Copy

Juli - Grenzen vervagen


De tuinbouw is groot geworden dankzij samenwerking. Dat begon met de oprichting van de veilingen: door de afzet gezamenlijk en coöperatief te regelen was er de mogelijkheid om kennis uit te wisselen op het gebied van onder meer teelt en bedrijfsvoering.

Samenwerking binnen de tuinbouw heeft de laatste decennia andere vormen en uitwerkingen gekregen. Maar feit is dat ondernemers, kennisinstellingen en overheden in de tuinbouw elkaar nog steeds goed weten te vinden. Dat bleek onder meer tijdens het Energiecongres over geothermie en de bijeenkomst 'Horticulture in transition'. Beide events trokken een breed, enthousiast en leergierig publiek uit alle delen van de Greenport-keten. We weten elkaar dus gelukkig nog steeds te vinden, alleen de thema's zijn veranderd. (Elders in deze Update leest u een verslag van beide bijeenkomsten).

Maar voor een gezonde toekomst moeten we niet alleen binnen de sector samenwerken, maar ook partijen uit andere sectoren opzoeken. De tuinbouw is namelijk geen eiland. Onder meer op het gebied van zorg en hightech zijn diverse cross-overs, samenwerkingen en nieuwe verdienmodellen mogelijk.

Maar samenwerking gaat verder dan dat. We 'delen' de metropoolregio met veel andere partijen. We zitten elkaar misschien soms in de weg, maar we zijn vooral goede buren die elkaar kunnen versterken en samen de uitdagingen van de toekomst moeten oppakken. Dat doen we in toenemende mate. Zo werd onlangs de eerste versie van de Roadmap Next Economy (van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag) gepresenteerd, en ontving premier Rutte het Investeringsprogramma voor de Zuid-Hollandse regio.

Dergelijke agenda's en programma's maken we in goede samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen en overheden uit andere sectoren. Dat zijn boeiende en leerzame trajecten voor alle betrokkenen: we kijken over elkanders muren en delen kennis. Zo zorgen we samen voor daadkracht.

Er wordt wel eens gezegd: In je eentje ga je sneller, samen kom je verder. Maar ook samen kun je snelheid maken. De tuinbouwgeschiedenis is daarvoor het bewijs: we hebben grote stappen gezet. En ook nu zetten we enorm grote stappen, maar meer dan ooit doen we dat met de wereld om ons heen.

Mijn stelling: samen gaan we sneller én komen we verder.

Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport
Thema: Gezondheid Welbevinden

Willem Kemmers nieuwe projectmanager Biobased


Met ingang van 1 augustus is Willem Kemmers projectmanager bij Biobased GreenportWO. Zijn taken zijn onder meer het netwerk van Biobased Greenport WO uitbreiden en focus op business development. Zo verzorgt hij op 14 september het verbindende evenement 'De kracht van plantaardig voedsel voor jouw gezondheid'.

Willem Kemmers is geen onbekende in de tuinbouw. Hij werkte onder meer bij enkele tuinbouwtoeleveranciers en momenteel ook voor hogeschool Inholland. "Mijn werkzaamheden hebben altijd plaatsgevonden op het snijvlak van groen, techniek en business development. Duurzaamheid is altijd al mijn rode draad geweest. Ik wil de duurzame samenleving mede mogelijk maken. Dus een samenleving waarin we de aarde sparen, waarin mensen gelukkig zijn en waarin gezonde businessmodellen bestaan. De circulaire samenleving dus. Biobased is daarvan een belangrijk onderdeel."

Kemmers volgt Jan Smits op als projectmanager: die bekleedde deze functie naast het projectmanagement bij Kenniscentrum Plantenstoffen. Kemmers: "Biobased GreenportWO begon als Westlands initiatief en is door het aansluiten bij Greenport Westland-Oostland breder georiënteerd. Mijn taak is het netwerk nóg verder uit te breiden. Want biobased business houdt niet op bij de grenzen van de regio.” De eerste stap naar een gezamenlijk programma voor de 4 Greenports in Zuid-Holland is al gezet, samen met het Kenniscentrum Plantenstoffen.

Met dat grotere netwerk kan Biobased GreenportWO ondernemers ook meer waarde bieden, verwacht Kemmers. "Steeds meer ondernemers zijn zich ervan bewust dat we naar de biobased economy gaan. Die ondernemers willen we nog meer ondersteunen, zodat ze kunnen profiteren van de enorme kansen die de biobased economy zal bieden."

Willem Kemmers is te bereiken via email: biobased@greenportwo.nl
Thema: Logistiek & Infrastructuur
Meer informatie over dit thema: Coen Meijeraan - thematrekker Logistiek & Infrastructuur

Onderzoek naar de toekomst van agrologistieke bedrijventerreinen

 
Welke gevolgen hebben ontwikkelingen als 'on demand delivery', e-commerce en 'af tuin verkoop' op de agrologistieke bedrijventerreinen in de Greenport? En hoe kunnen agrologistieke dienstverleners beter samenwerken om hun positie te versterken? Dat wordt de komende periode onderzocht. Zo worden bestaande onderzoeken geanalyseerd en ondernemers geïnterviewd.

Agrologistiek is een van de pijlers van de Greenport. Wethouder Albert Abee van de gemeente Lansingerland is bestuurlijk ambassadeur van dit thema, Coen Meijeraan van Royal FloraHolland thematrekker.

Tijdens het onderzoek door een kennisconsortium van Buck Consultants, Florpartners en Posad wordt van de tien agrologistieke bedrijventerreinen in de Greenport de kwaliteit bepaald. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke ontwikkelingen de toekomst van de agrologistiek bepalen, wat de marktprognose is en hoe regionaal kan worden samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van acquisitie, positionering en promotie.

Bekijk de presentatie die onlangs aan de Greenboard (vertegenwoordiging partners van de Greenport) werd gegeven over het onderzoek naar agrologistiek in de Greenport.
Thema: Kennis & Innovatie
         en Internationalisering
Meer informatie over dit thema: Jan Willem Donkers - thematrekker Kennis & Innovatie

Kennis & Innovatie pact: de juiste kennis en medewerkers voor Greenport-bedrijven


Binnen de Roadmap Next Economy werkt een aantal regionale partijen - zoals de Greenport - aan de toekomst van die regio. De ontwikkeling van kennis en innovatie is daarbij essentieel (transitiepad Nex Society). Onderzoeks- en onderwijsinstellingen onderzoeken daarom op welke manier zij er voor kunnen zorgen dat kennis beschikbaar komt en goed opgeleide vakkrachten met deze nieuwe kennis kunnen werken, vertelt Woody Maijers, lector Integrale Voedsel- en Productieketens aan Hogeschool Inholland.

De Greenport verandert. Dat heeft ook gevolgen voor de  benodigde kennis en daarmee het onderwijs in de regio. Want de bedrijven in de Greenport zullen in de toekomst  behoefte hebben aan medewerkers met andere kennis en vaardigheden. Maar welke zijn dat? En hoe kan het onderwijs daarop inspelen? Dat zijn de vragen van het project Kennis & Innovatiepact.

"Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven in de Greenport ook in de toekomst floreren?", aldus Maijers. "Ofwel: hoe zorgen we ervoor dat ze ook in de toekomst medewerkers hebben die de juiste capaciteiten hebben?"

Momenteel inventariseert een werkgroep (bestaande uit Maijers en Rick van Dam (Lentiz)) welke kennis, innovatie en opleidingsactiviteiten er al zijn in de regio. De volgende stap is die activiteiten met elkaar te verbinden en te  bepalen welke rol ze kunnen spelen in de kennisontwikkeling en -uitwisseling van de toekomst. Maijers: "Uitgangspunt zijn daarbij de Greenport-thema's en de uitwerking van de Roadmap Next Economy van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag."

Green China verkent kansen op Chinese markt


Dertien studenten Tuinbouw & Agribusiness hebben de handen ineengeslagen en de stichting Green China opgericht. Samen met de Shanghai Normal University inventariseert Green China de kansen op Chinese tuinbouwmarkt.

Green China kijkt bij het onderzoek onder meer naar potentiële, nieuwe verdienmodellen voor Nederlandse ondernemers in China. Daarbij is de focus op markt-, product-, teelt- en ketenontwikkeling. Het onderzoek zal gedaan worden door dertien Nederlandse hbo-studenten Tuinbouw & Agribusiness. De onderzoeksperiode beslaat de maanden september, oktober en november van 2016. In deze periode zal ook een studiereis van twee weken naar China (Shanghai) plaatsvinden.

Voor dit project heeft Green China steun gekregen van het Centre of Expertise Greenports. Dit houdt in dat alle ontvangen bijdragen verdubbeld worden door de overheid. Dit maakt het voor ondernemers uit de Greenport dus extra interessant een onderzoeksvraag in te dienen. Meer weten? Neem contact op via info@greenchina.nl.
Thema: Energie
Meer informatie over dit thema: Marc Wiese - thematrekker energie.

'Geothermie maakt Greenport minder afhankelijk van ontwikkelingen in de wereldpolitiek'Alternatieve energiebronnen maken de tuinbouw minder afhankelijk van onder meer geopolitieke ontwikkelingen. Er is echter niet één alternatief: de toekomstige energievoorziening van de tuinbouw zal bestaan uit een combinatie van bronnen, zoals geothermie, zonne-energie en restwarmte. Dat was de belangrijkste conclusie van het congres 'Energietransitie en Geothermie', georganiseerd door de gemeente Westland, het Platform Geothermie en Greenport Westland-Oostland.

De tuinbouw werkt hard aan een energietransitie. Zo zijn er steeds meer kassen die verwarmd worden met aardwarmte (ofwel geothermie) en zijn er plannen voor een warmterotonde met onder andere restwarmte uit de Rotterdamse haven. Tijdens de tweede editie van het congres 'Energietransitie en Geothermie' werd ingegaan op onder meer de financiering van zulke vormen van energie, belangrijke randvoorwaarden en toekomstperspectieven. Het congres in 's-Gravenzande telde 250 bezoekers, waaronder veel tuinbouwondernemers uit de regio.


Vitale Greenport

Het congres werd geopend door wethouder Theo Duijvestijn (wethouder Economische zaken van Westland). “De markt vraagt in toenemende mate om duurzaam geteelde producten. Daarnaast is duurzame energie noodzakelijk voor een vitale Greenport:  de ruimtelijke structuur vraagt om een concurrerende energievoorziening en optimale energie-infrastructuur. Daarvoor is creativiteit nodig, en innovatieve kracht. Om te komen tot een versnelling van de energietransitie moeten er zo snel mogelijk oplossingen komen voor de financiering van met name de risico’s van aardwarmte”, zo hield Duijvestijn de 250 aanwezigen voor op dit landelijk congres.

José van Egmond (wethouder Economie Pijnacker-Nootdorp en ambassadeur Energie binnen de Greenport) gaf aan dat duurzame energie ook een verplichting is richting de volgende generaties. De overheid heeft volgens haar een belangrijke rol bij energietransitie: wetgeving zal in sommige gevallen moeten worden aangepast. Dat maakt de energietransitie in sommige gevallen 'taai', aldus Van Egmond. "Je hebt soms een lange adem nodig."
 

'Goed op weg'

Rob de Wijk, hoogleraar Internationale betrekkingen en directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, schetste de geopolitieke ontwikkelingen die van invloed zijn op de internationale economie, en dus ook op de tuinbouw. Volgens De Wijk breiden met name China en Rusland hun macht in de internationale politiek uit. Zo werkt China aan een 'eigen' handelsroute naar Europa en zet Rusland energie in voor politieke doeleinden. De tuinbouw doet er volgens De Wijk verstandig aan minder afhankelijk te worden van fossiele energie. Initiatieven als geothermie zijn dus een goede keuze. "Deze sector is relatief goed op weg."
 

Geothermie-onderneming

In de Wieringermeer heeft een aantal telers de handen ineen geslagen. Hun gezamenlijke bedrijf - Energie Combinatie Wieringermeer (ECW) - zorgt ervoor dat die telers aardwarmte kunnen gebruiken. "Een geothermie-onderneming is makkelijker te financieren dan een geothermie-project", vertelde directeur Robert Kielstra.
 

