Copy
Nyhedsbrev - 8. februar 2019

Årsmøde og generalforsamling 2019

BIEN Danmarks årsmøde og generalforsamling finder sted lørdag d. 9. marts 2019
i Kulturhus Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K..

Dagens program:

13.00 - 15.00: Årsmøde
Debat: Omstilling til bæredygtighed som kulturel læreproces. Og om relationen mellem borgerløn, arbejdsmarkedsændringer og nødvendigheden af et nyt velfærdsparadigme. Oplæg ved Birger Steen Nielsen, professor v. RUC og bl.a. medforfatter til bogen "Prekarisering og akademisk arbejde" som udkom i efteråret 2018. Se desuden her.

Vi har brug for en radikal udvidelse af medbestemmelse og ansvar, - en omstilling, som baserer sig på en bred folkelig deltagelse og knyttet til eksperimenter, bevægelser og kollektive organisationer. Mennesker skal have og tage medansvar for det, de arbejder med og måden, de lever på. Vi må fjerne os fra vækstparadigmet, imødegå klimaødelæggelserne og omlægge bæredygtigt.

Birger Steen Nielsen vil komme med et oplæg, som uvægerligt vil efterlade en del åbne ender og pege på forskellige problemstillinger. Hermed er der lagt op til en interessant debat blandt årsmødets deltagere, både i mindre grupper og i plenum.

15.00 - 15.30: Kaffepause

15.30 - 17.00: Generalforsamling med flg. dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning, som forelægges til godkendelse
  3. Aflæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  4. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen / altså senest 22. feb.)
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer *
  7. Valg af revisor
  8. Evt.

* ) Stil gerne op til bestyrelsen, hvis du har lyst til at deltage aktivt i bestyrelsens arbejde. Kontakt evt. formanden Helle Wisbech på tlf. 2146 9026 for at høre nærmere om arbejdet.

Årsmødet er åbent for alle og kræver ikke tilmelding - men af hensyn til planlægningen vil vi alligevel blive glade for en email til sekretariat@basisindkomst.dk.
Deltagelse på generalforsamlingen kræver medlemskab af BIEN Danmark.

Fri tid - 8. marts arrangement med borgerløn på dagsordenen

Fredag d. 8. marts kl. 14.30 – 22.00
Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, København

Arrangører: Enhedslistens Kvindeudvalg, Nørrebro-afdelinger, Indre By, Østerbro og Frederiksberg samt Transform!Danmark og Kurdisk Kvindeforening

Alle køn er velkommen. Fri entré.

kl. 14.30. Velkommen v. Gunna Starck, Enhedslistens Kvindeudvalg

kl. 15.00 - 16.00 To parallelle workshops:

Tid til det hele menneske
Frigga Haug
tysk marxistisk feminist, Die Linke (taler på engelsk)

En 30 timers arbejdsuge?
Helga Mathiassen
tømrer, faglig aktiv i 3F

kl. 16.00-20.00 Tid til demo, café-snak, taler, fællessang og aftensmad

kl. 18.00 Frigga Haug om 8. marts og fri tid
kl. 18.30 - 19.30. Der kan købes aftensmad
kl. 19.00 Pernille Skipper, politisk ordfører Enhedslisten, om 8. marts og fri tid
Fælles sang
kl. 19.30 Saime Bilen. Kurdisk Kvindeforening om 8. marts og fri tid
Fælles sang

Kl. 20.00 - 21.00 To parallelle workshops:

Borgerløn nu – friere, men ikke rigere
Louise Haagh
formand for BIEN (Basic Income Earth Network)

Prekariatet - et arbejdsliv uden rettigheder og grænser
Janne Gleerup
arbejdslivsforsker RUC

21.00 - 22.00 Musik ved Hozan Figen

Se mere på: org.enhedslisten.dk/kalender
 

Alternativets møderække om borgerløn

I forlængelse af rapporten Borgerløn på dansk, har Alternativets borgerlønsgruppe arrangeret en række debatmøder. De første møder lå i november og januar. De næste ligger i februar - april med følgende datoer og emner:

27. februar: Borgerløn som nyt vilkår for socialpolitikken: udfordringer og muligheder.

27. marts: Økonomiske modeller: hvordan tænkes borgerløn sammen med de øvrige økonomiske, sociale og klimamæssige udfordringer?

30. april: Implementering af borgerløn. Er der behov for eksperimenter? I givet fald hvilke? Hvordan kommer vi i gang med implementeringen, og hvad er det ideelle tidsperspektiv?

Møderne foregår i Alternativets grupperum på Christiansborg fra kl 19-22.

Der er gratis adgang til møderne, som er åbne for alle, men du skal tilmelde dig på Billetto. Der er max. plads til 50 deltagere ved hvert møde. Tilmelding her.

Nordisk UBI-konference i Oslo

Den nordiske konference UBI Nordic 2019 bliver afholdt i Oslo d. 5.-7. april med temaet "Visions for a Brighter Future": Invitationen lyder:

"Borgerlønn BIEN Norway and The Norwegian Student Society are pleased to announce that we will be hosting the next annual Nordic Basic Income Conference, which is to take place at Chateau Neuf in Oslo from the 5th to the 7th April 2019. The conference program will consist of plenary sessions and workshops, featuring both national and international speakers, as well as cultural contributions.  

One of the main purposes of this conference is to enable discussion about what the implementation of a basic income would look like in the Nordic countries."

Se konferencens hjemmeside med liste over oplægsholdere og mulighed for tilmelding her: http://ubi-nordic.org
 

Borgerløn - en feministisk forandringsstrategi?

Fredag d. 18/1-2019 deltog BIEN i et basisindkomstsarrangement arrangeret af Feministisk Forandring.

Deltagere var Lise Lotte Hansen (medstifter af Feministisk forandring og lektor på RUC), Lisbeth Bech Poulsen (SF, Oprør for Fremtiden), Ulla Munksgaard (Folketingskandidat for Alternativet), Andreas Korntved Mortensen fra BIEN samt ca. 35 andre deltagere i Kulturhuset i Indre By, Kbh.

Feministisk Forandring er en ”feministisk politisk bevægelse” som ”ønsker dialog og aktivisme som veje til forandring. Vi ønsker et mere retfærdigt samfund og at styrke solidaritet mellem grupper.”

Det kan i øvrigt nævnes at:

+ Lise Lotte Hansen er nysgerrig omkring basisindkomst, ret positiv, men ikke nødvendigvis talskvinde. Hun nævnte en række velkendte (feministiske) modargumenter/betænkeligheder ved basisindkomst: vil basisindkomst blot reproducere den strukturelle ulighed mellem produktivt/reproduktivt arbejde (selvom kvinder bliver belønnet, vil lønarbejde stadig være mere værdifuldt). Disse bekymringer kan opsummeres under, hvad der kaldes ”Wollstonecrafts dilemma”.

+ Lisbeth Bech Poulsen går ind for en basisindkomst for så vidt robotisering/automatisering vil forårsage massearbejdsløshed.

+ Ulla Munksgaard er stor fortaler for basisindkomst (kalder det i øvrigt konsekvent borgerløn fordi det er mere ”poetisk”)

Arrangementets titel lød ”Borgerløn – en feministisk forandringsstrategi?”, og det var virkelig spændende at indgå i en dialog med en række interessante og interesserede mennesker. Arrangementet var organiseret som et arbejdslaboratorium, hvor vi startede med fire ti-minutters oplæg fra førnævnte paneldeltagerne med efterfølgende spørgsmål. Dernæst fordelte rummet sig i fire arbejdsgrupper med hver sit tema. Temaerne var formuleret som spørgsmål og lød som følgende: Hvordan (for)sikrer vi en social solidaritet/samhørighed ved en basisindkomst? Hvordan kan en basisindkomst modernisere den nuværende arbejdsmarkedspolitik uden at underminere vigtigheden af husarbejde? Hvordan vil en basisindkomst forbedre forholdene for udsatte borgere? Hvordan kan en basisindkomst medvirke til en ny økonomisk samfundsændring?

Feministisk Forandring er en gruppe mennesker, som langt hen ad vejen kæmper for de samme værdier som BIEN (hvilket var én af de indsigter nærværende skribent tog med sig hjem – det er vigtigt at samarbejde med ligesindede organisationer, der ikke nødvendigvis går ind for basisindkomst, men som også ønsker et mere inkluderende og retfærdigt samfund.)

I løbet af aftenen talte vi meget om, hvorvidt basisindkomst vil kræve ’kulturændring’, før det vil være muligt at implementere. Selvom kulturændring aldrig blev defineret, skal det forstås som en ’social modningsproces’, hvor vi som samfund bliver nødt til at sikre, at ingen bliver ekskluderet eller efterladt i samfundet, hvis vi indfører en basisindkomst. Vi skal sørge for, at vi fortsat har nogle sociale institutioner, der hjælper alle, der måtte have brug for det. Med andre ord var det langt hen ad vejen de traditionelle bekymringer, BIEN blev mødt med. Dette gjorde dog ikke diskussionen mindre spændende.

Mere interessant var diskussionen om, hvorvidt basisindkomsten er det centrale element i en økonomisk samfundsændring (som Feministisk Forandring kæmper for) eller blot et delelement. Dette var sjovt at tale om, da Feministisk Forandring i høj grad også så elementer som: klimaet, anerkendelsen af husarbejde og bekæmpelsen af finansialisering som lige så vigtige områder.

Alt i alt var mødet mellem Feministisk Forandring og BIEN et positivt foretagende. Nærværende skribent synes personligt, den feministiske fortælling er meget stærk i en basisindkomstsdiskussion, fordi vi i dag, med god grund, har meget fokus på mænd og kvinders ulighed. Ud fra et strategisk perspektiv tror jeg det er essentielt at italesætte basisindkomst som en naturlig komponent i en feministisk moddiskurs til det eksisterende samfunds nuværende konstitution.

Andreas Mortensen

UBI og menneskerettighederne

Jouko Hemmi (BIEN Finland) har, i samarbejde med Lauri Kotaja, Universitetet i Turku, og Anja Askeland, BIEN, startet et projekt med udgangspunkt i at indtænke basisindkomst i et menneskeretsligt perspektiv. Formålet er, at alle de nordiske lande får en fælles referenceramme for basisindkomst og menneskerettighederne.

På et møde d. 11. januar 2019 i Køhenhavn præsenterede Jouko Hemmi disse tanker for Martin Bruun og Karsten Lieberkind fra BIEN Danmark.

Tanken er, at de artikler, som udgør FN's verdenserklæring om menneskerettigheder og det tilsvarende europæiske charter om grundlæggende rettigheder, kan tjene til inspiration for en række artikler om retten til en ubetinget basisindkomst (UBI), som kan samles i et enkelt charter under overskriften "Nordisk erklæring om retten til ubetinget basisindkomst". Foreløbig findes artiklerne kun som udkast og skal derfor gennemarbejdes af repræsentanter for de enkelte nordiske lande, før dokumentet kan ratificeres. I den skriftlige begrundelse for udarbejdelsen af et sådant dokument hedder det blandt andet, at de allerede ratificerede erklæringer såvel som en del af den tilhørende lovgivning allerede understøtter en UBI, men at en UBI vil have den yderligere fordel, at den adresserer mange af de problemer, som der på grund af samfundsudviklingen, herunder globaliseringen, ikke er blevet taget højde for.

Arbejdet består altså i, at der udarbejdes en række artikler, som tager udgangspunkt i menneskerettighederne og kobler dem op på borgerlønstanken. I Joukos præsentation blev det især fremvist, hvorledes det nuværende system ikke lever op til de forskellige målsætninger, hvorved det her bliver relevant at få borgerløn fremstillet som en løsning.

De forskellige afdelinger af BIEN i de nordiske lande kan hver især fremsætte forskellige ”statements” i tilknytning til de foreslåede artikler, som altså indtil videre kun findes som udkast, men som det er tanken skal præsenteres i deres endelige form ved næste BIEN-konference i Oslo.

Ved at koble borgerlønstanken op på menneskerettighederne argumenteres der for, at borgerløn får en større, mere juridisk gennemslagskraft. Desuden kan denne referenceramme bruges i diskussioner samt sendes til politiske partier og/eller politiske aktivister og vise et fælles mål for de nordiske lande.

Der blev i diskussionen især diskuteret to kritiske punkter i forhold til projektet.

Det første omhandlede, hvad projektet skal ”bruges til”, herunder en frygt for at denne juridiske grundfæstelse blot skaber endnu et ekkokammer til næste konference, hvorved projektet blot vil blive brugt til at bekræfte borgerlønstilhængeres ideer og ikke bringe noget nyt til diskussionen. Denne kritik er delvist blevet imødegået, ved eksempelvis at det kan bruges som en referenceramme i debatter, der ligger ud over det, der traditionelt ligger inden for borgerlønsregi.

En mere grundig stillingtagen til projektets anvendelsesmuligheder bør tages op på et eventuelt bestyrelsesmøde i BIEN Danmark.

Det andet kritiske punkt omhandlede, hvilket politisk formål et sådant projekt ville have. Det blev bl.a. foreslået, at der skulle sikres et fokus på en ”tredje vej” forbi den klassiske rød/blå politik, hvor de forskellige statements ligeligt skulle henvise til både socialistisk og liberal ideologi (og evt. noget helt tredje i form af det grønne perspektiv, om end dette ikke blev diskuteret på mødet).

Desuden kan en sådan ”markering” være i modstrid med BIEN Danmarks meget åbne tilgange til, at både kommunister og neoliberale skal kunne være med i foreningen, hvorved der kan risikeres, at diverse statements enten bliver for ekskluderende eller for vage.

Lige nu befinder projektet sig på et begyndende niveau, hvor BIEN Norge og borgerlønstilhængere i Sverige har støttet ideen. Ligeledes har de haft kontakt til diverse forskere, f.eks. Alf Rehn fra SDU, som mener denne ide kan give borgerløn et større juridisk legalt fundament at argumentere ud fra.

Ref:: Martin Bruun Michaelsen

Boganmeldelse: Først lærer vi økonomerne at kende ...

Først lærer vi økonomerne at kende ... så tager vi økonomien tilbage. Af Jørgen Steen Nielsen, Sebastian Gjerding og Nikola Nedeljkovic Gøttsche. Informations forlag 2018. Udgivet som e-bog og papirbog.

I borgerlønsdiskussionen stikker begreberne fra økonomien tit hovedet frem og siger:
- Borgerløn  kan ikke finansieres!
- Borgerløn vil være ødelæggende for betalingsbalancen og BNP!
- Borgerløn vil være løntrykkende!
- Borgerløn vil betyde arbejdskraftmangel!
Føj selv flere ting til...

Når man så, som borgerlønstilhænger, spørger, hvor ens modpart ved det fra, så kan man få svar i retning af:
- Det er da selvklart, efterfulgt af et par ræsonnementer med brug af nogle økonomiske begreber. eller:
- Det er bevist! - med reference til en artikel, ens modpart har fundet et sted på nettet.

Så er det rigtigt godt at have lidt styr på, hvordan de økonomiske tænkere i tidens løb har forestillet sig, at økonomien hænger sammen, samt hvad betydningen af de økonomiske begreber er og hvordan de er opstået. Et sådant overblik giver 'Først lærer vi økonomerne at kende ... så tager vi økonomien tilbage', som er udgivet på Informations Forlag, december 2018.
.
Bogen gennemgår  i korte kapitler hovedtrækkene i økonomiens historie. Det gør den ved at præsentere 30 økonomiske tænkeres synsvinkler fra omkring 1700-tallet til nutiden. For mig var det overraskende, hvor stor en variation, der er i deres økonomiske synsvinkler. Nogle har en praktisk tilgang til økonomien, drevet af sund fornuft, andre generaliserer ud fra et menneskesyn, der er mere eller mindre tydeligt. Men det brændende spørgsmål for dem alle er: hvordan virker menneskene sammen, og hvad kommer der ud af deres samvirke? Og jeg mener, at det er netop, hvad man har brug for til sine egne overvejelser om, hvordan borgerløn bør finansieres og hvordan borgerløn  vil virke i samfundet.

Bogen er levende velskrevet, så man lærer også disse uenige økonomer rigtig godt at kende som personer. Hvis man på vejen opdager, at ens begreber om  f.eks. 'BNP' eller 'lavkonjuktur' måske trænger til en revision,  så er der hjælp at hente i den sidste del af bogen. Her findes et leksikon over tyve væsentlige økonomiske begreber, de er også forklaret lige ud ad landevejen i et letlæseligt sprog.

Er du ikke selv en 'ørn' til økonomi, men alligevel gerne vil være med i borgerlønsdiskussionen, så er der megen hjælp at hente i 'Først lærer vi økonomerne at kende ... så tager vi økonomien tilbage'

Bogen kan købes i Informations butik.


Abonnenter på Information kan abonnere på nyhedsbrevet og downloade bogen gratis som e-bog her . Ikke-abonnenter henvises til Informations  prøvetilbud. Bagefter kan de tegne sig op til nyhedsbrevet her og få tilsendt e-bogen.

Søren Skogstad Nielsen

Share
Tweet
Forward

 

BIEN Danmark på de sociale medier


Facebookside: https://www.facebook.com/UbetingetBasisindkomst
Facebook debatforum: https://www.facebook.com/groups/BIEN.Danmark/
Google+: https://plus.google.com/u/1/+BasisindkomstDkBIEN
YouTube: http://www.youtube.com/user/biendanmark
Twitter: http://www.twitter.com/biendanmark
Avaaz: https://secure.avaaz.org/en/petition/our_chance_to_end_poverty/?pv=122
 

 
BIEN Danmark (Borgerlønsbevægelsen)
Email: info@basisindkomst.dk
Website: basisindkomst.dk
Formand: Helle Wisbech, tlf. 2146 9026
Nyhedsbrevets redaktør: Michael Husen - webmaster@basisindkomst.dk


Afmeld nyhedsbrev   

Email Marketing Powered by Mailchimp