Copy
Use this area to offer a short preview of your email's content.
View this email in your browser

OTEPÄÄ GOLFIKLUBI INFOKIRI                         03.03.2015

Loete Otepää Golfiklubi 2015. aasta esimest infokirja. Loodetavasti jõuab see infokiri kõigi meie klubiliikmeteni probleemideta ning arusaadavalt. Palun andke teada meilile ursula@ogk.ee, kui infokiri on Teieni jõudnud ebakvaliteetses seisus või ei ole piisavalt arusaadav. Aitäh tähelepanelikkuse eest!
Kõik klubiliikmed on oodatud üles andma teemasid või infokilde, mis võiksid kõigi meie liikmeteni jõuda!

OGK 2014. aasta hooaja küsitluse kokkuvõte

 
Möödunud aasta lõpul palusime kõigil klubiliikmetel anda tagasisidet möödunud hooaja tegemiste kohta. Klubi juhatus on väga tänulik kõigile, kes võtsid vaevaks uuringus osaleda. Eriti tänulikud oleme neile, kes olid nõus vastuseid andma enda nime alt, hooaja alguses saavad need ka tunnustatud! Uuringus osales 62 klubiliiget 290-st. Võrreldes möödunud aastaga on vastajaid kümne võrra vähem. Ehk on põhjus selles, et klubis on kõik nii hästi, et ei olegi vajalik tagasisidet anda või siis vastupidi. Mine võta kinni! Püüame igal juhul käesoleval hooajal uuringus osalejate protsenti kõvasti tõsta. 

Esimene osa puudutas väljakuga seonduvat. Soovisime teada saada, kas Otepää Golfiväljakul on midagi, mida soovitakse parendada (nt juurdepääsuteed vms). 58,1% vastanuist leidsid, et vajalik oleks midagi muuta. Siinkohal olgu välja toodud mõned vastused: 
3-s rada liiga ohtlik, eriti kui minnakse autoga mööda, ei tea kui keegi on augus (õnnetus toimus 2014 sügisel); radade vahelised liikumisteed võiks olulistes lõikudes olla kõvakattega (kiviparkett, asfalt vm). 3 raja raff võiks olla kitsam; Jätkata väljaku fairway mõistlikku laiendamist ja piirneva võsa (metsa) pargistamist, samuti green'ide kvaliteedi tõstmist. Kui täna võime hinnata väljaku kvaliteeti hindega 4, siis 5 peaks alati jääma eesmärgiks. Väljak on tõesti hea, mida tunnustavad ka külalismängijad. Jne. Vastuseid oli väga palju ja erinevaid ning nende analüüsimisega tegeletakse eraldi. 

Teine osa puudutas MrJakobi restorani. Hea meel on tõdeda, et üle 80% vastanutest oli möödunud hooajal restoraniga rahul. Ettepanekuid restorani tööle soovis teha ca 41,9% vastanuist. Olgu siinkohal taas mõni ettepanek välja toodud. 
26% ettepankute tegijaist arvas, et toitude kvaliteet on väga hea. 28% arvas, et rajale peaks kindlasti pakutama midagi kerget kaasa, wrapid tagasi menüüsse! Võistluse päeva hommikul avada restoran varakult ning pakkuda võimalust golfimängijatel restoranis hommikust süüa ning ka midagi rajale kaasa osta. 

Info liikumise ja uute liikmete kohta küsimused tõid välja, et 38,7% küsitletutest kutsusid oma tuttavaid klubiga liituma või golfi mängima, kuid keegi ei tundnud huvi. 27,4% küsitletutest vastasid, et klubisse tuli juurde vähemalt 1 liige. 9,7% vastanute tuttavatest läbisid Tule Rajale sarja vähemalt 1 inimene. Ülejäänud ei ole kedagi kutsunud. Soovitusturundust tuleks paremini kasutada ja paremad meetodid välja töötada – soovitajale soodustused, tunnustus vms. 
Kõige enam, ehk 72,6% vastanuist pidasid meili teel info saamist parimaks vahendiks ning on praeguse olukorraga rahul. Kodulehelt info kättesaadavust peavad heaks 56,5% vastanuist. Facebooki ei kasuta infokanaliks vastanute seast 77,7%. 33% vastanuist peab heaks infovahetuseks ka suust-suhu info levikut. Kõige sagedamini ehk 54,8% vastanuist kasutaksid klubi kohta info kätte saamiseks meilivahetust, mida nad teevad iga päev. Kodulehte külastab 51,6% vastanuist iga nädal. Klubi sekretärile helistamise võimalust info saamiseks kasutavad 40,3% vastanuist kord kuus, samas seda infokanalit ei kasuta üldse üle poolte ehk 51,6%.
Kokkuvõtvalt meili teel saadetud infot võib pidada heaks, kuid seda saab veel paremaks muuta, tõhusamaks ja arusaadavamaks tuleb muuta kodulehel olev info. Facebooki ei ole mõtet klubi infot panna, sest valdav enamus seda ei kasuta ning infot sealtkaudu ei loe. 27.01.2015 seisuga on FB leht maha võetud. Samas, ehk oleks mõttekas klubi avatud võistlusi, mis meil enamus on, just FB kaudu rohkem promoda.


Järgmine plokk hõlmas reeglite teemat. 85,5% vastanuist peavad reeglite koolitust vajalikuks. Seda, kuidas reeglite koolitust läbi viia, vastati 62-l erineval moel. Mõni siinkohal saab ka välja toodud: talvel: 2-3 teoreetilist loengut, suvel: praktiline koolitus väljakul - harjutusväljaku saab ju lihtsate vahenditega ära märgistada; 
Tegelikult aitab kõige paremini reegleid õppida ikka see kui praktikas läheb reegeleid vaja. Äkki peaks hooaja alguses (nt. viktoriin+esitlus avavõistluse alguses või järel) meenutama olulisemaid punkte ja välja tooma muudatusi reeglites või praktikas ning hooaja lõpuüritusel tuua näiteid reeglite rakendamisest harvaesineva-test olukordadest, mida hooaja jooksul ette tuli, või reeglitest, mille vastu eksiti või mille kohta küsiti hooaja jooksul palju. Oluline on, et koolitus jõuaks ka nendeni, kes eraldiseisval koolituspäeval ei osaleks. jne  Teemaga tegeleb edasi HCP ja reeglite toimkond.

Noortetöö ploki kohta tegid kokkuvõtte noortetoimkonna liikmed ning leidsid, et eelmisel hooajal alguse saanud noortega tegelemine on end õigustanud ning seda tuleb kindlasti jätkata. Leidus ka entusiaste, kes soovivad noortetöös kaasa lüüa. Nendega võetakse eraldi ühendust.

Võistluste plokk. Skaalal 51,6%-72,6% vastanuist leidsid, et kõik võistlused, mida klubi korraldab meeldisid ning mille tegemisi tuleb sarnaselt jätkata.  Edetabeli ja Rajamängu uuendamise jaoks andis vastuseid ca 50% vastanuist. 
Mõned näited: Edetabel: Kapteni Kepp, Presidendi Cup, Meistrivõistlused ja Rajamäng. Rajamäng: võibolla muuta HCP tüüpi mänguks. Aga see vajab juhatuse tõsist kaalumist. 

Tähelepanekuid Tule Rajale sarjast: Osalesin mentorina vaid kahel etapil, rohkemaks ei olnud aega, Puudulik reeglite tundmine ja väike soov sobi teha, torkas silma. Seega on ilmselt "Tule Rajale" sari see koht, mille käigus reeglite koolitust läbi viia.
Muudatustest Tule Rajale sarjas: Koos mentoriga mängida scramble mänguvormi. See tekitab õlg õla tunnet, tempo on hea ja algaja golfar saab alati samast kohast lööki tehes on võimeid mentoriga võrrelda. 32% vastanuist oleksid nõus osalema abistamisel võistluste ettevalmistamisel.
Oli ka küsimus, kus paluti üldisemalt võistluste kohta midagi kommenteerida: 

Tore on et on tekkinud jagatud initsiatiiv mitmete võistluste korraldamiseks. Klubivõistlused on hästi korraldatud. Klubi võistlused on korralikult ette valmistatud ja läbi viidud. Klubi meistrivõistlustel peaks igas võistlusklassis mängima 2x18 rajad. 2 Päevased. 
Seenioritele mõeldud võistlused või üritused: Võistlused spets senioritele teiste klubidega; Scramble võistlus võiks olla korraldatud. Paarid loositakse. Hea viis sotsialiseeruda.

Soovisime ka teada saada, milliseid võistluseid või üritusi klubi veel peaks organiseerima. Siin mõned nopped: Mitme päeva võistlusi võiks rohkem olla. Üritusi, mis liidaksid erinevaid klubiliikmeid. Mehed naised paaris Mees+ naine. Klubi teeb piisavalt võistlusi ja nende korraldamine on suur töö. Ma arvan, et juhatus ei peaks küll rohkem vastutust võtma. Kui, siis võiks elavdada siiski noortevõistluste algamist. Väga meeldisid need erilised turniirid ja lisaks oli meeleolukas naisteürituste sari sel suvel.

Tänud kõigile neile, kes mahtusid 45,2% sisse ning soovivad uuel hooajal nõu ja jõuga abiks olla mõne juhatuse toimkonna juures (nt võistluste, noorte või naiste). Kõige populaarsem oli võistlustoimkond, mille töös sooviks kaasa lüüa 30% vastanuist, mentorluse ja liikmeskonna töös tahaks aidata 25% vastanuist, 17,5% seenioride töös ning 15% noorte toimkonnas. 

Soovisime teada saada, kas juhatus peaks mõne valdkonna tööle rohkem pühenduma ning vastused on järgmised. 
Võistlustoimkonna tööd on vastanutest 48,4% hinnanud heaks, 41,9% väga heaks, 9,7% leiab, et see valdkond vajaks rohkem tähelepanu. HCP ja reeglite toimkonna tööd peavad 50% heaks, 22,6% väga heaks ning 27,4% leiab, et see valdkond vajab rohkem tähelepanu. Naiste Ühistegevusega tegelejate tööst hindavad vastajad heaks 58,1%, 32,3% väga heaks ning 8,1% leiab, et see vajaks rohkem tähelepanu. Seeniorite tegevust on pidanud heaks 56,5% vastanuist, 21% leiab, et valdkond vajab rohkem tähelepanu, 6,5% leiab, et see vajab tõsist muudatust. Noortetööd peab heaks 43,5% vastanuist, 22,6% väga heaks, 33,9% arvab, et see vajaks rohkem tähelepanu. Mentorlus ja klubiliikmetega tegelemine – valdkond, mille tegevust hinnati heaks 51,6% vastanute seas, 27,4% arvab, et see vajaks rohkem tähelepanu ning tõsist muudatust 8,1%.
Selgema pildi saamiseks olgu arvamused veel kord välja toodud:
Väga hea – võistlused 41,9%, naised 32,3%, noortetöö ning HCP ja reeglid 22,6%
Hea – naised 58,1%, seeniorid 56,5%, mentorlus ja liikmed 51,6%
Vajab rohkem tähelepanu – noortetöö 33,9%, HCP ja reeglid ning mentorlus ja liikmed 27,4%, seeniorid 21%
Vajab tõsist muudatust – mentorlus ja liikmed 8,1%, seeniorid 6,5%, naised 1,6%

Uuringu lõpus oli kõigil võimalus veel midagi lisada, mis eelnevas küsitluses vajaka jäi.

Juhatusele – Rohkem suhtlemist ja kaasamist, inimesed on ju tegelikult nõus häid projekte toetama ja ühisüritustes kaasa lööma. Seada eesmärgiks esikohale liikmeskonna kasv. Alati saab paremini! Püüame üheskoos luua võimalikult soodsaid tingimusi uutele liitujatele. Üldiselt on meil tubli juhatus, jõudu algavaks hooajaks. Jagage ainult seda infot ka teistega, mida te isekeskis välja mõtlete ja kokku lepite. Osad mentorid vajavad koolitamist.
Üldised arvamused - Leian, et tegemist oli igati kordaläinud hooajaga. Seda nii võistluste korralduse, kui uute mängijate ja noorte poole pealt. Väljakul toimuv tundus aktiivsem kui kunagi varem ja klubi ning keskuse vaheline koostöö sujus ka vist suures pildis päris kenasti.  Usun, et kui samas vaimus jätkata siis ongi kõik hästi. 
Kiitmised - Tsiteering ühe klubiliikme arvamusest: „Otepää golfiklubis on äraütlemata sõbralikud ja vahvad liikmed, kelle seltsis mul on mõnusad kolm viimast suve õnnestunud veeta. Need on olnud hästi õpetlikud ja rõõmsad hooajad, mida tegelikult väga nautinud olen."
Olen õnnelik ja uhke, et olen otepää golfiklubi liige. Jõudu juhatusele, teistele organisaatoritele ja väljaku hooldustiimile. Edu!


Veel kord suured tänud kõigile, kes võtsid vaevaks vastata ning seeläbi anda indikaatoreid organisaatoritele ikka selleks, et meie kõigi olukord muutuks Otepää Golfiklubis ja väljakul paremaks!
 

BMW Golf Cup International finaalvõistlus Sydney's


Eile hommikutundidel mängiti Sydney's BMW Golf Cup International finaalvõistlusel harjutusring - tänasest hakkab aga tõeline lahing peale. Eesti esindus sellel maailma suurimal amatööride golfivõistlusel on Margit Sunni, Juhan Kolk (OGK) ja Sven Nuut (OGK). Hoiame omadele pöialt ning loodame varsti ka võistlustulemusi jagada!
2015 a. võistlusklasside vanusepiirid kinnitatud
12. jaanuaril toimunud EGL-i juhatuse koosolekul kinnitati alates 01.01.2015. aasta võistllusklasside vanuse piirid. Olulisemaks muudatuseks on vastavalt EGA poolt uuendatud mid-amatööride alampiirile on ka Eestis alampiiriks alates sellest aastas 30, mitte enam 35 eluaastat.


Täpsemalt vaadake palun siit

EGL’i uueks presidendiks valiti Marko Kaljuveer

 
Eesti Golfi Liidul on alates käesolevast aastat palgaline president. Kaljuveer on töötanud 24 aastat Eesti Televisioonis/Eesti Rahvusringhäälingus, neist 14 aastat sporditoimetuse juhina. Marko mängib ise golfi alates 2002. aastast ja tema poeg kuulus Eesti golfi paremikku.
Marko Kaljuveer: “Näen Eesti golfis väga suurt tulevikku. Meil on palju noori andekaid mängijaid ja suurepärased väljakud. Eesmärk on kindlasti, et lähitulevikus mõni mängija jõuaks oma arengus edasi ja sammukese Euroopa tipule lähemale. Teen omalt poolt kõik, et näha Eesti paremikku 2016. aasta kodustel Euroopa meistrivõistlustel. Samuti soovin koos oma meeskonnaga kasvatada harrastajate arvu Eestis, sest golf on suurepärane ajaveetmise vorm. Golf on ka turismi valdkond ja see on ka teine põhjus, miks mind see töö huvitab. Vaja oleks Eestit maailmas reklaamida, kui kohta, kus on head tingimused golfi mängimiseks.”

Registreeru Golfitaride Naistepäevale

 

Kõiki naisi oodatakse 8. märtsil kell 12 BMW Sisegolfikeskusesse Regati pst 1 Tallinnas saama osa golfitaride naistepäevast.

Kavas:

  • NLY Golfwear, Callaway ja J. Lindeberg tutvustavad oma 2015 aasta moekollektsioone
  • Räägime golfist psühholoog Rita Rätsepaga
  • Koos Aroomistuudioga avastame Sinu isikupärase lõhnamaailma
  • Golfitrenn kõigile TASUTA

Kõigile osalejatele naistepäeva puhul väike kingitus!
Riietus: golfi mängimiseks mugavalt

Registreeruda saab siin

Tere tulemast uutele OGK liikmetele!

Sügis-talvisel hooajal on meie toimeka klubiga liitunud mõned toredad inimesed. Olgu nad siinkohal ära märgitud:

 
Birgit Treimann
Margus Guitar
Jana Esko
Hannu Pitkänen
Arvi Prants
Anton Probst

Olgem uutele tulijatele siis igati teenäitajateks ning eeskujuks ning mis kõige tähtsam - andkem neile aega harjuda kogu selle nii-teistmoodi golfieluga!
 
Otepää Golfiklubi 
Looritsa, Mäha küla 
Otepää vald, Valgamaa 67406 Eesti 
ursula@ogk.ee
www.ogk.ee