Combinatie van energiebronnen

Paulien Herder is hoogleraar Energiesystemen aan de TU Delft. Samen met zo'n 900 universitair onderzoekers werkt ze aan de energie van morgen. Die energie zal bestaan uit een combinatie van bronnen. Er is namelijk niet één energiebron die schoon, betrouwbaar, betaalbaar én altijd beschikbaar is. Essentieel voor de toekomst zijn volgens Herder conversie, transport en opslag van energie, en de ontwikkeling van een Smart Grid: een slim energienet dat weet wanneer gebruikers welke energievorm nodig hebben en hoe vraag en aanbod slim op elkaar af te stemmen zijn..


Warmterotonde vanaf 2019

Frank Schoof, voorzitter van het Platform Geothermie, introduceerde de drie workshops van het congres. "De drie hobbels bij geothermie zijn: de financiering, het benodigde kennisopbouw binnen de sector en het bereiken van de klant." Zo bleek tijdens de workshop over financiering dat samenwerking en kennisdeling essentieel zijn voor de realisatie van een plan voor bijvoorbeeld geothermie. Tijdens de workshop over Cluster West werden de plannen voor de warmterotonde toegelicht: vanaf 2019 kunnen dan de eerste telers via een grote leiding restwarmte krijgen uit de Rotterdamse haven. De workshop over de kennisopbouw binnen de sector ging vooral in op de (bijbehorende) ondersteuning vanuit de sectororganisaties en de overheid.

GreenportWO werkt aan gezamenlijk energieakkoord


Naar verwachting is eind dit jaar de contouren van een breed energieakkoord voor de regio gereed. In dit akkoord worden afspraken gemaakt over de wijze waarop de Greenport haar ambities concreet wil maken om in 2030 haar doelen te behalen op het gebied van uitstoot van schadelijke stoffen (CO2-Stikstof) , verduurzaming en energieverbruik.

Het akkoord op hoofdlijnen zal in de daarop volgende periode verder uitgewerkt worden, waarbij wordt toegewerkt naar ondertekening door niet alleen partners van de Greenport, maar ook door breder netwerk die kunnen bijdragen aan het bereiken van deze doelen. Thematrekker Energie GreenportWO Marc Wiese: "Het wordt een herkenbaar en verbindend akkoord."
 

Gezamenlijke uitdaging

Op verschillende plaatsen wordt gewerkt aan de energietransitie. Doel van het energieakkoord is al die initiatieven en de partijen erachter te verbinden, vertelt Wiese. Daarnaast zal het akkoord ook aan ondernemers worden voorgelegd. Wiese: "Het plan is om - net als in 2015 - een Meet & Greet over energie te organiseren, medio december. Dan zullen we ondernemers vragen naar hun mening over het akkoord."

Verder zal het akkoord omschrijven hoe het behalen van doelen georganiseerd en gefinancierd wordt. Het idee is nu de uitwerking van het akkoord in een programmatische aanpak vorm te geven. Wiese: "Het wordt een gedeeld akkoord waarin staat welke uitdaging we gezamenlijk aangaan. Het verbindt dus de gezamenlijke doelen voor initiatieven als de Visie 2030 van de Greenport, de Kas als Energiebron, de Roadmap Next Economy, Het Nieuwe Telen, de warmterotonde en geothermie." Met daarbij verbinding naar het brede energiedossier, zowel op regionaal als landelijk niveau (zie o.a. onderstaande berichten).

Bureau Rebel is door de Provincie en de Greenport gevraagd het akkoord op te stellen. Marc van der Steen is projectleider voor het akkoord, bestuurlijk ambassadeur Energie binnen de Greenport  is José van Egmond (wethouder economie en Glastuinbouw bij de gemeente Pijnacker-Nootdorp).
Voor vragen kunt u naast thematrekker energie Marc Wiese ook contact opnemen met Marc van der Steen van Rebel.
 

Werkconferentie ‘Glastuinbouw wordt klimaatneutraal’

Het Energieakkoord is regionaal georiënteerd. Daarnaast is de Greenport ook betrokken bij sectorale initiatieven. Zo was op 30 juni de werkconferentie ‘Glastuinbouw wordt klimaatneutraal’, georganiseerd door Kas Als Energiebron. De Greenport leverde een actieve bijdrage aan deze bijeenkomst. Lees het verslag van de werkconferentie ‘Glastuinbouw wordt klimaatneutraal’.

Zuid-Holland presenteert Energieagenda 2016-2020-2050: 'Watt anders'

 

Zuid-Holland wil de CO2-uitstoot sterk terugdringen. Daarvoor zal de provincie energiebesparende maatregelen nemen en hernieuwbare energiebronnen gebruiken. De Energieagenda 'Watt anders' toont wat er nodig is om de transitie van fossiele naar schone bronnen te bevorderen.

'Watt anders' werd onlangs gepresenteerd. In de Energieagenda omschrijft actiepunten op het gebied van Gebouwde omgeving, Industrie, Glastuinbouw, Infrastructuur en transport
en de Productie van duurzame energie. De ambities voor de glastuinbouw zijn: in 2020 is de CO2-uitstoot van bestaande kassen gehalveerd door nieuwe teeltconcepten en het benutten van restwarmte en geothermie; nieuwe kassen zijn in 2020 klimaatneutraal; in 2050 is de glastuinbouw CO2- neutraal.

Han Weber, gedeputeerde Energie van de provincie Zuid-Holland: "Wij werken aan een slimme economie die fossiele bronnen vervangt door hernieuwbare bronnen. Dat brengt nieuwe verdienmodellen, nieuwe exportproducten en nieuwe banen met zich mee. Bovendien worden we minder kwetsbaar voor geopolitieke ontwikkelingen. Eigenlijk geeft de energietransitie ons de best denkbare beloning: een gezonde toekomst."

Bekijk de Energieagenda 'Watt anders'
Thema: Strategische gebiedsontwikkeling

Hoe kan de tuinbouw zich aanpassen aan de toekomst?


Een fascinerende vraag: hoe ziet de Greenport er over 30 jaar uit? Zijn alle medewerkers dan vervangen door drones en robots? Worden er alleen nog maar voedingstoffen geproduceerd? En krijgen telers teeltinformatie via geïmplanteerde RFID-chips? Tijdens de bijeenkomst 'Horticulture in transition' op 11 juli doken tientallen deelnemers in de toekomst van de tuinbouw. "De kas van de toekomst is connected!" 

'Horticulture in transition' was een initiatief van Provincie Zuid-Holland, ministerie van Infrastructuur & Milieu en de GreenportWO. En dient o.a. als input voor het Bestuurlijk Overleg MIRT Zuidvleugel. Zo'n 55 professionals - van ondernemers tot adviseurs - togen naar het schitterende Lijm en Cultuur in Delft, een voormalige fabriek van lijm en gelatine. In een van de oude hallen werden ze uitgedaagd om samen aan de slag te gaan met zich voorbereiden op de toekomst.

Bram du Saar, projectleider MIRT bij het ministerie van I&M, nam de aftrap. Wat zal de toekomst brengen, vroeg hij zich hardop af. Produceert de tuinbouw in 2040 personalized food? Wordt er geteeld in biospheres? Of wordt de supermarkt de concurrent van de toekomst? "Vandaag gaan we op zoek naar beelden: hoe ziet u de toekomst van de tuinbouw?"

Welk beeld dat ook oplevert, op weg naar de toekomst zal samenwerking centraal moeten staan, aldus Du Saar. "Het gaat niet om Survival of the Fittest of Survival of the Strongest, maar om Survival of the Most Integrated. Ofwel: wie werkt het beste samen met zijn buren en netwerken?"


Hoe voeden we de mega-cities?

Grote steden worden cruciaal voor de toekomst van de tuinbouw, vertelde Martin van Gogh, CEO van Hoogendoorn. De bevolking van deze mega-cities (met minimaal 10 miljoen inwoners) moet namelijk gevoed worden. Een duidelijke koers voor de Nederlandse tuinbouw, aldus Van Gogh: de sector zou zich moeten richten op de West-Europese mega-cities, als thuismarkt

Dit vraagt om vindingen op het gebied van tal van disciplines en om een model. Dit model zou de sector vervolgens kunnen verkopen aan andere internationale steden. "Vergelijk het met de watersector. Als New Orleans overstromingen zijn, dan wordt geroepen: Bring in the Dutch!"

Derde onderdeel van Van Goghs visie - die de naam 'Feeding & Greening Mega-cities' draagt - bestaat uit kennis en innovatie. "Nederland moet weer nummer 1 worden. We dreigen namelijk op dit punt de slag te verliezen." Zo zou de sector moeten werken aan kennis op het gebied van circulair energieverbruik, gezonder leven en plantinhoudstoffen.
Bekijk de ontwikkeling van de Mega-cities in een interactieve plattegrond van The Economist


Kapot maken

Richard van Hooijdonk is futuroloog en trendwatcher. Hij nam de aanwezigen in een flitsende presentatie mee naar de wereld van morgen. Technologie is de 'driver' van de nieuwe ontwikkelingen. Fenomenen als big data, sensoren, drones, predictive shipping (dus weten wat de klant bestelt voordat die dat zelf weet), robots en chips (Van Hooijdonk heeft als test zelf een RFID laten implanteren) zijn in de toekomst gemeengoed.

Dat zal op alle fronten gevolgen hebben voor de tuinbouw. Zo zullen medewerkers vervangen zijn door robots. Alles wordt met internet verbonden. "De kas van de toekomst is connected." En het is helemaal geen gekke gedachte dat een bedrijf van buiten de sector de macht overneemt. Dat kan snel gaan volgens Van Hooijdonk: "Spotify bestond zes jaar geleden nog niet. AirBnB ook niet, net als Uber."

Zijn tip: maak veel fouten, want alleen dan heb je de kans dat je wél een succesvolle innovatie bedenkt. En vraag een clubje jongeren om jouw bedrijf kapot te maken. Zo voorkom je dat iemand anders dat doet...


Aan de slag!

Genoeg geluisterd. De deelnemers aan 'Horticulture in transition' moesten aan de slag. In kleine groepjes werd gediscussieerd over de toekomst van de tuinbouw: welke technologieën zullen doorslaggevend zijn, wat zijn de nadelen, wat moeten individuele bedrijven doen om te overleven en hoe zien bedrijven eruit in 2030?

Aan de tafels in de fabriekshal van Lijm en Cultuur werd fanatiek gediscussieerd. Veel stellingen, veel vragen.
  • Er zal veel meer op afstand worden geteeld: daarvoor moet Nederland het Centre of Excellence zijn.
  • Hoe kun je kennis verkopen?
  • Als de komende tien jaar meer verandert dan de afgelopen honderd jaar, hoe kan ik dan voorspellen hoe een bedrijf er over dertig jaar uitziet?
  • Wat is de verbinding tussen een kas en de stad?
 

Klaar voor de toekomst

Na het diner mochten alle groepen hun antwoorden presenteren. Iedereen was ervan overtuigd: de sector zal niet meer hetzelfde zijn. Onder meer sensoren, drones, robots en big data werden vaak genoemd als doorslaggevende technologieën. Het belangrijkste nadeel van die ontwikkelingen: wat doen we met alle medewerkers die de sector niet meer nodig heeft?

Dagvoorzitter Etwin Grootscholten (Provincie Zuid-Holland en programmateam Greenport) noemde een rode draad tijdens zijn afsluiting: "De grootste vraag is: wat doet de mens in de toekomst? Die vraag kan de sector niet alleen oplossen; daarvoor moet met overheden worden samengewerkt."

De toekomst is dus nog gehuld in veel vragen. Maar hoe dan ook: de toekomst wordt historisch, voorspelde Van Hooijdonk. "Vandaag zijn jullie uit je comfort zone gestapt. Door na te denken over de toekomst krijg je een andere mindset. Houd die vast en zet door! Want je moet klaar zijn voor de toekomst. En geloof me: de toekomst wordt zo gaaf!"

Meer informatie: neem contact op met Etwin Grootscholten lid programmateam Greenport.

Investeringsprogramma voor Metropoolregio overhandigd

 
Onlangs heeft premier Rutte het investeringsprogramma ‘Investeren in Vernieuwing’ in ontvangst genomen. Het investeringsprogramma heeft als doel de economie in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag - het dichtstbevolkte stuk van Nederland - te vernieuwen en te verduurzamen. Rutte sprak tijdens de overhandiging over het belang van de Greenport voor de regionale economie.

Het investeringsprogramma ‘Investeren in Vernieuwing’ is opgesteld door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Economische Programmaraad Zuidvleugel, de Provincie Zuid-Holland, Holland Rijnland en Drechtsteden en werd overhandigd door de burgemeesters Aboutaleb en Van Aartsen en Commissaris van de Koning Smit van Zuid-Holland. Het investeringsprogramma heeft dus niet alleen betrekking op de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, maar op een bredere regio.
 

150 concrete projecten

Het regionale investeringsprogramma ‘Investeren in vernieuwen’ bestaat uit 150 concrete projecten die zijn aangedragen door de betrokken gemeenten, de provincie, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De greenport heeft namens haar partners ca 20 projecten ingebracht. Volgens de OESO kan een dergelijk investeringsprogramma leiden tot 2 tot 4% extra economische groei. Daarnaast kan vernieuwing zorgen voor 25.000 tot 50.000 nieuwe banen.

Volgens de opstellers moet de regio hier versterkt worden op vier gebieden: nieuwe economie, nieuwe energie, nieuwe verbindingen en nieuwe stad. Hiervoor is de komende tien jaar tussen 12 en 15 miljard euro nodig. Deze investeringen moeten gezamenlijk worden opgebracht door het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

Op de website Investeringsprogramma.nl is de digitale versie van het investeringsprogramma ‘Investeren in Vernieuwing’. De projecten op deze site zijn niet in beton gegoten. De realisatie van de projecten is veelal afhankelijk van diverse partners. Komende periode zal er vanuit de Greenport ingezet worden op het verder concretiseren van de business cases achter de projecten.
 

Grenzen vervagen

Voorzitter Aboutaleb zegt namens de samenwerkende partijen dat  een fundamenteel nieuwe aanpak nodig is.  “Onze regio biedt veel kansen voor een nieuwe, duurzame economie. Als we deze kansen beter benutten kan het bedrijfsleven innoveren en dat zorgt voor meer werkgelegenheid. Met dit programma laten we zien welke investeringen daarvoor nodig zijn."

Adri Bom, voorzitter van de Greenport, benadrukte tijdens de overhandiging het belang van kennis en innovatie voor de regionale greenports. Zo zouden gemeenten vaker moeten samenwerken, onder meer op het gebied van faciliteren van fieldlabs. Voor vernieuwing is het noodzakelijk dat grenzen vervagen, was nog een vaak herhaalde boodschap van Karel Luyben (Rector Magnificus van de TU-Delft en greenport partner).

Voor meer informatie: Programmamanager Jolanda Heistek.
Events

Werken aan nieuwe businessmodellen voor voeding tijdens Masterclass Stad-Platteland


Op 9 september start de Masterclass Stad-Platteland van het Food Cluster van de Gemeente Rotterdam. Tijdens zeven sessies gaan ondernemers in de voeding samen met studenten van Hogeschool Inholland aan de slag met nieuwe businessmodellen. Er is plek voor maximaal 20 ondernemers.

De Masterclass Stad-Platteland is bestemd voor ondernemers uit onder meer de tuinbouw, akkerbouw en veehouderij. Onder meer met hulp van coaching en veldonderzoek gaat u  op zoek naar nieuwe manieren om uw producten en diensten af te zetten in de stad: wie kopen uw product, wat zijn hun behoeften en hoe kunt u ze het beste bereiken? Studenten helpen met het verzamelen van de juiste onderzoeksgegevens.

Er zijn in totaal zeven sessies, namelijk op 9 september, 21 oktober 2016, 18 november, 16 december, 13 januari, 10 februari 2017 en 24 maart. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de circulaire economie, het opbouwen van een merk, pop-up stores en business proposities. Daarnaast is er onder meer een inspiratietour en kunnen deelnemers een week lang een pop-up shop runnen in de Markthal in Rotterdam.
 

Deelname

Er is plek voor maximaal 20 deelnemers. De organisatie is op zoek naar voedselproducenten uit verschillende sectoren die produceren binnen een straal van 40 kilometer van Rotterdam. Er wordt geselecteerd op onder meer sector, geografische spreiding, motivatie en leerdoelen. De kosten bedragen € 500,- per deelnemer.
 

Meer informatie?

Bezoek de website of download de folder (PDF) over de Masterclass Stad-Platteland.

Voedingstuinbouw in het zonnetje tijdens Dutch Agri Food Week
 

Greenport partner van Wereldvoedseldag op 16 oktoberVan 12 tot en met 25 oktober is de Dutch Agri Food Week (DAFW). Verspreid over het land vinden dan verschillende bijeenkomsten plaats over natuurlijke voeding voor professionals en consumenten. De Greenport is founding partner van de DAFW en is mede-organisator van enkele evenementen, zoals de Wereldvoedseldag in Rotterdam op 16 oktober.

In de Greenport vinden onder meer een Smart Fresh Tour plaats (op 12 oktober, voor deelnemers aan de Foodvalley Expo) en het door studenten van Inholland georganiseerde symposium 'Discover Dimensions in Food' (14 oktober, Delft). Bekijk het persbericht van de DAFW over het landelijke programma.

Op 16 oktober is het de VN- Wereldvoedseldag. Ter gelegenheid daarvan vindt een groot voedselevenement plaats in Rotterdam. Dit evenement is bestemd voor zowel professionals als voor consumenten en bestaat uit onder meer tours en workshops. De Greenport is een van de partners van de Wereldvoedseldag in Rotterdam. Het exacte programma wordt binnenkort bekendgemaakt. Lees het artikel dat onlangs verscheen in KAS over de DAFW.

Wie is de meest coöperatieve teler van Nederland

 
Op 24 augustus wordt bekend wie de meest coöperatieve teler van Nederland is. Dan vindt namelijk de uitreiking van Ranking the Grower 2016 plaats.

Juryleden van dit initiatief van KAS Tuinbouwcommunicatie zijn Jolanda Heistek (Greenport Westland-Oostland), Jan Willem de Vries (Wageningen UR Glastuinbouw), Marc Grootscholten (Delphy) en de winnaars van 2015 Marco/René Hendriks (Optiflor).

Meer informatie op de website van Ranking the Grower.

Netwerken tussen de paarden

 
De hippische sport is een van de grootste economieën van de regio. Daarom start Lentiz samen met CHIO Rotterdam (het paardensportevenement in de regio), de gemeente Midden-Delfland en enkele ondernemers een hippische opleiding. De mbo-opleiding is gericht op sport en ondernemerschap.

Paardensport is een groeiende sector. Het is naar omzet gemeten zelfs de tweede sport (na voetbal). Bovendien zijn hippische evenementen tegenwoordig dé plek om te netwerken. De paardensport kan daarom - naast de Greenport en de Mainport - een positieve impuls geven aan de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

Daarom wil Lentiz starten met een opleiding op mbo-niveau over de paardensport. Het CHIO Rotterdam is als belangrijkste internationale paardensportevenement van Nederland een van de motoren achter de ontwikkeling van deze paardensportopleiding.

Bekijk de folder over de verbinding tussen de Greenport, de Mainport en de hippische sport.

Belangrijke data 2016


14 september – Inholland Seminar plantinhoudstoffen
6 oktober - Waterevent - TuinbouwWaterproof
12 oktober - Oostlanddag
12 t/m 25 oktober - Dutch Agri Food Week - met o.a.:
  • 12 oktober - Foodvalley Innovation Tours
  • 16 oktober - Seminar Rotterdam in kader Wereldvoedseldagseminar
  • Kas op de markt (in Delft, gedurende 1 week een kas op het Marktplein in Delft) door Inholland
  • Kenniscafé’s over o.a. weerbaar telen, beperken voedselverspilling i.s.m. Inholland
  • Symposia bij Inholland (Delft en Amsterdam) over food
25 november – NHN conferentie
7 december – Westland Event (LET OP: datum gewijzigd)
14 en 15 december - AgriFoodTech
11 januari 2017 - Uitreiking Tuinbouw ondernemersprijs

Het laatste nieuws op onze website 

  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E: jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I: www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk

Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Welbevinden
 
Uitgave: Juli 2016
Copyright © 2016 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.

U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport Westland-Oostland mailinglijst.


afmelden van verzendlijst    uw persoonlijke instellingen aanpassen