Copy
View this email in your browser
Leder i KUFO Lene Beate Østerås har ordet:

I følge FN-sambandet var det i 2021 82,4 millioner mennesker på flukt i verden. Den siste uken skal over 1 million mennesker ha flyktet fra krigen i Ukraina. Europa og Verden står ovenfor store vanskeligheter, store utfordringer og en stor krise. Og dette preger våre medlemmer, det preger barn og unge i menighetene våre og det går inn på oss alle på ulike måter. Vi som kirke står sammen i denne vanskelige tiden, vi ber, tenner lys og vi møter mennesker i samtale der vi er bærere av et håp. Et håp om at vi ikke er alene, Gud er med oss og et håp om at lyset overvinner mørket. Det er kanskje vanskelig å se akkurat nå, men i møte med mennesker kan vi sammen være med og løfte opp et håp. Preses Olav Fykse Tveit løfter fram at det nå er viktig å be om fred.
KUFO har medlemmer som er kateketer, menighetspedagoger og også andre undervisningsansatte. Vi som fagforening jobber med å fremme de ulike yrkesgruppene sine interesser, og vi har i den sammenheng ønsket å løfte fram katekettjenesten inn i bispemøtet. Leder og generalsekretær har møtt hele bispemøtet og tatt opp temaer om vigsling og tilsyn, kateketers plass i gudstjenesten og rekruttering til kirkelige stillinger. Vi er glade for å møte bispemøtet og i protokollen fra bispemøtet vil de understreke kateketens særlige kompetanse og rolle som undervisningsleder, jf. tjenesteordning for kateket.
KUFO samarbeider med mange instanser, og i år er vi også med i programkomiteen for Trosopplæringskonferansen som nå IKO har ansvaret for. Det er spennende å være med og løfte undervisningstjenesten opp i denne konferansen, og bidra inn med program og innhold.
Vi ønsker at alle undervisningsansatte skal ha lyst til og at de skal orke å stå i en livslang tjeneste, og samtidig vet vi at dette også kan være utfordrende. KUFO ønsker å ta dette på alvor for våre medlemmer, og har derfor opprettet helt nylig et utvalg som har fått som mandat å se nærmere på hva som kan gjøres for at våre medlemmer kan stå lenger i undervisningsstilling i kirken. Utvalget skal levere en rapport til sentralstyret, og det blir spennende å følge utvalget arbeid det neste året.
Vi har et spennende år foran oss, og vi håper at vi klarer å finne tilbake til de gode fellesskapene, de gode kollegamøtene og at vi finner en styrke i at Den Hellige Ånd er med oss når vi skal bygge opp igjen menighetene våre og alt arbeidet etter korona-pandemien.
Lene Beate Østerås, leder KUFO
MÅNEDENS TIPS
Arbeidsplan
Praktisering av arbeidsplan skjer ulikt i de ulike virksomheter. Arbeidsmiljøloven har et eget avsnitt i samme kapittel §10 (AML) som arbeidstid. På samme måte som det finnes regler for arbeidstid finnes det regler for arbeidsplan. Disse regler gir ikke detaljere krav til hvordan dette kan og skal gjøres. Men det er noen minimumskrav.
Først og fremst er det viktig å påpeke at arbeidsmiljøloven er en såkalt «vernelov». Det betyr at de krav som stilles er ment å være som et vern og til nytte for arbeidstaker. Loven sier at alle som har annen arbeidstid enn fast kontortid (arbeid på ulike tider av døgnet) skal ha arbeidsplan. Det kan sies slik at du har krav på en arbeidsplan for at du skal kunne ha et tydelig og forutsigbart skille mellom arbeidstid og fritid. Arbeidsplan slik loven benytter det er derfor ikke et verktøy for kontroll, men et verktøy for at du skal vite når du har arbeid og når du har fri.
Det er i utgangspunktet arbeidsgiver som skal utforme arbeidsplanen etter de regler og avtaler som gjelder for arbeidstid. I praksis kjenner ikke alltid arbeidsgiver de ulike arbeidsområdene godt nok slik at det ofte er den ansatte selv som setter opp et forslag. Dette skal deretter godkjennes av arbeidsgiver. Det er viktig for deg at det er gode rutiner for hvordan dette skjer. Det må derfor være klar enighet om hvordan avtalen godkjennes og når du kan anse den som godkjent. Dette viste seg å være viktig da pandemien rammet fordi mange da fikk endret sine arbeidsplaner.
Hovedregelen er at du skal ha arbeidsplanen senest 14 dager før den trer i kraft. Dette er viktig for at du skal kunne planlegge din fritid og gjøre avtaler med familie og andre i denne. Dersom arbeidsplanen endres, finnes det regler i HTA §6 (Hovedtariffavtalen) for dette. Det skal enten gis godgjøring for forskjøvet arbeidstid eller overtid for dette. Forskjøvet arbeidstid betyr at dersom du på kort varsel må delta på menighetsråd eller annet på et tidspunkt du etter arbeidsplanen har fri skal du ha 50% tillegg i timelønnen for de timene som ikke stod i arbeidsplanen. I tillegg skal du ha fri tilsvarende antall timer samme dag eller en annen dag. Dersom du ikke får tilsvarende fri skal det utbetales overtid for de timene du arbeider utover det som arbeidsplanen sier. Disse regler gjelder ikke dersom arbeidsplanen endres 14 dager før, men endringer som skjer med kort varsel.
Som nevnt kan arbeidsplaner se ulike ut. Noen har elektroniske programmer (TID m flere) Andre har Excel ark og noen har stort sett ingen. Et viktig prinsipp er at det system som benyttes aldri kan være til begrensning av muligheten for å følge lov og avtaler. Det kan ikke sies at du kan ikke arbeide eller registrere slik fordi det ikke passer med programmet. Her er det da programmet som må endres slik at det stemmer med lov og avtaler. Noen programmer lar deg ikke registrere er enn lovlig tid. Dette er greit, men i endel tilfeller kan arbeidstiden pr dag og pr uke økes dersom det inngås avtaler om dette. F.eks leiravtalen for arbeidstid på leir.
Et tema som henger nøye sammen med arbeidsplan og arbeidstid er GJENNOMSNITTSBEREGNING AV ARBEIDSTID. Det vil vi si mere om i neste nyhetsbrev som kommer i april.
Påmelding til Himmelsk mangfold har vært åpen i noen uker nå. Pr 01.03 er allerede 40 påmeldt. Responsen har vært god og vi har deltagere fra Sverige, Finland og Norge. Bispedømmet i Nord-Hålogaland har inkludert konferansen i sine fagdager for undervisning og diakoni så vi gleder oss over at vi derfor får mange deltagere fra bispedømmet hvor konferansen holdes. 

Vi håper at du også melder deg på slik at dette kan bli et flott møtepunkt for undervisningsansatte fra hele landet. Ta gjerne med deg kollegaer, prester, diakoner osv. Selv om dere ikke arbeider spesielt med konfirmanter har innholdet relevans for alt kirkelig arbeid!

HER FINNER DU INFORMASJON OG PÅMELDING
 

Høring på "Helhet, integrering og sammenheng i kirkelig undervisning og læring"

Tirsdag 01.03.22 sendte Kirkerådet rapporten fra Trosopplæringsutvalget på høring. Noen får denne direkte tilsendt, men alle kan sende inn høringssvar. 
Sentralstyret i KUFO vil sende inn høringssvar. Men vi ber om at også stiftslag og enkeltpersoner sender inn egne svar. Det er ikke et krav at en svarer på alt, men send gjerne inn svar på de spørsmål du mener er viktig. 

Styret i KUFO vil behandle sitt svar i flere møter. Vi inviterer stiftslagene til et nettmøte 25.03 og ber om at alle stiftslag sørger for at minst en person deltar. Så ber vi stiftslagene om å behandle saken slik at de kan sende inn egne høringssvar. 
På landsstyremøte 25.04 vil vi ta opp høringen med Landsstyret. Vi ber om konkrete forslag til sentralstyrets høring innen 10.05 slik at vi kan ta med disse i vår behandling av saken fram til frist for innsending 31.05.22

Dette er en viktig sak for vår faggruppe. Det er flere perspektiver som kan få bentydning for framtidens undervisningstjeneste. KUFO er derfor opptatt av at dette skal bli en "snakkis" blant våre medlemmer, i våre stiftslag og i styrende organer. 
 
Twitter
Facebook
Website


Our mailing address is:
kf@kufo.org

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.