Copy
Nieuwsbrief datum: 8 oktober 2020
Bekijk de nieuwsbrief in je browser

SCHOOLNIEUWS

Dyslexiesignalering oktober
Niet meteen de week na de herfstvakantie maar de week daarna (vanaf maandag 26 oktober) staat op school de dyslexiesignalering gepland (groep 4 t/m 8). In het najaar en in het voorjaar (tussen de Citotoets periodes in) toetsen we de kinderen die in hun ontwikkeling iets achterblijven met lezen en spelling een keer extra om hun vorderingen goed in de gaten te houden. In die week wordt een dictee afgenomen (het Pi-dictee), de DMT (Drie Minuten Toets; 3 minuten woordjes lezen) en het AVI niveau (tekstlezen) wordt getoetst. Deze keer toetsen we niet alleen de kinderen die achterblijven in hun ontwikkeling maar alle kinderen. Dit doen we omdat we na de thuiswerkperiode de kinderen goed in de gaten willen houden. We nemen bij alle kinderen het Pi-dictee en de DMT af en alleen de kinderen die al in deze signalering meedraaien doen ook de AVI toetsen. Hoort u dus dat uw kind getoetst is (woordje moest schrijven of moest lezen) dan klopt dat. Zijn er opvallende uitslagen dan wordt dat uiteraard met u gedeeld.
Financiën overblijf + vrijwillige ouderbijdrage/schoolreisje 
Op dit moment zijn we in ClubCollect de facturen aan het opmaken. Dit gaan we iets anders doen dan de voorgaande jaren. We weten namelijk niet of we dit jaar nog in de situatie komen dat we als school dicht moeten. Vorig schooljaar heeft dit voor veel extra administratie uren gezorgd. Die uren hebben we besteed  aan het uitzoeken hoeveel geld er teruggestort diende te worden omdat bepaalde diensten niet geleverd waren.
 
Dit schooljaar gaan we het als volgt doen;
 • Zwembus
  op locatie Toereppel wordt er gebruik gemaakt van een zwembus, deze kosten gaan we per half jaar, dus achteraf factureren. U betaalt op dat moment dus enkel voor de keren dat de zwembus ook daadwerkelijk heeft gereden.
 • Overblijf
  voor het structurele overblijf gaan we ook achteraf factureren: de periode augustus tot en met december en januari tot juli. Ook hiervoor betaalt u dus enkel de geleverde diensten.
 • Vrijwillige bijdrage en het schoolreisje van groep 3 t/m 7
  het bedrag voor de vrijwillige bijdrage en het schoolreisje komt neer op 45 euro, deze gaan we binnenkort factureren. We weten inderdaad nog niet of het schoolreisje door kan gaan. Mocht het zo zijn dat blijkt dat het schoolreisje niet door kan gaan dit schooljaar dan schuiven we deze gelden door naar het schooljaar erop. Voor de groep 7 die dan 8 wordt is er dan alvast een deel betaald voor het kamp in groep 8.
 • Kamp groep 8
  de gelden voor het kamp van groep 8 zullen we later in het schooljaar factureren als er meer duidelijk is hoe we dit kunnen vormgeven.
De Vreedzame School
Op onze school vinden we het belangrijk dat de kinderen zich gezien en gehoord voelen en een stem krijgen. Dat is precies waar de Vreedzame School voor staat.
 
Het is een programma dat ernaar streeft om de school en de klas als een democratische gemeenschap te laten zijn, waarin iedereen zich verantwoordelijk en betrokken voelt en waarin conflicten constructief worden opgelost. Vandaag de dag wordt de samenleving gekenmerkt door veel verschillende culturen en een enorme vrijheid om eigen keuzes te maken. De Vreedzame School staat ervoor om kinderen handvatten geven om samen te zorgen voor een leefomgeving waarin eenieder zich veilig voelt en zich kan ontwikkelen. En hoe je kunt anticiperen als dit even niet lukt en er een conflict ontstaat. Want samen vormen wij deze mooie maatschappij.
 
Het lesprogramma is voor alle groepen op dezelfde manier opgebouwd. Zo ontstaat er een doorgaande lijn voor groep 1 t/m 8. De aangeboden handvatten om te zorgen voor een positief klimaat worden door de groepen heen zo steeds meer eigen gemaakt.

De 6 blokken:
We horen bij elkaar.
In dit blok wordt er gewerkt aan een positief klimaat in de klas. Samen met de kinderen worden er afspraken gemaakt over de omgang met elkaar. De kinderen bedenken ook taken die zij zelf kunnen uitvoeren (verantwoordelijkheidsgevoel).
We lossen conflicten zelf op.
Kinderen oefenen in dit blok dat je op verschillende manieren kunt reageren op een conflict. Ze leren om conflicten, met behulp van een stappenplan, zelf op te lossen.
We hebben oor voor elkaar.
Hierin wordt aandacht besteed aan communicatie als sleutel om conflicten te voorkomen en/of op te lossen. Ze leren wat een misverstand is, om te kijken vanuit het gezichtspunt van een ander, actief te luisteren en samen te vatten.
We hebben hart voor elkaar.
In blok 4 gaat het vooral om je eigen gevoelens te kunnen herkennen en erover te vertellen en die van een ander te erkennen en te accepteren.
We dragen allemaal ons steentje bij.
De kinderen ervaren dat ze allemaal hun bijdrage kunnen leveren aan de schoolgemeenschap.
We zijn allemaal anders.
Het openstaan voor verschillen staat centraal. De kinderen onderzoeken overeenkomsten en verschillen in hun familie, klas, school en de wereld om de school heen.
 
Iedere les heeft dezelfde indeling:
De binnenkomer
Een korte, speelse activiteit om de kinderen even los te maken van de “schoolse” opdrachten.
Wat gaan we leren?
Er wordt aangegeven wat het doel van de les is.
De lesactiviteit
Hierin komt het doel aan bod. Er wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen.
Wat hebben we geleerd?
Terugkoppeling naar het voorgenomen doel.
De afsluiter
Opnieuw een korte, speelse activiteit om de les mee af te ronden.
 
De lessen worden ondersteund door een digitaal programma. Er wordt gebruik gemaakt van begrippen die we zichtbaar ophangen in de klas. Gedurende de rest van de week kan daarop teruggekomen worden (wanneer er zich bijvoorbeeld een misverstand voordoet).
De gemaakte afspraken van de kinderen hebben een prominente plek in de klas. Er wordt met elkaar regelmatig gekeken naar wat al heel goed lukt en waar de kinderen met elkaar aan kunnen werken.
  
Op dit moment hebben de meeste groepen blok 1 en 2 (bijna) afgerond. Begrippen als reageren, het conflict, de ruzie, de win-winoplossing en het compromis zijn aan bod gekomen. De afspraken hoe we het doen in de klas zijn gemaakt en hoe we met een conflict kunnen omgaan en oplossen.
 

Een les van groep 5
Les 13: een voornemen.
De binnenkomer
De kinderen van groep 5 maken met elkaar een rij op alfabetische volgorde van hun voornaam. Daarna wordt de rij “dubbelgeklapt”. In tweetallen mogen ze gedurende een minuut gekke gezichten naar elkaar trekken. Eerst degene die als eerste in het alfabet voorkomt, dan de ander.

Wat gaan we leren?
We gaan naar de pettenlijst kijken. En we bekijken of we iets willen veranderen aan de manier waarop we reageren in een conflict.

De lesactiviteit
Vorige les kwamen we er met elkaar achter dat veel kinderen in de klas reageren met een rode pet (boos) op tijdens een conflict. Er wordt besproken of we dit een goede manier vinden en of het anders kan. De leerkracht speelt een conflict na die ze in de klas gezien heeft en speelt daarna de reactie  hoe je ook kunt reageren. De kinderen komen daarna met voorbeelden van conflicten en hoe je hier ook op kunt reageren. Ze komen zelf met wat het effect is van je eigen reactie op anderen en wat het met het gevoel van de ander doet. Ze geven hun eigen visie over hoe de petten werken en waar ze blij van worden. Dan krijgen ze het werkblad en schrijven ze individueel hun voornemen op voor de komende tijd: hoe ze een conflict nu aanpakken, welke pet daarbij hoort, of dit werkt en hoe je het de komende tijd wilt gaan doen. De werkbladen worden verzameld door de leerkracht. Sommige kinderen vinden het fijn om even te delen wat ze hebben bedacht. Andere kinderen willen dit juist voor zichzelf houden. Alle reacties mogen er zijn.

Wat hebben we geleerd?

 
De afsluiter
Standbeeldje. Een kind (de bewaker) op de gang, de andere kinderen als standbeeld in de klas. De bewaker komt binnen. Wie beweegt gaat zitten.
Facebook oproep om dit in te vullen in Parro 
Binnenkort starten we met Facebook, met als doel ook mensen die nog niet betrokken zijn bij onze school te laten zien wat een leuke school we zijn! Wilt u in Parro aangeven of we foto’s van uw kind(eren) mogen plaatsen op Facebook. U moet denken aan foto’s die vergelijkbaar zijn als in Parro. Dagelijkse dingen die we met de kinderen meemaken: vieringen, foto’s rondom projecten etc.
Schoenendoosactie
Dit jaar doen we als school weer mee met de schoenendoosactie. Elke groep op school gaat aan de slag om een schoenendoos te vullen met spulletjes om er vervolgens een ander kind blij mee te maken. Tijdens de Schoenendoosactie wordt de hele klas aan het denken én aan het werk gezet. Met welke spulletjes help ik een kind in een vluchtelingenkamp? Wat betekent het eigenlijk om in armoede te leven? Hoe kan ik eerlijk delen? En natuurlijk: hoe versier ik de doos zo mooi mogelijk?

Een bijzonder project: de gevulde dozen maken het verschil. Met de schriften uit de doos kan een leerling weer naar school. En de knuffel wordt het vaste maatje van een kind in een opvangkamp.

In de week na de herfstvakantie gaan we starten met dit project en eind november gaan de schoenendozen op weg naar de kinderen ver weg. We hopen dat iedereen mee gaat doen en iets zal bijdragen aan het vullen van de dozen. Wat iedereen meeneemt voor in de doos wordt besproken in de groep of met u gedeeld in een Parro berichtje na de herfstvakantie.
 

LOCATIE SPAANS LEGER

Afsluiting Kinderboekenweek “En toen….”
De tekeningen zijn gemaakt, de verhalen geschreven en de prijzen liggen klaar. Vandaag (8 oktober) sluiten we met de hele school, inclusief de peuters van Berend Botje, de Kinderboekenweek af. Natuurlijk heeft iedereen zijn best gedaan en buiten de gouden griffels en penselen is er dan ook voor iedereen een klein prijsje: een vergrootglas om opzoek te gaan naar schatten, verhalen en om nog veel meer andere leuke dingen van dichtbij te ontdekken.
 
De uitslag van de griffels (groep 5 t/m 8)
Groep 5: Hugo den Hertog
Groep 6: Stan Acda
Groep 7: Mirjam Compaan
Groep 8: Teun Schuijt
 
Uitslag van de penselen (peuters hebben een groepsprijs en groep 1 t/m 8 individuele prijzen)
Groep 1: Natalia Rajmus                                            Groep 5: Nina Amin
Groep 2: Donhee Schippers                                       Groep 6: Mitchel Schilder
Groep 3: Kelsey Benrath                                            Groep 7: Bregje Mazereeuw
Groep 4: Famke Aalders                                            Groep 8: Merel Mazereeuw
 
Iedereen natuurlijk van harte gefeliciteerd!

LOCATIE TOEREPPEL

Overblijf koekjes/snoepjes fruit 
Tijdens de overblijf zien we dat kinderen naast een broodje allerlei lekkere dingen mee krijgen: snoepjes, koekjes etc. We hebben in het verleden gecommuniceerd dat dit niet de bedoeling is. We snappen dat dit wellicht nieuw voor u is of dat u dit misschien inmiddels bent vergeten. Wij zorgen, voor de kinderen die dat willen, voor een gezonde snack na het broodje eten.
Kiss & Ride
Zoals u wellicht heeft gemerkt maakt onze school gebruik van de Kiss & Ride. Omdat we merken dat nog niet iedereen goed op de hoogte is van het doel en de bijbehorende regels van de Kiss & Ride geven we u in deze brief de benodigde informatie. Deel deze informatie ook met bijvoorbeeld opa, oma, de oppas en eventuele andere verzorgers(sters) die uw kind(eren) van en naar school brengt. Het doel van de Kiss & Ride is op de eerste plaats de veiligheid van de kinderen rondom school. Ten tweede trachten we hiermee de overlast voor de buurtbewoners rondom onze school zoveel mogelijk te beperken. Wanneer uw kind(eren) gebracht en gehaald wordt met de auto maakt u gebruik van de Kiss & Ride. 
 
De Kiss & Ride zone is duidelijk aangeven met een bord. Ook is er zichtbaar parkeerruimte gecreëerd aan de schoolkant naast de stoep. Het is de bedoeling dat u aankomt rijden vanaf de Laars, vervolgens parkeert u uw auto op de Kiss & Ride zone. Bij de Kiss & Ride zone staan twee leerlingen uit de groepen 7 en 8. U neemt in de auto afscheid van uw kind(eren), wanneer zij uitgestapt zijn, rijdt u via de Toereppel weg en brengen de leerlingen van groep 7 en 8 uw kind(eren) naar de klas. Deze kinderen zijn zo geïnstrueerd dat zij uw kind(eren) pas achter laten als de leerkracht de zorg heeft overgenomen.
 
Wanneer u ervoor kiest geen gebruik te maken van de Kiss & Ride, omdat u mee wilt lopen met uw kind(eren) tot de deur, kunt u een parkeerplaats zoeken rondom school. Er zijn meerdere parkeergelegenheden aanwezig rondom de school bijvoorbeeld aan de Laars, het Langeland en aan het begin van de Toereppel. Het is in geen geval toegestaan/wenselijk uw auto aan de kant van de weg te parkeren op de Toereppel, ook niet verder in de straat. U veroorzaakt dan overlast voor de bewoners en de mensen, die gebruik maken van de stoep. 
 
Ook merken we dat sommige ouders/verzorgers ervoor kiezen hun kind(eren) uit te laten stappen na de brug, ook dit is niet wenselijk. U houdt daarmee het verkeer op. De Kiss & Ride zone is de enige plek waar u stil mag staan met uw auto om uw kind(eren) uit te laten stappen.  Voor alle duidelijkheid: u mag wel uw kind uit laten stappen bij de Kiss & Ride zone, maar uw kind hoeft dan niet weggebracht te worden door de leerlingen van groep 7 en 8 als dat niet nodig is. We vragen u met klem of u zich aan de afspraken rondom de Kiss & Ride wilt houden voor de veiligheid van de kinderen.
Drukte rondom school/afstand 
Helaas kunnen we u nog steeds niet binnen laten in de school, we hopen natuurlijk dat dit in de toekomst wel weer mogelijk is. We merken dat ouders nu afscheid nemen voor de ramen, wat we volkomen begrijpen. Wel zorgt dit ervoor dat met name de stoep langs de Kiss & Ride vol wordt en het lastig is om 1,5 meter afstand te houden. We willen u vragen hier rekening mee te houden en het afscheid zo kort mogelijk te houden.

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

De herfstvakantie staat voor de deur met alle pracht van dit seizoen, neem even de tijd om er van te genieten! Bij Het Hertenkamp kun je de hele week van herfstactiviteiten genieten. Ga je op zoek naar de herfst in onze natuurtuin? Die is in alle hoeken van de tuin te vinden; laag bij de grond en hoog in de bomen. Volg de uitgezette speurtocht en kom van alles over de herfst te weten! Wij hebben ook leuke workshops op het programma:
 Klik op de links voor aanvullende informatie en aanmelding:
Naar de film bij Cinema Enkhuizen!
Zondag 11 oktober       14.00 uur: Lassie
Maandag 12 oktober    14.00 uur: Lassie
Dinsdag 13 oktober      10.00 uur: Marona
                                     14.00 uur: Marona
Woensdag 14 oktober  14.00 uur: Lassie
Donderdag 15 oktober 10.00 uur: Marona

PC Basisschool Het Mozaïek
Toereppel 21
1602 KG Enkhuizen
Tel. 0228-314808

Spaans Leger
1601 PB Enkhuizen
Tel 0228-314808