Copy
Nieuwsbrief datum: 20 augustus 2020
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

We zijn weer begonnen!
We hebben ook een aantal nieuwe leerlingen op school gekregen, welkom allemaal op Het Mozaïek!
Bas (gr 7) en Danyal (gr 6/7)
Anna (gr 6/7)
Jorwin (gr5/6)
Flynn (gr 3)
Isa (gr 3) en Raph (gr 2)
Sina (gr 4) en Nina (gr 5)
Uiteraard ook alle nieuwe leerlingen in groep 1.
 
Parro
Wij merken dat niet alle ouders de berichten via Parro meer ontvangen. Dit heeft te maken met een migratie bij Parnassys (het systeem waar Parro de gegevens vandaan haalt). Wij hebben alle ouders die in dit schooljaar niet meer gekoppeld waren opnieuw een uitnodiging gestuurd. Via deze uitnodiging zou het zo moeten zijn dat u zich weer kunt aanmelden bij Parro en ontvangt alle berichten weer ontvangt. Nu blijkt dit laatste niet bij iedereen vlekkeloos te verlopen.

Wat kunt u doen als het bij u niet lukt:
Stap 1) log in via talk.parro.com. U kunt hier inloggen met de bestaande Parro-inloggegevens. Zodra u bent ingelogd, helpen wordt u door Parro verder geholpen, zij leggen uit waar en hoe u in de toekomst kunt inloggen.

Stap 2) lukt het u niet om in te loggen? Kijk dan in het volgende artikel: hulp bij inlogproblemen

Stap 3) hebben stap 1 en 2 niet geholpen dan kunt u een melding aanmaken voor support (via Parro of via een mail naar support@parro.com). In dit geval ontvangt Parro graag het e-mailadres waarmee u probeert in te loggen.
 
We hopen dat het nu wel lukt, zo niet neem dan even contact op met school.
 
Het is belangrijk dat u de privacy voorkeuren even controleert, u kunt deze wijzigen indien nodig. Wij gebruiken deze gegevens om te bepalen welke foto’s we wel/niet kunnen gebruiken op de diverse sociale media en de website. Om te voorkomen dat een foto van uw kind ergens wordt gepubliceerd waar u dat niet wilt vragen wij u voor 27 augustus dit te controleren en aan te passen.
Continurooster?
We merken dat er bij een aantal ouders onbegrip is waarom we niet gewoon doorgaan met het continurooster zoals voor de vakantie. Veel kinderen vonden het prettig, veel ouders vonden het prettig, de vraag is gesteld hoe ouders hier tegenover stonden en toch draaien we weer een gewoon rooster. We vinden het belangrijk dat u weet waarom we niet zomaar kunnen overstappen op een continurooster. Dat heeft met een aantal factoren te maken.
 • Kinderen op de basisschool moeten in de periode van 8 jaar dat ze op school zitten een minimaal aantal uren maken (wettelijk vastgesteld en we moeten dat verantwoorden). Kinderen in de onderbouw maken bij ons minder uren dan in de bovenbouw. In de bovenbouw compenseren de kinderen de uren die ze in de onderbouw “te weinig” hebben gedraaid. Een continurooster heeft per week standaard minder uren dan een gewoon rooster. Verdeeld over 8 jaar is dat goed te doen, maar niet als de kinderen die nu in de onderbouw zitten minder uren op school hebben gezeten. Dan komen ze aan het einde van groep 8 te kort en dat mag niet. Wil een school standaard op een continurooster overstappen dan moet dus een soort “invoerings-periode” komen waarbij gewaarborgd wordt dat kinderen genoeg uren draaien in hun basisschoolperiode.
 • Ouders hebben (soms) bewust voor onze school gekozen i.v.m. het gewone rooster dat wij draaien. Dat zomaar veranderen kan en mag niet. Daar zit een wettelijke procedure aan vast met een aantal stappen die genomen moeten worden. Dit heeft o.a. te maken met de werktijden die ouders afgestemd hebben op onze schooltijden en de buitenschoolse opvang die daarop afgestemd is. Andere schooltijden betekent andere opvangtijden en dat brengt kosten met zich mee voor deze ouders.
 • Een ander punt is dan ook nog de werktijdfactoren van collega’s die nu op een regulier rooster afgestemd zijn (sommigen werken een halve dag) en dan aangepast zouden moeten worden. Dat betekent ook iets voor de betreffende collega’s.
Waarom hebben we dan de vraag gesteld hoe ouders dachten over een continurooster tot de herfstvakantie?
 • Dit was geen stemming “doen we het of doen we het niet” maar een vraag over hoe ouders hier tegenover zouden staan; een inventarisatie.
 • Het tweede punt van het vorige stukje speelde hierbij ook een rol; hoeveel ouders zouden gebruik moeten/willen maken van opvang door school i.v.m. de buitenschoolse opvang die pas een uur na het sluiten van de school in zou gaan? Als ouders dit uur bij de buitenschoolse opvang zouden afnemen moeten zij daar extra voor betalen en daar kunnen we ouders niet zomaar mee opzadelen. Wij voelden ons dus verplicht om dat uur zelf de opvang te regelen maar moesten dan wel weten om hoeveel kinderen dat zou gaan. Vandaar de vraag wie er eventueel gebruik van zou willen maken om een indicatie te krijgen. Dat waren en heel erg veel. Te veel om met de middelen die wij hebben te kunnen opvangen na schooltijd.
 • Het continurooster kon alleen tot de herfstvakantie doorgang vinden omdat we anders (zoals al eerder aangegeven) in de knoop zouden komen met het aantal uren dat kinderen op school moeten zitten.
Hoe zit dat dan met de afgelopen “corona-periode” en de uren die gedraaid moesten worden?
 • Dit was natuurlijk een uitzonderlijke situatie en nood breekt wetten. Dat gold alleen voor de periode van eind februari tot aan de zomervakantie. Die uren hoeven we niet te verantwoorden omdat de situatie op alle scholen in het land zo uitzonderlijk was. Dit huidige schooljaar geldt dat niet meer….tenzij er weer een bijzondere periode aanbreekt.
Hoe nu verder?
 • Afgelopen december (ruim voor de corona-periode) hebben wij al in kaart gebracht hoe het met de urenverdeling (over een periode van 8 jaar) van de kinderen zit i.v.m. het eventueel overgaan naar een continurooster bij ons op school. We zaten toen al in de onderzoekende fase om te kijken op welke termijn dat eventueel mogelijk zou zijn.
 • De MR (medezeggenschapsraad) moet in dit proces ook meegenomen worden en die hebben we over onze bevindingen geïnformeerd.
 • Het standaard invoeren van een continurooster waren we dus al een beetje aan het verkennen maar gezien alle procedures die daaraan vastzitten is dat niet iets wat even snel geregeld is.
 • Ouders hebben ook een stem in dit hele proces. Tot nu toe hebben we steeds vragen gesteld om een indicatie van iets te krijgen. Gedurende het jaar zult u hier vast nog meet van horen.
We hopen met deze (lange) uitleg dat het iets duidelijker is waarom we niet zomaar even op een continurooster overgestapt zijn of over kunnen stappen. We hopen u op deze manier genoeg geïnformeerd te hebben over de gang van zaken rondom de keuzes die we gemaakt hebben.
Facebook
Wij gaan een Facebook pagina aanmaken voor beide locaties. Zodra ze in de lucht zijn hoort u het, uiteraard gaan wij u dan uitnodigen om lid te worden.
Overblijf
We zijn druk bezig met de administratie voor het overblijven. Dit om voor ons maar ook voor u als ouders meer inzicht te krijgen. Zo hebben we nu een fysieke strippenkaart waarop een notitie van de datum komt te staan op de dag dat uw kind(eren) bij overblijf aanwezig zijn. Zodra deze vol is wordt deze meegegeven aan uw kind en kunt u een nieuwe kopen.
 
Begin deze week hebben wij kinderen bij overblijf aangetroffen die nog niet waren opgegeven, zij hebben een brief ontvangen met het verzoek deze in te vullen en zo snel mogelijk mee terug te geven aan school. Zodra wij alle administratie goed op orde hebben en de lijsten compleet zijn zullen wij via ClubColllect de rekening voor het structurele overblijf naar u toe sturen.
 
Wanneer u kiest voor incidenteel overblijf en dus gebruik maakt van een strippenkaart kunt u uw kind(eren) voor 9.00 uur opgeven via het volgende emailadres overblijftoer@ouders.kopwerk.nl zo kunnen wij ervoor zorgen dat er voldoende overblijfouders aanwezig zijn a.d.h.v. de groepsgrootte.
 
Zie voor meer informatie over overblijf de website van school.
Ouder-kind gesprekken
Vorig jaar zijn we begonnen met de ouder-kind gesprekken. Dat is ons zeer goed bevallen. Het waren mooie gesprekken en de leerkrachten kregen waardevolle informatie over hun nieuwe leerlingen. Dit jaar willen we deze gesprekken weer houden maar dat gaat organisatorisch een beetje anders. Voor groep 4 t/m 8 geldt het volgende: we gaan de gesprekken dit keer doen via videobellen. Veel kinderen zijn het al heel erg gewend om met de meester of juf te beeldbellen en nu mag u dat als ouders ook gaan ervaren (samen met uw kind).
 
Groep 2 en 3 zal via Parro aan de ouders laten weten hoe de gesprekken georga-niseerd worden.  De kinderen van groep 1 hebben nu nog geen gesprek.
 • De gesprekken vinden plaats in de week van 14 en 21 september (met uitzondering van 17 en 18 september).
 • 31 augustus krijgt uw kind een formulier mee naar huis wat u samen in moet vullen. Uiterlijk 7 september wil de leerkracht graag een foto (via Parro) van het ingevulde formulier ontvangen zodat beide partijen het document voor zich hebben tijdens het gesprek.
 • 31 augustus wordt in Parro de agenda open gezet. U kunt zich inschrijven (net als de vorige keer) voor een videogesprek. Dit kan tot 7 september.
Hoe het werkt met de videolink die u van ons ontvangt hoort u op een later tijdstip.
Extra hulp voor kinderen
Wellicht heeft u gehoord dat er subsidie aangevraagd kan worden voor kinderen die een leerachterstand opgelopen hebben in de thuiswerkperiode. N.a.v. de gemaakte Citotoetsen en observaties in de klas in de laatste paar weken hebben we een inventarisatie gemaakt voor welke kinderen deze extra hulp nodig zou zijn. Het gaat vooral om de kinderen die een grote achterstand lieten zien die niet in de lijn was met de ontwikkelingen voor de thuiswerkperiode. De ouders van de kinderen voor wie deze subsidie aangevraagd is hebben inmiddels bericht gehad.
 
Incidentele dagen dat we een continurooster dagen het komende jaar
Het komende jaar zijn er 5 dagen waarop wij een continurooster draaien met de hele school. Dit heeft te maken met activiteiten voor het personeel in de middag. Op die dagen moeten alle kinderen een lunch mee naar school nemen, er is dan geen aparte overblijf, we eten met elkaar in de klas. De kinderen zijn op die dagen om 14.15 uur uit.

Het gaat om de volgende data:
Donderdag 3 september
Dinsdag 24 november
Donderdag 7 januari
Dinsdag 16 maart
Maandag 17 mei
Studiedag Kopwerk 9 september
Woensdag 9 september hebben de kinderen een dagje vrij. Alle scholen van Kopwerk hebben dan een gezamenlijke studiedag.
Harddraverijdag (en de dag daarna)
Ondanks dat het jaarlijkse “paardenfeest” niet echt doorgaat zijn deze 2 dagen toch vrije dagen voor onze school. We hopen dat iedereen binnen de mogelijkheden gezellige dagen heeft. 
Telefoonregels
We denken dat het goed is om deze schoolregel nog even onder de aandacht te brengen. Telefoons mogen op eigen risico mee naar school. Tijdens schooltijd moeten de telefoons uit en op het bureau van de leerkracht gelegd worden. Ook tijdens het overblijven blijven de telefoons daar liggen. Het meenemen is op eigen risico maar we proberen toch op deze manier te voorkomen dat er iets mee gebeurt. Het kan zijn dat telefoons soms tijdens een les gebruikt mogen worden maar dan alleen met toestemming van de leerkracht. Filmen en foto’s maken op school is verboden. We bespreken deze regel natuurlijk in de klas maar het is ook fijn als u er thuis alvast even aandacht aan schenkt.

LOCATIE SPAANS LEGER

Welke ingang? En schooltijden
U heeft vorige week in de nieuwsbrief kunnen lezen dat iedereen weer “de gebruikelijke” ingang kon nemen. Na een halve week op school te zijn willen we dat toch aanpassen. Vooral de kinderen van groep 3 en 4 komen op 2 plekken binnen en gaan dus ook weer weg door 2 verschillende uitgangen. Juf Judith heeft dan niet meer het overzicht welke ouders er wel en niet zijn en welke kinderen en er naar huis mogen. We willen graag weer het onderstaande schema hanteren, dan is het voor iedereen duidelijk.

I.v.m. de veiligheid van de kinderen gaan de deuren om 8.30 en 13.15 uur dicht. Het is daarom belangrijk dat iedereen op tijd is. Voor kinderen is het vervelend om later dan alle anderen in de groep te komen en voor de leerkracht is het ook niet handig als er kinderen aan het begin van de (mid)dag missen. Het moet ook niet zo zijn dat kinderen te vroeg op school zijn. Het hek aan de Driebanen kant gaat om 8.20 uur open, eerder komen (of door de andere ingang) is niet de bedoeling. De andere ingang (Spaansleger) wordt ook gebruikt door de peuterspeelzaal en dan wordt het daar echt te druk. Ook tussen de middag zijn de kinderen die niet overblijven om 13.05 uur weer welkom. 
 
Groep 1/2 Gymzaaldeur Spaansleger
Groep 3/4 Hoofdingang Spaansleger
Groep 5/6 Bij het witte bruggetje (Driebanen)
Groep 7/8 Bij het witte bruggetje (Driebanen)
 
 
Gymkleding
De gymlessen zijn meteen alweer begonnen. Wilt u met uw kind even goed kijken of dat wat er in de tas zit nog past? Gymschoenen zijn verplicht en de schoenen van vorig jaar zijn na een lange zomervakantie in een aantal gevallen te klein. Alvast bedankt voor het controleren.
Juf Sanne
Op woensdagochtend is juf Sanne aanwezig in groep 1/2. Zij is klassenassistent en helpt juf Roos met allerlei activiteiten. Juf Sanne werkt al 2 jaar op locatie Toereppel en voor de collega’s dus al een bekend gezicht.

Juf Nakya
Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Nakya aanwezig voor ondersteuning in de groep 3 t/m 8. Juf Nakya zit in het derde jaar van de opleiding tot onderwijsassistent. Zij zal vooral kleine groepjes kinderen begeleiden en met kinderen die extra aandacht nodig hebben individueel aan het werk gaan.
Zwemrooster groep 3,4,5 Locatie Spaans Leger
Hieronder vindt u het zwemrooster. Wij zwemmen op donderdagmiddag en lopen vanuit school naar het zwembad. Het is de bedoeling dat de kinderen om 15.15 uur bij het zwembad worden opgehaald.  Als u nog vragen heeft, kunt u terecht bij juf Judith (j.franke@kopwerk.nl)
 
10 september
24 september
8 oktober
29 oktober
12 november
26 november
10 december
14 januari
28 januari
11 februari
4 maart
18 maart
1 april
15 april
20 mei
3 juni
17 juni
1 juli
 
 

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808