Copy
symposium - artikel - EEEI - Korosec
View this email in your browser
Geachte lezer,

In deze Nieuwsbrief bericht ik u graag over verschillende onderwerpen:
  • Informatie over het lustrumsymposium van het LRGD op 23 november. De periode voor inschrijven tegen verlaagd tarief is verlengd tot en met 30 september;
  • Een artikel van Raimond Giard over de (on)deskundigheid en (on)partijdigheid van experts;
  • Informatie over het project "Find an Expert" van het European Expertise & Expert Institute EEI;
  • Lidmaatschap van het EEEI;
  • Een beschouwing van het arrest "Korosec" van het  Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over (Medisch) deskundigen in het bestuursrecht en equality of arms;
Nico Keijser
Secretaris LRGD

SYMPOSIUM
Op 23 november 2017 organiseert het LRGD haar jaarlijkse symposium. In 2017 werken partijen, advocaten en de rechtspraak 10 jaar met bij het LRGD geregistreerde deskundigen. Op dit symposium zullen sprekers vanuit verschillende achtergrond hierop reflecteren.
Nadere informatie

Rechters en partijdeskundigen: over de (on)deskundigheid en (on)partijdigheid van experts
Raimond Giard.

Advocaten en rechters kunnen vaak niet zonder deskundigen. Deskundigen in rechte zijn formeel ingekaderd, partijdeskundigen echter niet. Wat doet de rechter met hun rapporten? In de juridisch-doctrinaire literatuur wordt vrijwel uitsluitend aandacht besteed aan het handelen en de positie van de rechtbankdeskundige. Ook de wetgever waagt zich niet aan de partijdeskundige. Wordt een partijdeskundige geacht vooral berekenend, minder deskundig en beslist partijdig te zijn? Heeft de inbreng van een rapport van een partijdeskundige op voorhand al minder gewicht dan dat van een rechtbankdeskundige? Uit welk onderzoek blijkt dat verschil? Als het deskundigenbericht ten behoeve van de waarheidsvinding zo essentieel voor het rechterlijke oordeel is: wat zijn dan de criteria voor de keuze van de (juiste) deskundige, de manier waarop die het project moet uitvoeren en het product dat hij levert?
Lees het hele artikel >>
Lid worden van het EEEI
Het werk van het EEEI is van groot belang voor de wijze waarop de Europese Commissie de toekomst van het werk van deskundigen wil (zal) vormgeven. De onderzoeksrapporten van het EEEI worden hogelijk gewaardeerd. Het EEEI is waarnemer bij The European Commission for the Efficiency of Justice.
U kunt ook bijdragen aan het werk van het EEEI door lid te worden. Het EEEI kent verschillende soorten lidmaatschappen: individueel of institutioneel.
Als lid van het EEEI kunt u persoonlijk bijdragen aan de positie gerechtelijke deskundigen in de Europese Unie.

Nico Keijser
n.keijser@experts-institute.eu
Datum, tijd en locatie
23 november 2017
10:00 – 17:00 uur
Jaarbeurs Utrecht,
Supernova, Zaal Progess
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht
 
SPREKERS SYMPOSIUM
mr. Ch. Alberdingk Thijm
mw. mr. A.T. Dalen Gilhuijs
dr. R. van Es
Prof. mr. Bart Jan van Ettekoven
Prof. mr. H. Franken
Prof.dr. H.L.G.J. Merckelbach
mr. E.P. Nas
drs. Ph.M. van Spaendonck RV
Dr. J. Vis MBA CMC RV
mr. F. Visser
mr. Teun L. de Vries 
Inschrijven voor Symposium
European Expertise & Expert Institute EEEI
Find an Expert

Judicial Expertise in the European Union
A transnational project to promote judicial cooperation in the appointment of Experts

Op vrijdag 8 september is in Parijs het startschot gegeven voor het project Find an Expert van het EEEI.
Het project heeft als doelstellingen :
  • concrete, transparante en betrouwbare informatie te bieden aan rechters, advocaten, bedrijven en burgers in de EU;
  • wederzijds vertrouwen te ontwikkelen tussen de gerechten en relevante  beroepsbeoefenaren op het gebied van deskundigenonderzoek;
  • de consensus te versnellen bij de inrichting van deskundigenregisters waar die nog niet bestaan, en zodoende de kwaliteit van deskundigen en deskundigenonderzoek te verbeteren, zodat wederzijds vertrouwen groeit;
  • een aanzet te geven in convergerende nomenclatuur voor specialistische categorieën van deskundigen;
Evenals voorgaande projecten van het EEEI worden de werkzaamheden verricht door rechters, advocaten en deskundigen uit verschillende landen.

WILT U BIJDRAGEN?
Wilt u een bijdrage leveren aan het project Find an Expert meldt u zich dan bij de secretaris van het LRGD, tevens vice-president van het EEEI.

Nico Keijser
n.keijser@experts-institute.eu
(Medisch) deskundigen in het bestuursrecht en equality of arms
Artikel 6 van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) bevat het beginsel van 'equality of arms'. De kern van dit beginsel is erin gelegen dat tussen partijen evenwicht moet bestaan met betrekking tot de mogelijkheid om bewijsmateriaal aan te dragen. Dit stelt de bestuursrechter in staat om een onafhankelijk en onpartijdig oordeel te geven.
 
Op 8 oktober 2015 heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) arrest gewezen in zaaknummer 77212/12 (Korošec), terug te vinden op www.rechtspraak.nl onder nummer ECLI:CE:ECHR:2015:1008JUD007721212.
In dit Korošec-arrest is bepaald dat voor de aan de ’neutrality’ van een door de (bestuurs)rechter benoemde (medisch) deskundige te stellen eisen de volgende factoren van belang zijn:
1.   de aard van de aan de deskundige opgedragen taak,
2.   de positie van de deskundige in de hiërarchie tot het betrokken bestuursorgaan, en
3.   de rol van de deskundige in de procedure, in het bijzonder het gewicht dat door de rechter aan het deskundigenoordeel wordt toegekend.
De omstandigheid dat een deskundige in dienst of in opdracht van een bestuursorgaan adviseert, kan twijfel aan diens onpartijdigheid oproepen. Deze twijfel leidt niet tot een schending van artikel 6 van het EVRM als deze twijfel niet objectief kan worden gestaafd. Daarbij is volgens het EHRM van belang of aan de informatie van de door het bestuursorgaan ingeschakelde deskundige een beslissend gewicht is toegekend en of elke partij een redelijke kans of gelegenheid krijgt om haar zaak te bepleiten zonder dat er sprake is van een substantieel nadeliger positie ten opzichte van de wederpartij. Dit betekent niet dat de bestuursrechter in zaken waarin een medisch advies, afkomstig van een aan het bestuursorgaan verbonden deskundige, aan de besluitvorming ten grondslag is gelegd en waarin dat advies voor de rechter van doorslaggevend belang is voor de beoordeling van het geschil, steeds een onafhankelijke deskundige moet benoemen. Wel is het de taak van de bestuursrechter is om zo nodig compensatie te bieden indien een partij niet in een gelijke positie verkeert ten opzichte van de wederpartij.
 
De Centrale Raad voor Beroep en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hebben in uitspraken van 30 juni 2017 (ECLI:NL:CRVB:2017:2226 en ECLI:NL:RVS:2017:1674) de uitgangspunten voor de toetsing door de bestuursrechter van de beoordeling door onderscheidenlijk verzekeringsartsen van het Uwv en BMA-artsen nader gepreciseerd.
In deze richting gevende uitspraken volgen de bestuursrechters een beoordeling in drie stappen uit:
Stap 1: De zorgvuldigheid van de besluitvorming
De adviezen van de artsen moeten blijk geven van een zorgvuldig onderzoek en moeten deugdelijk zijn gemotiveerd en inzichtelijk en consistent zijn. Het bestuursorgaan zal zich hiervan moeten vergewissen. Als een rapport niet voldoet aan deze vereisten zal het besluit alleen al om die reden bij de bestuursrechter geen stand kunnen houden.
Stap 2: Equality of arms
De rechter moet de vraag beantwoorden of de betrokkene voldoende ruimte heeft gehad tot betwisting van de medische bevindingen van de artsen, bijvoorbeeld door zelf medische stukken in te dienen.
Als er geen equality of arms tussen het bestuursorgaan en de betrokkene bestaat, zal de bestuursrechter moeten waarborgen dat dit evenwicht wordt hersteld. Dit kan de rechter als volgt doen:
·       De betrokkene kan alsnog de gelegenheid krijgen om (medische) gegevens in te brengen of in de gelegenheid gesteld worden om zelf een deskundige in te schakelen.
·       Van de bestuursrechter kan worden gevergd dat deze verduidelijkt wat nodig is.
·       Als sprake is van bewijsnood moet de bestuursrechter zo nodig compensatie te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van benoeming van een onafhankelijke (medisch) deskundige door de rechter zelf (waarmee de betrokkene ook de kosten daarvoor niet hoeft te dragen).
Als een betrokkene een rapport in de procedure inbrengt dat is opgesteld door een door hem ingeschakelde medisch deskundige, is in het algemeen voldaan aan het vereiste van gelijke procespositie. Onder omstandigheden kan aan die eisen worden voldaan door een rapport of een verklaring van een behandelaar.
Als de bestuursrechter niet ingaat op een verzoek om een deskundige te benoemen, zal die afwijzing door de bestuursrechter moeten worden gemotiveerd.
Stap 3: Inhoudelijke beoordeling
Een betrokkene kan door zijn gemotiveerde betwisting van wat is geconcludeerd in het rapport van de artsen twijfel doen ontstaan over de juistheid van de beoordeling door het bestuursorgaan. Als twijfel aan de juistheid van de beoordeling niet bij de bestuursrechter wordt weggenomen kan ook daarin reden bestaan dat de bestuursrechter een (medisch) deskundige benoemt.
Bij afwijzing van het verzoek om een deskundige in te schakelen moet de bestuursrechter motiveren waarom hij zich op basis van de door partijen ingebrachte medische informatie voldoende in staat acht het tussen hen bestaande geschil te beslechten.
 
De hiervoorgenoemde uitspraken hebben betrekking op medische advisering. Het belang van de uitspraken is hier echter niet toe beperkt. Altijd als een besluit wordt gebaseerd op een advies van een deskundige die in dienst is van de overheid zullen deze drie stappen moeten worden doorlopen. Daarbij kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan taxateurs die verbonden zijn aan een gemeente en adviseren over de hoogte van een planschadevergoeding.
In beide uitspraken oordeelt de bestuursrechter na het doorlopen van de drie stappen dat geen onafhankelijke deskundige benoemd hoeft te worden. Ook in andere recente uitspraken waarin deze stappen zijn gevolgd, werd overigens geconcludeerd dat het beroep ongegrond was. Het is dan ook niet de verwachting dat deze uitspraken in kwantitatieve zin grote gevolgen zullen hebben voor de praktijk. Gelukkig ook maar, want anders zou dat betekenen dat tot op heden de rechtsbescherming in veel zaken ernstig tekortschoot. Desalniettemin zou een zinvolle aanbeveling kunnen worden gedaan om voor alle deskundigen een duidelijk en bindend statuut te creëren dat de onafhankelijkheid van de advisering waarborgt, zoals de StAB dat al kent.
 
Het belang van de uitspraken ligt er dan ook in dat betrokkenen nu gerichter weten wat van hen gevergd kan worden in het kader van het leveren van tegenbewijs en wat zij van de bestuursrechter kunnen vragen als zij in bewijsnood verkeren. Daarnaast moeten bestuursrechters altijd alert en kritisch kijken naar de opsteller van een deskundigenrapport en als twijfels kunnen bestaan over de onafhankelijkheid van deze opsteller, zorgdragen voor adequate ongelijkheidscompensatie. Ook zullen zij waarschijnlijker weer terug moeten naar de praktijk uit het verleden waarin de rechter veel vaker dan nu zelf een deskundige benoemde.
Copyright © 2017 St. Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp