Copy
VBW Buurtbericht februari 2016
Bekijk deze e-mail in uw browser

BUURTBERICHT FEBRUARI 2016

Beste leden,
Samen met het bestuur van onze zuiderburen de Vereniging Weesperzijdebuurt roepen wij u op te reageren op de Watervisie die nu ter inzage is bij de Centrale Stad. Reageren kan nog tot woensdag 17 februari a.s. Uw stem is hard nodig!

Watervisie-plannen

Op dit moment ligt het conceptplan "Watervisie Amsterdam" ter inzage bij de Centrale Stad, opgesteld door Ruimtelijke Ordening. Dit omvangrijke plan - waar wij helaas terloops kennis van hebben moeten nemen - zou de komende jaren (tot aan 2040) gefaseerd gerealiseerd moeten worden. 
In het kort: dit is een grootstedelijke aanpak die gaat over alles op en naast het water, zoals recreatie, woonboten, pleziervaart, toerisme, etc. En over een ontlasting van het water in het centrum door "doortrekking" naar gebieden er buiten (waaronder Amstelroute). Klik HIER voor meer informatie.
De watervisie voorziet onder andere in twee nieuwe op- en afstapplaatsen voor passagiersvaart aan de Weesperzijde. De opstapplaatsen zouden vergezeld moeten worden door horecagelegenheden.   
Ligplaatsen voor rondvaartboten met horeca ernaast (genoemd 
In dit plan is in een themakaart* te zien dat op twee locaties op de Weesperzijde, naast roeivereniging De Hoop en ter hoogte van de Schollenbrugstraat/ Berlagebrug, ruimte ingetekend staat voor een locatie van aanlegsteigers voor rondvaartboten, salonboten, etc.. 
Daarnaast staat in de “Watervisie” dat in de buurt hiervan gezocht wordt naar opstapplekken voor touringcars, gedacht wordt o.a. aan de Omval. 
In een andere themakaart** is naast deze ligplaatsen ruimte gereserveerd voor twee nieuwe, dan wel uitbreiding van bestaande, horecagelegenheden aan het water.
Aan de bewoners van de woonboten op deze locaties zal worden aangeboden te verhuizen naar de Houthavens, zodat ruimte kan worden gemaakt voor de aanlegsteigers e.d. 
* “Passagiervaart en Cruisevaart”: (ingetekende bootjes)
** “Openbare ruimte en recreatie” (de 2 rode stippen zijn horecagelegenheden) Download HIER de kaarten als PDF-bestand (19 MB)
 

Stuur nu een Zienswijze!

Hoe meer Zienswijzen worden ingestuurd, hoe groter de kans dat deze worden meegenomen in de uiteindelijke visie.
U kunt als bewoner zelf een Zienswijze schrijven (vermeld bovenaan “Zienswijze”), of HIER een concept-zienswijze downloaden, ondertekenen, uw naam en adres eronder zetten en voor woensdag 17 februari a.s. (!) insturen of mailen naar Centrale Stad:
 
Mail:    watervisie@amsterdam.nl
Post:    Gemeenteraad van Amsterdam
p/a Directeur van Ruimte en Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam
 
Ook kunt u mondeling een zienswijze indienen, daarvoor kunt u een afspraak maken en tijdens kantooruren bellen met de projectgroep Watervisie Amsterdam, telefoonnummer: (020) 255 1522.
Klik HIER voor meer info.

Onze buurt mag niet veranderen in een pretpark

Ligplaatsen met grote aanlegsteigers voor rondvaartboten en salonboten, geparkeerde toeristenbussen, grote toename pleziervaart, grote toename drukte op en naast het water, vervuiling, luchtverontreiniging van de rondvaartboten, vervuiling van de wal, onveilige verkeerssituaties, en toename horecadruk. Dit alles staat haaks op het principeprofiel voor de Weesperzijde dat in maart vorig jaar, na jarenlang overleg, is aangenomen door Stadsdeel Oost. En gaat geheel voorbij aan alle afspraken die in het verleden gemaakt zijn tussen buurt en Stadsdeel.
 
Niet geïnformeerd
Ruimtelijke ordening is de partij die dit plan opzet en vervolgens opdracht en taak heeft om richting te geven aan het bestemmingsplan. “Watervisie” is door R.O. niét gecommuniceerd aan externe belanghebbenden als Hoogheemraadschap, Waternet, Provincie, Havenbedrijf, Financiën, en andere externe belanghebbenden (waaronder buurtverenigingen). In maart wordt echter al een besluit genomen over het concept Watervisie en het richting geven aan het bestemmingsplan. Pas ná goedkeuring zal R.O. in mei/juni belanghebbenden informeren.

Passages uit de Watervisie:

"De Amstel wordt getipt voor ligplaatsen voor de passagiersvaart/ rondvaart. Hier waren in het verleden 44 initiatieven. Het niet van de grond komen had te maken met het vergunningsstelsel dat gekoppeld was aan de binnenstad. Dit is nu losgekoppeld, zodat initiatieven kansrijker zijn."
(...)
"Er wordt gezocht naar een nieuwe groot- schalige overstapplek voor touringcars om toeristen in de rondvaartboten te laten stappen, zodat dit niet op de toch al zo drukke plekken aan de Prins Hendrikkade tegenover het Centraal Station gebeurt."

Laat dit niet de toekomst van de Weesperzijde worden

Vereniging Buurtbehoud Weesperzijde-strook gaat over deze aspecten uit de "Watervisie” een Zienswijze indienen, met als hoofdargumenten: 
• Geen extra horecapunten/vergroting horeca, hierdoor zal de reeds bestaande horecadruk nog groter worden;  
• De Weesperzijdestrook en de Amstel mogen niet economisch uitgebuit worden ten koste van wonen, groen, rust, schone lucht en water, groenrecreatie, veiligheid. 
• Wat stelt buurtparticipatie voor als wij de laatste jaren voortdurend geconfronteerd worden met nieuwe, ingrijpende plannen (zoals destijdse met Hostel W99), waar wij slechts achteraf, of overhaast via een Zienswijze op kunnen reageren. 
• Van uitgebreide participatietrajecten uit het verleden zoals ‘De Amstel Verandert’, afspraken in de Horecanota Oost, Bestemmingsplan, Principeprofiel Weesperzijde, etc. lijken de opstellers niet op de hoogte. 
• De “Watervisie” druist regelrecht in tegen het in 2015 vastgestelde “Principeprofiel Weesperzijde”, dat gedurende jaren zorgvuldig is opgebouwd, mede dankzij bewonersinspraak, en dat uitgaat van “groen en recreatie” en niet van “economische kansen en meer toerisme”. Deze plannen worden zomaar terzijde geschoven.
Lees HIER meer over het Principeprofiel.
Copyright © 2016 Vereniging Buurtbehoud Weesperzijdestrook, All rights reserved.


Email Marketing Powered by Mailchimp
Wilt u de e-mail nieuwsbrief niet meer ontvangen of uw gegevens aanpassen? Klik dan hier:
pas uw gegevens aan 

Wilt u zich afmelden als lid van de vereniging?
Klik dan hier:
afmelden als lid van de vereniging