Copy
Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit | oktober 2016
Bekijk dit bericht in je browser

www.povmacrostabiliteit.nl 

 

Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit  | oktober 2016
 

De POV Macrostabiliteit
Binnen de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit zoeken overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten samen naar innovaties om het faalmechanisme macrostabiliteit effectiever te kunnen aanpakken. Zo maken we dijkversterking beter, sneller en goedkoper. Lees verder

Stand van zaken 
De POVM heeft de eerste concrete besparingen voor de referentieprojecten opgeleverd! Een mooie gezamenlijke inspanning van alle partijen die meewerken in de POVM. De behoeften van de referentieprojecten zijn voor ons leidend, maar de referentieprojecten zélf zijn ook voortdurend betrokken om het resultaat te realiseren. De gekozen structuur met een stuurgroep, projectgroep, kernteam, klankbordgroep en vier clusters functioneert naar verwachting. Met name de directe verbinding met de inmiddels zeven referentieprojecten heeft geholpen om de urgentie en de focus scherp te krijgen en houden. Enkele referentieprojecten hebben we daadwerkelijk én op tijd kunnen helpen met urgente onderwerpen zoals met ongedraineerd rekenen en het lichter ontwerpen van damwandconstructies (Capelle Moordrecht en VIJG). De samenwerking met de referentieprojecten op zich heeft al meerwaarde, met de actuele vraagpunten en mogelijke oplossingen die breder worden gedeeld. Vrijwel alle onderzoeken zijn nu opgestart. Komende tijd zal het accent ‘in het veld’ liggen op de uitvoering van proeven en pilots, zoals de grootschalige damwand-bezwijkproef, een proef met drainagetechnieken (DMC) en een pilot met de JLD-vernagelingstechnieken.

Afgeronde producten POVM

De POVM heeft inmiddels een aantal proeven en onderzoeken afgerond. Lees ze hieronder! Meer weten, benieuwd naar de resultaten of het vervolg? Neem contact op met projectsecretaris Dirk van Schie of bekijk de website.
  • In Purmerend zijn proeven uitgevoerd voor de toepassing van het JLD-dijkvernagelingssysteem, waarbij een dijk zonder en met nagels tot bezwijken is gebracht.
  • Medio 2016 zijn drie proeven uitgevoerd naar de toepassing van vacuümconsolidatie, twee in Schardam en een in Bleskensgraaf.
  • De toekomst van het ontwerpen van complexe dijkversterkingsconstructies maakt de toepassing van  eindige elementenmethodes (EEM) noodzakelijk. Met de oplevering van een Blauwdruk EEM in juni 2016 wordt een visie neergezet van deze toekomst en wat daar voornodig is.
  • Voor de dijkversterkingsprojecten Capelle Moordrecht en VIJG, beide referentieprojecten, is een rekenmethode opgesteld die het mogelijk maakt met voldoende vertrouwen gebruik te maken van enkele eerste kansen die leiden tot lichter ontwerp van stabiliteitswanden.
  • Met een breed samengestelde begeleidingsgroep uit markt, kennisinstellingen en overheid, is een Werkwijzer Stimuleren Innovatieve Inschrijvingen opgesteld.
  • Medio 2016 is een Handreiking opgeleverd voor werken in het gesloten seizoen. 
  • Begin 2016 zijn de business cases opgeleverd voor de hoofdsporen van de POVM. De conclusies waren helder: de investeringen van de POVM hebben een hoog rendement en alle doelstellingen dragen daaraan bij.

Column: 'Delen, durven en doen!'

Martin Schepers is projectmanager van de POV Macrostabiliteit. Voor deze editie van de nieuwsbrief schreef hij onderstaande column. 
 
“Aanstaande donderdag is het zover! De tweede landelijke POV-dag vindt dan plaats. Deze dag is een gezamenlijke inspanning van alle POV’s. Niet alleen Macrostabiliteit is betrokken, maar ook Waddenzeedijken, Voorlanden, Piping en Centraal Holland. Leuk om te zien dat we zo'n dag samen kunnen organiseren en tot een prachtig aanbod van sessies zijn gekomen. Inmiddels hebben we zo’n 250 aanmeldingen binnen; allemaal mede-betrokkenen bij de POV’s en (technische) innovaties vanuit markt, kennisinstituten en overheden. Ik vind het belangrijk dat er op deze dag kennis wordt gedeeld, maar dat er ook ruimte is om je te laten inspireren. Innoveren is lef hebben. Delen, durven en doen! Dat is dan ook het thema van de bijeenkomst. Ik hoop op een mooie middag, die ook als belangrijk doel heeft dat de innovaties die we binnen de POV’s ontwikkelen niet in de kast belanden, maar daadwerkelijk worden ingezet. Ik wens iedereen die aanwezig is donderdag een mooie middag toe!” 

