Copy
Nieuwsbrief Gemeentebelangen Groen Soest
View this email in your browser

Hallo!

Daar zijn we weer met een leuke nieuwsbrief.

We hebben veel te vertellen, dus dit keer een uitgebreide versie. In deze nieuwsbrief:
- We nodigen u uit voor de Algemene Ledenvergadering 
- Natuurmonumenten geeft een lezing tijdens de ALV
- Ons nieuwe bestuurslid Frits stelt zich voor
- De fractie doet verslag van het afgelopen half jaar
- Hoe zit dat eigenlijk, de eigen bijdrage WMO?
- De verbreding van sportverenigingen is nodig om te overleven

volg ons op Facebook
volg ons op Twitter
ontdek onze website www.ggs.nu

Kort nieuws

Vanuit Soest


We zoeken hulp voor het onderhouden van de social media, website en andere online pr-activiteiten zoals deze nieuwsbrief. Wil je helpen? Stuur dan een mailtje naar Cees Paul
 
Cees Paul heeft een mooie presentatie over het muziekpaviljoen gegeven op de avond Samenleving afgelopen 17 maart. Op de website kun je het voorstel en de achtergrondinformatie lezen. Een muzikaal intermezzo werd verzorgd door de 16-jarige violiste Celine Kernkamp. 

Natuurmonumenten

Een lezing tijdens de ALV op 6 april

Op de Algemene Ledenvergadering zal Udo Hassefras van Natuurmonumenten een presentatie houden over de activiteiten van Natuurmonumenten in het buitengebied van Soest. Natuurmonumenten bezit een behoorlijk perceel bos tussen de Wieksloterweg en het Spiehuis. Na jarenlange achteruitgang van de hoogveenreservaten langs de Dorpstreek en Boerenstreek heeft Natuurmonumenten aansluitende stukken grond kunnen kopen. Zo krijgt de aanwezige flora en fauna in dit gebied weer een goed toekomstperspectief. 

De gemeente wil in het Soesterveen nog meer natuur mogelijk maken door het instellen van een zogenaamde Kernrandzone, waar natuurontwikkeling gefinancierd wordt door beperkte woningbouw. Dat is niet zonder risico, en we zijn benieuwd hoe Natuurmonumenten daar tegen aankijkt. Udo zal ook vertellen over de ecologische verbindingszone die er tussen de Korte duinen en de Eem moet komen. Natuurmonumenten beheert aan de overkant van de Eem landgoed de Coelhorst. Daar zitten enkele tientallen reeën die ook uitwisselen met de reeën van de Heuvelrug. 

Het belooft een interessante lezing te worden die ons kan inspireren om initiatieven te blijven ontwikkelen om het groene en natuurlijke karakter van Soest behouden.

6 april 2016 om 20:00u in Cafe Soestdijk.

Foto: Udo Hassefras

Uitnodiging ALV

Het bestuur van GGS nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering.

Naast de presentatie van Udo Hassefras zoals u hierboven kunt lezen, is dit de agenda:

Algemene Leden Vergadering op 6 april 2016
Locatie: Grand Café Soestdijk, Vredehofstraat 6 te Soest.
Tel: 035 601 2727
Aanvang: 20.00 uur.
 
1. Opening door de voorzitter J. vd Eijnden
2. Mededelingen (oa nieuwe penningmeester)
3. Verslag ALV 22 april 2015
4. Financieel overzicht afgelopen jaar
5. Verslag kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7. Begroting 2016-2017
8. Presentatie Udo Hassefras van Natuurmonumenten.
9. Rondvraag
10. Sluiting.

Bericht vanuit het bestuur:
"Het bestuur van GGS bestaat op dit moment uit de volgende personen: Jos v.d. Eijnden (voorzitter), Frits de Vries (penningmeester), Hans de Koning (secretaris) en Harry Witte (bestuurslid). Frits volgt Marianne van Halen op die lange tijd de functie van penningmeester heeft verricht. Verderop in deze nieuwsbrief je meer over hem lezen. 

We komen maandelijks bijeen. De bestuursvergaderingen worden ook bijgewoond door raadslid Jan Paauw, zodat de fractie ook via hem, direct geïnformeerd wordt over wat binnen het bestuur wordt besproken. Om goed op de hoogte te blijven van het wel en wee van de fractieleden en te onderzoeken hoe het raadswerk bevalt, heeft het bestuur aan het eind van 2015 evaluatie gesprekken gevoerd. Hieruit kwam naar voren dat de stemming binnen de fractie prima is en de fractieleden het werk met plezier verrichten. Dat GGS geen deel uitmaakt van het college is wel jammer, omdat het als oppositie partij lastig is doelstellingen en voorstellen van GGS gerealiseerd te krijgen.

Ook binnen het bestuur wordt regelmatig gediscussieerd over mogelijkheden om de inwoners van Soest en Soesterberg nauwer bij de plaatselijke politiek te betrekken. Gedacht wordt o.a aan thema avonden over onderwerpen die binnen de gemeente of bij inwoners spelen. Tijdens zo’n bijeenkomst kan bijvoorbeeld een deskundige worden uitgenodigd en ideeën en plannen gedeeld worden. Een aanzet hiertoe vindt plaats op de eerst volgende ALV op woensdag 6 april a.s. Dit wordt een interessante avond die u niet mag missen! Tot dan!" - Het bestuur van GGS

Verslag van de fractie

Een inkijk in het afgelopen halfjaar

Het afgelopen jaar is de fractie vrijwel wekelijks bijeengekomen ter voorbereiding van de gemeenteraadsvergaderingen. In de gemeenteraad hebben wij op een constructieve manier kritische noten gekraakt over het beleid van de coalitie van D66, VVD, Soest2002 en CDA. Evenals verleden jaar moeten we constateren dat de invloed op de besluitvorming als oppositiepartij niet erg groot is. Een mooie uitzondering is het afwentelen van de bezuiniging van 300.000 euro op het openbare groen. Ons herhaalde pleidooi om deze bezuiniging niet door te voeren, mede vanwege het daarmee samenhangende ontslag van 8 mensen bij Eemfors, en de dreigende verloedering van de openbare ruimte, kreeg uiteindelijk ook van de coalitiepartijen steun.

Kleine Melm
Spijtig is dat ons initiatiefvoorstel om de Kleine Melm de status van Beschermd Dorpsgezicht te geven, werd weggestemd. We hadden vanwege een goed advies van de Commissie Ruimtelijk Kwaliteit en een positief besluit van het college, goede hoop dat dit initiatief zou slagen. Helaas kunnen andere fracties het nog steeds niet hebben dat zij bij de Raad van State geen goedkeuring kregen voor de plannen van twee extra woningen en een horecavoorziening. Daarom stemden ze tegen, terwijl wij mogelijkheden zien voor een horeca voorziening op de plek van huidige botenloods. Inmiddels heeft het college een nieuw besluit over de Kleine Melm genomen, dat minder gunstig is, omdat zij sloop van nummer 6 met vervanging door nieuwbouw op een andere plek wel in overweging willen nemen. De Vereniging Vrij Polderland is daartegen in de pen geklommen.

Weinig Samenleving
Wij hebben zowel bij de kadernota als de begroting de gemeenteraad voorgehouden dat er bij de verkiezingen van 2014 door vrijwel alle partijen is beloofd dat de burgers meer invloed krijgen op het beleid van de gemeente. Daar komt in de praktijk te weinig van terecht.

 

Wereldwijd zijn er al honderden steden waar de burgers bepalen hoe het geld wordt verdeeld. Er is nu een werkgroep uit de raad bezig om te kijken hoe meer mensen betrokken kunnen worden bij de begroting. Wij hopen dat hier verregaande voorstellen uit komen, maar zijn wel sceptisch.

Iets wat inmiddels wel in werking is zijn de drie soorten vergaderingen van de raad. We kennen nu Avond Samenleving, de Opiniërende Raad en tenslotte de Besluitende raadsvergadering. Wij vinden nog wel dat op de Avond Samenleving, de samenleving te weinig aan bod komt. Het doel dat de raad met de samenleving in gesprek gaat, komt nog niet helemaal uit de verf. Wat betreft de Opiniërende raad wordt er nog veel teveel tegen het college gepraat in plaats van dat fracties met elkaar in discussie gaan. Er wordt wel steeds beterschap beloofd, maar we zien er nog niet veel van.

Sociaal domein
Het belangrijkste thema waar we ons in het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden is het sociale domein. De gemeente komt nog steeds uit met de financiële middelen die daar door het rijk en de gemeenteraad voor zijn gereserveerd. Dat geldt blijkbaar niet voor de instellingen die de huishoudelijke hulp uit de WMO uitvoeren. TSN is failliet en Buurtzorg heeft de afgelopen twee jaar tientallen miljoenen euro's moeten bijpassen. De praktijk op het gebied van arbeidsparticipatie en jeugdzorg is nog te pril om daar al iets van te vinden. We maken ons zorgen over de arbeidsparticipatie, want ondanks economisch herstel is er te weinig werk voor de hele beroepsbevolking, waar zo meteen ook nog eens de vluchtelingen bijkomen.

Voor ons een reden om te pleiten voor een experiment met een onvoorwaardelijk basisinkomen voor een selecte groep mensen die nu bijstand krijgen. Op die manier kan worden bezuinigd op de bureaucratische rompslomp van controle, sollicitatieplicht en dergelijke. Het zou die mensen kunnen stimuleren om zich door eigen gekozen activiteiten te ontplooien, of via een deeltijdbaantje hun positie te verbeteren.

De fractie heeft samen met de steungroep sociaal domein bezoeken afgelegd aan Buurtzorg, Beweging 3.0 over de toekomstplannen voor Mariënburg en aan de welzijnsinstelling Balans.

Duurzaamheid
Op het gebied van duurzaamheid zijn we van mening dat we weliswaar een redelijk gemeentelijk duurzaamheidsplan hebben, maar we betwijfelen of de veranderingen wel snel genoeg gaan om in 2030 van een CO2 neutraal en duurzaam Soest te bereiken. 

Er zijn veel zaken die we zouden willen aanpakken, maar daarvoor hebben we meer ondersteuning nodig van de leden. Dan zouden we ideeën op gebied van energie en klimaat en het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen beter kunnen aanpakken. De komende tijd zullen we daarom actief moeten worden om mensen aan te trekken die geïnteresseerd zijn om mee te denken over een duurzaam politiek beleid waarbij de burgers daadwerkelijk invloed krijgen op de besluiten van de gemeenteraad.

Eigen bijdrage WMO

Hoe zit dat eigenlijk?


Als je als inwoner van de gemeente Soest een beroep doet op ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning - waar huishoudelijke hulpverlening, woningaanpassing en hulpmiddelen onder vallen - dan betaal je een eigen bijdrage. De laatste maanden hebben we signalen ontvangen dat een aantal inwoners minder of geen zorg meer afneemt, omdat men de eigen bijdrage te hoog vindt. Wij vinden het zorgelijk dat inwoners de toegewezen zorg vermijden om financiële redenen en zijn er eens verder ingedoken. Hoe gaat dat eigenlijk, de informatie naar de hulpontvangers?

Het gesprek
Bij een aanvraag voor ondersteuning vanuit de WMO heeft de aanvrager altijd een gesprek met het zorgkantoor en in dit gesprek is ook de inkomensafhankelijke eigen bijdrage onderwerp van gesprek. Er wordt ook verwezen naar het rekenprogramma van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Via die website kan berekend worden wat iemand ongeveer moet gaan betalen aan eigen bijdrage elke 4 weken. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling en wordt niet vastgesteld door de gemeente, maar door het CAK. Het CAK int ook deze eigen bijdrage. 

Uitzondering:
De eigen bijdrage voor een WMO-vervoerspas wordt niet door het CAK berekend en geïnd. Hiervoor betaal je geen inkomensafhankelijk eigen bijdrage, maar een per zone vastgesteld bedrag.

Ontwikkeling:
Wij zullen de signalen van inwoners die minder of geen zorg meer afnemen, omdat ze de eigen bijdrage te hoog vinden goed in de gaten houden. Als hiervoor aanleiding is dan zullen we niet schromen om via het college van B&W tot nader onderzoek over te gaan.

Sportverenigingen

Veranderen om te overleven

Verschillende gebruikers van de gemeentelijke sportaccommodaties hebben een aangepaste gebruiksovereenkomst gekregen nu de bezuinigingsopdracht en nieuwe huurtarieven bekend zijn. GGS heeft met succes naast de belangen van de gemeente ook de belangen van de sport mee laten wegen. Wij vinden dat “sport betaalbaar moeten blijven voor iedereen”. Dat is gelukt!

Nu zal de toekomst moeten uitwijzen hoe de verenigingen samen met de gemeente tot toekomstscenario’s gaan komen voor een duurzame sportbeoefening.  

Het bestaansrecht van een vereniging zal steeds meer afhankelijk worden van hoe zij meer leden aan zich kunnen binden. Verenigingen zullen creatief moeten worden (of zijn) om de maatschappelijke veranderingen het hoofd te bieden. 

Intensiever gebruik van accommodaties lijkt een goede oplossing om sport betaalbaar te houden. Ook voor het bereiken van doelstellingen in het sociaal domein kan de georganiseerde sport haar kracht tonen en liggen er grote kansen. Accommodaties kunnen meer multifunctioneel gebruikt worden en verenigingen zouden zich moeten verbinden met organisaties die daar baat bij hebben. Bijvoorbeeld een sportkantine - die kan gemakkelijk de functie van dorpshuis vervullen.

In het land zijn er al voorbeelden van verenigingen die daar nu al op inspelen. Zoals een vereniging uit Ede die overdag zijn hek dicht hield, maar nu als club gaat inspelen op de lokale behoefte. Niet-leden kunnen de accommodatie nu ook overdag gebruiken en de vereniging heeft het hek wijd open staan. 

 

Tot slot

Wij zijn Soest en ik ben Frits

"Sinds 1 februari 2015 ben ik officieel inwoner van Soest. We hebben de gehele omgeving van Utrecht afgezocht naar een geschikt huis. Maar de meeste huizen zijn ouder en hebben een goede onderhoudsbeurt nodig. Tot we in Soest kwamen. Het dorp sprak ons meteen aan vanwege zijn gemoedelijke karakter. We vonden een huis dat ongeveer 10 jaar oud was dus zonder achterstallig onderhoud. Een leuke buurt, en ook een politieke partij die alleszins de moeite waard is om je voor in te zetten. Dus we voelen ons helemaal in ons element. Ik ben 73 jaar, getrouwd en vader van een dochter. Deze woont in Utrecht Tuindorp en heeft een zoon van 17 maanden. Dit laatste is ook de reden dat we wilden verhuizen - om dichter bij onze dochter te wonen. Bovendien waren al mijn vrijwilligers werkzaamheden afgelopen en waren wij na 42 jaar Rosmalen toe aan een nieuwe uitdaging." - Frits de Vries
 

Ook lid worden van Gemeentebelangen Groen Soest of op een andere manier een bijdrage leveren? Leuk! Lid worden kan via onze website of per post. Of neem natuurlijk contact op met een van onze raadsleden of fractie-assistenten!

Copyright © 2016 Gemeentebelangen Groen Soest, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp