Copy
Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit | december 2019
Bekijk dit bericht in je browser

www.povmacrostabiliteit.nl 

 

Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit  | december 2019
 

De POV Macrostabiliteit
Binnen de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit, onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, zoeken overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten samen naar innovaties om het faalmechanisme macrostabiliteit effectiever te kunnen aanpakken. Zo maken we dijkversterking beter, sneller en goedkoper. Lees verder

In deze nieuwsbrief 
Dit is de allerlaatste nieuwsbrief van de POVM: eind 2019 stoppen we officieel.
In deze nieuwsbrief vind je de gebruikelijke column, dit keer geschreven door programmamanager Martin Schepers. Ook lees je onder andere over de doorwerking van onze producten en over hoe deze geborgd blijven binnen het HWBP. Alle eerder verschenen edities van deze nieuwsbrief (2015-2019) kun je nalezen op onze website. Wij wensen je veel leesplezier!

Stand van zaken 
De activiteiten van de POVM staan in het teken van afronding. Terugkijkend is er veel gebeurd en zijn er met dit project grote stappen gezet om de HWBP-doelstelling ‘beter, sneller, goedkoper’ te kunnen realiseren. De damwandproef in Eemdijk heeft behalve een onderbouwing voor lichtere damwanden in de dijk, ook enorm veel data opgeleverd waar veel studenten en promovendi in de komende jaren nog goed gebruik van kunnen maken. De berekeningen, proeven en pilots met vernagelingstechnieken zijn zover ontwikkeld dat ze nu als geaccepteerde dijkversterkingstechnieken beschikbaar zijn.

Publicaties
Behalve de POVM-publicatie Vernagelingstechnieken, zijn ook de publicaties voor Drainagetechnieken en Grondverbeteringen in druk beschikbaar. De publicaties voor toepassing van de Eindige Elementenmethode met voorbeelden en Langsconstructies worden nu bewerkt voor de drukker en zijn digitaal al beschikbaar gesteld. Tenslotte komt er voor Actuele sterkte, gezien de grote impact van dit spoor, begin 2020 nog een samenvattende publicatie beschikbaar. De publicaties zijn, samen met alle andere POVM-producten, op de website te vinden.
 
Lopende onderzoeken
Er wordt tot op dit moment in samenwerking met WVL en BOI (Beoordelings- en Ontwerp Instrumentarium) gewerkt aan diverse onderzoeken die op verschillende manier bijdragen aan optimalisaties voor het rekenen aan de sterkte van de dijk:

  • Onderzoek naar de sterktetoename in de ondergrond na vacuümconsolidatie/consolidatie door bermen;
  • Sterkte in de onverzadigde zone (monitoring langs de IJssel en de Maas);
  • Vervolgonderzoek naar de invloed van opbarsten;
  • Interpretatie van triaxiaalproeven en de invloed van de K0-waarde hierop;
  • Actuele sterkte buitendijks;
  • Veldproef naar gasbestendige waterspanningsmeters (veldproef in Vianen).

D-Stability
Samen met Rijkswaterstaat werd een softwareprogramma ontwikkeld (D-Stability), waarmee met de Eindige Elementenmethode nu probabilistisch en ongedraineerd kan worden gerekend: een belangrijke stap vooruit voor het dijkontwerpen en beoordelen.
 
Ondersteuning van projecten
We houden er in onze afsluiting rekening mee dat projecten ondersteuning nodig hebben. Vooral de toepassing en interpretatie van de PPE en de PPL, en de toepassingsmogelijkheden van Actuele sterkte blijken voor de projecten van groot belang. 

Column: "De POVM: een estafette van kennisontwikkelingen"

Martin Schepers is projectmanager van de POV Macrostabiliteit. Voor deze editie van de nieuwsbrief schreef hij onderstaande column.

“In 2016 heb ik vol enthousiasme het stokje van Frans van den Berg overgenomen. De afgelopen jaren hebben we veel bereikt en geleerd met elkaar. Dat hebben we met een groot aantal mensen binnen de gouden driehoek gedaan. Goede samenwerking is, net als in een estafette, essentieel en moet bij een innovatie soms anders worden vormgeven dan we traditioneel gewend zijn. Innoveren betekent flexibel zijn en meebewegen, het stokje oprapen als het een keer valt, maar je einddoel niet uit het oog verliezen. Binnen het kernteam was dat dan ook het uitgangspunt. Ik denk terug aan vele mooie momenten: al die proeven, pilots en onderzoeken die we hebben uitgevoerd, sommige op zichzelf staand, maar veelal een reeks van kennisverbeteringen. Het belang om met elkaar op de dijk te staan bij een proef of pilot tijdens een officieel moment, om zo ook samen te genieten van de soms jaren van voorbereiding die samenkomen op de finishlijn. Vaak met de bestuurders, andere ambassadeurs en buitenlandse collega’s. Ik weet dat de POVM veel onnodige investeringen kan voorkomen. En niet te vergeten het hele team en de clusters die daar vijf jaar lang hard aan hebben gewerkt. Ik kan niet anders dan trots zijn op het resultaat en voel me vereerd er onderdeel van te zijn geweest. Maar het houdt op voor ons, onze producten moeten nu gaan renderen en op grote schaal toegepast gaan worden in dijkversterkingsprojecten. We geven het stokje nu over aan jullie."

Website POVM

Op de website van de POVM zijn alle opgeleverde producten beschikbaar. De website www.povm.nl blijft tot en met 2020 in de lucht.

Doorwerking POVM-producten 
 

Naast vijf POVM-publicaties, heeft de POV Macrostabiliteit in de afgelopen jaren vele rapporten, handreikingen en protocollen opgeleverd. Dirk van Schie, projectsecretaris, en Meindert Van, technisch manager, vertellen wat de POVM heeft bereikt in de afgelopen vijf jaar, welke invloed dit heeft gehad op de HWBP-projecten en hoe ons werk wordt geborgd en voortgezet binnen het HWBP. Download het interview (erachter vind je de overzichtslijst met POVM-producten).

Uniek grondonderzoek voor sterke dijken
 

Op twee locaties in Nederland vindt onderzoek plaats naar de sterkte van de grond in dijken, specifiek in de zones boven de grondwaterstand (de onverzadigde zone). Met de resultaten uit dit onderzoek kunnen we de veiligheid van dijken in Nederland nóg beter analyseren. Het onderzoek wordt uitgevoerd gedurende een jaar en vindt plaats in opdracht van de POV Macrostabiliteit en Rijkswaterstaat WVL, in samenwerking met de waterschappen Rijn en IJssel en Aa en Maas, en Deltares. Op 29 november jl. vond een bijeenkomst plaats met de betrokkenen bij dit onderzoek.

Rekenen aan macrostabiliteit 

Recent is er veel veranderd in de voorgeschreven werkwijze van het berekenen van de macrostabiliteit van dijken. Van het gebruik van de bekende, gedraineerde, sterkteparameters is overgestapt naar een ongedraineerde beschouwing en is aansluiting gezocht bij critical state soil mechanics (cssm). Deze overstap heeft geleid tot het gebruik van andere sterkteparameters, andere laboratoriumproeven, de introductie van nieuwe handreikingen en voorschriften, en aanpassingen van de bekende software. Deltares organiseert cursussen over de ontwikkelingen. Meer informatie is te vinden op de website. 

Meer weten over de POV Macrostabiliteit? Klik hier of stuur een
e-mail naar povm@wsrl.nl

Stuurgroepvergadering POVM 19/12/2019
Op 19 december is de laatste stuurgroepvergadering van de POVM gehouden in Ouderkerk aan den IJssel. Behalve een presentatie over dijkversterking KIJK en de invloed van de POVM-resultaten op het ontwerp, stonden ook de evaluatie van de POV’s, de vooruitblik op de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda van het HWBP en de eerste aanzet van het initiatief Meer- en Rivierdijken op het programma. Het team van de POVM is gevraagd om tot aan de start van dit initiatief de gevraagde projectsupport te leveren en zo de doorwerking van de POVM-resultaten te helpen verwezenlijken. 
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2020 POV Macrostabiliteit, All rights reserved.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u gelinkt bent aan de POV Macrostabiliteit. Mocht u geen prijs stellen op deze nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden via onderstaande link. Is deze nieuwsbrief interessant voor iemand die u kent? Direct inschrijven voor de nieuwsbrief kan via www.povmacrostabiliteit.nl (onderaan de pagina). 

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp