Copy
Nieuwsbrief Gemeentebelangen Groen Soest (GGS) - Oktober 2019
View this email in your browser
volg ons op Facebook volg ons op Facebook
volg ons op Twitter volg ons op Twitter
Instagram Instagram
website: www.ggs.nu website: www.ggs.nu
Email Email

Nieuwsbrief GGS

Herfst 2020. En wat een merkwaardig jaar. Vrijwel alle Nederlandse gemeenten bevinden zich in financieel zwaar weer. Soest vormt geen uitzondering. En ook in Soest speelt de politek zich vooral on-line af wegens de coronoacrisis. Mede daarom praten we je middels deze digitale Nieuwsbrief graag even bij over Gemeentebelangen Groen Soest (GGS).


In deze Nieuwsbrief

Waar zijn we de afgelopen tijd komende tijd mee bezig geweest?
Harry trapt af met een woord Van de Voorzitter. Daarna geven we een kort overzicht van artikelen op de website. We verwijzen naar:
  • de gemeentelijke financiën nu en in de toekomst
  • het afsteekverbod op vuurwerk (waar we best een beetje trots op zijn)
  • De Regionale Energie Strategier (RES)
  • Snelheidsduivels op de polderwegen
  • Zwarte Piet en
  • alle Raadgevers op een rijtje.
Samen met bewoners willen we de overlast van te snel rijdende auto's terugdringen op met name de buitenwegen. Verderop in deze Nieuwsbrief meer daarover.

Wil je ook wat bijdragen aan de inhoud van de website of de agenda van de fractie? Dat kan, ook als je gewoon een toepasselijk artikel in de media tegenkomt, aarzel dan niet het op te sturen. Dat kan naar info@ggs.nu, maar je kan ook een van onze fractieleden direct benaderen.

 
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 

Van de voorzitter


Het is al weer een tijd geleden dat we een drukbezochte nieuwjaarsreceptie hielden in de Molenkamer. Daar werd voor het eerst de tweejaarlijkse "Harry Witte Prijs" uitgereikt. Van de vier genomineerde groepen werd de werkgroep "De Engtuin" uitverkoren. Agrariër Pieter Kuijer, initiatiefnemer en trekker van de werkgroep nam de prijs in ontvangst: een bedrag ter ondersteuning van het initiatief en een kunstwerk van Ton Paauw.

Onze ledenvergadering kon door Corona niet doorgaan en we hebben de stemming over de begroting en benoeming van twee nieuwe bestuursleden noodgedwongen per e-mail afgewikkeld.
Het plan om in mei een openbare discussieavond over de toekomst van de Eempolder te houden werd ook in de kiem gesmoord.

De gemeentepolitiek is ook in het ongerede graakt. Vergaderingen of bijeenkomsten die nodig zijn voor de politieke meningsvorming en besluitvorming vinden voornamelijk digitaal plaats.
Helaas zal het, gezien het weer oplopen van besmettingen, nog wel even duren tot het openbare leven zijn loop kan hernemen.
Dat is een slechte zaak, want waar logischerwijs de pandemie prioriteit heeft, dreigen de grote problemen waar we voor staan te weinig aandacht te krijgen. Terwijl deze kwesties, gelet op de klimatologische ontwikkelingen,met urgentie moeten worden aangepakt.
Het gaat om ingewikkelde kwesties zoals het verminderen van de CO2 uitstoot, de Energietransitie, circulaire Economie, Klimaatadaptatie, en verbetering van de Biodiversiteit.

Aan deze zaken zullen wij Soesters en Soesterbergers ook een bijdrage moeten leveren.

GGS vindt het belangrijk dat jullie als inwoners van onze gemeente betrokken raken bij de maatregelen die lokaal moeten worden genomen. Daarom willen wij jullie via de Website, Facebook, Twitter, Instagram en niet in de laatste plaats deze Nieuwsbrief informeren over de gang van zaken in de lokale politiek. We begrijpen dat je niet elke dag onze uitstekende Website bezoekt. Daarom zijn we van plan om vaker een nieuwsbrief te mailen met de hoogtepunten uit de lokale politiek.


Harry Witte
Voorzitter Gemeentebelangen Groen Soest
Waar hadden we het over?

(Door te klikken op de onderstreepte woorden in de tekst wordt het oorspronkelijke artikel op de website geopend.)
 

Gemeentegeld

 
Tijdens de besluitvormende raad van 9 juli j.l. werd tijdens de behandeling van de Jaarstukken 2019, de Voorjaarsnota en de Kaderbrief 2021, een ding erg duidelijk: de gemeente ontkomt er niet aan om maatregelen te treffen om een financieel debacle voor te zijn.

Uit de Jaarstukken van 2019 werd al duidelijk dat er een tekort was van 1,5 miljoen euro. In de Voorjaarsnota 2020 werd rekening gehouden met een tekort van 1,6 miljoen euro voor dit jaar.

Lees hier meer.
Accountantskantoor BDO spreekt van een financiële veenbrand die woedt in gemeenteland.

Onlangs is de Begroting voor 2021 en volgende jaren bekend gemaakt. De behandeling in de raad vindt plaats op 29 oktober en 5 november 2020. Bezuinigen, het en uitstellen van uitgavenn en verhogen van lasten lijken onvermijdelijk.
 

Vuurwerkverbod


Afgelopen winter (pre-corona) was de discussie rondom het afsteken van vuurwerk door particulieren actueler dan ooit. Mede vanwege verzoeken daartoe vanuit verschillende hoeken lijkt de landelijke politiek te neigen naar een (gedeeltelijk) verbod.
GGS heeft intensief onderzoek gedaan en vindt dat Soest daar niet op moet wachten en zelf door middel van de APV tot een verbod moet komen. De APV of Algemene PlaatselijkeVerordening is de belangrijkste en meest omvattende verordening voor een gemeente.
En dat is gelukt!
Lees hier over het - voorlopige - sluitstuk van een jarenlange discussieZwarte Piet


Meer eindejaarsdiscussie: ook de gemeenteraad van Soest ontkwam niet niet aan de discussie over de kleur en het bestaan van Zwarte Piet.
Het volksfeest is al aan het evolueren, eigenlijk vindt onze fractie dat de politiek moet zich hier niet mee bemoeien.
Toch hebben ook wij ons verdiept in de geschiedenis van Piet.
 
 

Energietransitie


Door het Covid-19 virus lijkt het van de radar verdwenen, maar naast een corona-crisis, is er ook een wereldwijde klimaatcrisis. Het terugdringen van de CO2 uitstoot is hierbij instrumenteel. Met de Regionale Energie Transitie levert ook Soest een bijdrage.

Het raadsvoorstel met een concept bod van de Regio Amersfoort is in september aangenomen. Op 1 juli 2021 moet de definitieve RES 1.0 zijn afgerond. Wij hopen en verwachten dat innovatie het plaatsen van windturbines, waar dan ook, onnodig zal maken.
Zie ook het dossier Energie en Duurzaamheid op onze site.
 

Snelheidsduivels


Tijdens het zomerreces heeft de fractie vragen gesteld aan het college over snelheidsovertredingen in het buitengebied.

Bijna niemand houdt zich aan de voorgeschreven snelheid en controle is er nooit. Wanneer wordt er eindelijk opgetreden tegen automobilisten die in dit gebied veel te hard rijden? En dan met name op de Peter van den Breemerweg en de A.P. Hilhorstweg.
Iedereen houdt zijn hart vast want steeds meer fietsers maken gebruik van deze twee wegen in het buitengebied.
Er staan verkeersborden zoals op de foto. Inmiddels zijn er zogenaamde Smileyborden geplaatst die ontevreden kijken als je boven de 60 km/u rijdt.

Binnenkort gaat GGS in gesprek met bewoners van de P vd Breemerweg en A.P. Hilhorstweg.

Raadgevers op een rijtje
 

De rubriek Raadgever in de Soester Courant biedt elke week een ander raadslid de gelegenheid een minder politiek onderwerp te belichten. De volgorde vindt plaats op basis van loting.
Onze fractie leverde de volgende bijdragen:

Tenslotte


Filmpje
Rond 4 en 5 mei brachten we een filmpje uit om iedereen in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken. Dat doen we hier graag nog eens in de herhaling: 'Met U en Voor U.
 

Slakkenhuis


Op de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat komt een interessant woonwijkje. Wij werken aan een neiuwe plek voor het onderstaand kunstwerk wat daar was opgeslagen.

Ook lid worden van Gemeentebelangen Groen Soest of op een andere manier een bijdrage leveren? Leuk! Lid worden kan via onze website of per post. Of neem natuurlijk contact op met een van onze raadsleden of fractie-assistenten!

Copyright © 2020 Gemeentebelangen Groen Soest, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp