Copy

2020 m. liepa   
Pritarta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos pakeitimams

Stebėsenos komitetas liepos 2 d. patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) 2014–2019 m. įgyvendinimo ataskaitą bei tam tikrų programos priemonių nuostatų pakeitimus. 

2014–2020 m. KPP įgyvendinimui Lietuvai buvo skirta daugiau nei 2 mlrd. Eur, iki 2019 m. jau patvirtinta 1,4 mlrd. Eur paramos sumos. Per penkerius metus išmokėta 1 234,7 mln. Eur paramos sumos, o Europos Komisijai deklaruota 1 163,9 mln. Eur paramos lėšų.

Programos Stebėsenos komitetas taip pat svarstė ir patvirtino priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ ir „Parama smulkiesiems ūkiams“ nuostatų pakeitimus, susijusius su ūkio dydžio ribos keitimu pieno ūkiams bei priėmė sprendimus dėl veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ specifinių atrankos kriterijų nustatymo pieninės galvijininkystės paraiškų priėmimui.

Komiteto nariai taip pat pritarė priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Parama investicijoms, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ ir veiklos srities „Miško veisimas“ kompensacinių išmokų padidinimui už išugdyto jaunuolyno hektarą, įvertinus padidėjusias išlaidas medžių sodmenų įsigijimui, miško įveisimo ir priežiūros paslaugoms.

Programos 2014–2019 m. įgyvendinimo ataskaita bus paviešinta, kai ją patvirtins Europos Komisija.

LEADER vietos plėtros strategijų įgyvendinimo tarpinio vertinimo rezultatų apžvalga
2020 m. balandžio mėn. pradėtas LEADER vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „LEADER programa“ įgyvendinimo pažangos tarpinis vertinimas, kurio metu vertinama kaip kaimo vietovių ir dvisektorėms vietos veiklos grupėms sekasi įgyvendinti vietos plėtros strategijas.

Vertinimui atlikti su nepriklausomų ekspertų pagalba parengta metodika, pagal kurią vertinamas kiekvienos vietos plėtros strategijos finansinis ir fizinis rezultatyvumas, o taip pat – įgyvendinimo procesai. Vertinimo imtis – pasiekimai nuo vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pradžios iki 2019 m. gruodžio 31 d.

2020 m. birželio mėn. užbaigtas 35 vietos plėtros strategijų, kurių pažanga yra puiki ar pakankama, vertinimas. Šios vietos plėtros strategijos įgyvendinamos toliau, skyrus joms 20 proc. veiklos rezervą (veiklos rezervas – 20 proc. kiekvienos vietos plėtros strategijos rezervuotų lėšų, kurias sudaromos galimybės naudoti tik pasiekus pakankamą pažangos lygį) ir vertinimo rezervas, kuris skirtas toms vietos plėtros strategijoms, kurioms pirminio vertinimo metu buvo sumažinta paramos suma, nesurinkus 100 naudos ir kokybės balų. Likusių 14 vietos veiklos grupių laukia ekspertinės konsultacijos ir derybos, kadangi vertinimo metu nustatyta per maža pažanga. Šios vietos veiklos grupės užpildė klausimynus, įvardijo per lėtos pažangos priežastį ir kilusias problemas. 2020 m. liepos 28-30 d. vyks ekspertinės konsultacijos ir vietos veiklos grupėms bus teikiama pagalba tobulinant vietos plėtros strategijas, pasirengiant veiksmų planą, skirtą rezultatams gerinti. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo pažangos tarpinį vertinimą numatoma užbaigti 2020 m. rugsėjo mėn.

Detalesnę apžvalgos prezentaciją rasite mūsų svetainėje:
https://www.kaimotinklas.lt/lt/naujienos/leader-vietos-pletros-strategiju-igyvendinimo-tarpinio-vertinimo-rezultatu-apzvalga

EKPT pristato LEADER sėkmės istorijas Lietuvoje

EKPT (Europos kaimo plėtros tinklas) pristato tris trumpus video filmukus apie LEADER priemonės sėkmę Lietuvoje. Juose pateikiami dviejų projektų pavyzdžiai, kurie parodo, kaip LEADER lėšos gali būti panaudotos kuriant naujas darbo vietas kaime ir tobulinant vietines paslaugas.

Pirmasis projektas pristato jauną veterinarę Kamiliją Tamavičiūtę, panaudojusią LEADER lėšas savo naujojo veterinarijos verslo įkūrimui. Projekto dėka pradėtos teikti modernios veterinarijos paslaugos ūkininkams bei kitiems Šilutės rajono gyventojams. Dėl gyventojų skaičiaus mažėjimo Lietuvos kaimo vietovėse atsiranda „protų nutekėjimas“, tačiau EŽŪFKP parama suteikia galimybes jauniems žmonėms sukurti kokybiškas darbo vietas savo vietos bendruomenėse.

Antrasis projektas parodo, kaip LEADER parama gali būti naudojama pagyvenusių žmonių priežiūros, darbo vietoms ir inovacijoms paremti Lietuvos kaimo socialinėje ekonomikoje. Projekto vykdytojas VšĮ Rokų socialinės gerovės centras yra įsikūręs Kauno rajono Girininkų kaime, kur senas nenaudojamas mokyklos pastatas buvo paverstas moderniais senelių globos namais. Senelių globos namuose gali gyventi iki 30 pagyvenusių žmonių.

Website
Email
LKT naujienlaiškių archyvą rasite čia.
Lietuvos kaimo tinklas, 2020

Įmonės kodas: 188675190 / PVM mokėtojo kodas: LT886751917
Adresas: Gedimino pr. 19 (J. Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius

Mūsų el. paštas:
tinklo.sekretoriatas@zum.lt

Atsisakyti laiškų


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Lietuvos kaimo tinklas · Gedimino pr. 19 (J. Lelevelio g. 6), LT-01103 Vilnius · Vilnius 01103 · Lithuania

Email Marketing Powered by Mailchimp