Copy
Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit | maart 2016
Bekijk dit bericht in je browser

www.povmacrostabiliteit.nl 

 

Nieuwsbrief POV Macrostabiliteit  | maart 2016
 

De POV Macrostabiliteit
Binnen de Projectoverstijgende Verkenning (POV) Macrostabiliteit zoeken overheden, het bedrijfsleven en kennisinstituten samen naar innovaties om het faalmechanisme macrostabiliteit effectiever te kunnen aanpakken. Zo maken we dijkversterking beter, sneller en goedkoper. Lees verder

Stand van zaken 
De POV Macrostabiliteit heeft inmiddels een groot aantal projecten opgestart op het gebied van Nieuwe Technieken, Rekenen, Monitoring en Procesverbetering. De activiteiten worden steeds concreter! Vanaf deze maand begint de monitoring van ankers bij Streefkerk en volgende maand starten we de proef vacuümconsolidatie in Bleskensgraaf. Met actuele sterkte zijn we ook goed op weg. Deze aanpak ontwikkelen we samen met het project KIJK; dit is de Hollandsche IJsseldijk aan Krimpenerwaardse kant en één van de referentieprojecten van de POVM. Daarbij gaan we vanaf nu ook nadenken over concrete testen in het dijkvak van het project KIJK. Zo werken we toe naar concrete resultaten waarbij de referentieprojecten actief betrokken zijn. Graag maken we ook inzichtelijk wat de POV Macrostabiliteit nu daadwerkelijk oplevert: de rendementsverwachting. Dat doen we onder andere met business cases (zie hieronder). Ben je benieuwd naar de Plannen van Aanpak van de verschillende onderzoeken? Je vindt alle documenten terug op onze website. Mis je iets? Laat het ons dan weten. We horen graag van je! 

Rendementsverwachting POVM door middel van business cases
Om de investeringen in verschillende innovatieve technieken te onderbouwen en zo nodig te kunnen bijsturen, laat de POVM business cases opstellen door adviesbureau LievenseCSO. Het betreft business cases voor 4 generieke technieken (zie tekst hiernaast) en voor de rekenmethodiek van actuele sterkte. Het resultaat is per business case o.a. een rendementsverwachting van de onderzoeksinvestering, met als uitgangspunt de macrostabiliteitsopgave op landelijke schaal. De business cases worden voorgelegd aan de Stuurgroep POVM, dit gebeurt voor de eerste keer op 21 april tijdens de tweede Stuurgroepbijeenkomst. Daarna komt er jaarlijks een update van de business cases in de Stuurgroep aan de orde, die zich vervolgens kan uitspreken over eventuele bijsturing van de voorgenomen investeringen.

Column: 'Samenwerken vanuit kennis en vakmanschap'

Jelke Jan de With is voorzitter van de Taskforce Deltatechnologie. Voor deze editie van de nieuwsbrief schreef hij onderstaande column. 
 

‘Uit ervaring blijkt dat macrostabiliteit één van de belangrijkste faalmechanismen van een dijk is. Het unieke is dat er nu gezamenlijk wordt gewerkt aan het beter begrijpen van de faalmechanismen en dat er wordt gezocht naar toepasbare oplossingen. Deze oplossingen worden vervolgens in de praktijk getest met als voorbeeld de JLD Dijkstabilisator. Dit is een goed voorbeeld van een innovatie welke in de praktijk wordt ontwikkeld van een idee tot een getoetste toepassing. Er zijn diverse teams met daarin vertegenwoordigers vanuit de Gouden Driehoek (Kennisbal). Het is een voorbeeld van projectoverstijgend leren waarbij transparantie en kennisdeling voorop staat. Hierbij blijven partijen niet in de eigen punt van de driehoek zitten, maar wordt er getransformeerd tot een kennisbal welke voortrolt over de projecten. Dit wordt gedaan door alle aanwezige kennis samen te bundelen en binnen die bal volledige gelijkwaardig te zijn en dit ook uit te stralen. Naar elkaar, maar ook naar buiten toe. Door gezamenlijk de schouders eronder te zetten, ben ik er van overtuigd dat we tot goede en toepasbare resultaten kunnen komen. We moeten het uiteindelijk samen doen!’
 

Gezocht!

Locaties voor een full-scale damwandproef, waarbij de damwand tot aan bezwijken mag worden vervormd. Een toelichting op deze proef is te vinden op onze website. Weet je een mogelijke locatie? Mail dan direct naar onze contactpersoon voor deze proef.

HWBP-nieuwsbrief

Lees het artikel met programmamanager Frans van den Berg in de nieuwsbrief HWBP.

Start proef vacuümconsolidatie

Op 11 april starten we de proef vacuümconsolidatie in Bleskensgraaf officieel met de onthulling van het projectbord. Vacuümconsolidatie is een techniek om de sterkte van de grond en daarmee de stabiliteit van de dijk te verbeteren. Het betekent dat je water uit de grond wegpompt; vergelijkbaar met het vacuüm trekken van een pak koffie. Zo wordt de ondergrond sterker en beperk je het stabiliteitsprobleem. De techniek is bijvoorbeeld interessant voor dijken in natuurgebieden of bij huizen langs de dijk. Na de test wordt bepaald of deze techniek kan worden ingezet als één van de innovaties om dijkversterking beter, sneller en goedkoper te maken.
Lees hieronder verder.

Vervolg van boven
Critical State

Door de ontwikkeling van Critical State rekenen in WBI2017 kan de sterktetoename van de grond nu ook gekwantificeerd worden in ontwerpen en toetsen. De mate van vacuüm die op verschillende plaatsen in de ondergrond bereikt wordt en de daarbij bereikte sterktetoename is de kennisvraag die we gaan beantwoorden, zodat we daarna optimaal met deze techniek kunnen ontwerpen.

Berekenen en ontwerpen van technieken

Het is een belangrijke opgave voor de POV Macrostabiliteit om de verschillende ideeën die in de loop van de tijd zijn bedacht om dijken met een stabiliteitsprobleem goedkoper, slimmer en/of sneller te versterken, ook daadwerkelijk te kunnen toepassen. Het gaat om innovatieve technieken die een zeer verschillende fase van uitwerking hebben; sommige zijn vrijwel direct toepasbaar en andere moeten  nog geheel worden uitgewerkt en doorgerekend.  Inventarisatie van al die verschillende ideeën leert overigens wel dat het gaat om een viertal generieke principes:

  • Langsconstructies zoals dijkdeuvels, palenwanden en damwanden, al of niet met ankers
  • Drainagevoorzieningen en grondwaterontlastsystemen
  • Dijkvernagelingstechnieken
  • Grondverbeteringen zoals vacuumconsolidatie, mixed in place, geotextielen, grindpalen, enz.

De POVM heeft de ambitie en de doelstelling om hiervoor in 2017 technische rapporten op te leveren waarmee deze technieken, al of niet in combinatie, kunnen worden berekend en ontworpen. Dit gebeurt in nauw overleg met vertegenwoordigers van het OI en het WBI. Daarbij is tevens gepland om eind 2016 een voorlopige conceptversie te hebben met de verzamelde kennis van dat moment.

Op de agenda

21 april 2016

  • Stuurgroep POVM

11 april 2016

  • Klankbordgroep

Benieuwd naar de organisatiestructuur van de POVM? Kijk op de website onder ‘Organisatie’.

Meer weten over de POV Macrostabiliteit? Klik hier of stuur een
e-mail naar povm@wsrl.nl

Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 POV Macrostabiliteit, All rights reserved.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u gelinkt bent aan de POV Macrostabiliteit. Mocht u geen prijs stellen op deze nieuwsbrief, dan kunt u zich afmelden via onderstaande link. Is deze nieuwsbrief interessant voor iemand die u kent? Direct inschrijven voor de nieuwsbrief kan via www.povmacrostabiliteit.nl (onderaan de pagina). 

unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp