Copy

Oktober - Jaarrond voor het gehele tuinbouwcluster


Onlangs kreeg ik de volgende vragen van een journalist uit de sierteelt: "Wordt tegenwoordig niet te veel de nadruk op voedsel gelegd als daarmee ook de gehele tuinbouw wordt bedoeld? Snapt u dat siertelers hiervan balen?"

Ik begrijp heel goed wat deze journalist bedoelt. Food is hot. De maatschappij heeft steeds meer aandacht voor de herkomst en effecten van voeding. Ook in de tuinbouw is toenemende interesse en aandacht. Zo was onze eigen Greenport afgelopen maand partner en mede-organisator van Dutch Agri Food Week en van World Food Day. U begrijpt: voeding was ook daar het centrale thema.

De tuinbouw mag zich gelukkig prijzen dat er een maatschappelijk debat is over voeding. Want linksom of rechtsom, wij produceren de gezondste, lekkerste en duurzaamste producten van het supermarktschap. De aandacht voor voeding is dus goed nieuws, in ieder geval voor een deel van de tuinbouw.

Maar betekent dat dat de sierteelt ondersneeuwt? Volgens mij niet. Er is veel aandacht voor bloemen en planten. Allereerst vanzelfsprekend op het gebied van afzet, marketing en pr (denk aan het goede werk van onder meer Bloemenbureau Holland, tal van individuele ondernemers en veel samenwerkende ondernemers).

Ook binnen de Greenport staat sierteelt op een gedeeld eerste plaats, getuige ons thema 'Gezondheid en Geluk'. Vanuit het programma De Groene Agenda, waarvan onze partner Royal FloraHolland programmamanager is, wordt samen met anderen gewerkt aan de toegevoegde waarde van bloemen en planten in onze maatschappij, zowel binnen gebouwen als buiten: Greening the City. Ook de toegevoegde waarde van plantenstoffen uit sierteeltgewassen is een belangrijk aandachtpunt, binnen het Biobase Greenport-programma.

Internationaal is de Nederlandse toppositie van de sierteelt onbetwist. Een aanzienlijk deel van de internationale afzet loopt via Nederland en 'the Dutch' vind je op de belangrijkste productielocaties wereldwijd. Buitenlandse delegaties die een bezoek brengen aan Nederland zijn zeer vaak geïnteresseerd in de sierteelt. Zo mocht ik onlangs een Cambodjaanse senator en zakenman een rondleiding geven, onder meer bij Anthura, een van de parels van de Greenport.

De afgelopen periode - tijdens de Dutch Agri Food Week - stond ons hoofd inderdaad regelmatig naar voeding. In deze Update leest u daarover meer. Maar de rest van het jaar zijn bloemen, planten en groente ons even lief. Want of het nu gaat om belangrijke trajecten als de energietransitie, Logistiek, Roadmap Next Economy of innovatie, we zetten ons in voor het gehele regionale tuinbouwcluster: van sier- tot groentetelers, van handelaren tot toeleveranciers, en van kennisinstellingen tot overheden. Jaarrond en met de blik naar voren.

Jolanda Heistek
Programmamanager
Partners

Greenport Westland-Oostland en Benefits of Nature starten samenwerking

 
Benefits of Nature (BoN) heeft zich aangesloten bij de Greenport. De stichting, die onder meer de duurzaamheid van tuinbouwbedrijven in kaart brengt, zal toetreden tot de Greenboard van de Greenport. "Door deze samenwerking kunnen we concrete stappen zetten in het verduurzamen van het regionale tuinbouwcluster", aldus Jolanda Heistek (Greenport) en Henri Potze (Benefits of Nature).

Benefits of Nature, opgericht in 2014, heeft als doel het verduurzamen van de gehele tuinbouw supply chain. Zo brengt BoN de footprint van bedrijven, producten, processen en materialen in kaart. Deze footprint-score kan gebruikt worden als startpunt bij concrete verbeterplannen, maar ook voor bijvoorbeeld benchmarks tussen bedrijven of organisaties. Inmiddels zijn meer dan 150 tuinbouwbedrijven (o.a. sierteelt, groenteteelt en toeleveranciers) aangesloten bij Benefits of Nature.

"We werken aan het verlagen van de footprint van de tuinbouw", vertelt Henri Potze, oprichter en bestuurder van Benefits of Nature. "Dat doen we onder meer door footprints te berekenen, maar ook door bijvoorbeeld bedrijven en organisaties te helpen met verbeterplannen en communicatie. Daarnaast werken we met onze partner GroentenFruit Huis aan het opstellen van Europese regels voor Product Environmental Footprint Category Rules voor groenten en fruit."


Samenwerken aan duurzame toekomst

De samenwerking tussen de Greenport en Benefits of Nature zal vanzelfsprekend op het vlak van duurzaamheid liggen. De Greenport werkt aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster, Benefits of Nature kan duurzaamheid kwantificeren voor bijvoorbeeld ondernemingen of overheden. De komende periode wordt bekeken hoe de samenwerking op dat thema verder kan worden ingevuld.

Jolanda Heistek, programmamanager van de Greenport: "We zijn er trots op dat Benefits of Nature zich aansluit bij de Greenport en toetreedt tot de Greenboard. Samen kunnen we werken aan een nog duurzamere toekomst voor bij ons aangesloten overheden, bedrijven en kennisinstellingen."

Henri Potze, bestuurder van Benefits of Nature: "De samenwerking met Greenport is belangrijk voor onze organisatie. Daarom is de Greenport nu een van onze founding fathers. We zien er zeer naar uit om samen het netwerk van de Greenport concrete tools te geven voor een verdere verlaging van de footprint van de Nederlandse tuinbouw."
Thema: Energie

Meer informatie over dit thema: Marc Wiese
Themacoördinator Energie

Greenport ondertekent akkoord om CO2-uitstoot terug te dringen


Greenport Westland-Oostland is een van de ondertekenaars van een overeenkomst om CO2 -uitstoot terug te dringen. Zo wordt gewerkt aan een CO2 Smart Grid, waarbij CO2 wordt afgevangen bij bedrijven, en vervolgens wordt hergebruikt, bijvoorbeeld in de tuinbouw. De ondertekening vond plaats tijdens de Nationale Klimaattop in Rotterdam.

De ondertekenaars bestaat uit een groep van ruim 25 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen. Ze streven ernaar om binnen 15 jaar ten minste acht miljoen ton CO2 per jaar te hergebruiken. Dit is circa 5 procent van de totale huidige uitstoot van broeikasgassen in Nederland.

Het belang van deze overeenkomst voor het milieu en voor de economie werd onderstreept door het feit dat, van alle onderzochte projecten die gelanceerd werden tijdens de klimaattop, het CO2 Smart Grid de grootste impact heeft op de CO2-emissiereductie. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu ondertekende de overeenkomst in aanwezigheid van minister-president Mark Rutte.


Aanleggen smart grid

De komende jaren wordt een haalbaarheidsstudie gedaan op basis waarvan overheden en bedrijven kunnen besluiten om volgende stappen te zetten. De bedoeling is om al voor 2020 beslissingen te nemen over de aanleg van een zogenoemd smart grid (de infrastructuur) om het hergebruik van zulke hoeveelheden CO2 mogelijk te maken. Die infrastructuur bestaat uit een leidingnetwerk, buffers en aansluitingen bij de CO2 producerende en gebruikende bedrijven. De verwachting is dat daarmee niet alleen de uitstoot van CO2 verminderd zal worden, maar dat op termijn ook nieuwe bedrijven naar Nederland kunnen komen die zich bezighouden met CO2 als grondstof.

Nog voor de aanleg van het smart grid kan al worden geïnvesteerd in de uitbreiding van de levering van CO2 aan de tuinbouw. Op dit moment nemen zo’n 500 telers in de Greenport CO2 af van de raffinaderij van Shell en van Alco, een bio-ethanol producent.

Bedrijven waar ook CO2 kan worden afgevangen zijn de afvalenergiebedrijven van Amsterdam (AEB) en Rotterdam (AVR) maar ook energiecentrales en andere energie intensieve industrieën zoals staalproducenten, raffinaderijen, de chemische sector en cementbedrijven.


Ondertekenaars

De partners in het CO2 Smart Grid zijn AEB Amsterdam, Amsterdam Economic Board, AVR Rotterdam, BLOC, Deltalinqs, ECN, Gemeente Westland, Greenport Aalsmeer, Greenport Westland-Oostland, Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Linde Gas, LTO Noord Glaskracht, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Natuur en Milieufederatie Noord-Holland, Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, OCAP CO2 BV, ORAM, Provincie Noord-Holland, Provincie Zuid-Holland, ROAD CCS, Tata Steel, TNO, VNO-NCW West, WarmteKoude Zuid-Holland en WarmteKoude MRA. Bekijk ook de website www.co2smartgrid.nl.
 
Thema: Kennis en Innovatie

Meer informatie over dit thema: Jan Willem Donkers 
Themacoördinator Kennis & Innovatie

Vertical Farming: niet de vraag of, maar waar en wanneer


Op 14 oktober vond bij de Greenport-partner Koppert Biological Systems een door InnovationQuarter georganiseerde bijeenkomst plaats over het thema 'Vertical Farming, in or out?'. Ruim 90 vertegenwoordigers uit de sector luisterden onder meer naar Martien Penning (Hillenraad), Arnold van Liempt (Philips) en Jasper den Besten (HAS) over de kansen, bedreigingen, voordelen, kosten, mogelijkheden en uitdagingen van Verticaal Telen.

Vertical Farming is het telen van planten zonder daglicht, dit wordt ook wel ‘indoor farming’ genoemd. Een ontwikkeling in de tuinbouwsector met een mogelijk grote impact voor alle verschillende bedrijven in de keten. In het buitenland, zoals Japan en USA, wordt al langere tijd gewerkt aan de ontwikkeling van deze techniek. Tijdens de bijeenkomst waren veel verschillende partijen aanwezig om met elkaar te bespreken welke factoren voor een versnelling in de ontwikkeling kunnen zorgen en om te discussiëren hoe Nederland een rol gaat spelen in Vertical Farming.


Is Vertical Farming het KODAK-moment van de tuinbouw?

Martien Penning van Hillenraad gaf een presentatie over de vraag of Vertical Farming (VF) het KODAK-moment van de tuinbouw kan worden. Het antwoord hierop was: ja. Zijn conclusie luidde dat het niet de vraag is of VF haalbaar is, maar waar en wanneer.

Arnold van Liempt van Philips Horticulture LED Solutions gaf een overzicht van de vele internationale Vertical Farming-projecten die momenteel lopen of worden opgestart. Ook werd in zijn presentatie duidelijk dat er vele verschijningsvormen van Vertical Farming bestaan: van moestuinen onder glas tot cleanroom factories.


Versnelling in ontwikkeling

Jasper den Besten van HAS Hogeschool ging in op de vraag welke technologische ontwikkelingen Vertical Farming kunnen versnellen. Net als Martien Penning constateerde Den Besten dat veel technologieën als LEDs, sensoren en robots snel goedkoper worden en de financiële haalbaarheid van VF-projecten zal versnellen.
Tot ieders verrassing liet Rien Panneman van Staay Food Group weten al bezig te zijn met de bouw van een groot Vertical Farm-project in Dronten voor de teelt van slasoorten, voor levering aan grote supermarktketens. Het kweken in klimaatcellen wordt gezien als schoon en voedselveilig, waar klanten meer voor willen betalen.

Innovatiemakelaar Consument, Markt & Ketens


De Nederlandse tuinbouw- en uitgangsmaterialensector heeft een stevige positie op de internationale markt.  Tegelijkertijd zitten veel bedrijven in de problemen. De winstgevendheid van bedrijven staat onder druk. De kernvraag van veel ondernemers in de tuinbouw is: hoe kan ik mijn marge blijvend verbeteren? Een veelgehoord antwoord is: efficiënt produceren waardoor de kostprijs laag blijft. Maar dit is niet het enige antwoord. Een belangrijk deel van de oplossingen zit juist aan de marktkant.

De regionale greenports Aalsmeer, Boskoop, Duin- & Bollenstreek, Noord-Holland Noord, Venlo en Westland-Oostland  werken op dit gebied samen. Daarvoor hebben zij een innovatiemakelaar Consument, Markt & Ketens aangesteld. De makelaar ondersteunt ondernemers bij  deze ketenvraagstukken. Denk daarbij aan het mobiliseren van beschikbare kennis voor het bedrijfsleven, de inzet van subsidies etc. 

De innovatiemakelaar is actief binnen het koepelprogramma Consument, Markt & Ketens, een van de innovatieprogramma’s van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Neem voor meer informatie contact met: Peter van der Sar (innovatiemakelaar).

Bouw kennis- en innovatiecentrum van start


De bouw voor een Greenport – kennis- en innovatiecentrum is gestart. In Naaldwijk wordt een complex gebouwd voor 1200 mbo-studenten. Daarnaast kunnen tuinbouwbedrijven er hun meest innovatieve ontwikkelingen tonen. Het complex in Naaldwijk kreeg de naam World of Westland (WOW).

Anders dan de naam doet vermoeden heeft het pand niet alleen betrekking op het Westland: het complex richt zich op de gehele Greenport. WOW wil hét mondiale kennis- & innovatiecentrum van de glastuinbouw worden. Theo Duijvestijn, wethouder en bestuurslid Greenport Westland-Oostland: “Nederland wordt mondiaal gezien als de absolute top in glastuinbouw. Met dit project maken we 365 dagen per jaar op één plek zichtbaar wat we, als tuinbouwcluster, in huis hebben. En dat wordt bepaald geen statische tentoonstelling. Het wordt een inspirerend centrum waar onderzoek plaatsvindt, waar experimenten zichtbaar zijn en waar mensen over de hele wereld de jongste kennis komen opsnuiven”.
 

Educatie, demonstratie en onderzoek


Het complex bestaat uit drie onderdelen, samen te vatten in de termen educatie, demonstratie en onderzoek. Onder educatie valt de school voor mbo-studenten, waar ook ruimte wordt geboden aan andere opleidingsinstituten, zoals hbo-instellingen en onderzoeksinstituten. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven is reeds gestart. Een leergang voeding & gezondheid wordt opgezet, onder andere met hulp van Rob Baan van Koppert Cress. Dutch Flower Group en Nature’s Pride geven hun input aan de opleiding handel & logistiek. Het pand krijgt een groen-mechatronica lokaal, een inspirerend bloembind-lokaal en een auditorium met maar liefst 300 zitplaatsen.
 

Gert Kant, voorzitter Raad van Bestuur van Lentiz onderwijsgroep en bestuurslid van de Greenport, is enthousiast over deze unieke samenwerking tussen verschillende mbo-onderwijsinstellingen Albeda College, ROC Mondriaan en Lentiz onderwijsgroep, hbo-instellingen, universiteiten en het bedrijfsleven: “Het Nederlandse tuinbouwcluster kan mondiaal een grote bijdrage leveren aan het welzijn en welbevinden van mensen.”.

Op de begane grond en de eerste verdieping rond de entree komen zo’n 80 toonaangevende bedrijven op 9.000 vierkante meter demonstratie- en presentatieruimte. Het gaat om de participanten van Demokwekerij Westland, vooraanstaande bedrijven uit de tuinbouwtechniek en toeleveranciers en daarnaast is de groenten- en sierteelt hier vertegenwoordigd.

Het derde onderdeel van het centrum betreft de onderzoekskassen van Demokwekerij Westland waarin naast regulier plantonderzoek ook innoverende teeltideeën kunnen worden uitgewerkt en getest. Demokwekerij Westland verlaat haar huidige locatie aan de Zwethlaan en bouwt volledig nieuwe onderzoekskassen met de nieuwste technologieën. Directeur Peet van Adrichem: “Continue en versnelde innovatie is van groot belang om de koploperspositie van Nederland in de wereld te behouden.”
Thema: Logistiek & Infrastructuur

Meer informatie over dit thema: Coen Meijeraan,
Themacoördinator Logistiek & Infrastructuur (Royal FloraHolland)

De Holland Railterminal: de eerste klimaatneutrale vervoersketen wereldwijd


De gemeente Lansingerland, en met name de kern Bleiswijk, is een logistiek centrum waar dagelijks honderden vrachtwagens de regio in- en uitrijden. In opdracht van de gemeente heeft extern adviesbureau Railbrokerz onderzocht en berekend wat de kansen zijn voor de aanleg van een duurzame railterminal (overslagpunt van goederen) in Bleiswijk: de Holland Railterminal. Beoogde locatie is een gebied rondom het veilingterrein: vanaf de A12 en het spoor tot aan de bebouwde kom.

Uit de berekeningen komt naar voren dat vervoer per spoor voor veel populaire bestemmingen minimaal even duur maar vaak zelfs goedkoper is dan transport over de weg. Bovendien maakt de aanleg van de terminal vervoer naar veel meer bestemmingen wereldwijd mogelijk.
Tot aan China toe. Dat biedt volop kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, voor zowel Greenport-gerelateerde bedrijven als andere sectoren.

De aanleg van de railterminal in Bleiswijk maakt de ontwikkeling van de eerste klimaatneutrale vervoersketen wereldwijd mogelijk. Door het gebruik van elektrisch vervoer op het terrein, het gebruik van lokaal opgewekte groene energie voor de koeling van containers én de inzet van elektrische treinen ontstaat de eerste klimaatneutrale vervoersketen. Een innovatie waarmee Lansingerland zich wereldwijd op de kaart kan zetten!

Een aantal bedrijven uit binnen- en buitenland heeft al aangegeven interesse te hebben in de Holland Railterminal. Samen met hen en met vertegenwoordigers van de overheid, het spoorwegnetwerk en diverse brancheorganisaties wordt bekeken welke stappen verder ondernomen moeten worden om de Holland Railterminal succesvol en rendabel te kunnen exploiteren.


Meer weten?

Contactpersoon voor de Holland Railterminal binnen de gemeente Lansingerland is projectleider Marc Hokke, (010) 800 46 25.
Thema: Gezondheid & Geluk

Meer informatie over dit thema: Frans Pijls  
Themacoördinator Gezondheid & Geluk (Gemeente Westland)

Succesvolle Dutch Agri Food Week


Van 12 tot en met 25 oktober was de tweede editie van Dutch Agri Food Week. Boeren, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers lieten zien hoe zij werken aan veilig en gezond voedsel voor onszelf en voor straks 9 miljard mensen wereldwijd. Dutch Agri Food Week trok dit jaar ruim 30.000 bezoekers.

Greenport Westland-Oostland is mede-initiatiefnemer van deze reeks evenementen. In de Greenport vond gedurende DAFW een groot aantal evenementen plaats. Een overzicht:
  • Meer dan 6.000 consumenten brachten op 16 oktober een bezoek aan World Food Day het evenement in en om Rotterdam, georganiseerd door het ministerie van EZ, provincie Zuid-Holland, Rotterdam/Rotterdam Festivals en de Greenport. De kas op het Schouwburgplein samen met de Talkshow Feeding the City zijn door circa 1.000 consumenten bezocht.
  • Ruim 300 ondernemers uit de regio Oostland deden op 12 oktober mee aan de Oostlanddag. 's Middags was er onder meer een workshop over biobased en een bedrijfsbezoek aan een distributiecentrum voor groenten en fruit.
  • Op 12 oktober deed een groep internationale deelnemers (uit zes landen) aan de Food Valley Expo een bustour door de regio: Smart Fresh Tour. Ze bezochten Duijvestijn Tomaten, Koppert Cress en Nature's Pride. .
  • Op 20 oktober werd de nieuwe expositie van Tomatoworld in Honselersdijk geopend. De nieuwe tentoonstelling staat in het teken van uitdagingen op het gebied van voeding, zoals: de groei van de wereldbevolking, beschikbaarheid van water en gezondheid.
  • Op 21 oktober verzorgden Koppert Biological Systems en de Greenport een Powerlunch voor genodigden. Ruim twintig professionals uit de voeding discussieerden gedurende de lunch over kansen voor gezonde voeding en verbinding met de consument.
  • Inholland verzorgde onder meer de Masterclass Voedsel & Duurzaamheid, een Virtueel college over The Age of Food en het Kenniscafé Twee extra gezonde jaren. Daarnaast organiseerden studenten seminars over 3D-geprint voedsel en het paleodieet.
Events

Festival van de Toekomst op 10 november


De provincie Zuid-Holland staat voor grote opgaven op het gebied van duurzame energie, groene groei en duurzame mobiliteit. Hoe zorgen we voor een toekomstbestendige regio die slimmer, schoner en sterker wordt? Daarover gaat het Festival van de Toekomst op 10 november. Deelname aan dit evenement is gratis.

Het Festival van de Toekomst in de Fokker Terminal in Den Haag wordt om 10.00 uur geopend door Commissaris van de Koning Jaap Smit. Daarna zijn er drie sprekers: Stefaan Vandist (trendwatcher), Marjan van Loon (president-directeur Shell) en Mariana Mazzucato (hoogleraar economie en innovatie, universiteit van Sussex – via videoboodschap). Het ochtendprogramma wordt afgesloten met sessies over ontwikkelingen op het gebied van de vier thema's van het Festival van de Toekomst: Duurzame mobiliteit, Groene groei, Duurzame energie en Kennis & innovatie.

Na de lunch is er een programma met tientallen sessies, verdeeld over de thema's. Zo is er een workshop over circulair ondernemen, een sessie over het versnellen van innovatie en een sessie over water. Bekijk het complete programma.
 

Growing as a service

De Greenport verzorgt een van de sessies tijdens het festival. Om 14.15 uur start de bijeenkomst Growing as a service. Deze inspiratiesesie gaat over de vele toepassingen van ict en internet in de tuinbouw: telen op afstand, slimme logistiek, een betere afstemming op de markt en een duurzamere productie. Tijdens Growing as a service wordt u geïnformeerd welke projecten de Greenport samen met ondernemers en haar partners binnen dit programma ontwikkelt. Prof. Dr Olaf van Kooten (Samenmarkt) is een van de sprekers.


Aanmelden

Het Festival van de Toekomst in de Fokker Terminal in Den Haag (Binckhorstlaan 249,
2516 BB Den Haag) belooft een boeiend, inspirerend en leerzaam spektakel te worden. Alle 'toekomstmakers' worden door de provincie uitgenodigd aanwezig te zijn, om samen te werken aan een toekomstbestendig Zuid-Holland. Meld u nu aan voor het Festival van de Toekomst op 10 november.

Westland Event op 7 december over nieuwe marktverbindingen


Op woensdag 7 december is de achtste editie van het Westland Event. Dit jaar is het thema ‘Nieuwe Marktverbindingen’. In een rap tempo volgen technologische ontwikkelingen elkaar op: e-commerce wordt steeds belangrijker en ‘big data’ is het nieuwe goud. Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op het glastuinbouwcluster? En welke kansen biedt dit voor uw marketing- en verkoopstrategie?

Tijdens het Westland Event staan 550 ondernemers, beleidsmakers en belangenvertegenwoordigers uit het glastuinbouwcluster stil bij belangrijke ontwikkelingen die invloed hebben op de sector. In voorgaande jaren vond het Westland Event in oktober plaats. In verband met de beschikbaarheid van de locatie in Royal FloraHolland, wijkt het event uit naar december.


Meer informatie

Meer informatie over het programma kunt u vinden op de website van Gemeente Westland.

Meet & Greet Energie op 12 december


Naar verwachting wordt over enkele maanden het Energieakkoord voor Greenport Westland-Oostland ondertekend. Een belangrijk document, ook voor uw onderneming. Want met het Energieakkoord zorgen we voor een versnelling van initiatieven op het gebied van duurzame energie. Ofwel: de energieneutrale Greenport komt dichterbij.

Op 12 december wordt de stand van zaken over  het Energieakkoord gepresenteerd. Dat gebeurt tijdens de tweede regionale Meet & Greet. Thema van deze bijeenkomst wordt 'Duurzame Energie in Greenport Westland-Oostland'.
 

Terugblikken, vooruitkijken

De bijeenkomst is een vervolg op de Meet & Greet van vorig jaar. Toen hebben we met u gekeken naar een aantal ontwikkelingen op gebied van duurzame energie in de Greenport. Belangrijke onderwerpen waren: geothermie, warmterotonde én Kas Als  Energiebron.
Tijdens de Meet & Greet van 12 december pakken we door. We blikken kort terug en kijken voorruit. Hoe verbinden en versnellen we alle duurzame projecten in de regio voor de toekomst. Hoe komen we tot resultaat? En hoe komt het Energieakkoord eruit te zien?
 

Tijd en plaats

De Meet & Greet vindt plaats op maandag 12 december tussen 16.45 – 19.30 uur in het Bestuurscentrum, ingang Emmastraat 165 (direct om de hoek bij het gemeentekantoor).
 

Programma

De bijeenkomst bestaat uit een kort, inhoudelijk programma. Er is ruimte voor ontmoeting en netwerken met andere telers. Bovendien is er een walking diner. Het definitieve programma en de uitnodiging ontvangt u in november. Maar zet nu vast de Meet & Greet van 12 december in uw agenda. Aanmelden kan al via onderstaande knop.
Aanmelden Meet & Greet Energie 12 december 2016

Volgt u de Greenport al op LinkedIn?


De Greenport is volop in beweging. Op alle thema's zijn bijna wekelijks ontwikkelingen te melden. Via onze website (www.greenportwo.nl), deze maandelijkse Update en twitter @greenportwo) houden we u hiervan op de hoogte. De Greenport is ook aanwezig op LinkedIn. Via onze eigen bedrijfspagina leest u het laatste nieuws. Tip: klik op "Volgen" en u ziet onze berichten voortaan in uw LinkedIn-tijdlijn.

Belangrijke data 2016


12 november - Festival van de Toekomst
24 November 2016 - SmartPort Connecting Knowledge Summit 2016
25 november – NHN conferentie
7 december – Westland Event (LET OP: datum gewijzigd)
12 december - Energiecongres Pijnacker-Nootdorp
14 en 15 december - AgriFoodTech
11 januari 2017 - Uitreiking Tuinbouw ondernemersprijs

Het laatste nieuws op onze website 

Deel via Twitter
Stuur deze update door
Deel via LinkedIn
Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Geluk  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E:
jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I:
www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO
 
  

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk
 
Uitgave: Oktober 2016
 
Copyright © 2016 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.
U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport Westland-Oostland mailinglijst.

afmelden van verzendlijst    uw persoonlijke instellingen aanpassen