#POV16

Na het succes van vorig jaar wordt de POV-dag aanstaande donderdagmiddag 13 oktober herhaald. De POV’s van het HWBP (Centraal Holland, Waddenzeedijken, Macrostabiliteit, Voorlanden en Piping) organiseren dit gezamenlijk. Heb je je aangemeld? Twitter mee via #POV16  

Op de agenda:

13 oktober 

  • Stuurgroep POVM
  • POV-dag 2016
Hieronder vind je de stand van zaken per cluster:

Producten in ontwikkeling:
Rekenmethodieken


Op het gebied van rekenmethodieken worden belangrijke stappen gezet. Met name om het rekenen aan complexe constructies in dijken beter mogelijk te maken. Hierbij wordt rekening gehouden met de laatste inzichten: de nieuwe veiligheidsbenadering en met gebruik making van eindige elementen modellen.
 

Producten in ontwikkeling: 
Monitoring


Voor het onderwerp Monitoring is een start gemaakt met het opstellen van een Handreiking Lifecycle Monitoring. Het is de verwachting dat tijdig meten aan waterspanningen en vervormingen - ook bij hoogwatersituaties langer vooraf - leidt tot een nauwkeuriger ontwerp dat sneller kan worden opgesteld. De Handreiking bevat de uitgangspunten hiervoor. Daarnaast wordt ingezet op het duurzamer en betrouwbaarder maken van waterspanningsmeters en de datacommunicatie hiervan. Hiervoor loopt het aanbestedingstraject.

Producten in ontwikkeling:

Procesverbetering


Vanuit het Cluster Procesverbetering is ingezet op het opstellen van een Handreiking Diepgang geotechnisch onderzoek in verschillende ontwerpfasen. Zo krijgen we handvatten voor wanneer en hoeveel geotechnisch onderzoek moet worden uitgevoerd om verantwoord te kunnen communiceren over de consequenties in verschillende ontwerpfasen. Dit voornemen sluit echter nauw aan bij een initiatief vanuit het HWBP onder de naam Handelingsperspectief Grondonderzoek. Door goed af te stemmen voorkomen we dat we onderzoeken overlappend uitvoeren. Het opstellen van dit rapport is daarom vanuit de POVM even aangehouden.
 

Producten in ontwikkeling:
Technische innovaties
 

Een belangrijke ambitie van de POVM is het binnen de looptijd beschikbaar maken van generieke ontwerprapporten voor innovatieve dijkversterkingstechnieken. SBRCURnet heeft inmiddels opdracht om voor de eerste twee Technische Rapporten - Drainagetechnieken en Dijkvernageling - het proces te organiseren met een schrijversteam en een breed samengestelde klankbordgroep. Voor het onderwerp Langsconstructies is ook een Technisch Rapport in voorbereiding. Dit rapport moet aansluiten bij een Handreiking stalen damwanden die vanuit HWBP-2 wordt opgesteld. Vanuit de POVM wordt daar de ontbrekende kennis aan toegevoegd, zodat een up-to-date ontwerprapport met de laatste inzichten op dit gebied beschikbaar is. De grootschalige damwand-bezwijkproef die wordt voorbereid levert belangrijke informatie op om de rekenresultaten te kunnen valideren. Deze proef wordt naar verwachting eind 2017 uitgevoerd. Voor het vierde onderwerp, de Grondverbeteringen, dat nauw aansluit bij de Innovatiescan, is het proces eveneens gestart met een Plan van Aanpak en een concept inhoudsopgave.
 

Meer weten over de POV Macrostabiliteit? Klik hier of stuur een
e-mail naar povm@wsrl.nl

Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 POV Macrostabiliteit, All rights reserved.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u gelinkt bent aan de POV Macrostabiliteit. Mocht u geen prijs stellen op deze nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden via onderstaande link. Is deze nieuwsbrief interessant voor iemand die u kent? Direct inschrijven voor de nieuwsbrief kan via www.povmacrostabiliteit.nl (onderaan de pagina). 

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp