterberg, Kwaliteiten voor de toekomst’ vast. Een mooie stap richting de omgevingsvisie, want in dit document staat wat er allemaal bij de inwoners van Soest is opgehaald qua wensen en ideeën.

Twee belangrijke onderwerpen voor Soest zijn 'wonen /waar te bouwen' en behoud van de groene omgeving. Uit de participatie voor de Omgevingsvisie blijkt dat het merendeel van de inwoners het huidige karakter en de groene kwaliteiten van Soest en Soesterberg wil behouden. Gemeentebelangen Groen Soest blijft zich dan ook inzetten voor groen en binnenstedelijke  woningbouw.
 

Dalwegvisie

Een stukje Soest waar nu al aan wordt gewerkt is het gebied van de oude sporthal Beukendal, het politiebureau, gemeentehuis en directe omgeving. In de Dalwegvisie worden grootse plannen voor dit gebied samengebracht. het Dalweggebied herleeft het karakteristieke landschap van de Eng. Groen is daarin leidend.

De gebouwen en het verkeer zijn te gast. De Eng wordt weer ‘beleefbaar’. De noordelijke- en zuidelijke Eng worden visueel meer met elkaar verbonden. Hiermee wordt de historische landschappelijke eenheid teruggebracht.

Nog meer bouwplannen?


Hoogveen

Een delegatie van onze fractie heeft op uitnodiging van behoud Soester Hoogveen recentelijk een rondleiding gekregen in het Soesterveen aan de rand van Soest, het gebied achter het terrein van de voormalige kwekerij Van Oest. De delegatie van GGS was onder de indruk van de natuurhistorische waarde van het terrein.

Voor dit gebied bestaan bouwplannen. Namens de fractie van GGS stelden Henk Diemers enTim de Wolf daarom schriftelijke vragen op aan het College. Door het unieke en waardevolle karakter van dit gebied zijn wij stellig van mening dat hier niet gebouwd moet worden. Dit geldt overigens niet voor het gebied waar nu nog de kassen van Van Oest op staan. Daar kunnen volgens het bestemmingsplan maximaal 12 woningen worden gerealiseerd.

TBS terrein

 

Het voormalig TBS terrein is een plek waar volgens ons wél ruimte is om woningen te bouwen. De eigenaar/ontwikkelaar van het gebied, HF vastgoedontwikkeling BV, heeft ons een prachtig plan getoond waarbij aan de Beckeringhstraat woningbouw kan worden gerealiseerd.

In verband met de zogenaamde ‘hindercirkels’ rond naburige bedrijfsactiviteiten vraagt wijziging van het bestemmingsplan voor deze plek een goede coördinatie. De toekomstige bewoners moeten immers verzekerd zijn van hun rust, terwijl ook de bedrijven rustig hun werk moeten kunnen doen. 
We zijn dan ook blij  met de toezegging toezegging van het College één en ander te onderzoeken en om de besluitvorming omtrent de bestemming van het TBS terrein te versnellen.

Spoorovergang Gouden Ploeg


ProRail heeft vanuit het rijk de opdracht om ervoor te zorgen dat eind 2023 alle onbewaakte spoorwegovergangen zijn opgeheven of beveiligd. 

Op donderdag 25 maart j.l. werd de raad geïnformeerd over een Plan van Aanpak dat aangeeft welke stappen er genomen moeten worden om tot een besluit te komen om de sporwegwegovergang bij Gouden Ploeg te sluiten.
 

In een email aan de raad zegt de wethouder ‘de oplossing is ingewikkeld’, maar voor onze fractie is het niet zo ingewikkeld: Laat de Gouden Ploeg open! En als ProRail en het rijk bij het standpunt blijven dat de overgang bewaakt moet worden indien de inwoners van Soest deze open willen houden voor fietsers en wandelaars, dan mogen ProRail en rijk ook alle kosten voor hun rekening nemen.
 

Energietransitie

 

Op 6 februari 2020 is door de gemeenteraad van Soest het Programma Energietransitie Soest 2020-2025 vastgesteld. Het programma is onderdeel van de route om Nederland in 2050 klimaatneutraal te maken.

Op de website van de gemeente is een aparte pagina voor dit onderwerp ingericht waar o.a. het programma “Aan de slag met nieuwe energie” staat. 

Er valt genoeg te doen dat nu al kan … goede isolatie, zonnepanelen op de daken van bedrijven en het steunen van particulier initiatief. De gemeente streeft er ondanks de belemmeringen van covid naar om de bevolking inspraak te geven, o.a. ten aanzien van de keus voor zonnepanelen en windturbines, hoeveel en waar.

Raadgevers op een rijtje
 

Tot voor kort bood de rubriek Raadgever in de Soester Courant elke week een ander raadslid de gelegenheid een minder politiek onderwerp te belichten.

Afgelopen tijd leverde onze fractie de volgende bijdragen:
Eerder kwamen ook de anderen aan de beurt:

Tenslotte

Slakkenhuis

Op de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat komt een interessant woonwijkje. Het onderstaand kunstwerk was daar opgeslagen. Afgelopen winter stelden we aan de wethouder een nieuwe plek voor om het te herplaatsen. Daar zou naar gekeken worden. In het vragenkwartiertje na de raadsvergadering van april herinnerden wij haar daaraan. Toegezegd werd na de zomer met uitsluitsel te komen over de herplaatsing van deze stalen fontein. 

Ook lid worden van Gemeentebelangen Groen Soest of op een andere manier een bijdrage leveren? Leuk! Lid worden kan via onze website of per post. Of neem natuurlijk contact op met een van onze raadsleden of fractie-assistenten!

Copyright © 2021 Gemeentebelangen Groen Soest, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp