Copy
Klik hier om de email in de browser te bekijken 
NIEUWSBRIEF NR. 5. FEBRUARI 2021
NOODPLAN LERARENTEKORT AMSTERDAM 

IN DEZE NIEUWSBRIEF

  • Vanuit de stuurgroep: Een jaar na de start van het noodplan
  • Online event noodplan lerarentekort op 31 maart 2021
  • Zij-instroom: Maak ruimte voor zij-instromers, vacature projectondersteuner, aanmelden webinars en samenwerking 1Loket en UWV
  • Leraar in Amsterdam, een kleurrijk beroep: Floris Lambrechtsen en Kevin Verbeeten, betrokken leraren in Amsterdam; 3 leerarrangementen, aanmelding voor het HR-netwerk en informatie netwerk leidinggevenden 
  • Anders omgaan met tekort: Meld je aan voor 31 maart voor inzet co-financiering voor schooljaar 2020 - 2021
  • Ontwikkeldoor in Amsterdam: Eerste lichting onderwijsondersteuners gestart met opleidingstraject
  • Griffel: Nieuwe adviseurs onderwijs zijn gestart
  • Servicecentrum onderwijs breidt uit met zorg
  • Communicatie en informatie 
VANUIT DE STUURGROEP

Beste onderwijsprofessionals, 
Het jaar 2021 is begonnen, en hoe. Nog steeds staat veel in het teken van Corona en het heropenen van de scholen. Dit maakt nogmaals zichtbaar hoe belangrijk het is dat het lerarentekort onze volle aandacht blijft houden. We hebben dan ook niet stilgezeten en de meeste projecten zijn de opstartfase voorbij. Dat betekent dat we dit jaar met elkaar echt meters kunnen gaan maken. Met de extra begeleiding van zij-instromers, de ontwikkelingsmogelijkheden voor leraren en onderwijsondersteuners en hulp voor de scholen bij o.a. huisvesting en parkeren. Zomaar een greep uit de projecten die jouw school of scholen ondersteunen in het omgaan, terugdringen en gelijk verdelen van het lerarentekort. Terugkijkend hebben we dit jaar ook al een aantal stevige resultaten geboekt, zoals de grote stedentoeslag. Ook weten we dat er nog veel vragen zijn. We houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrieven maar op 31 maart organiseren we een live online QenA event. Hierbij gaan we per project in op de vragen die leven in het onderwijsveld en is er de mogelijkheid om specifieke vragen aan de stuurgroep en de projectleiders te stellen. In deze nieuwsbrief lees je hoe je je daarvoor kunt aanmelden.
Wij hopen velen van jullie daar te ontmoeten.

De stuurgroep lerarentekort Amsterdam 
LIVE ONLINE QenA EVENT NOODPLAN LERARENTEKORT 
31 MAART 2021 14.30 - 16.30 UUR

Hoe staat het met het Noodplan Lerarentekort? Welke resultaten zijn er geboekt en wat betekent dit, een jaar na dato, in de praktijk? Merk jij er al iets van? Wil je er meer over weten?

BBO organiseert in samenwerking met de gemeente Amsterdam, een bijeenkomst over de uitvoering van het Noodplan Lerarentekort dat een jaar geleden is gepresenteerd aan de minister van onderwijs.

Voor wie
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij de uitvoering van het Noodplan: leraren, onderwijsondersteuners, schoolbesturen en schoolleiders.

Schrijf je in en stel je vragen! Tot de 31e maart
 
Schrijf je in voor het Live online QenA event noodplan lerarentekort
Wil je weten welke maatregelen er vanuit het Noodplan lerarentekort Amsterdam worden genomen? En welke projecten er zijn? Hoe deze bijdragen aan het verminderen van het lerarentekort staat in deze infographic. Kijk voor meer informatie over het project- en programmamanagement op bboamsterdam.nl/lerarentekort 

DROPBOX
Binnenkort zullen we de informatie rondom het noodplan delen met de schoolbesturen via een dropbox. De besturen ontvangen hier na de voorjaarsvakantie een inlogcode voor. 

MAAK RUIMTE VOOR ZIJ-INSTROOM
Heeft jouw school ruimte voor een zij-instromer?

Tal van zij-instromers staan klaar om het Amsterdamse basisonderwijs te versterken. Tot nu toe zijn er te weinig vacatures aangemeld bij 1Loket om hen allemaal op een school te kunnen plaatsen. Daarom een oproep: heb je ruimte voor een zij-instromer? Meld nu je vacature aan bij 1Loket. Zij-instromers leveren een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het lerarentekort, we willen hen behouden voor de stad. 

In het Noodplan lerarentekort Amsterdam, is het integrale zij-instroomtraject een belangrijke maatregel om het lerarentekort aan te pakken. Dit is opgezet vanuit de solidariteitsgedachte dat we samen verantwoordelijk zijn voor het Amsterdamse onderwijs. In Amsterdam leiden we zij-instromers op voor de stad. Het wordt georganiseerd en gecoördineerd vanuit 1loket, waar alle kennis en ervaring op het gebied van zijinstromen is samengebracht. Alle vacatures moeten volgens de afspraak vanuit het noodplan worden aangemeld bij 1loket en elke kandidaat-zij-instromer ook. 

Heb je een vacature voor een zij-instromer? Of wil je meer informatie? Mail naar 1loket, Jeanette van der Werf: j.vanderwerf@bboamsterdam.nl 
Mail een vacature of meer informatie naar 1Loket
Wij zoeken een projectondersteuner voor zij-instroom
 
Wil jij als administratief medewerker / projectondersteuner het team van het project zij-instroom Amsterdam versterken? De vacature is voor 1lLoket en je inzet is voor    4 – 8 uur per week. Het liefst start je al op 1 maart 2021 of zo spoedig mogelijk daarna. Kijk hier voor het takenpakket
Webinar voor HR-professionals en controllers over wijze van factureren.
Op 5 maart om 12.00 uur en 8 maart om 13.00 uur worden er twee webinars georganiseerd door Richard Winter (controller ASKO en penvoerder project zij-instroom) en Jacqueline Sweerts (projectleider zij-instroom) om de vragen over het factureren van inzet eigen personeel en overige facturen te bespreken. Je kunt je hiervoor opgeven bij Shirley Deschan (secretariaat ASKO) via s.deschan@askoscholen.nl 

Extra webinar voor schoolleiders 
Het projectteam heeft al drie webinars verzorgd voor schoolleiders. Deze zijn goed bezocht en werden als heel verhelderend ervaren. Omdat niet iedereen aanwezig kon zijn, heeft het projectteam nog een datum gepland en wel op 11 maart om 12.00 uur.
Aanmelden webinar HR-professionals, controllers en schoolleiders
1loket en UWV: zij-instromen met behoud van uitkering 
Kunnen uitkeringsgerechtigden straks zij-instromen met behoud van uitkering? Als het aan het UWV en 1loket ligt wel. Het idee is om dit als werkervaringstraject te faciliteren voor mensen met een uitkering. Voor schoolbesturen zijn daar dan geen kosten aan verbonden.

De uitkeringsgerechtigde kan met behoud van uitkering het werkervaringstraject volgen door middel van een leer/werk-of stagecontract. Dit betekent voor besturen dat zij geen salariskosten hebben voor deze zijinstromers. Met enthousiaste kandidaten wordt eerst zorgvuldig gesproken en gekeken naar de motivatie en geschiktheid. Zij volgen een praktijkoriëntatie via een bestuur, het Schoolbureau of een andere aanbieder. Zo ervaart de kandidaat of het vak leerkracht echt bij hem of haar past. 
 

LERAAR IN AMSTERDAM, EEN KLEURRIJK BEROEP

BRENG DE BUITENWERELD
DE SCHOOL IN


Floris Lambrechtsen, leraar groep 6 bij basisschool Neptunus op IJburg, neemt deel aan de denktank van leraar een kleurrijk beroep. 
Hij werd getriggerd door het woord ‘loopbaanontwikkeling’. Daardoor heeft hij zich aangemeld. Wat hem aanspreekt is dat je, binnen het gehanteerde model van Marco Snoek, breed naar je eigen ontwikkeling als leraar kijkt. ‘Als leraar kun je een expertrol aannemen.’

Floris stapte als zij-instromer in het vak en heeft sinds schooljaar 2019-2020 zijn eigen klas, groep 6. Zijn achtergrond in het bedrijfsleven is waardevol als leraar.  Hij gebruikt zijn vroegere expertise in de klas. ‘Vanuit het vak leraar kun je een expertrol aannemen. Expert geschiedenis, expert rekenen of tekenen. Dit zou je binnen de school kunnen rouleren. Maar misschien ook binnen een bestuur? Of binnen scholen met hetzelfde profiel of cluster van scholen? Waarom niet één dag in de week op een andere school lesgeven? En ook belangrijk, maak gebruik van de talenten van leraren die naast hun werk andere dingen doen; toneel, fotografie of houtbewerking. Deze talenten kun je gestructureerder en georganiseerd inzetten. Het blijft nu vaak binnen de muren van de klas. Een leraar die met passie in de samenleving staat, staat met passie voor de klas.’
 
Uitdagen
Het project Kleurrijk beroep, dat ontwikkelingsmogelijkheden biedt aan leraren, is juist in deze tijd waardevol. Door het lerarentekort is een verlamming ontstaan. We kunnen ons niets meer veroorloven in het onderwijs. We willen niemand kwijtraken en collega’s niet overbelasten. Op de langere termijn wil je onderwijsprofessionals wel blijven uitdagen. HR-professionals en schoolleiders zullen op zoek moeten naar de ambitie en de potentie van leraren en kijken hoe ze dat kunnen faciliteren. Als je werkt in een cultuur van ´hier werken de beste mensen´ dan heeft dat een aanzuigende werking. Er wordt veel van je gevraagd als leraar en je kunt er veel in kwijt. Het is iedere dag anders en er komen elke dag onderwerpen uit de samenleving voorbij. Dan maakt het uit hoe je kinderen uitdaagt. Onderwijs is niet alleen een warme deken, het is ook uitdagen en hoge verwachtingen hebben. Goede gepassioneerde leraren kunnen zoveel betekenen voor een leerling.
 
Expertrol pakken
‘Ik hoop dat we met dit project in staat zijn om collega´s meer uit te dagen om de expertrol te pakken en zich breder te ontwikkelen buiten de klas. De persoon van de leraar doet ertoe. Zet je talenten in bij je eigen klas en in andere klassen. Breng de buitenwereld meer de school in. Daar krijg je rijker onderwijs van. Als je als leraar midden in de samenleving staat, geef je die ervaringen mee aan de kinderen. Als leraar ben je de moeite waard om het verschil te maken. Dat wil je de leerlingen in de klas ook meegeven, dat ze het verschil kunnen maken.'
 
Floris Lambrechtsen is leraar van Daltonschool Neptunus op IJburg, een school met het profiel wetenschap en techniek en een focus op duurzaamheid. Hiervoor was hij werkzaam als adviseur duurzaam ondernemen bij KPMG en in een eigen bedrijf in duurzaam vermogensbeheer (DoubleDividend).
Drie leerarrangementen vanuit het project Kleurrijk beroep
Leergang Gedeeld leiderschap
Waarbij je leiderschap leert herkennen, kunt vertalen naar handelen en anderen daarbij kunt betrekken. Dit leerarrangement wordt de komende maanden ontwikkeld. De kick-off staat gepland voor mei/juni 2021 en in september 2021 gaat de leergang van start. 

Coach light
Na dit leerarrangement ben je in staat om startende leraren en/of onderwijsassistenten te coachen, je wordt hierin begeleid door expertcoaches. Dit leerarrangement gaat 15 februari van start in co-creatie met Openbaar Onderwijs aan de Amstel. De intake staat gepland voor mei 2021 en de kick-off voor juni 2021. 


Oriëntatietraject loopbaanpaden
Hierin nemen we je mee in verschillende ontwikkelmogelijkheden. Je eigen zoektocht wordt begeleid door ervaren coaches waarbij jouw wensen worden verkend. De start van deze leergang is mei/juni 2021. 

Houd de website in de gaten voor de momenten van inschrijven. 
 
Naast het ontwikkelen van de leerarrangementen wordt er een netwerk voor HR-professionals en een netwerk voor schoolleiders opgericht. 


Netwerk HR-professionals
Dit netwerk wordt begeleid door experts uit de HR-sector met verdiensten in het PO en VO. Het doel is dat dit netwerk na enige tijd als zelfstandig netwerk verdergaat en bijdraagt aan bovenbestuurlijke samenwerking. Marius Bilkes is gevraagd het netwerk te begeleiden. Hij heeft ruime ervaring met het begeleiden van netwerken in het onderwijs en de publieke sector. 
 
Voor het HR-netwerk worden ongeveer 8 bijeenkomsten per jaar gepland.
HR-professionals vanuit de Amsterdamse besturen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten. Kijk in de uitnodiging voor meer informatie over het netwerk en hoe je kunt deelnemen. 


Netwerk schoolleiders  
Hoe voer je een goed gesprek over loopbaanambitie, loopbaancompetenties en loopbaanmogelijkheden met leraren? Brigit Verbeek (leiderschapscoach) begeleidt schoolleiders hierbij in de rol van train-de-trainer. Deze getrainde schoolleiders zullen vervolgens collega-schoolleiders uit de stad trainen en inspireren om ook deze gesprekken te voeren. Voor het netwerk schoolleiders worden ongeveer 8 bijeenkomsten per jaar gepland. Schoolleiders van Amsterdamse besturen zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten.  
 
Meer informatie over de leerarrangementen en netwerken en hoe je aan te melden, is te vinden op de website van leraareenkleurrijkberoep.nl
Voor aanmelden en vragen mail naar de projectmedewerker
ZET JE ANDERE TALENTEN
IN DE KLAS IN 

Kevin Verbeeten, leraar groep 8 van de Boekmanschool, is ambassadeur binnen Openbaar Onderwijs aan de Amstel. Hij maakt zich hard voor het behoud van leraren in Amsterdam en hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen. 
Veel leraren komen op een punt in hun onderwijscarrière waarop ze nadenken over de volgende stap. Kevin wijst op het belang van ontwikkeling en pleit om daarbij te focussen op het ontwikkelen van de andere talenten en expertises van leraren en die in de klas in te zetten.
 
Het lerarentekort raakt Kevin; “Terwijl leraar het allerleukste beroep is. Zo dankbaar en waardevol. We moeten met z’n allen opstaan om onze stem te laten horen. Het gaat om de toekomst van onze kinderen.’’ Maar zelfs met het allerleukste beroep kom je op een gegeven moment op het punt dat je je verder wil oriënteren op je loopbaan. 
 
Onderwijs opengooien
Kevin pleit ervoor om daarbij vooral naar talenten en expertises te kijken. Hij heeft bijvoorbeeld een post-hbo-opleiding dramaspecialist gedaan. Zo zijn er vele collega’s met talenten buiten de klas. ‘’Hoe mooi zou het zijn om een dag in de week je eigen expertise in te kunnen zetten? Dit kun je doen binnen je eigen school, maar wellicht ook buiten je eigen school bijvoorbeeld in een museum of culturele instelling, in je buurt, binnen het bestuur. We hebben het er steeds over dat we eigenaarschap en talentontwikkeling stimuleren bij kinderen. Dat is ook belangrijk voor leraren. Het onderwijs kan wat dat betreft leren van het bedrijfsleven. Daar is zoveel meer mogelijk in arbeidsvoorwaarden. Het onderwijs mag nog veel meer opengegooid worden. Het bestuur heeft daar een rol in.’’
 
´Bij ons op school hebben we een talentenmuur. Dit zijn de talenten van personeelsleden, binnen en buiten het onderwijs. Dan weet je ook bij wie je kunt aankloppen als je vragen hebt. Zo mooi om talenten zichtbaar te maken’.
 
Wisselwerking
Support van de schoolleider is essentieel. Het is een wisselwerking; als de school mogelijkheden biedt aan leraren om zich breder te oriënteren, dan waardeert de leraar de school meer. ‘’Vanuit ons bestuur hebben we kweekvijvers. Voor IB-ers en directeuren. Maar die hadden we nog niet voor coaching. Die komt er nu, met coach-light. Het is een leerarrangement binnen het project kleurrijk beroep van het Noodplan lerarentekort Amsterdam."
 
Netwerk uitbreiden
Kevin wil collega’s meegeven om te kijken naar je talenten en wat je wil ontwikkelen. ‘’Wat wil je en wie kan je helpen? Ga in gesprek. Breid je netwerk uit.’’ Dit heeft Kevin zelf ook zo gedaan, hij oriënteerde zich door in gesprek te gaan met een moeder van een leerling, die coaching deed.
Kevin denkt graag in oplossingen: ‘’We constateren vooral waar het fout gaat. Ook nu met de coronacrisis. Maar kijk ook naar wat er wel is. Leerlingen hebben digitale vaardigheden ontwikkeld en een groei doorgemaakt in zelfstandig en planmatig werken. Kunnen we hen straks een moment van de week thuis laten werken? Als we digitaal lesgeven integreren in het rooster, dan kunnen we die tijd inzetten voor andere zaken. We zitten in zo’n vast stramien. Daar moeten we uit. Zoek de oplossing out-of-the-box.’’
 
Kevin is één van de ambassadeurs binnen Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA), een netwerk van 2 leraren per school op bestuursniveau. OOadA is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het leerarrangement gespreid leiderschap, vanuit het project ‘leraar een kleurrijk beroep’. 
 

ANDERS OMGAAN MET TEKORTEN:
AANVRAGEN VOOR
31 MAART 2021

Sluiting aanvraagperiode voor cofinanciering lerarentekort: 31 maart 2021
Amsterdamse basisscholen die gebruik maken van externe vakdocenten/professionals om het hoofd te bieden aan het lerarentekort kunnen via het Noodplan Lerarentekort Amsterdam - Pijler 3 in aanmerking komen voor co-financiering van deze activiteiten. Dit geldt voor ingezette activiteiten voor het schooljaar 2020-2021. De laatste aanvraagperiode voor co-financiering van deze activiteiten sluit op 31 maart 2021. 
 
Wil je weten of jouw school voldoet aan de voorwaarden voor deze cofinanciering en/of heb je interesse in het inzetten van externe vakdocenten/professionals om lesuitval te voorkomen? Neem dan contact op met projectmanager Mirjam Bonting.  
Bekijk onze flyer voor meer informatie
Neem contact op met de projectleiding

ONTWIKKELDOOR:
ONDERWIJSONDERSTEUNERS IN FEBRUARI GESTART MET OPLEIDINGSTRAJECT

Ontwikkeldoor. Het opleidingstraject voor onderwijsondersteuners in Amsterdam is op 4 februari gestart met twee volle groepen. Tijdens het oriëntatietraject krijgen de onderwijsondersteuners meer inzicht in de eigen kwaliteiten, ambities, loopbaanmogelijkheden en ontwikkelbehoefte. Meer informatie over het traject vind je op de website
 
Informatiebijeenkomsten
Vanaf medio december 2020 zijn er tien online informatiebijeenkomsten gehouden met in totaal 220 deelnemers: HR-professionals, leidinggevenden en onderwijsondersteuners. Naderhand hadden onderwijsondersteuners de mogelijkheid zich aan te melden voor Ontwikkeldoor.
 
Koppeling met functiehuis onderwijsondersteunend personeel
Terwijl de onderwijsondersteuners aan de slag zijn met het Oriëntatietraject gaan we met HR-professionals en leidinggevenden in gesprek over de facilitering, begeleiding, ondersteuning en waardering van de deelnemers in ontwikkeling. Hierbij maken we de koppeling met het nieuwe functiehuis voor onderwijsondersteunend personeel.
 
Start nieuwe groep dit najaar
Komend najaar start een volgende groep. Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en alvast interesse door te geven voor deelname, kun je bijgaand formulier invullen op de website


GRIFFEL: NIEUWE ADVISEURS ONDERWIJS ZIJN GESTART

Het team van Griffel bestaat vanaf februari 2021 uit zes medewerkers. De adviseurs onderwijs zijn gestart en werken zich in om hun weg te vinden binnen de organisatie. Het doel van Griffel is om de komende periode zo snel mogelijk de inhuur van al het flexibele werk in het onderwijs via 1 toegangspoort te laten verlopen. Die toegangspoort wordt Griffel. Hierdoor houden wij de regie in handen en kunnen we onderwijs professionals een mooie baan aanbieden op een van onze scholen. Aan de andere kant willen wij het voor de scholen eenvoudiger maken een invaller te vinden zonder daarvoor de hoofdprijs te betalen.  
 
De komende periode zal er contact opgenomen worden met de HR-professionals van de verschillende besturen van de Federatie en daarnaast wordt ook contact gezocht met alle locaties. De adviseurs onderwijs van Griffel willen graag (persoonlijk) kennismaken. Wij horen graag hoe de samenwerking tot nu toe is ervaren en daarnaast is het belangrijk om aan te kunnen geven wat de besturen vanaf nu kunnen verwachten.
Griffel start vanuit de besturen van de Federatie maar als de toegangspoort eenmaal staat, is het de bedoeling dat alle besturen van het BBO aansluiten. 

We gaan met Griffel op een unieke wijze werken om aan de vraag van leraren en scholen te voldoen. Griffel wordt dé manier om flexibel te kunnen werken binnen het onderwijs in Amsterdam.  

Griffel zal actief flexibele kandidaten werven. Als de kandidaten gescreend zijn door het Griffel-team en voldoen aan alle eisen kunnen deze kandidaten ingezet gaan worden. Om kandidaten te binden kunnen kandidaten flexibele maar ook vaste contracten krijgen bij onze onderwijsinstellingen. Op deze wijze ben je als school verzekerd van een snelle en efficiënte invulling van een tijdelijke vacature.

Nieuw kantoor  
Per 1 februari 2021 is Griffel verhuisd naar een nieuw kantoor aan de Baarsjesweg 224, 4e etage. Een fijne werkplek om de volgende stappen als team te kunnen gaan maken. 


SERVICECENTRUM ONDERWIJS UITGEBREID

Het Servicecentrum Onderwijs is uitgebreid met een snelle doe-het-zelf-check om te zien of je als onderwijsmedewerker in aanmerking komt voor voorrang bij een woning. En wil je weten welke en hoeveel parkeervergunningen je school kan aanvragen? Volg dan het stappenplan. Ook is het servicecentrum sinds kort toegankelijk voor zorgpersoneel. 

Bij het Servicecentrum Onderwijs en Zorg vind je alle informatie over extra regelingen. Ook kun je zo nodig ondersteuning krijgen van de medewerkers als je een aanvraag wilt doen. Het pakket voor onderwijs richt zich op de voorrangsregeling voor een huurwoning, op parkeervergunningen en een vergoeding voor vervoer

Naast parkeervergunningen is er een eenmalige subsidie voor reiskosten voor onderwijspersoneel; hierover vind je meer op de website. En binnenkort komt er een probeeraanbod voor deelvervoer; onderwijs- en zorgpersoneel kan dan een deelfiets- of scooter gebruiken voor werkritjes in de stad of om de laatste kilometers van het station naar de werkplek af te leggen. 

Personeelstekorten terugdringen
Het Servicecentrum Onderwijs en Zorg is een van de maatregelen van de gemeente Amsterdam om de personeelstekorten in de jeugdzorg, de volwassenenzorg, het primair en voortgezet onderwijs terug te dringen. Dit is bedoeld om de drempels voor personeel in de zorg en het onderwijs te verlagen om in Amsterdam te wonen en te werken.

Meer informatie vindt u bij het Servicecentrum Onderwijs. 
Het noodplan lerarentekort is een samenwerking van de Amsterdamse schoolbesturen, verenigd in het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) en de gemeente Amsterdam. De nieuwsbrief verschijnt ongeveer elke 6 weken en beschrijft de voortgang van de projecten. Voor meer informatie kijk je op de website van het BBO en de gemeente Amsterdam. 
 
Ga naar de website van het BBO
Ga naar de website van de gemeente Amsterdam
Website
Website
Copyright © 2020 BBO-Amsterdam, All rights reserved.
Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam
Postbus 9853, 1006 AN Amsterdam

Bereik ons via:
info@bboamsterdam.nl 

Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen
 unsubscribe from this list.