Copy

Januari - krachten bundelen


Iedereen weet: samen bereik je meer. Vanuit die gedachte is Greenport Westland-Oostland opgericht. Door de krachten te bundelen van de triple helix in de regio versterken we samen de economische kansen van het tuinbouwcluster.

Dat die krachtenbundeling werkt, merken we iedere dag. Het belang van het tuinbouwcluster voor de regionale en landelijke economie staat op steeds meer agenda's. Ofwel: op steeds meer plaatsen realiseren overheden, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen dat een vitaal tuinbouwcluster een brede uitstraling heeft, en dat dus samenwerking met de partners van GreenportWO kan leiden tot een gezonde synergie.

Dat aantal partners blijft groeien. De afgelopen periode hebben ook de gemeente Rotterdam, de gemeente Brielle, GroentenFruit Huis, Westland Infra en Achmea zich aangesloten bij ons netwerk. Partijen die zien dat krachten bundelen zorgt voor versterking. We zijn dan ook blij dat deze aansprekende partijen zich scharen achter de doelen en ambities van GreenportWO.

Met het uitbreiden van het netwerk zijn ook het Dagelijks Bestuur, de Greenboard en het Programmateam versterkt. Wethouder Maarten Struijvenberg van Rotterdam en ondernemer Theo Ammerlaan van Themato zijn toegetreden tot het Dagelijks Bestuur.

Tot de Greenboard zijn toegetreden: Dick Verbeek (gemeente Brielle), Willem Snoeker (Achmea) en Frank Binnenkamp (Westland Infra). Nick van den Berg neemt voortaan namens de gemeente Rotterdam en het Foodcluster zitting in het Programmateam van GreenportWO.

Bovendien ben ik verheugd te mogen melden dat Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland, is aangetreden als voorzitter van het Dagelijks Bestuur en Greenboard van de GreenportWO. Zij betekent een verdere versterking van onze organisatie. Zoals ze zelf zegt: "We zetten onze schouders eronder om het tuinbouwcluster niet alleen te behouden, maar ook te versterken. Dat is goed voor Zuid-Holland maar ook voor Nederland."

Namens het Dagelijks bestuur en Programmateam,

Jolanda Heistek
Programmamanager Greenport Westland-Oostland

GreenportWO zet volgende stap naar sterke toekomst tuinbouwcluster

 

GreenportWO heeft de koers voor het komende jaar bepaald.


Het regionale samenwerkingsverband heeft in samenspraak met tuinbouwondernemers en kennisinstellingen gekozen voor zes speerpunten: Kennis & Innovatie, Gezondheid & Welbevinden, Strategisch handelingsperspectief, Agrologistiek & infrastructuur, Internationalisering & positionering en Duurzame energietransitie. Voorzitter Adri Bom-Lemstra: "We zetten onze schouders eronder om het tuinbouwcluster niet alleen te behouden, maar ook te versterken. Dat is goed voor Zuid-Holland maar ook voor Nederland."
 
Adri Bom-LemstraVoorjaar 2015 was de officiële start van de nieuwe organisatiestructuur van GreenportWO. Inmiddels heeft een groeiend aantal bedrijven zich aangesloten bij de GreenportWO. Daarnaast is Adri Bom-Lemstra aangetreden als voorzitter. Bom-Lemstra is gedeputeerde van Zuid-Holland (voor onder meer economie, innovatie en ruimtelijke ordening) en is geen onbekende in de sector: ze is op bestuurlijk niveau al jaren betrokken bij de glastuinbouw. “De modernisering van de glastuinbouw staat voor de provincie Zuid-Holland hoog op de agenda", vertelt ze. "Met de energietransitie en een veranderende markt zullen we het in de Greenports echt anders en beter moeten gaan doen. Bedrijfsleven voorop, maar samen met overheden en kennisinstellingen."

GreenportWO werkt vanuit een visie op de toekomst van het tuinbouwcluster; deze is door het bedrijfsleven opgesteld. Deze is 2015 met ondernemers aangescherpt. Op basis daarvan zijn een uitvoeringsprogramma en speerpunten voor de komende jaren geformuleerd.

Programmamanager Jolanda Heistek: "Bij GreenportWO staan de ondernemers aan het roer: zij bepalen op welke punten de overheid de ontwikkelingen moet faciliteren, en welke inbreng kennisinstellingen en onderwijs kunnen leveren. Zo is het provinciaal economisch beleid gebaseerd op de visie en speerpunten van Greenport WO. Dat betekent dat we al binnen een jaar na de start enorme stappen hebben gezet. Met de nieuwe speerpunten zetten we de volgende stap voor de toekomst van het tuinbouwcluster."

Nieuwe partner voor GreenportWO

 

'Samenwerking is een randvoorwaarde voor een succesvol Foodcluster'

 
Rotterdam is toegetreden tot het netwerk van GreenportWO. De gemeente wil door actieve samenwerking een bijdrage leveren aan het versterken van het Foodcluster in de Greenport, vertelt Nick van den Berg, ontwikkelmanager Economie, tijdens een interview. “We kijken met ons economisch beleid verder dan onze eigen stadsgrenzen: we kijken naar economische ketens in de regio."
 
GreenportWO bestaat uit een breed netwerk uit de gehele 'triple helix' (dus: overheden, ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen). Rotterdam heeft zich daarbij onlangs aangesloten. Bovendien is wethouder Maarten Struijvenberg (Werkgelegenheid en Economie) toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van GreenportWO. Nick van den Berg is voortaan lid van het Programmateam. Op die manier kan er een efficiënte bijdrage worden geleverd aan de samenwerking en versnelling van de gezamenlijke doelen. "We hebben een fantastische gezamenlijke toekomst voor ons."
 

Samen innoveren

Rotterdam richt het economisch beleid op drie sectoren: cleantech, de medische sector en het foodcluster. Die sectoren hebben volgens Van den Berg de beste kaarten om de economie in de regio te versterken.

Om het economisch beleid voor het Foodcluster te ontwikkelen en te borgen is een groot aantal directeuren van bedrijven die actief zijn in de voeding geïnterviewd. Daaruit bleek volgens Van den Berg allereerst dat het Foodcluster een enorme belangrijke internationale exposure heeft. Tegelijkertijd bleek de enorme versnippering. "Er is niet één gezicht, niet één profiel. Daardoor is het foodcluster niet in staat een krachtig verhaal te vertellen richting bijvoorbeeld het buitenland. Een enorme uitdaging voor de internationale marketing dus en is er een eerste stap gezet om de sector zichtbaar de maken op de World Expo te Milaan in 2015."

Voor een gezamenlijke profilering is samenwerking een eerste stap. Dat was dan ook de aanleiding aan te sluiten bij GreenportWO. Het gaat Rotterdam om meer dan marketing alleen. Het gaat vooral om het faciliteren van een innovatief foodcluster en bijvoorbeeld een betere aansluiting op onderwijs en arbeidsmarkt. Dat vraagt om samenwerking tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen, zodat we samen kunnen innoveren."

Fantastische toekomst

Van den Berg: "Binnen GreenportWO gaan we gezamenlijk op zoek naar hoe de toekomst van het foodcluster eruitziet. Worden er bijvoorbeeld nog tomaten geteeld in Nederland? Welke rol speelt Nederlandse kennis in de internationale tuinbouw? Welke landen zijn in 2030 de belangrijkste economieën?

We moeten op basis van die vragen onze economische kracht definiëren en vaststellen wat de meerwaarde en de toekomst van het foodcluster is. Dan kunnen overheden de handen ineenslaan en vanuit de economische kracht een gezamenlijke innovatieagenda bepalen. Een effectieve inzet van middelen en menskracht is hierbij van groot belang. Op die manier zorgen we ervoor dat we een fantastische economische toekomst voor het regionale foodcluster tegemoet kunnen zien."
Maarten Struijvenberg
Maarten Struijvenberg


Nick van den BergNick van den Berg

Succesvolle bijeenkomst over samenwerking Greenports en Mainports

 

Hoe kunnen de Greenports beter aansluiten op de Mainports Rotterdam en Schiphol?


Daarover ging een inspirerende bijeenkomst op donderdag 28 januari. Ook GreenportWO was hierbij aanwezig. Programma manager Jolanda Heistek pleitte tijdens haar presentatie voor meer samenhang tussen ruimtelijke beslissingen en economische vooruitzichten. “ Het belang moet liggen bij modernisering en nieuwe verdiencapaciteit, waarbij de functionele verbinding tussen stad (metropool) en tuinbouw (Greenport) meer centraal moet staan, naast de noodzakelijke hardware-infrastructuur.”.
Jolanda Heistek aan het woord
De bijeenkomst 'Samenwerking tussen de Greenports en Mainports in de toekomst' was georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en vond plaats bij FloraHolland in Aalsmeer. Tijdens interviews, presentaties en filmpjes werd door tal van sprekers ingegaan op vragen als: hoe zien de Greenports van de toekomst eruit, hoe kunnen Greenports, steden en universiteiten samenwerken en hoe kan de haven fungeren als logistieke motor voor de Greenports.

De bijeenkomst was een succes, onder meer door de aanwezigheid van vertegenwoordigers en sprekers van betrokken partijen. Zo waren er sprekers van diverse overheden en samenwerkingsverbanden en vanuit het bedrijfsleven.

Thema: Energie

 

Minister Kamp neemt Energierapport in ontvangst bij AmmerlaanTGI


Minister Kamp van Economische Zaken heeft onlangs bij Ammerlaan The Green Innovator in Pijnacker het energierapport 'Transitie naar Duurzaam' gepresenteerd. Namens GreenportWO was José van Egmond aanwezig, wethouder in Pijnacker-Nootdorp en ambassadeur voor het thema Energie.
 
Het Energierapport geeft een integrale visie op de toekomstige
energievoorziening van Nederland. Het kabinet stelt voor de transitie naar duurzame energie drie uitgangspunten centraal: 1) aansturen op CO2-reductie; 2) verzilveren van de economische kansen die de energietransitie biedt en 3) van integreren energie in het ruimtelijk beleid.

Leon Ammerlaan, Minister Kamp
GreenportWO is trots dat het rapport werd gepresenteerd bij een ondernemer in de Greenport. Het geeft aan dat het kabinet erkent dat de tuinbouw een cruciale rol kan spelen bij de energietransitie.

Dat gekozen werd voor Ammerlaan The Green Innovator is een bevestiging van het duurzame en innovatieve karakter van dit topbedrijf.

Lees het volledige artikel >>

Samen werken aan de toekomst van de
Metropoolregio Rotterdam-Den Haag


Hoe blijft de economie van de regio Rotterdam - Den Haag gezond en veerkrachtig? Daaraan werkt de groep Roadmap Next Economy. Ook GreenportWO is betrokken bij het opstellen van een strategisch plan voor de regio.

De economie verandert snel. In de ‘next economy’ bieden innovaties in de medische zorg, de voedselvoorziening, de energieproductie en de maakindustrie kansen voor nieuwe bedrijvigheid en banen op alle niveaus. Om die kansen optimaal te benutten en de regio Rotterdam-Den Haag internationaal te positioneren als toekomstbestendige en duurzame toplocatie heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opdracht gegeven aan Jeremy Rifkin. Deze econoom en internationaal politiek adviseur stelt samen met overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven de Roadmap Next Economy op. Deze Roadmap beschrijft de voor de regio noodzakelijke investeringsprojecten om in te spelen op wereldwijde economische en technologische ontwikkelingen. binnen de clusters Greenport, Medical, Maritime/port, Security, Cleantech, Manufacturing & SMART Industry, Building & Installation.

GreenportWO is nauw betrokken bij de Roadmap. Op 26 januari vond een bijeenkomst plaats van het projectteam en de werkgroepen. Deze werkgroepen zijn geformeerd rond de vijf pilaren Communicatie Internet, Energie, Mobiliteit, Circulaire economie en Arbeid/Talenten. Jolanda Heistek gaf een presentatie namens de Greenport en is komende periode trekker van de clusterwerkgroep Greenport.

Interviews en publicaties

Alle publicaties staan op de website en kunt u hier nalezen.
 

Nieuwsitems sinds laatste nieuwsbrief - klik op de link om verder te lezen:

Belangrijke data 2016


28 januari – Samenwerking tussen de Greenports en de Mainports in de toekomst
7 april - Energiek Event 
12 april 2016 – TKI U netwerkdag
medio april - Jaarevent GreenportWO 
26 mei  – Energiecongres – Gemeente Westland i.s.m. Platform Geothermie
9 juni – Waterevent – TuinbouwWaterproof
12 oktober – Oostlanddag
  
 
Contact
Greenport Westland-Oostland
Jolanda Heistek, programmamanager

E: jolanda.heistek@greenportwo.nl
M: 06 - 13 60 87 52
I: www.greenportwo.nl
T: @GreenportWO

Greenport Westland-Oostland
Postbus 182
2665 ZK Bleiswijk

Mondiale tuinbouwkern - Voedselvoorziening, Gezondheid & Welbevinden

 
Uitgave: Januari 2016
Copyright © 2016 Greenport Westland-Oostland, All rights reserved.

U ontvangt deze e-mail omdat u lid bent van de Greenport Westland-Oostland mailinglijst.


afmelden van verzendlijst    uw persoonlijke instellingen aanpassen