Copy
Nieuwsbrief - april 2021 • Bekijk de nieuwsbrief online
Blik op de toekomst | van College van bestuur Koers VO

De maand april is traditiegetrouw de maand waarin de onderwijsinspectie de ‘Staat van het onderwijs’ publiceert, en dit jaar was het niet anders. Veel aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs in alle sectoren, en een belangrijke oproep in deze tijden van corona: grijp de crisis aan om het onderwijs structureel te verbeteren. De inspectie meent namelijk dat de coronacrisis bestaande problemen zoals kansenongelijkheid en achterblijvende basisvaardigheden uitvergroot heeft. De oproep luidt: ga over tot duurzame ‘renovatie’ ten behoeve van lange termijn opbrengsten voor leerlingen in plaats van de korte termijn focus op ‘reparatie’. Lees meer
 

Ondersteuningsplan 2022-2026 en de weg naar inclusiever onderwijs

Koers VO is druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe ondersteuningsplan 2022-2026. We zijn eerst intern binnen het bureau aan het evalueren geslagen en betrekken volgende maand ook de scholen. De week van 31 mei t/m 4 juni hebben we uitgeroepen tot ‘de week van het ondersteuningsplan’. Lees meer

Inspiratiesessies gemeenten
Samen toewerken naar ondersteuningsplan 2022-2026
 

Voor het ondersteuningsplan 2022-2026 is vanuit Koers VO het overleg gestart met de gemeentelijke partners. Onder leiding van extern deskundige Hanneke van Noort zijn meerdere inspiratiesessies gehouden. Lees meer

Accent Hoogvliet en Homerun delen hun ervaringen met jeugdhulp op school

Tijdens een kennisdeling vertelt Ans van Liempd over de uitdagingen waarmee de leerlingen van Accent Hoogvliet te maken hebben. Zij hebben niet alleen leerproblemen, maar vaak ook gedragsproblemen en ze hebben te maken met problemen in het gezin en in de buurt. De twee jeugdhulpverleners van Homerun op school zijn onmisbare partners om de leerlingen te leren hiermee om te gaan. Lees meer

Ouders betrokken bij pilot HPC Zuidwijk

Marjan Veenstra en Sandy van Gageldonk begeleiden de pilot 'Samenwerken met ouders'. Enthousiast vertellen ze over de klankbordsessie met ouders. Ouders vinden het contact met de mentor belangrijk. Ze willen graag met school delen welke ontwikkelingen ze zien bij hun kind. ‘Ik ken mijn kind goed en zie thuis ook wat er op dit gebied mogelijk is’. Lees meer

Ontwerpgroepen geven vorm aan procedure voor centrale aanmelding en toeleiding

In het najaar van 2020 is Koers VO gestart met de implementatie van een nieuwe werkwijze van aanmelding en toeleiding voor leerlingen in het (v)so. Na een uitgebreide onderzoeksfase en verdiepende gesprekken met schoolleiders zijn in februari twee ontwerpgroepen opgericht om de nieuwe werkwijze concreet vorm te geven. Lees meer

Op weg naar een inclusiever Koers VO door samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs
 

In oktober 2020 is het project ‘Integratie vo-vso’ gestart. Er wordt gewerkt aan praktische initiatieven die de samenwerking bevorderen tussen reguliere en speciale scholen én tussen professionals in het onderwijs en de jeugdhulp.
Het project richt zich op het doorontwikkelen van nieuwe vormen van passend onderwijs.Lees meer

Aanvragen herindicaties tlv vso met einddatum 31 juli 2021 worden met één jaar verlengd 

Het ministerie van OCW is met de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs, PO-Raad en met de koepels van de PO- en VO- samenwerkingsverbanden tot overeenstemming gekomen om dit schooljaar de procedures voor herindicaties van toelaatbaarheidsverklaringen te vereenvoudigen ten behoeve van lastenverlichting in coronatijd. Lees meer

Eerste vergadering nieuwe leden ondersteuningsplanraad
 

Op 9 maart jl. hebben de nieuwe leden van de ondersteuningsplanraad (OPR) deelgenomen aan de eerste formele vergadering. Dit was een gezamenlijke vergadering van OPR, medezeggenschapsraad, college van bestuur en raad van toezicht, met als thema: integratie vo-vso.
Lees meer

Praktische Handreiking ‘Ondersteuningsstructuur op school’

Een instrument om het gesprek aan te gaan

Binnenkort wordt de Praktische Handreiking ‘Ondersteuningsstructuur op school’ naar alle directeuren en ondersteuningscoördinatoren gestuurd. Aan de hand van twee concrete uitgangspunten en tien concrete bouwstenen kunnen scholen reflecteren op de eigen situatie. Lees meer

Tip: Maatwerk binnen passend onderwijs
 

We horen van scholen dat ze het idee hebben dat er minder mogelijk is op het gebied van maatwerk. Maar er is juist meer mogelijk dan van tevoren wordt gedacht.
Op de speciale themapagina 'Maatwerk' van het Steunpunt Passend Onderwijs leest u hier meer over. Lees meer

Save the date: Tafeltjesmiddag po-vo 16 juni

Jaarlijks organiseert Koers VO samen met PPO Rotterdam en de gemeente Rotterdam een tafeltjesmiddag. De tafeltjesmiddag draagt bij aan een warme overdracht voor leerlingen die van po-scholen in het werkgebied van Koers VO naar Rotterdamse vo-scholen gaan.  Lees meer

Save the date: Verantwoordingsfestival 28 juni

Op welke manier willen scholen laten zien hoe ze reflecteren en leren over ondersteuning. Het is al duidelijk dat scholen dit op verschillende manieren gaan doen. Op het verantwoordingsfestival, dat Koers VO op 28 juni organiseert, laten alle schoollocaties zich zien. Lees meer

Terugblik webinar Puberbrein
 

Op maandag 8 februari hebben ruim 200 ondersteuningscoördinatoren en begeleiders passend onderwijs geanimeerd deelgenomen aan het webinar ‘Het Puberbrein, een handleiding (corona-editie)’. Aletta Smits gaf op humoristische wijze antwoord op vragen over het puberbrein. ​Lees meer

Terugblik netwerk deskundigheidsbevordering

Op 23 maart heeft Koers VO de derde bijeenkomst georganiseerd voor het netwerk deskundigheidsbevordering. Contactpersonen van alle schoolbesturen verkennen met elkaar hoe ze de deskundigheid op hun scholen kunnen bevorderen. Lees meer

Terugblik digitaal werkatelier BPO

Op 13 april hebben 19 begeleiders passend onderwijs deelgenomen aan het digitale werkatelier BPO. Bart van Kessel van Gedragswerk heeft een toelichting gegeven op ‘De Toren van Houvast’, een tool om verzuim van leerlingen te voorkomen. Lees meer

Koers VO betrokken bij visieontwikkeling jeugddomein 2030

Diverse organisaties vanuit het jeugddomein, waaronder Koers VO, hebben het afgelopen jaar samen vooruitgekeken en nagedacht over opgroeien, opvoeden en ontwikkelen in het Rijnmond van 2030. Hiervoor zijn ook veel deskundigen, Ouders010 en uiteraard jongeren zelf gesproken. We raden iedereen van harte aan het rapport te lezen. Lees meer

Agenda

  • 31 mei - bijeenkomst ondersteuningscoördinatoren
  • 10 juni - OPR
  • 15 juni - plaatsingsoverleg noord
  • 16 juni - Tafeltjesmiddag po-vo
  • 17 juni - plaatsingsoverleg zuid
  • 22 juni - ALV
  • 28 juni - Verantwoordingsfestival
Deel Deel
Tweet Tweet
Forward Forward
Deel Deel
Volg ons op LinkedIn Volg ons op LinkedIn
Bekijk ook onze website Bekijk ook onze website
Contact
info@koersvo.nl | 010 - 4842576 | Schiekade 34, 3032 AJ  Rotterdam

Aanmelden nieuwsbrieven

Wilt u wijzigen hoe u deze e-mails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren bijwerken of uitschrijven voor deze nieuwsbrief.
 


This email was sent to <<Email-adres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Koers VO · Schiekade 34 · ROTTERDAM, Zuid-Holland 3032 AJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp