Copy
ODL Virettä firmaan uutiskirje
Hoiva2015 - Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja
tuottavuutta Hoiva-alan pk-yrityksiin -hanke

Hankkeen lähtökohdat

Oulun Diakonissalaitos toteuttaa Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta Hoiva-alan pk-yrityksiin – hankkeen vuosina 2015–2017. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan Hoiva-alan pk-yritykset (pl. päivähoito). Hankkeen tavoitteena on lisätä yrittäjien ja työntekijöiden osaamista ja työhyvinvointia ja sitä kautta edistää yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä toimialan nopeassa muutoksessa. Hankkeessa vahvistetaan yrittäjien osaamisen johtamista ja työkykyjohtamista ja kehitetään arkijohtamiseen sovellettavissa oleva toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla. Hanke edistää myös yrittäjien välistä vertaisoppimista ja verkostoitumista. Hanke on saanut ESR-rahoituksen Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 –Suomen rakennerahasto –ohjelmasta.

Lisätiedot:
Jaana Ukonaho
projektipäällikkö
jaana.ukonaho@odl.fi
Hankkeen www-sivut
Hankkeen Facebook -sivut
 

Työhyvinvoinnin johtaminen - mitä se on?

Mitä enemmän yrityksessä on ihmisiä, jotka kokevat työnteon innostavaksi, mielekkääksi ja sujuvaksi ja työ tehdään hyvällä yhteistyöllä ja johtamisella, sitä laadukkaampaan ja parempaan tulokseen yritys pääsee.

Onko työhyvinvoinnin johtaminen jotakin uutta ja erilaista? Ei uutta eikä erilaista – sillä hyvällä johtamisella taataan sujuva arki ja ihmisen kokoinen työ, jonka yhtenä tärkeänä tuloksena syntyy työhyvinvointa. On uutta ja erilaista – sillä hyvinvointia tulee ylläpitää, kehittää ja seurata yhtä määrätietoisesti, johdonmukaisesti ja tavoitteellisesti kuin yrityksen muutakin toimintaa. Ja tässä mielessä työhyvinvointia tulee ja pitääkin johtaa.

Tuoreen Työterveyslaitoksen (2015) tutkimuksen mukaan pienissä yrityksissä työhyvinvoinnin tilanne on oletettua parempi, mutta voimavaroja ja osaamista työhyvinvoinnin johdonmukaiseen ja määrätietoiseen kehittämiseen kaivataan. Samoin kaivataan työhyvinvointia tukevien toimintamallien mukauttamista  juuri pienyritysten toimintaan sopiviksi.

Työhyvinvoinnin johtamisen kartoitus

Työhyvinvoinnin johtamisen kartoitus on ensimmäinen askel työkykyriskien haltuunotossa. Kartoituksessa selvitetään yrityksen työhyvinvoinnin johtamisen nykykäytännöt, vahvuudet ja kehittämisenpaikat. Tunnistetaan työhyvinvointiin (työkykyyn) kohdistuvat riskit ja niiden minimointi. Kartoituksen perusteella rakennetaan tilannekuva ja työhyvinvointisuunnitelma osaksi strategista suunnittelua. Siinä määritellään työhyvinvointitoiminnan painopisteet ja toimenpiteet, asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä määritellään  raportointi ja mittarit. Lue lisää Hoiva2015 -hankkeessa toteutetusta työhyvinvoinnin johtamisen kartoituksesta>>

Osaaminen näkyväksi sosiaali- ja terveysalan yrityksissä

Olemme Hoiva2015 hankkeen kuluessa kartoittaneet osaamista kaikkiaan 19 sosiaali- ja terveysalan yrityksessä. Osaamista kartoitettiin kolmella eri tavalla: neljässä yrityksessä teimme työpajamuotoisen kartoituksen, neljässä toteutimme sekä työpajan että sähköisen arvioinnin, ja loput 11 yritystä kartoitettiin sähköisellä arvioinnilla, jonka pohjaksi haastateltiin joko yhtä tai useampaa yrityksen työntekijää. Kaikkiaan 173 henkilöä 19 yrityksessä osallistui arviointiin joko työpajoissa tai tekemällä arvioinnin/arviointeja työkalussa. Arviointiin osallistuneista 85% oli naisia ja 15% miehiä, mikä vahvasti kertoo siitä, että hoiva-ala on edelleen hyvin naisvaltainen ala. Osaamiskartoitusten perusteella hankkeeseen osallistuvien yrityksen vahvuuksia ovat mm. sitoutuminen työhön, joustavuus, tiimityötaidot ja asiakaslähtöinen työskentely. Yhteisiä haasteita ovat mm. asiakasprofiilin muuttuminen entistä haastavammaksi asiakasryhmästä riippumatta ja erilaisten mielenterveys- ja päihdekysymysten asettuminen osaksi arkea. Kukin työyhteisö saa käyttöönsä oman kartoituksensa tuloksena syntyneet raportit, joita on mahdollista hyödyntää yrityksen kehittämissuunnitelmien tekemisessä ja esim. henkilöstön kehityskeskusteluissa.

Hanketuotoksena työstämme opasta, josta löytyvät ohjeet ja yksinkertaiset työkalut osaamiskartoituksen suorittamiseksi yrityksessä. Tavoitteena on rohkaista työyhteisöjä tekemään osaaminen näkyväksi kartoitusten avulla ja sitä kautta hyödyntää olemassa oleva osaaminen yrityksen toiminnassa asiakkaiden hyväksi. Kartoitus antaa myös työkaluja pohtia toimenkuvia ja niiden sisältöjä. Lue lisää>>

Share
Tweet
Forward

Osoitteemme:
ODL Liikuntaklinikka
Albertinkatu 18A
90100 Oulu

Puh. (08) 313 2154
Fax. (08) 371 855

Poistu postituslistalta    Päivitä tilaustasi 
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ODL Liikuntaklinikka · Albertinkatu 18 A · Oulu 90100 · Finland

Email Marketing Powered by MailChimp