Copy
Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit | december 2015
Bekijk dit bericht in je browser

www.povmacrostabiliteit.nl 

 

Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit  | december 2015
 

De POV Macrostabiliteit
Binnen de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit zoeken overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten samen naar innovaties om het faalmechanisme macrostabiliteit effectiever te kunnen aanpakken. Zo maken we dijkversterking beter, sneller en goedkoper. Lees verder

Stand van zaken 
De POV Macrostabiliteit bestaat nu een jaar en we merken dat het leeft! Wat betreft dijkversterking en macrostabiliteit zitten we in een onrustige periode. Het anticiperen op de nieuwe veiligheidsfilosofie met overstromingskansen en de nieuwe normen werpen hun schaduw vooruit. Enerzijds is er druk op continuïteit in planvorming van projecten en anderzijds is er behoefte aan duidelijkheid op onderwerpen t.a.v. randvoorwaarden en rekenen die nog moeten worden uitgezocht. Een aantal van die onderwerpen, met name op het gebied van rekenen, is ook voor de POVM een actueel aandachtspunt. We proberen tenslotte de aangesloten referentieprojecten hier tijdig mee te 'bedienen'. Denk bijvoorbeeld aan ongedraineerd rekenen aan constructies, rekenen aan onverankerde wanden, en niet-stationair waterspanningsverloop. Ook voor actuele sterkte en dijkvernageling, waarvoor veel belangstelling is, proberen we tijdig een generieke ontwerpmethode op te leveren. We houden hierover nauw contact met de projectteams van de aangesloten referentieprojecten.

Overhandiging beschikking 24 miljoen euro
Op 2 december is de Stuurgroep van de POVM voor het eerst bij elkaar gekomen. Deze eerste keer hebben we met elkaar gesproken over rol en verantwoordelijkheid van de Stuurgroep, en natuurlijk is er kennisgemaakt met elkaar. Aan de hand van regelmatig te actualiseren businesscases voor de vijf hoofdsporen van de POVM, zal de Stuurgroep besluiten over budgetsturing en de richting die de POVM op gaat. De vijf hoofdsporen zijn: Grondverbeteringen, Langsconstructies, Drainagetechnieken, Dijkvernageling en Actuele sterkte. Het laatstgenoemde onderwerp is geen innovatieve techniek, maar een methode om op verantwoorde en helder te beredeneren manier de versterkingsopgave te kunnen beperken. De businesscases spreken zich uit over het verwachte rendement op de verschillende thema's.

Na de Stuurgroepvergadering overhandigde directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma Erik Kraaij de beschikking van 24 miljoen euro voor de POVM aan de voorzitter van de Stuurgroep dijkgraaf Gerhard van den Top en heemraad Goos den Hartog van Waterschap Rivierenland.

Column: 'Samen de geraamde kosten van 2-3 miljard euro naar beneden brengen'

Erik Kraaij is directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma. Voor deze editie van de nieuwsbrief schreef hij onderstaande column. 
 

'In de Projectoverstijgende Verkenning Macrostabiliteit worden nieuwe technische oplossingen onderzocht. Kan het anders dan met stalen damwanden en beton in de dijken? Dat is kortweg de opgave van deze POV. Diverse voorstellen zijn door het bedrijfsleven en de kennisinstellingen gedaan. De komende 3 jaar worden deze in de praktijk getest op locaties van de waterschappen, waaronder die van Waterschap Rivierenland, de trekker van deze POV. Grote belangstelling is er ook vanuit andere waterschappen zonder (grote) opgave, maar wel met een groot belang voor efficiënte en effectieve oplossingen. In de toetsing van de primaire waterkeringen in 2011 is gebleken dat 750 kilometer niet voldoet aan de wettelijke normen. Naast onvoldoende hoogte van de kering heeft deze afkeuring vooral te maken met onvoldoende sterkte. Verschillende afkeuringsmechanismen zijn onderzocht, waaronder macrostabiliteit: het afschuiven van een dijk door onvoldoende stevigheid in de ondergrond bij toenemende hydraulische condities. Ruim 300 kilometer is op grond hiervan afgekeurd. Met een POV-budget van bijna 25 miljoen euro willen we samen, in de driehoek, de geraamde kosten van circa 2-3 miljard euro naar beneden brengen: 1 promille in innovatie slechts, maar we zijn ervan overtuigd dat het lukt!'

De clusters

De vier POVM clusters komen regelmatig bij elkaar. Voor veel onderwerpen zijn inmiddels Plannen van Aanpak (te vinden op de website) opgesteld en zijn onderzoeken uitbesteed. De proef met klapankers (JLD-Dijkstabilisator) nadert het einde en proeven op het gebied van vacuümconsolidatie, lifecyclemonitoring en beproeving van damwand en damwandankers worden voorbereid. In overleg met partijen als STOWA, het OI en het Kennisplatform Risicobenadering overleggen we over urgentie van onderwerpen en wie waaraan werkt. De planning van de POVM is dynamisch, we spelen in op urgente vragen uit de referentieprojecten.

Nieuw! Project Capelle-Moordrecht aangehaakt bij POVM
Omdat enkele lopende onderwerpen binnen de POVM (critical state, onverankerde wanden en vervormingseisen) ook voor dijkversterkingsproject Capelle-Moordrecht (langs de Hollandsche IJssel) urgent zijn, is dit project onlangs aangehaakt als referentieproject.
 

Geslaagde POV-dag

Op 15 oktober jl. vond de eerste gecombineerde POV-dag plaats. Een middag voor overheden, marktpartijen en kennisinstituten waar alle vier de POV's de geboekte voortgang konden laten zien. Natuurlijk was er volop gelegenheid om kennis te delen. En dit nieuwe concept werkte! Door de overlap die er tussen de POV's zit, konden gecombineerde workshops worden gegeven. Het voornemen is deze geslaagde middag in 2016 nog eens over te doen.  

Meer weten over de POV Macrostabiliteit? Klik hier of stuur een
e-mail naar povm@wsrl.nl

Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 POV Macrostabiliteit, All rights reserved.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u gelinkt bent aan de POV Macrostabiliteit. Mocht u geen prijs stellen op deze nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden via onderstaande link. Is deze nieuwsbrief interessant voor iemand die u kent? Direct inschrijven voor de nieuwsbrief kan via www.povmacrostabiliteit.nl (onderaan de pagina). 

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp