Copy

December - samenwerken geeft energie


Aan het einde van het jaar is het de tijd van terugkijken naar wat er gerealiseerd is het afgelopen jaar. Maar we kijken vooral ook vooruit, dat is tenslotte de richting die wij als ondernemers en partners van GreenportWO op gaan.

De afgelopen weken stonden vooral in het teken van samen-werken. Samen sta je niet alleen sterker, samen ga je sneller vooruit. Dit hebben ook de ondernemers van het project Moderne Tuinbouw het afgelopen jaar ondervonden.
In de Meet & Greet Energie zijn waardevolle contacten gelegd die in 2016 zullen leiden tot best practices. 


Het Dagelijks bestuur en Programmateam kijkt terug op de succesvolle samenwerking in de triple helix. Wij wensen een ieder goede feestdagen en een duurzaam en gezond nieuwjaar.

Namens het Dagelijks bestuur en Programmateam,

Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport Westland-Oostland

Thema: Energie

 

Drukbezochte Meet & Greet 'Met energie samenwerken'


'Belangrijk om transitie naar duurzame energie verder te versnellen'

De toekomst van de tuinbouw is deels afhankelijk van de transitie naar duurzame energie. Ondernemers en overheden moeten de handen ineen slaan om die ontwikkelingen te versnellen. Daarvoor is het onder meer nodig dat meer productiebedrijven zich aanmelden als pilotbedrijf, zo bleek tijdens een drukbezochte Meet & Greet van GreenportWO.

Een van de ambities van GreenportWO is het vergroten van de productiezekerheid van groenten, bloemen en planten. Daarbij speelt energie een belangrijke rol, vertelde programmamanager Jolanda Heistek. De GreenportWO gaat de ondernemers ondersteunen bij het versnellen van deze transitie. Daarom staat kennisdeling maar ook het faciliteren van de noodzakelijke randvoorwaarden hoog op de uitvoeringsagenda 2016. 
De bijeenkomst op 16 december trok ruim 90 bezoekers, waarvan het merendeel tuinbouwondernemers.


Voorbereiden op de toekomst

Het woord 'fossiel' viel veelvuldig tijdens de bijeenkomst. Fossiele brandstoffen worden immers steeds schaarser. De glastuinbouw speelt een cruciale rol in de verduurzaming. Steeds vaker worden in de tuinbouw duurzame alternatieven gebruikt, zoals geothermie, en wordt gewerkt aan energiebesparing. Daarnaast zijn er in de regio ontwikkelingen als de warmterotonde: een warmtenet voor zowel restwarmte uit de Rotterdamse havengebied, gecombineerd met door de tuinbouw geproduceerde warmte.

De tuinbouw moet zich goed voorbereiden op deze ontwikkelingen, betoogde Maya van der Steenhoven, directeur van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland. "Fossiele brandstoffen worden steeds meer uitgefaseerd. De tuinbouw moet zich voorbereiden op de gevolgen daarvan op bijvoorbeeld de productie van elektriciteit." Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat er een beurs komt voor het verhandelen van warmte, aldus Van der Steenhoven.

Wethouder José van Egmond van Pijnacker-Nootdorp, tevens ambassadeur Duurzame Energie binnen GreenportWO, meldde dat gewerkt wordt aan verschillende scenario's. "Die vormen de basis voor mogelijke businesscases." Komend voorjaar zullen die scenario's gedeeld worden met tuinbouwondernemers in de regio.

Het volledige artikel over de Meet & Greet [lees meer] 
Beeldverslag Meet & Greet [lees meer]
Filmpje Kas als energiebron [bekijk filmpje]

Strategisch handelingsperspectief GreenportWO 3.0De provincie heeft 5 prioriteiten gekozen om de concurrentiepositie van GreenportWO te behouden en te versterken. Dat staat in het strategisch handelingsperspectief dat Gedeputeerde Staten recent heeft vastgesteld.

Het strategisch handelingsperspectief beschrijft een visie op de toekomst van de tuinbouwsector in de GreenportWO. De provincie geeft onder meer prioriteit aan modernisering en herstructurering van de tuinbouwsector in combinatie met energie- en watertransitie. Ook het realiseren van multimodale transportknooppunten en versterken van kennis en innovatie horen bij de prioriteiten.

Input voor het strategisch handelingsperspectief is geleverd door vertegenwoordigers uit de tuinbouwsector in een 3-tal workshops welke het afgelopen jaar door GreenportWO zijn georganiseerd. 

Op weg naar een Greenport 3.0 die verbonden is met de stad en de mainports neemt de Provincie als partner van GreenportWO haar verantwoordelijkheid.

Het vaststellen van het strategisch handelingsperspectief geeft de provincie mandaat om aan de 5 prioriteiten te gaan werken samen met het Programmabureau van GreenportWO. Gedeputeerden Han Weber en Adrie Bom-Lemstra geven sturing aan uitvoering van dit programma, samen met het dagelijks bestuur van GreenportWO en de CoalitieHOT.

Het volledige artikel kunt u lezen op onze website [lees meer]

Reactie op bovenstaande via Twitter

Jos van der Knaap voorzitter LTO Glaskracht Westland - "ambitie spat er vanaf .. vertrouwen in en faciliteren van de greenport door de overheid is enorme impuls"

Duurzame tomaten (Ted Duijvestijn): "Heel mooi dat wij daar aan mee mogen werken, er is werk aan de winkel GreenportWO, Zuidholland" 

Thema: Energie

 

Ambassadeur José van Egmond over duurzame energie:


In onze gemeente Pijnacker-Nootdorp beslaat glastuinbouw 25% van de lokale economie. De sector heeft het zwaar en is gebaat bij verduurzaming en gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Geothermie, wind, zon en restwarmte zijn daarom belangrijke ontwikkelingen. Met name geothermie en restwarmte kunnen nieuwe perspectieven bieden voor de tuinbouw, onder meer door de mogelijkheden van een constante levering en een constante prijs.

Wij zijn er trots op dat we kwekers en tuinbouwondernemingen binnen onze gemeente hebben die het aandurven om als ware pioniers voorop te gaan. Dit soort innovatieve ontwikkelingen zijn goed voor het voortbestaan van een vernieuwende sector als de tuinbouw.
 

De rol van de overheid

Ammerlaan The Green Innovator is een prachtig voorbeeld. Maar ook bij dit bedrijf is het niet vanzelf gegaan. Want naast ondernemende kwekers en tuinbouwondernemingen heb je ook een actieve lokale overheid nodig. Een gemeente moet de rol van facilitator pakken en kansrijke initiatieven tot een succes maken. Bijvoorbeeld door de benodigde financiën voor te schieten en druk te zetten bij provinciale subsidies.


Energietransitie

De energietransitie in Zuid-Holland is kansrijk. We hebben veel restwarmte in de havenindustrie: ruim 200 Petajoules aan warmte gooien we weg in zee. Die warmte kan worden benut voor de verwarming van bedrijven. Daarbij komt dat gasprijzen grillig zijn. Vooral de tuinbouwsector heeft daar last van; tuinbouwondernemers willen een stabiele levering van energie - dus warmte - tegen een stabiele, aanvaardbare prijs.


Mijn eigen duurzame energie

Naast de winst die de verduurzaming oplevert voor de sector, werk je zo ook mee aan een schoner milieu voor jezelf en voor je kinderen. Dit vind ik een zeer belangrijk element in mijn functie als ambassadeur. Een prachtige rol waar ik zelf ook zelf heel veel duurzame energie in kwijt kan.

Lees het volledige artikel [lees meer]

Thema: Nieuwe verdienmodellen

 

'Nieuwe toekomst voor ondernemers: Het tuinbouwbedrijf centraal in de Greenport'

LTO Noord Glaskracht is al jaren actief om de sector in deze veranderende wereld te ondersteunen. Samen met de Provincie Zuid-Holland is een gereedschapskist Moderne Tuinbouw ontwikkeld met verschillende tools voor ondernemers www.modernetuinbouw.nl . Verder zijn er diverse tuinderscafé's georganiseerd met interessante sprekers met ruimte voor kennisuitwisseling en om te netwerken.

In het pilot project ‘Nieuwe toekomst voor ondernemers: Het tuinbouwbedrijf centraal in de Greenport’, staat de ondernemer centraal. In hun zoektocht naar modernisering zijn de 
ondernemers; Bouman Anthuriums, Verboom en De Proefschuur van dichtbij gevolgd.

Afgelopen week is het pilotproject afgerond. Deze zal na de jaarwisseling voor alle ondernemers beschikbaar zijn.

Steeds meer, steeds sneller. Nieuwe ontwikkelingen zetten bestaande structuren op zijn kop. En de Mainport Rotterdam en GreenportWO bevindt zich midden in die verandering. Logisch, want als er een plek is in Nederland die nooit stilstaat, dan is dit het wel. Deze veranderingen leiden tot totaal nieuwe vragen voor ondernemers en tuinders. Vragen die binnen het oude businessmodel en werkwijze geen plek heeft. Oude werkwijzen zijn niet meer houdbaar.

De pilots leren hoe aan de urgente opgaven kan worden gewerkt tevens schetsten ze een goed beeld van de verschillende manieren waarop ondernemers kunnen vernieuwen. Een moderne tuinbouw stelt ondernemers voor vele uitdagingen waar ze zelfstandig niet aan toe kunnen komen. Een moderne tuinbouw vraagt ondernemers anders te werken. Tuinders kunnen niet meer blijven redeneren vanuit hun eigen bedrijf of hun eigen sector. Nieuwe samenwerkingen en een open houding naar andere werkvelden is de kans voor vernieuwing.

Er ontstaan nieuwe dynamische netwerken met overheden en ondernemers in de GreenportWO.

Zonder ondernemers met passie is modernisering niet mogelijk. De ondernemers hebben de deur open gezet naar verandering en ook voor de omgeving; kennisdeling met collega's. De pilots leren hoe aan de urgente opgaven gewerkt kan worden.

Dit project is uitgevoerd door BVR adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling, in samenwerking met Jorna Advies. En mogelijk gemaakt door de GreenportWO partners LTO Noord glaskracht en Provincie ZuidHolland. De pilot is onderdeel van het landelijk programma www.modernetuinbouw.nl.

Film pilot Bouman Anthuriums [lees meer]

Interviews en publicaties

Alle publicaties staan op de website en kunt u hier nalezen.
 

Nieuwsitems sinds laatste nieuwsbrief - klik op de link om verder te lezen:

Belangrijke data 2016

  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E: jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I: www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk

Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Welbevinden

 
Uitgave: December 2015
Copyright © 2015 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.

U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport Westland-Oostland mailinglijst.


afmelden van verzendlijst    uw persoonlijke instellingen aanpassen