Copy
Bekijk deze mail in de browser

Nieuwsbrief routes editie 3

Nieuws vanuit de routes

Regeneratieve geneeskunde
Lygature meeting
Op 23 november tijdens de LSH-FES meeting was de NWA route Regeneratieve Geneeskunde vertegenwoordigd. Hier werd het eindresultaat gepresenteerd van de 6 consortia, waaronder de programma's die op Regeneratieve Geneeskunde innovaties gefocust waren, namelijk NIRM en DCTI. In het boek Diagnose, medicijnen, herstellen kunt u lezen welke innovaties tot stand zijn gebracht. 
 
Organen-op-Chips
Het pre-competitieve non-profit onderzoeksconsortium hDMT (human Organ and Disease Models Technologies) doet R&D op het gebied van organen-op-chips. hDMT heeft sinds september 2016 drie nieuwe partners: MUMC+, Wageningen universiteit en TNO. Dit brengt het totale aantal partners op twaalf. Wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op de hDMT nieuwsbrief.

Interessante krantenartikelen:
NRC - Verlamde Nederlandse bedient tablet met brein
NRC – Google wil nu ook data uit je lichaam
Route Oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal
Workshops onderzoeksprioriteiten
In het Portfolio is een beschrijving opgenomen van de vijf game-changing onderzoeksopgaven die voor de route Oorsprong van het leven zijn geformuleerd.  In april houdt de route-werkgroep een aantal workshops waarin prioriteiten worden bepaald, en waarvoor een groot aantal onderzoekers uit de betrokken disciplines is uitgenodigd. De workshops worden gehouden  met het oog op de NWA Startimpuls, maar ook als eerste stap in de wetenschappelijke programmering voor het op te richten Origins Center, dat multidisciplinair onderzoek op deze NWA-route zal gaan bevorderen.  Data en thema’s zijn:
 • 5 april: Buitenaards leven vinden;
 • 11 april: Grote tijd- en ruimteschalen overbruggen;
 • 12 april: Evolutie voorspellen;
 • 13 april: Het ontstaan van de aarde en van het leven reconstrueren;
 • 21 april: Leven van molecuul tot biosfeer bouwen en sturen.
Alle workshops duren de hele dag en vinden plaats in of nabij het Lorentz Center, Leiden.
Voor informatie: Jan-Willem.Mantel@naturalis.nl
 
Het simpelste leven
In de lezingencyclus Leven in het heelal spreekt  Marileen Dogterom, hoogleraar bionanoscience aan de TU Delft, op zondagochtend 12 maart a.s. over leven op de moleculaire (nano-)schaal. Hierin komt ook de samenwerking tussen fysici, chemici en biologen in het onderzoek naar leven op deze schaal aan de orde.
Aanvang 11.00 uur, Paradiso, Weteringschans  6, 1017 SG Amsterdam.
Toegangskaarten
 
KNAW-symposium Fundamentals of Life in the Universe
De inschrijving is geopend voor het tweedaagse symposium over dezelfde vijf wetenschappelijke uitdagingen, dat wordt gehouden op 31 augustus en 1 september 2017 bij de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Blauwe route op Maritieme Werkconferentie
Op 1 februari sprak Minister Schultz met de maritieme sector op de Maritieme Werkconferentie. De Blauwe route was daar een van de leidende thema’s. Dr.ir. Bas Buchner, Algemeen Directeur van MARIN, introduceerde de route als volgt: “Onze toekomst ligt op het water. Het oppervlak van onze Blauwe planeet bestaat voor ruim 70 procent uit water. Water is een voorwaarde voor alle bekende levensvormen. Zonder water geen leven. Nederland is gelegen in een rivierdelta en is onlosmakelijk verbonden met de zee. Over het water hebben we de wereld ontdekt en nog steeds is Rotterdam de mainport van Europa. 90 procent van alle goederen wordt over het water vervoerd. Nederlandse innovaties varen en werken op en in de wereldzeeën. Water biedt ook nieuwe bronnen voor energie, grondstoffen, voedsel en transport. Daarvoor moeten we de zee beter begrijpen, benutten en beschermen en economie en ecologie combineren.”
In groepsdiscussies werd daarna gesproken over de mogelijkheden van de maritieme sector binnen de vier toekomstperspectieven (game changers) binnen de ‘Blauwe route’:  
 • Leven in de delta: vervoer van mensen en middelen over het water.
 • Leven op het water: drijvende steden en havens als oplossing voor zeespiegelstijging en overbevolkte stedelijke gebieden.
 • Water als bron: duurzame energie, grondstoffenwinning en voedselvoorziening op zee. Denk aan zeewier, algen en aquacultuur.
 • Water als blauwe weg: veilige havens en vaarwegen, emissieloze en autonome schepen.
Smart Industry
Dinsdagmiddag 4 april 2017 van 13.00 tot 16.00 uur vindt er een NWA Smart Industry routeworkshop plaats op de TU/e campus Eindhoven in het TNO gebouw. Aanmelden via Nadine.Dreesen@tno.nl
Onderwerpen van die workshop zijn de status van de NWA Smart Industry, de topsector HTSM Smart Industry Roadmap 2016 en de komende 2017 update, de mid-term review van het nationale actieprogramma Smart Industry van FME, KvK, TNO, Min EZ en ICT-Nederland en de toekenningen van de NWO Smart Industry 2016 call. Het actieprogramma heeft op 16 februari jl. een groot event (700 mensen) gehouden. Drie onderwerpen komen nu naar aanleiding van de mid-term review en het event naar boven. Gedurende  de workshop willen we dan ook verder ingaan op: inclusive society en het vraagstuk van leven-lang-leren, smart products/smart services met nieuwe businessmodellen en o.a. blockchaintoepassingen daarbinnen en ontwikkeling van de sleuteltechnologieën op het gebied van advanced manufacturing systemen. Op basis van de discussie willen we de vervolgacties voor 2017 vaststellen.
Kwaliteit van de omgeving: verbinding met kennisagenda Nature4Life
De route Kwaliteit van de omgeving richt zich op een integrale benadering van de kwaliteit van de leefomgeving. Het gaat hierbij vooral om de interacties tussen de ecologische, fysieke, sociale en gezondheidsaspecten van de omgeving. Recent is een nieuwe kennisagenda gepubliceerd voor onderzoek naar biodiversiteit, ecologie en evolutie (Nature4Life). Deze agenda noemt drie wetenschappelijke thema’s: integratie van soorten, voedselwebben en stromen; biodiversiteit als thermometer voor het leefmilieu en natuur-inclusief multifunctioneel landgebruik. Daarmee overlapt deze agenda voor een belangrijk deel de inhoud van de route Kwaliteit leefomgeving. Er wordt nu gewerkt aan een praktische manier om samen verder op te trekken. Het doel hiervan is de krachten te bundelen, zonder de verschillen te willen negeren. In een volgende nieuwsbrief hopen we hier meer over te kunnen melden. Het brede karakter van de route betekent dat we de komende tijd aansluiting gaan zoeken bij nog meer grote kennisagenda’s die raakvlakken vertonen met het thema van route.


Stand van zaken Startimpuls

Zoals op 16 januari jl. is gecommuniceerd stellen de minister en de staatssecretaris van OCW 20 miljoen beschikbaar voor de Nationale Wetenschapsagenda. Deze Startimpuls is verbonden aan drie thema’s op het gebied van veerkrachtige samenlevingen, digitalisering en de bijdrage van natuurwetenschappelijke kennis aan vernieuwing. De Startimpuls is een afgebakende en eenmalige financieringsbron waaruit de volgende acht geselecteerde routes voor financiering in aanmerking kunnen komen:
 • Op weg naar veerkrachtige samenlevingen
 • Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs
 • NeurolabNL: de werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek
 • Waardecreatie door verantwoorde toegang en gebruik van big data
 • Meten en detecteren: alles, altijd en overal
 • De oorsprong van het leven – op aarde en in het heelal
 • Bouwstenen van materie en fundamenten van tijd en ruimte
 • De quantum-/nano revolutie
Deze afbakening is een keuze van de opdrachtgever, OCW. Het is een open vraag op welke manier een nieuw kabinet met de overige routes om zal wensen te gaan. Dit heeft alles te maken met in welke mate het nieuwe kabinet de NWA investeringsagenda (incl. additionele financiering) omarmt.
 
De samenstelling van de beoordelingscommissie Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda is als volgt:
Ir. G. Beenker namens VNO-NCW
Dr. J. Sistermans namens MKB Nederland
Prof. M. Joëls namens NFU
Prof. P. Werkhoven namens TO2
Prof. M. Bovens namens VSNU
Dr. L. Jensen namens KNAW
Dr. H. de Ruiter namens VH
Prof. N. Katsonis namens NWO

Tweede Kamer verkiezingen

NWA Online Science Debate
Op 13 februari debatteerden lijsttrekkers Alexander Pechtold (D66), Jesse Klaver (GroenLinks), Lodewijk Asscher (PvdA) en Gert-Jan Segers (Christenunie) tijdens hét grote verkiezingsdebat over hoger onderwijs De Student Kiest. Het debat werd georganiseerd door de VSNU, de Vereniging Hogescholen, LSVb, ISO en de LKvV. Tijdens het debat is het door NWA opgezette Online Science Debate live gegaan.  In deze kieswijzer zijn de standpunten van de grootste politieke partijen (met uitzondering van VVD en PVV) die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen 2017 opgenomen met betrekking tot 10 stellingen betreffende onderzoek en wetenschap. Sinds deze week is het mogelijk te reageren op de standpunten.
In het verlengde hiervan heeft De Kennis van Nu een beknopt overzicht gemaakt van wetenschap in de verkiezingsprogramma’s van de volgens de peilingen tien grootste partijen.
Precies twee weken voor de Tweede Kamerverkiezingen lanceert het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) haar kieswijzer. Met het antwoord op voor promovendi en andere jonge academici belangrijke vragen: Wie investeert er in (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek? Is valorisatie of open acces leidend voor politieke partijen? Krijgen jonge onderzoekers als het aan de politiek ligt ooit een vaste baan? En, is promoveren eigenlijk wel werk?


Publicaties

Publicatie Hoe zwaar is licht?
Op 4 maart jl. is tijdens de door Uitgeverij Balans, SPUI25 en NWA georganiseerde  Avond van de Wetenschap het boek Hoe zwaar is licht? gepresenteerd. Het boek bevat meer dan 100 ingediende NWA- vragen en is samengesteld door de oud-voorzitters Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan. Het boek is zowel in gedrukte vorm als e-book verkrijgbaar.

Publicatie The Dutch National Research Agenda in Perspective
Onder redactie van Beatrice de Graaf, Alexander Rinnooy Kan en Henk Molenaar is de Engelstalige essaybundel The Dutch National Research Agenda in Perspective. De inhoud van de bundel biedt zowel een kritische als een ondersteunende blik op het fenomeen van een nationale wetenschapsagenda. De volgende drie kwesties staan centraal:
 1. De kwestie van de sturing van de wetenschap versus de noodzaak tot het kunnen blijven doen van ongebonden onderzoek.
 2. Het gepostuleerde probleem van legitimiteit en draagvlak. Schort het daar inderdaad aan, heeft wetenschap dat nodig, of is het een politieke constructie, en is draagvlak vooral een term waar Den Haag dol op is? 
 3. Tot slot blijkt er ook veel onenigheid en verzet te bestaan rond het vraagstuk van de diversiteit versus de noodzaak tot ‘samenbundeling’ of ‘clustering’ in de wetenschap. Kan dat van bovenaf verordineerd worden, komt dat vanaf de basis zelf op, en is het überhaupt nuttig en nodig, steeds verdergaande clustering van onderzoeksvelden en thema’s (met het oog op vermeende efficiëntie in het verrichten van onderzoek en het besteden van middelen).
Het boek is zowel in gedrukte vorm als e-book verkrijgbaar.

Bijeenkomsten

Lunchlezingen cyclus over buitenlandbeleid en de Nationale Wetenschapsagenda
BuZa (Eenheid Strategische Advisering) en NWA nemen het initiatief voor een serie lunchlezingen op het ministerie om de aandacht te vestigen op het belang van Nederlandse wetenschap voor buitenlandse betrekkingen. De serie lezingen is de kapstok om een visie te ontwikkelen op de rol van NL kennis in de wereld (waaronder de rol van kennis als exportproduct). Het is de opmaat voor agendering van dit onderwerp bij de volgende ambassadeursconferentie begin 2018. Zo wordt enerzijds kennis geagendeerd als belangrijke dimensie van het buitenlandbeleid en wordt anderzijds een duidelijk herkenbare internationale dimensie toegevoegd aan de Nationale Wetenschapsagenda.
BuZa start bij wijze van proef met een drietal lezingen waarvan de data nog niet bekend zijn. Gezien het beperkte aantal lezingen zullen niet alle routes een rol spelen in de serie.

March for Science
De wereld bereidt zich voor op de allereerste March for Science die op 22 april wereldwijd plaatsvindt. Ook Nederland doet mee van 12.00-16.00 uur op het Museumplein in Amsterdam.
 
Reuring!Café: Welk overheidsbeleid voor een toekomstbestendig kennisland?
Er kan op een betere manier omgesprongen worden met investeringen in kennis door de overheid. Dat bleek tijdens het Reuring!Café van 7 februari jl. jongstleden. De conclusie: er moet meer aandacht en geld naar de Nederlandse wetenschap.
Gasten op deze avond waren Michiel van den Hauten, lid Studiegroep Duurzame Groei en hoofd Onderzoek en Wetenschapsbeleid OCW; Roshan Cools, AWTI Raadslid en hoogleraar cognitieve neuropsychiatrie; Emmo Meijer, voorzitter RvT Universiteit Utrecht en Alexander Rinnooy Kan, Eerste Kamerlid voor D66. Ze werden geïntroduceerd door host Louise Gunning, voorzitter van de Nationale Wetenschapsagenda.
Benieuwd naar deze avond waar de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) een belangrijke plaats in nam? Lees hier het verslag.
Vakconferentie WTC10 april 2017, 9:30 tot 18:00 uur
De conferentie met het thema Impact – wetenschapscommunicatie met en voor de samenleving wordt voor de vijfde keer georganiseerd, dit jaar vindt de conferentie plaats in het Museon in Den Haag. NWA is betrokken bij sessie 11, De impact van de Nationale Wetenschapsagenda: terugblik en vooruitblik. Tijdens deze sessie blikken we, met de sessiedeelnemers , terug op het proces: Hoe zijn de keuzes voor de communicatie rondom de agenda tot stand gekomen? Wat zijn de resultaten van de routes? Hoe is het publiek betrokken? En hoe is de wetenschapscommunicatie betrokken? Ook kijken we tijdens de sessie vooruit naar de volgende fase: wat zijn de plannen, en welke kansen biedt dit traject in de toekomst voor wetenschapscommunicatie? Zijn er nu al voorbeelden waar we wat van kunnen leren?

NWA partnerschappen

Samenwerking Universiteit van Nederland
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd gaat de Universiteit van Nederland de komende 2 jaar vragen uit de Nationale Wetenschapsagenda beantwoorden in de vorm van 8 reeksen van 5 NWA-vragen. De eerste reeks Energie! is inmiddels opgenomen en wordt van maandag 10 t/m 14 april uitgezonden door de Universiteit van Nederland.
De redactie heeft in nauwe samenwerking met het boegbeeld van de route Energietransitie plaatsgevonden.
Hoe halen we zoveel mogelijk energie uit de zon?    Zonne-energieonderzoeker    prof. dr. Wim Sinke
Hoe leven we in de toekomst van de wind?    Windenergieonderzoeker    prof. dr. Gerard van Bussel
Hoe kun jij met kattenbakvulling je huis verwarmen?    Energieonderzoeker    prof. dr. ir. David Smeulders
Waarom draaien we de gaskraan niet gewoon dicht?    Energiesysteemdeskundige    Laetitia Ouillet
Waarom is je pizza duurder als het bewolkt is?    Elektrotechnicus    prof.dr.ir. Han Slootweg
 
Eind maart wordt de tweede reeks opgenomen: 'Deeltjes' of in NWA-termen: Bouwstenen van materie en fundamenten van ruimte. Deze reeks wordt in mei uitgezonden. In de zomerperiode wordt de redactie van de najaarsuitzendingen voorbereid.

Wetenschapstalent 2017

Het magazine New Scientist reikt dit jaar wederom een prijs uit voor het grootste wetenschappelijke talent van Nederland en Vlaanderen: het New Scientist Wetenschapstalent 2017. Deze prijs is twee jaar geleden in het leven geroepen om baanbrekend onderzoek door jonge wetenschappers uit zowel België als Nederland onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Louise Gunning is samen met Rick Torfs van KU Leuven co-voorzitter van de jury. Op 22 juni a.s. wordt tijdens het Gala van de Wetenschap het Wetenschapstalent 2017 bekend gemaakt. Hoofdredacteur van New Scientist, Jim Jansen, gaat in aanloop naar het Gala van de Wetenschap een blog bijhouden op www.wetenschapsagenda.nl.
Tweet
Share

Volg ons:

Twitter
Twitter
Facebook
Facebook
De afzenders van de Nationale Wetenschapsagenda: 
Copyright © 2015 Nationale Wetenschapsagenda, Alle rechten voorbehouden.
U ontvangt de nieuwsbrief voor routes omdat u zich heeft aangemeld op de website van de Nationale Wetenschapsagenda.

Ons adres is:
Nationale Wetenschapsagenda
Laan van Nieuw Oost-Indië 300
2593 CE Den Haag
Telefoon
070 - 349 45 69

Nog niet ingeschreven voor de nieuwsbrief? Schrijf je hier in.
Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp